Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare. Editia 2013

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare. Editia 2013
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 824
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: 30 Aprilie 2013

Lucrarea de fata cuprinde textul noului Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicata) si, in extras, Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare.

Sub fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente.

De asemenea, pentru a se putea face mai rapid corelatiile intre textele noului cod si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, s-au facut note de trimitere catre articolele corespondente din Codul civil de la 1864, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil.

Cartea cuprinde si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al codului, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2.664 de articole ale acestuia.

Si aceasta editie pastreaza atuurile celei anterioare: formatul mic, de buzunar, precum si interiorul elegant, la doua culori.III • Listă de abrevieri ale reglementărilor frecvent citate
Cuprins general
Noul Cod civil _________________________________________ 1
Index alfabetic _ ___________________________________ 730
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil _ ______________ 770
1 • Tabla de materii
Tabla de materii
Noul cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a
faptelor juridice
18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE 25-257
Titlul I. Dispoziţii generale 25-33
Titlul II. Persoana fizică 34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi
drepturilor ei inerente
58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la
integritate ale persoanei fizice
61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii
persoanei umane
70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după
decesul său
78-81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 82-103
Secţiunea 1. Numele 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă 98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale 104-109
Tabla de materii • 2
Capitolul II. Tutela minorului 110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei 110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele 112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie 124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 133-150
§1. Dispoziţii generale 133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana
minorului
136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei 151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei 156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc 164-177
Capitolul IV. Curatela 178-186
Titlul IV. Persoana juridică 187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale 187-193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice 194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice 200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice 205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei
juridice
205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi
funcţionarea persoanei juridice
209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu 209-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice 212-220
§3. Dispoziţii speciale 221-224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice 244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale 250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 252-257
3 • Tabla de materii
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 258-534
Titlul I. Dispoziţii generale 258-265
Titlul II. Căsătoria 266-404
Capitolul I. Logodna 266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei 271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea
căsătoriei
271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea
căsătoriei
278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii
căsătoriei
290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei 293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei 293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei 297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei 304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale
soţilor
307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale
soţilor
312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general 312-320
§2. Locuinţa familiei 321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei 325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial 329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale 339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri 360-365
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale 366-368
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial 369-372
§1. Modificarea convenţională 369
§2. Modificarea judiciară 370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei 373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ 373-381
§1. Dispoziţii generale 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară 374
Tabla de materii • 4
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă
sau prin procedură notarială
375-378
§4. Divorţul din culpă 379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului 382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soţi
383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soţi
385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 385-387
II. Dreptul la despăgubiri 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 389
IV. Prestaţia compensatorie 390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre
părinţi şi copiii lor minori
396-404
Titlul III. Rudenia 405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale 405-407
Capitolul II. Filiaţia 408-450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei 408-440
§1. Dispoziţii generale 408-413
§2. Prezumţia de paternitate 414
§3. Recunoaşterea copilului 415-420
§4. Acţiuni privind filiaţia 421-440
I. Contestarea filiaţiei 421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă 422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 424-428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie 429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie 435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator
441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului 448-450
Capitolul III. Adopţia 451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei 455-468
5 • Tabla de materii
§1. Persoanele care pot fi adoptate 455-458
§2. Persoanele care pot adopta 459-462
§3. Consimţământul la adopţie 463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei 469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei 475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească 483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale 483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti 487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti 503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor
părinteşti
508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere 513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale 513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de
întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere 524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de
întreţinere
529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general 535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general 535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor 535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor 547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general 551-554
Titlul II. Proprietatea privată 555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale 555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată
555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate
privată
563-566
Capitolul II. Accesiunea 567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală 569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială 577-597
Tabla de materii • 6
§1. Dispoziţii comune 577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia
581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului altuia
583-585
§5. Înţelesul unor termeni 586
§6. Dispoziţii speciale 587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară 598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de
proprietate privată
602-630
Secţiunea 1. Limite legale 602-625
§1. Dispoziţii comune 602-603
§2. Folosirea apelor 604-610
§3. Picătura streşinii 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru
anumite construcţii, lucrări şi plantaţii
612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului 614-616
§6. Dreptul de trecere 617-620
§7. Alte limite legale 621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale 626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare 630
Capitolul IV. Proprietatea comună 631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită 634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată 646-666
§1. Dispoziţii comune 646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile
cu mai multe etaje sau apartamente
648-659
I. Părţile comune 648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor 653-658
III. Asociaţia de proprietari 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune 660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie 667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul 669-686
7 • Tabla de materii
Capitolul V. Proprietatea periodică 687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată
693-772
Capitolul I. Superficia 693-702
Capitolul II. Uzufructul 703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 723-736
§3. Dispoziţii speciale 737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia 749-754
Capitolul IV. Servituţile 755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor 770-772
Titlul IV. Fiducia 773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale 792-794
Capitolul II. Formele de administrare 795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă 795-799
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină 800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării 802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de
beneficiar
802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii
813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare 818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea 825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure 831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor 837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală 842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării 846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare 846-849
Tabla de materii • 8
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea
bunurilor
850-857
Titlul VI. Proprietatea publică 858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale 858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare
proprietăţii publice
866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare 867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit 874-875
Titlul VII. Cartea funciară 876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale 876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare 885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi
juridice
902-906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte
funciară
907-915
Titlul VIII. Posesia 916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale 916-921
Capitolul II. Viciile posesiei 922-927
Capitolul III. Efectele posesiei 928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară 930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin
posesia de bună-credinţă
935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea 941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de
bună-credinţă
948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii 949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI
LIBERALITĂŢI
953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general 953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale 953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a
moşteni
957-962
9 • Tabla de materii
Titlul II. Moştenirea legală 963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale 963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală 965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali 970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor 970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului 975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi
976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari 982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari 983
Titlul III. Liberalităţile 984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune 984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare 984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi 987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare 993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale 1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor 1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale 1009-1010
Capitolul II. Donaţia 1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului 1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei 1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei 1020-1029
§1. Dispoziţii comune 1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine 1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în
vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi
1030-1033
Capitolul III. Testamentul 1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului 1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului 1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul 1054-1073
§1. Categorii de legate 1054-1057
§2. Efectele legatelor 1058-1067
§3. Ineficacitatea legatelor 1068-1073
Tabla de materii • 10
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea 1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea
disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive
1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea
disponibilă
1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii 1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire 1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina 1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor 1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral
1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor 1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent 1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII 1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 1166-1395
Capitolul I. Contractul 1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului 1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare 1178-1179
§2. Capacitatea părţilor 1180-1181
§3. Consimţământul 1182-1224
I. Formarea contractului 1182-1203
11 • Tabla de materii
II. Valabilitatea consimţământului 1204-1205
III. Viciile consimţământului 1206-1224
§4. Obiectul contractului 1225-1234
§5. Cauza 1235-1239
§6. Forma contractului 1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului 1246-1265
§1. Dispoziţii generale 1246-1249
§2. Cauzele de nulitate 1250-1253
§3. Efectele nulităţii 1254-1260
§4. Validarea contractului 1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului 1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului 1270-1294
§1. Efectele între părţi 1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi 1280-1294
I. Dispoziţii generale 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia 1283
III. Stipulaţia pentru altul 1284-1288
IV. Simulaţia 1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea 1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului 1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral 1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii 1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit 1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri 1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată 1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză 1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă 1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere 1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie 1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia 1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri
1375-1380
Tabla de materii • 12
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale
1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale 1396-1398
Capitolul II. Condiţia 1399-1410
Capitolul III. Termenul 1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe 1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile
indivizibile
1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare 1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori 1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori 1443-1460
§1. Dispoziţii generale 1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori 1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative 1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative 1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative 1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor 1469-1565
Capitolul I. Plata 1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii 1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii 1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii 1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii 1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului 1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor 1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului 1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură 1527-1529
13 • Tabla de materii
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 1530-1548
§1. Dispoziţii generale 1530
§2. Prejudiciul 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului 1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna 1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului 1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor
1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a
obligaţiilor contractuale
1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului
1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii 1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică 1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă 1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general 1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător
1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei 1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract
încheiat cu debitorul
1605-1608
Capitolul IV. Novaţia 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor 1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale 1615
Capitolul II. Compensaţia 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare 1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor 1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale 1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire 1639-1647
Tabla de materii • 14
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare 1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1650-1740
§1. Domeniul de aplicare 1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde 1652-1656
§3. Obiectul vânzării 1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi
promisiunea de vânzare
1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului 1671-1718
I. Dispoziţii generale 1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut 1673-1684
III. Predarea bunului 1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii 1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare 1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului 1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune 1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile 1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor 1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere 1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii 1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare 1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva
proprietăţii
1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune 1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1777-1823
§1. Cuprinsul contractului 1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului 1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului 1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune 1805-1808
15 • Tabla de materii
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 1811-1815
§7. Încetarea contractului 1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor
1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză 1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de
antrepriză
1851-1873
§1. Dispoziţii generale 1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor 1857-1869
§3. Încetarea contractului 1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări
de construcţii
1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate 1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă 1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate 1890-1893
§2. Efectele contractului de societate 1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 1894-1912
II. Administrarea societăţii 1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat 1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea
societăţii
1930-1940
§5. Lichidarea societăţii 1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport 1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi
bagaje
2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat 2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 2013-2038
Tabla de materii • 16
§1. Forma şi întinderea mandatului 2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului 2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului 2025-2029
§4. Încetarea mandatului 2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare 2039-2071
§1. Dispoziţii generale 2039-2042
§2. Contractul de comision 2043-2053
§3. Contractul de consignaţie 2054-2063
§4. Contractul de expediţie 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit 2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de
depozit
2103-2123
§1. Dispoziţii generale 2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului 2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului 2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar 2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier 2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut 2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă 2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie 2158-2170
§1. Dispoziţii comune 2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare
2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent 2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar 2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit 2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare 2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2199-2213
17 • Tabla de materii
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi
asigurările de pierderi financiare
2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă 2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea
2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul 2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia 2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale 2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale 2279
Capitolul II. Fideiusiunea 2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 2293-2313
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor 2293-2304
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor 2305-2312
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori 2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii 2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile 2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile
speciale
2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi
concursul dintre privilegii şi ipoteci
2342
Capitolul III. Ipoteca 2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2343-2376
§1. Dispoziţii comune 2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii 2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi 2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale 2365-2376
Tabla de materii • 18
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară 2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2384-2385
§3. Ipotecile legale 2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară 2387-2419
§1. Dispoziţii generale 2387-2397
I. Constituirea ipotecii 2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor 2398-2408
I. Dispoziţii comune 2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare 2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari 2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii 2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile
corporale
2435-2463
I. Deposedarea debitorului 2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei 2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării 2468-2473
§5. Sancţiuni 2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 2478-2479
Capitolul V. Gajul 2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului 2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului
gajist
2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie 2495-2499
19 • Tabla de materii
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA
EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ŞI CALCULUL
TERMENELOR
2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă 2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive 2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive 2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive 2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei 2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT
INTERNAŢIONAL PRIVAT
2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale 2557-2571
Titlul II. Conflicte de legi 2572-2663
Capitolul I. Persoane 2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fizică 2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică 2580-2584
Capitolul II. Familia 2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei 2585-2588
§2. Efectele căsătoriei 2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei 2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia 2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie 2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei 2605-2606
§3. Adopţia 2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia
copiilor
2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere 2612
Capitolul III. Bunurile 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2613-2616
Tabla de materii • 20
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate 2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia 2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă 2663
Dispoziţii finale 2664
III • Listă de abrevieri ale reglementărilor frecvent citate
Cuprins general
Noul Cod civil _________________________________________ 1
Index alfabetic _ ___________________________________ 730
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil _ ______________ 770
1 • Tabla de materii
Tabla de materii
Noul cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a
faptelor juridice
18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE 25-257
Titlul I. Dispoziţii generale 25-33
Titlul II. Persoana fizică 34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi
drepturilor ei inerente
58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la
integritate ale persoanei fizice
61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii
persoanei umane
70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după
decesul său
78-81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 82-103
Secţiunea 1. Numele 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă 98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale 104-109
Tabla de materii • 2
Capitolul II. Tutela minorului 110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei 110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele 112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie 124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 133-150
§1. Dispoziţii generale 133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana
minorului
136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei 151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei 156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc 164-177
Capitolul IV. Curatela 178-186
Titlul IV. Persoana juridică 187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale 187-193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice 194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice 200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice 205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei
juridice
205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi
funcţionarea persoanei juridice
209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu 209-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice 212-220
§3. Dispoziţii speciale 221-224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice 244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale 250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 252-257
3 • Tabla de materii
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 258-534
Titlul I. Dispoziţii generale 258-265
Titlul II. Căsătoria 266-404
Capitolul I. Logodna 266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei 271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea
căsătoriei
271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea
căsătoriei
278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii
căsătoriei
290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei 293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei 293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei 297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei 304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale
soţilor
307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale
soţilor
312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general 312-320
§2. Locuinţa familiei 321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei 325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial 329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale 339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri 360-365
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale 366-368
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial 369-372
§1. Modificarea convenţională 369
§2. Modificarea judiciară 370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei 373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ 373-381
§1. Dispoziţii generale 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară 374
Tabla de materii • 4
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă
sau prin procedură notarială
375-378
§4. Divorţul din culpă 379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului 382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soţi
383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soţi
385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 385-387
II. Dreptul la despăgubiri 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 389
IV. Prestaţia compensatorie 390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre
părinţi şi copiii lor minori
396-404
Titlul III. Rudenia 405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale 405-407
Capitolul II. Filiaţia 408-450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei 408-440
§1. Dispoziţii generale 408-413
§2. Prezumţia de paternitate 414
§3. Recunoaşterea copilului 415-420
§4. Acţiuni privind filiaţia 421-440
I. Contestarea filiaţiei 421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă 422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 424-428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie 429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie 435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator
441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului 448-450
Capitolul III. Adopţia 451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei 455-468
5 • Tabla de materii
§1. Persoanele care pot fi adoptate 455-458
§2. Persoanele care pot adopta 459-462
§3. Consimţământul la adopţie 463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei 469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei 475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească 483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale 483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti 487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti 503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor
părinteşti
508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere 513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale 513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de
întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează
516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere 524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de
întreţinere
529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general 535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general 535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor 535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor 547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general 551-554
Titlul II. Proprietatea privată 555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale 555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată
555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate
privată
563-566
Capitolul II. Accesiunea 567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală 569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială 577-597
Tabla de materii • 6
§1. Dispoziţii comune 577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia
581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului altuia
583-585
§5. Înţelesul unor termeni 586
§6. Dispoziţii speciale 587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară 598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de
proprietate privată
602-630
Secţiunea 1. Limite legale 602-625
§1. Dispoziţii comune 602-603
§2. Folosirea apelor 604-610
§3. Picătura streşinii 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru
anumite construcţii, lucrări şi plantaţii
612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului 614-616
§6. Dreptul de trecere 617-620
§7. Alte limite legale 621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale 626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare 630
Capitolul IV. Proprietatea comună 631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită 634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată 646-666
§1. Dispoziţii comune 646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile
cu mai multe etaje sau apartamente
648-659
I. Părţile comune 648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor 653-658
III. Asociaţia de proprietari 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune 660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie 667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul 669-686
7 • Tabla de materii
Capitolul V. Proprietatea periodică 687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată
693-772
Capitolul I. Superficia 693-702
Capitolul II. Uzufructul 703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 723-736
§3. Dispoziţii speciale 737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia 749-754
Capitolul IV. Servituţile 755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor 770-772
Titlul IV. Fiducia 773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale 792-794
Capitolul II. Formele de administrare 795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă 795-799
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină 800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării 802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de
beneficiar
802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii
813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare 818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea 825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure 831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor 837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală 842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării 846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare 846-849
Tabla de materii • 8
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea
bunurilor
850-857
Titlul VI. Proprietatea publică 858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale 858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare
proprietăţii publice
866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare 867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit 874-875
Titlul VII. Cartea funciară 876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale 876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare 885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi
juridice
902-906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte
funciară
907-915
Titlul VIII. Posesia 916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale 916-921
Capitolul II. Viciile posesiei 922-927
Capitolul III. Efectele posesiei 928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară 930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin
posesia de bună-credinţă
935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea 941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de
bună-credinţă
948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii 949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI
LIBERALITĂŢI
953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general 953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale 953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a
moşteni
957-962
9 • Tabla de materii
Titlul II. Moştenirea legală 963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale 963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală 965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali 970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor 970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului 975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi
976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari 982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari 983
Titlul III. Liberalităţile 984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune 984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare 984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi 987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare 993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale 1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor 1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale 1009-1010
Capitolul II. Donaţia 1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului 1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei 1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei 1020-1029
§1. Dispoziţii comune 1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine 1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în
vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi
1030-1033
Capitolul III. Testamentul 1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului 1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului 1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul 1054-1073
§1. Categorii de legate 1054-1057
§2. Efectele legatelor 1058-1067
§3. Ineficacitatea legatelor 1068-1073
Tabla de materii • 10
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea 1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea
disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive
1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea
disponibilă
1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii 1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire 1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina 1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor 1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral
1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor 1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent 1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII 1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 1166-1395
Capitolul I. Contractul 1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului 1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare 1178-1179
§2. Capacitatea părţilor 1180-1181
§3. Consimţământul 1182-1224
I. Formarea contractului 1182-1203
11 • Tabla de materii
II. Valabilitatea consimţământului 1204-1205
III. Viciile consimţământului 1206-1224
§4. Obiectul contractului 1225-1234
§5. Cauza 1235-1239
§6. Forma contractului 1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului 1246-1265
§1. Dispoziţii generale 1246-1249
§2. Cauzele de nulitate 1250-1253
§3. Efectele nulităţii 1254-1260
§4. Validarea contractului 1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului 1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului 1270-1294
§1. Efectele între părţi 1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi 1280-1294
I. Dispoziţii generale 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia 1283
III. Stipulaţia pentru altul 1284-1288
IV. Simulaţia 1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea 1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului 1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral 1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii 1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit 1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri 1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată 1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză 1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă 1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere 1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie 1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia 1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri
1375-1380
Tabla de materii • 12
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale
1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale 1396-1398
Capitolul II. Condiţia 1399-1410
Capitolul III. Termenul 1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe 1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile
indivizibile
1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare 1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori 1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori 1443-1460
§1. Dispoziţii generale 1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari
1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori 1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative 1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative 1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative 1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor 1469-1565
Capitolul I. Plata 1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii 1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii 1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii 1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii 1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului 1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor 1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului 1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură 1527-1529
13 • Tabla de materii
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 1530-1548
§1. Dispoziţii generale 1530
§2. Prejudiciul 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului 1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna 1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului 1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor
1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a
obligaţiilor contractuale
1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului
1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii 1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică 1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă 1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general 1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător
1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei 1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract
încheiat cu debitorul
1605-1608
Capitolul IV. Novaţia 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor 1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale 1615
Capitolul II. Compensaţia 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare 1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor 1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale 1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire 1639-1647
Tabla de materii • 14
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare 1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1650-1740
§1. Domeniul de aplicare 1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde 1652-1656
§3. Obiectul vânzării 1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi
promisiunea de vânzare
1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului 1671-1718
I. Dispoziţii generale 1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut 1673-1684
III. Predarea bunului 1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii 1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare 1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului 1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune 1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile 1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor 1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere 1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii 1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare 1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva
proprietăţii
1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune 1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1777-1823
§1. Cuprinsul contractului 1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului 1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului 1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune 1805-1808
15 • Tabla de materii
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 1811-1815
§7. Încetarea contractului 1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor
1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză 1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de
antrepriză
1851-1873
§1. Dispoziţii generale 1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor 1857-1869
§3. Încetarea contractului 1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări
de construcţii
1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate 1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă 1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate 1890-1893
§2. Efectele contractului de societate 1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 1894-1912
II. Administrarea societăţii 1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat 1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea
societăţii
1930-1940
§5. Lichidarea societăţii 1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport 1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi
bagaje
2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat 2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 2013-2038
Tabla de materii • 16
§1. Forma şi întinderea mandatului 2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului 2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului 2025-2029
§4. Încetarea mandatului 2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare 2039-2071
§1. Dispoziţii generale 2039-2042
§2. Contractul de comision 2043-2053
§3. Contractul de consignaţie 2054-2063
§4. Contractul de expediţie 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit 2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de
depozit
2103-2123
§1. Dispoziţii generale 2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului 2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului 2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar 2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier 2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut 2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă 2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie 2158-2170
§1. Dispoziţii comune 2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare
2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent 2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar 2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit 2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare 2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2199-2213
17 • Tabla de materii
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi
asigurările de pierderi financiare
2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă 2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea
2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul 2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia 2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale 2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale 2279
Capitolul II. Fideiusiunea 2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 2293-2313
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor 2293-2304
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor 2305-2312
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori 2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii 2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale 2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile 2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune 2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile
speciale
2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi
concursul dintre privilegii şi ipoteci
2342
Capitolul III. Ipoteca 2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2343-2376
§1. Dispoziţii comune 2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii 2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi 2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale 2365-2376
Tabla de materii • 18
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară 2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2384-2385
§3. Ipotecile legale 2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară 2387-2419
§1. Dispoziţii generale 2387-2397
I. Constituirea ipotecii 2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor 2398-2408
I. Dispoziţii comune 2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor 2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare 2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari 2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii 2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile
corporale
2435-2463
I. Deposedarea debitorului 2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei 2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării 2468-2473
§5. Sancţiuni 2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 2478-2479
Capitolul V. Gajul 2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului 2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului
gajist
2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie 2495-2499
19 • Tabla de materii
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA
EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ŞI CALCULUL
TERMENELOR
2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă 2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive 2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive 2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive 2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive 2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei 2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT
INTERNAŢIONAL PRIVAT
2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale 2557-2571
Titlul II. Conflicte de legi 2572-2663
Capitolul I. Persoane 2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fizică 2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică 2580-2584
Capitolul II. Familia 2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei 2585-2588
§2. Efectele căsătoriei 2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei 2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia 2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie 2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei 2605-2606
§3. Adopţia 2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia
copiilor
2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere 2612
Capitolul III. Bunurile 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2613-2616
Tabla de materii • 20
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate 2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia 2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă 2663
Dispoziţii finale 2664Titlu: Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare. Editia 2013
Subtitlu: corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, index alfabetic
Editia: a 4-a
Autori: ***
Editura: Hamangiu
Pagini: 824
Data aparititei: 30 Aprilie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-906-8

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec