Noul Cod civil si legislatie conexa, legislatie consolidata si index 2015

Noul Cod civil si legislatie conexa, legislatie consolidata si index 2015
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2015
Pagini: 719
Format: 17x24

DESCRIERE

Noul Cod civil si legislatie conexa, legislatie consolidata si index 2015

Titlul III
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată


Capitolul 1
Superficia

Art. 693. Noţiune. (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă.

(2) Dreptul de superficie se dobândeşte in temeiul unui act juridic, precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. Dispoziţiile fn materie de carte funciară rămân aplicabile.

(3) Superficia se poate înscrie şl în temeiul unul act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis exclusiv construcţia ori a transmis terenul şi construcţia, în mod separat, către două persoane, chiar dacă nu s-a stipulat expres constituirea superficial.

(4) In situaţia in care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate înscrie pe baza renunţării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate înscrie în favoarea unui terţ pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea.

Art 694. Durata dreptului de superficie. Dreptul de superficie se poate constitui pe o durată de cel mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.

Art. 695. întinderea şi exercitarea dreptului de superficie. (1) Dreptul de superficie se exercită în limítete şi în condiţiile actului constitutiv. In lipsa unei stipulaţii contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitată de suprafaţa de teren pe care urmează să se construiască şi de cea necesară exploatării construcţie» sau, după caz, de suprafaţa de teren aferentă şi de cea necesară exploatării construcţiei edificate.

(2) In cazul prevăzut la art. 693 alin. (3), în absenţa unei stipulaţii contrare, titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura construcţiei. El o poate însă demola, dar cu obligaţia de a o reconstrui în forma iniţială.

(3) In cazul în care superficiarul modifică structura construcţiei, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de 3 ani, încetarea dreptului de superficie sau repunerea în situaţia anterioară. în al doilea caz, curgerea termenului de prescripţie de 3 ani este suspendată până la expirarea duratei superficiei.

(4) Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp construcţia există, dreptul de folosinţă si asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcţiei.

Art. 696. Acţiunea confesorie de superficie. (1) Acţiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului, chiar şi a proprietarului terenului.

(2) Dreptul la acţiune este imprescriptibil.

Art 697. Evaluarea prestaţiei superficiarului. (1) în cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei.

(2) In caz de neînţelegere între părţi, suma datorată proprietarului terenului va fi stabilită pe cale judecătorească...


DIN CUPRINS:

NOUL COD CIVIL (LEGEA NR. 287/2009)
INDEX
LEGISLAŢIE CONEXĂ

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Legea locuinţei nr. 114/1996
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică...
O. U. G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
O. G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin
Legea nr. 100/1992
O. U. G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor
Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare
O. U. G. nr. 54/2006...

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0220 sec