Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa.

Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa.
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 632

DESCRIERE

Desi anuntata din timp, ba chiar amanata de cateva ori, adoptarea si, mai apoi, intrarea in vigoare a noului Cod civil a luat pe nepregatite lumea juridica, profesionistii dreptului fiind impresionati de dimensiunea apreciabila a noii reglementari si speriati de cantitatea de informatie ce trebuie asimilata din mers.

In realitate, lucrurile nu stau chiar asa. De fapt, multe dintre institutiile Codului civil nu sunt noi, ci reprezinta o reluare a vechilor institutii, care au fost re-sistematizate de redactorii Codului, pentru a le pune de acord cu doctrina si jurisprudenta ce s-au dezvoltat timp de 150 de ani, si prezentate intr-un limbaj juridic actualizat din punct de vedere terminologic. Intr-o mai mica masura, Codul cuprinde si institutii noi, insa nu se poate spune ca sunt de noutate absoluta, deoarece fie sunt preluate din alte sisteme de drept (Franta, Elvetia, Spania, Italia si, in special, Codul civil din Quebec) sau din reglementari comunitare si alte documente juridice internationale, fie sunt expresia unor practici comerciale si cutume, fie sunt o codificare a jurisprudentei instantelor judecatoresti.

Pana la publicarea marilor comentarii si tratate pe marginea Codului civil, Editura Hamangiu va ofera acest instrument simplu si practic, care va ajuta sa faceti singuri propria analiza comparativa intre textele noului Cod si reglementarile anterioare. Sub fiecare articol al Codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. Fara a mai fi nevoiti sa caute prin alte zeci de carti, juristii vor putea astfel sa citeasca in paralel noile si vechile dispozitii legale si sa identifice mai usor reglementarile care au fost perpetuate si in noul cod civil si elementele de noutate aduse prin acesta.

In plus, sub fiecare articol din noul Cod, se regasesc si dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si trimiteri la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente dispozitiilor noului Cod civil.
Noul Cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă _______________________________________ 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________________________ 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile ____________________________________________ 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ______________________________ 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice ____________ 18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE ________________________________________ 25-257
Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________________________ 25-33
Titlul II. Persoana fi zică ________________________________________________ 34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice _____________________________ 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă _______________________________________ 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ____________________________________ 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ___________________________ 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente ___________ 58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ____________________________________________ 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fi zice ____ 61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___________ 70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său ________________ 78-81
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice _________________________________ 82-103
Secţiunea 1. Numele ____________________________________________________ 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ______________________________________ 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ______________________________________ 98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice ______________________________________ 104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 104-109
Capitolul II. Tutela minorului ___________________________________________ 110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei _________________________________________ 110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele _______________________________________________ 112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ______________________________________ 124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei _______________________________________ 133-150
§1. Dispoziţii generale _________________________________________________ 133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ________________________ 136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _________________________ 140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei _________________________________ 151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei _________________________________________ 156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ___________________________ 164-177
Capitolul IV. Curatela _________________________________________________ 178-186
Titlul IV. Persoana juridică ____________________________________________ 187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 187-193
Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice ________________________________ 194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune __________________________________________ 194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ________________________________ 196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice _____________________________ 200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ________________________ 205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice _____________________ 205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice _______ 209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu _____________________________________________ 209-211
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 2
§2. Funcţionarea persoanei juridice _______________________________________ 212-220
§3. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 221-224
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice ______________________________ 225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ____________________________ 232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ________________________________ 244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________________244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice ______________________________ 245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale _______________________________________ 250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale _____________________________ 252-257
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE ______________________________________ 258-534
Titlul I. Dispoziţii generale _____________________________________________ 258-265
Titlul II. Căsătoria ____________________________________________________ 266-404
Capitolul I. Logodna __________________________________________________ 266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei _______________________________________ 271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ____________________ 271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei _____________________ 278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei _____________________ 290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ________________________________________ 293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei ________________________________ 293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei ______________________________ 297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei _________________________________ 304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor __________________ 307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ________________ 312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune __________________________________________ 312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general _________________________________ 312-320
§2. Locuinţa familiei ___________________________________________________ 321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei _______________________________________________ 325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial _______________________________________ 329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale ________________________________ 339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri ______________________________ 360-365
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale __________________________ 366-368
Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial __________________________ 369-372
§1. Modifi carea convenţională _______________________________________________369
§2. Modifi carea judiciară _______________________________________________ 370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei _____________________________________ 373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ __________________________________________ 373-381
§1. Dispoziţii generale _____________________________________________________373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară _________________________________374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială __ 375-378
§4. Divorţul din culpă __________________________________________________ 379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ___________________________________381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului _______________________________________ 382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei ________________________________________________382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi ___________ 383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi _____________ 385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial __________________________________ 385-387
II. Dreptul la despăgubiri ___________________________________________________388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi _______________________________________389
IV. Prestaţia compensatorie _____________________________________________ 390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori _______ 396-404
Titlul III. Rudenia _____________________________________________________ 405-482
3 • NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE CUPRINS
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 405-407
Capitolul II. Filiaţia ___________________________________________________ 408-450
Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei ___________________________________________ 408-440
§1. Dispoziţii generale _________________________________________________ 408-413
§2. Prezumţia de paternitate ________________________________________________414
§3. Recunoaşterea copilului _____________________________________________ 415-420
§4. Acţiuni privind fi liaţia ________________________________________________ 421-440
I. Contestarea fi liaţiei ______________________________________________________421
II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei fată de mamă _______________________________ 422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei _______________________ 424-428
IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie ___________________________ 429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la fi liaţie ______________________ 435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator __________ 441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului __________________________________ 448-450
Capitolul III. Adopţia __________________________________________________ 451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ______________________________ 455-468
§1. Persoanele care pot fi adoptate _______________________________________ 455-458
§2. Persoanele care pot adopta __________________________________________ 459-462
§3. Consimţământul la adopţie ___________________________________________ 463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ________________________________________ 469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei _______________________________________ 475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească _______________________________________ 483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ____________________________ 487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti _____________________________ 503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti _________________ 508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere ________________________________________ 513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de
întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează ________________________ 516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ____________________________ 524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ________________ 529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI ______________________________________ 535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general _____________________________ 535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general ____________________________________ 535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ____________________________________ 535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor ______________________________________ 547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general ___________________________________ 551-554
Titlul II. Proprietatea privată ___________________________________________ 555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată __________________________________________________ 555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată _____________________ 563-566
Capitolul II. Accesiunea _______________________________________________ 567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală _____________________________ 569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artifi cială ____________________________ 577-597
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia _____________________________________580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia ___ 581-582
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 4
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ____ 583-585
§5. Înţelesul unor termeni ___________________________________________________586
§6. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ____________________________________ 598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată ____________ 602-630
Secţiunea 1. Limite legale ______________________________________________ 602-625
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 602-603
§2. Folosirea apelor ___________________________________________________ 604-610
§3. Picătura streşinii _______________________________________________________611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări
şi plantaţii ___________________________________________________________ 612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ___________________________________ 614-616
§6. Dreptul de trecere __________________________________________________ 617-620
§7. Alte limite legale ___________________________________________________ 621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale _____________________________________ 626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare _____________________________________________630
Capitolul IV. Proprietatea comună ______________________________________ 631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită __________________________________ 634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată ____________________________________ 646-666
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau
apartamente _________________________________________________________ 648-659
I. Părţile comune _____________________________________________________ 648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ___________________________________ 653-658
III. Asociaţia de proprietari __________________________________________________659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ____________________________ 660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie _________________________ 667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul _______________________________________________ 669-686
Capitolul V. Proprietatea periodică ______________________________________ 687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ________________ 693-772
Capitolul I. Superfi cia _________________________________________________ 693-702
Capitolul II. Uzufructul ________________________________________________ 703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar ________________________________________________ 709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _________________________ 709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _________________________ 723-736
§3. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ____________________________________ 746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia ____________________________________________ 749-754
Capitolul IV. Servituţile _______________________________________________ 755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor _________________________ 765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor _____________________________________ 770-772
Titlul IV. Fiducia _____________________________________________________ 773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia __________________________________ 792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 792-794
Capitolul II. Formele de administrare ____________________________________ 795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă ________________________________________ 795-799
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ____________________________________ 800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării ______________________________ 802-845
5 • NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE CUPRINS
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de benefi ciar _____________________ 802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale benefi ciarului în raporturile
cu terţii _____________________________________________________________ 813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare ______________________________ 818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea ________________________ 825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure ___________________________ 831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profi turilor şi a pierderilor _________________________ 837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală __________________________________ 842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării _____________________________________ 846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare ________________________________________ 846-849
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor _______________________ 850-857
Titlul VI. Proprietatea publică __________________________________________ 858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice ____________ 866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________________866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare ___________________________________ 867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ___________________________________ 871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ___________________________ 874-875
Titlul VII. Cartea funciară ______________________________________________ 876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare _______________________________ 885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice ________________ 902-906
Capitolul IV. Rectifi carea înscrierilor de carte funciară _____________________ 907-915
Titlul VIII. Posesia ____________________________________________________ 916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 916-921
Capitolul II. Viciile posesiei ____________________________________________ 922-927
Capitolul III. Efectele posesiei __________________________________________ 928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară ___________________________________ 930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă ___ 935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea ___________________________________________ 941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă _________________948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii ________________________________________ 949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI __________________ 953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general _______________________ 953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni __________________ 957-962
Titlul II. Moştenirea legală _____________________________________________ 963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________________________ 963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală _________________________________ 965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali _________________________________________ 970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor _________________________________________ 970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului ______________________________________975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi _________________ 976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari __________________________________________982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari ___________________________________________983
Titlul III. Liberalităţile ________________________________________________ 984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune _________________________________________ 984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ________________________________________ 984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi _________________________ 987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fi deicomisare ________________________________ 993-1000
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 6
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale __________________________________ 1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor _________________________ 1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale _____________________________________ 1009-1010
Capitolul II. Donaţia ________________________________________________ 1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului ____________________________________ 1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei ______________________________________ 1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ____________________________________ 1020-1029
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine _____________________________________ 1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ______________________________ 1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile
între soţi __________________________________________________________ 1030-1033
Capitolul III. Testamentul ____________________________________________ 1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului __________________________________ 1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului ______________________ 1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul _____________________________________________ 1054-1073
§1. Categorii de legate _______________________________________________ 1054-1057
§2. Efectele legatelor ________________________________________________ 1058-1067
§3. Inefi cacitatea legatelor ____________________________________________ 1068-1073
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea _______________________________________ 1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară ______________________________ 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea
liberalităţilor excesive ______________________________________________ 1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ____________________ 1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ________________________ 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii ___________________________ 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii _________________________________ 1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii ___________________________________ 1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire ________________________________ 1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina ______________________________________________ 1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ____________________________________ 1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certifi catul de moştenitor _______________________________ 1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă ______________________________________ 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie _____________________________________ 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul ____________________________ 1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral ______________ 1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor _____________________________________ 1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor ________________________________________ 1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent __________________________________ 1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII __________________________________ 1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor _________________________________________ 1166-1395
Capitolul I. Contractul ______________________________________________ 1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ____________________________ 1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului __________________________________ 1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare _____________________________________________ 1178-1179
§2. Capacitatea părţilor ______________________________________________ 1180-1181
§3. Consimţământul _________________________________________________ 1182-1224
7 • NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE CUPRINS
I. Formarea contractului ______________________________________________ 1182-1203
II. Valabilitatea consimţământului _______________________________________ 1204-1205
III. Viciile consimţământului ___________________________________________ 1206-1224
§4. Obiectul contractului ______________________________________________ 1225-1234
§5. Cauza _________________________________________________________ 1235-1239
§6. Forma contractului _______________________________________________ 1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ___________________________________ 1246-1265
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 1246-1249
§2. Cauzele de nulitate _______________________________________________ 1250-1253
§3. Efectele nulităţii _________________________________________________ 1254-1260
§4. Validarea contractului _____________________________________________ 1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului _______________________________ 1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului ___________________________________ 1270-1294
§1. Efectele între părţi _______________________________________________ 1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi ______________________________________________ 1280-1294
I. Dispoziţii generale _________________________________________________ 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia ________________________________________________1283
III. Stipulaţia pentru altul ______________________________________________ 1284-1288
IV. Simulaţia _______________________________________________________ 1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea _______________________________________ 1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului __________________________________ 1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului __________________________________ 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ____________________________________ 1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ________________________ 1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit _______________________________________ 1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ______________________________________ 1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ______________________________________ 1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză _____________________________ 1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă ______________________________________ 1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere _______________________ 1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie ________________________ 1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia __________________________ 1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau
de lucruri __________________________________________________________ 1375-1380
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale _________ 1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor ______________________________________ 1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 1396-1398
Capitolul II. Condiţia ________________________________________________ 1399-1410
Capitolul III. Termenul ______________________________________________ 1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe ________________________________________ 1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile __________________ 1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare _______________________________________ 1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori _____________________________ 1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori __________________________ 1443-1460
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari __________ 1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ____________ 1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ___________ 1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ________________________ 1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative _________________________ 1461-1468
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 8
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative ______________________________________ 1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative ________________________________________1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor _______________________________________ 1469-1565
Capitolul I. Plata ___________________________________________________ 1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii _______________________________________ 1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii ________________________________________ 1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii _________________________________________ 1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii ________________________________________ 1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului ________________________ 1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor _____________________________ 1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului _________________________ 1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură _______________________________ 1527-1529
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ______________________________ 1530-1548
§1. Dispoziţii generale ____________________________________________________1530
§2. Prejudiciul ______________________________________________________ 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului _____________________________________________ 1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna ____________________________________________ 1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului ______________________________________________ 1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor _____________ 1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justifi cate de neexecutare a obligaţiilor contractuale _____ 1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului _____________ 1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii _____________________________________ 1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică _______________________________________ 1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ___________________________________ 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ____________________ 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă ______________________________________ 1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general _____________________________ 1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ,
la ordin sau la purtător _______________________________________________ 1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia _____________________________________________ 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei _______________________________________ 1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul __________ 1605-1608
Capitolul IV. Novaţia ________________________________________________ 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor _______________________________________ 1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________1615
Capitolul II. Compensaţia ___________________________________________ 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea ___________________________________________ 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie ____________________________________ 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare _____________________________1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor _____________________________________ 1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire __________________________________ 1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi _____________________________ 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale ___________________________________ 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare ____________________________________ 1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1650-1740
§1. Domeniul de aplicare _____________________________________________ 1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde ______________________________________ 1652-1656
§3. Obiectul vânzării _________________________________________________ 1657-1667
9 • NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE CUPRINS
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare ___ 1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului ____________________________________________ 1671-1718
I. Dispoziţii generale _________________________________________________ 1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut _________________________ 1673-1684
III. Predarea bunului _________________________________________________ 1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii __________________________________________ 1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut _________________________________ 1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare ____________________________________ 1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului __________________________________________ 1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune ___________________________________________ 1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile ______________________________ 1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ___________________________ 1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ___________________________________________1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ___________________________________ 1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare ________________________________ 1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii __________________ 1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare _______________________________ 1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb ____________________________________ 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ___________________________________ 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report _____________________________________ 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune ___________________________________ 1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1777-1823
§1. Cuprinsul contractului _____________________________________________ 1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului _____________________________________________ 1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului _____________________________________________ 1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune _____________________ 1805-1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune _____________________________ 1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune _________________________________ 1811-1815
§7. Încetarea contractului _____________________________________________ 1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor ____________ 1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării _____________________ 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză _________________________________ 1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză _________________ 1851-1873
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor ________________________________________________ 1857-1869
§3. Încetarea contractului _____________________________________________ 1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii __________ 1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate __________________________________ 1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă _____________________________________ 1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate __________________________________ 1890-1893
§2. Efectele contractului de societate ____________________________________ 1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei _______________________________ 1894-1912
II. Administrarea societăţii ____________________________________________ 1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ____________________________________ 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat _______________________________________ 1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii _________________ 1930-1940
§5. Lichidarea societăţii ______________________________________________ 1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie ________________________________ 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport _________________________________ 1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri _________________________ 1961-2001
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 10
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje _______________ 2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat ____________________________________ 2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ________________________________________ 2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare _______________________________ 2013-2038
§1. Forma şi întinderea mandatului _____________________________________ 2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului ___________________________________________ 2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului ____________________________________________ 2025-2029
§4. Încetarea mandatului _____________________________________________ 2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare ______________________________ 2039-2071
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 2039-2042
§2. Contractul de comision ____________________________________________ 2043-2053
§3. Contractul de consignaţie __________________________________________ 2054-2063
§4. Contractul de expediţie ____________________________________________ 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie ____________________________________ 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere _______________________________ 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit ___________________________________ 2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ____________________ 2103-2123
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului ___________________________________________ 2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului ___________________________________________ 2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar _____________________________________ 2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier _____________________________________ 2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional ________________________________ 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut _________________________________ 2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă _________________________________ 2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie ______________________________ 2158-2170
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă ___________________________________________ 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent _______________________________ 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare ______________ 2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent ______________________________________ 2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ______________________________________ 2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ____________________________________ 2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ____________________________ 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare _________________________________ 2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ________________________________________ 2199-2213
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ___________________________________ 2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi
fi nanciare _________________________________________________________ 2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă __________________________ 2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane ________________________________ 2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea ________________ 2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră _____________________________ 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere _______________________________ 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul _________________________________________ 2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia ____________________________________________ 2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale _________________________________________ 2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________2279
Capitolul II. Fideiusiunea ____________________________________________ 2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii ____________________________________ 2293-2313
11 • NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE CUPRINS
§1. Efectele fi deiusiunii între creditor şi fi deiusor ___________________________ 2293-2304
§2. Efectele fi deiusiunii între debitor şi fi deiusor ___________________________ 2305-2312
§3. Efectele fi deiusiunii între mai mulţi fi deiusori ________________________________2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fi deiusiunii ___________________________________ 2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome _____________________________________ 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale _________________________________ 2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile ______________________________________________ 2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ________________________________________ 2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale __________________ 2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre privilegii şi ipoteci ___2342
Capitolul III. Ipoteca ________________________________________________ 2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2343-2376
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii _______________________________________ 2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi ________________________________________ 2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale ____________________________________________ 2365-2376
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară _____________________________________ 2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare ______________________________________ 2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ______________________________________ 2384-2385
§3. Ipotecile legale _______________________________________________________2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară ______________________________________ 2387-2419
§1. Dispoziţii generale _______________________________________________ 2387-2397
I. Constituirea ipotecii ________________________________________________ 2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _______________________________________ 2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor _________________________________________ 2398-2408
I. Dispoziţii comune _________________________________________________ 2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _______________________________________ 2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare _____________________________________ 2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare _______________________________________ 2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari _________________________ 2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor _________________________________________2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii ______________________________________ 2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ____________________________ 2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale ___________________ 2435-2463
I. Deposedarea debitorului ____________________________________________ 2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat __________________________________________ 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei ___________________________ 2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ____________________________2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor ________________________________ 2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării _____________________________ 2468-2473
§5. Sancţiuni _______________________________________________________ 2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare __________________________ 2478-2479
Capitolul V. Gajul __________________________________________________ 2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului _______________________________________ 2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ____________________ 2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie ______________________________________ 2495-2499
CUPRINS NCC. REGLEMENTĂRILE ANTERIOARE • 12
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDEREA ŞI
CALCULUL TERMENELOR __________________________________________ 2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă _________________________________________ 2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________________________ 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive ____________________________ 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive ______________________________ 2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive ______________________________ 2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive _______________________ 2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive ________________________ 2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei ________________________________________2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere _____________________ 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor _________________________________________ 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT _________ 2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 2557-2571
Titlul II. Confl icte de legi ____________________________________________ 2572-2663
Capitolul I. Persoane _______________________________________________ 2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fi zică __________________________________________ 2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică _____________________________________ 2580-2584
Capitolul II. Familia _________________________________________________ 2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria _______________________________________________ 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei _____________________________________________ 2585-2588
§2. Efectele căsătoriei _______________________________________________ 2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei _____________________________________________ 2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia ______________________________________________ 2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie _______________________________________ 2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei __________________________________ 2605-2606
§3. Adopţia ________________________________________________________ 2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ________________________2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere ______________________________________2612
Capitolul III. Bunurile _______________________________________________ 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2613-2616
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale _______________________________ 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport _________________________________ 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare _____________________________________ 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale ___________________________________ 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate _______________________________________2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare _____________________________________ 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea _____________________________________________ 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic ____________________________________________ 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile _____________________________________________ 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul ___________________________ 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin ________________________________ 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul _______________________________________________ 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia _______________________________________________ 2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă _________________________________________2663
Dispoziţii fi nale _________________________________________________________Data: 09.01.2012
632 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0536 sec