Noul Cod civil si 9 legi uzuale -actualizat 3 aprilie2013

Noul Cod civil si 9 legi uzuale -actualizat 3 aprilie2013
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-678-342-2
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 848
Format: 13x20
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde textul noului Cod civil si 9 dintre cele mai uzitate legi speciale relevante in materie, actualizate pana la data de 3 aprilie 2013. Aceste legi sunt privitoare la actele de stare civila, bunurile proprietate publica, expropriere, cadastrul si publicitatea imobiliara, inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, protectia chiriasilor, dobanda legala remuneratorie si penalizatoare.

Textul noului Cod civil este insotit de note de trimitere catre toate articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa.

Cartea mai contine o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al noului Cod civil. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Ca element de noutate fata de editia anterioara, este prezentata in lucrare varianta republicata a Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare (M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013). De asemenea, este inclusa recenta completare, prin Legea nr. 72/2013 (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013), a O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti.III • NCC
Cuprins
Noul Cod civil _____________________________________________ 1
Index ________________________________________________ 623
1. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil - extras - _ ___________________ 658
2. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă _ __________696
3. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică_ _____________________________________ 721
4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică_________ 731
5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare________ 740
6. Legea nr. 114/1996 a locuinţei_ ___________________________ 779
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia
de locuinţe____________________________________________ 799
8. Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul
bancar - extras -________________________________________ 811
9. Ordonanţa nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare_____________________ 815
1 • NCC Cuprins
Noul Cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă _ _______________________1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _____________________________1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile _____________________________6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile _______________9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor
juridice _ ____________________________________________18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE _________________________25-257
Titlul I. Dispoziţii generale ________________________________25-33
Titlul II. Persoana fizică _________________________________34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ______________34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ________________________34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu _____________________37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ____________49-57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor
ei inerente ___________________________________________58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ ____________________________58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate
ale persoanei fizice _ ___________________________________61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei
umane ______________________________________________70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul
său _________________________________________________78-81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice __________________82-103
Secţiunea 1. Numele _ ____________________________________82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa _______________________86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă _______________________98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice _______________________104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________104-109
Capitolul II. Tutela minorului ____________________________110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei __________________________110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele ________________________________112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie _ ______________________124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ________________________133-150
§1. Dispoziţii generale _ _________________________________133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului _________136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _ _________140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei __________________151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei __________________________156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ____________164-177
Cuprins NCC • 2
Capitolul IV. Curatela __________________________________178-186
Titlul IV. Persoana juridică _____________________________187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________187-193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice _ ________________194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ __________________________194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice _________________196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ______________200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice _________205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ______205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea
persoanei juridice ____________________________________209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu ______________________________209-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice ________________________212-220
§3. Dispoziţii speciale ___________________________________221-224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice _______________225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice _ ____________232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice _ ________________244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________ 244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice _ ______________245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ________________________250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale _ _____________252-257
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE _______________________258-534
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________258-265
Titlul II. Căsătoria _____________________________________266-404
Capitolul I. Logodna ___________________________________266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei ________________________271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei _____271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ______278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ______290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei _________________________293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei _ ________________293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei _ ______________297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei __________________304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor _ __307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale
soţilor ____________________________________________312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ __________________________312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general __________________312-320
§2. Locuinţa familiei ____________________________________321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei ________________________________325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial _ _______________________329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale _ ________________339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri _______________360-365
3 • NCC Cuprins
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ___________366-368
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial ___________369-372
§1. Modificarea convenţională _______________________________ 369
§2. Modificarea judiciară ________________________________370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ______________________373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ___________________________373-381
§1. Dispoziţii generale _ ____________________________________ 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară _ ________________ 374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin
procedură notarială _ _________________________________375-378
§4. Divorţul din culpă _ __________________________________379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ _ __________________ 381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului ________________________382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei ________________________________ 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale
dintre soţi __________________________________________383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale
dintre soţi __________________________________________385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial ___________________385-387
II. Dreptul la despăgubiri ___________________________________ 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi _______________________ 389
IV. Prestaţia compensatorie ______________________________390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi
şi copiii lor minori ____________________________________396-404
Titlul III. Rudenia ______________________________________405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________405-407
Capitolul II. Filiaţia ____________________________________408-450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei ____________________________408-440
§1. Dispoziţii generale _ _________________________________408-413
§2. Prezumţia de paternitate _ _______________________________ 414
§3. Recunoaşterea copilului ______________________________415-420
§4. Acţiuni privind filiaţia _________________________________421-440
I. Contestarea filiaţiei _ _____________________________________ 421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă _ _______________422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei _ _______424-428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie _ ___________429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie _______435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator ______________________________________441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ___________________448-450
Capitolul III. Adopţia ___________________________________451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei _______________455-468
§1. Persoanele care pot fi adoptate ________________________455-458
Cuprins NCC • 4
§2. Persoanele care pot adopta ___________________________459-462
§3. Consimţământul la adopţie ____________________________463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei _________________________469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei ________________________475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească ________________________483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti _____________487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti _ _____________503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti _ __508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere _ ________________________513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia
de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează ____516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere _____________524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de
întreţinere _________________________________________529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI _______________________535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ______________535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general _____________________535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor _____________________535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor _______________________547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general ____________________551-554
Titlul II. Proprietatea privată _ ___________________________555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată _________________________________555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ______563-566
Capitolul II. Accesiunea ________________________________567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ______________569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială _ ____________577-597
§1. Dispoziţii comune ___________________________________577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia _____________________ 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia _ ______________________________581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului altuia _ ______________________________583-585
§5. Înţelesul unor termeni ___________________________________ 586
§6. Dispoziţii speciale ___________________________________587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară _ ____________________598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate
privată ____________________________________________602-630
Secţiunea 1. Limite legale _ ______________________________602-625
5 • NCC Cuprins
§1. Dispoziţii comune ___________________________________602-603
§2. Folosirea apelor ____________________________________604-610
§3. Picătura streşinii _______________________________________ 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite
construcţii, lucrări şi plantaţii _ __________________________612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ____________________614-616
§6. Dreptul de trecere ___________________________________617-620
§7. Alte limite legale ____________________________________621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale ______________________626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare _ ____________________________ 630
Capitolul IV. Proprietatea comună _______________________631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită ___________________634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată _____________________646-666
§1. Dispoziţii comune ___________________________________646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu
mai multe etaje sau apartamente _______________________648-659
I. Părţile comune ______________________________________648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ____________________653-658
III. Asociaţia de proprietari __________________________________ 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune _____________660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie __________667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul _ _______________________________669-686
Capitolul V. Proprietatea periodică _______________________687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată ____________________________________________693-772
Capitolul I. Superficia __________________________________693-702
Capitolul II. Uzufructul _________________________________703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi
ale nudului proprietar _________________________________709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar __________709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar __________723-736
§3. Dispoziţii speciale ___________________________________737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului _____________________746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia _____________________________749-754
Capitolul IV. Servituţile _ _______________________________755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor __________765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor ______________________770-772
Titlul IV. Fiducia ______________________________________773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia _ __________________792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________792-794
Capitolul II. Formele de administrare _____________________795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă _________________________795-799
Cuprins NCC • 6
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină _____________________800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării _______________802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar ______802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii _ _____________________813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare _______________818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea _________825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure _ ___________831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor _ _________837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală ___________________842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării ______________________846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare _ ________________________846-849
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ________850-857
Titlul VI. Proprietatea publică ___________________________858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice _ __________________________________________866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________ 866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare ____________________867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ____________________871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ____________874-875
Titlul VII. Cartea funciară _______________________________876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ________________885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi
juridice _ __________________________________________902-906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ______907-915
Titlul VIII. Posesia _____________________________________916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________916-921
Capitolul II. Viciile posesiei _____________________________922-927
Capitolul III. Efectele posesiei ___________________________928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară ____________________930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin
posesia de bună-credinţă _____________________________935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea ____________________________941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de
bună-credinţă __________________________________________ 948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii _________________________949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI ___953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ________953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ___957-962
7 • NCC Cuprins
Titlul II. Moştenirea legală ______________________________963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _________________________963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală __________________965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali __________________________970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor __________________________970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului ______________________ 975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ___976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari __________________________ 982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari ___________________________ 983
Titlul III. Liberalităţile _________________________________984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune __________________________984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare _________________________984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi __________987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare _________________993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale ___________________1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor _ _________1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ______________________1009-1010
Capitolul II. Donaţia _________________________________1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului _ ____________________1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei _______________________1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei _____________________1020-1029
§1. Dispoziţii comune _________________________________1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine _ _____________________1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii _ ______________1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea
căsătoriei şi donaţiile între soţi ________________________1030-1033
Capitolul III. Testamentul _____________________________1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ___________________1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului _______1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul ______________________________1054-1073
§1. Categorii de legate ________________________________1054-1057
§2. Efectele legatelor _________________________________1058-1067
§3. Ineficacitatea legatelor _____________________________1068-1073
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea _ _______________________1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară _______________1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă
şi reducţiunea liberalităţilor excesive _ _______________1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă _____1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive _________1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii ____________1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii __________________1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii____________________1106-1119
Cuprins NCC • 8
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire _________________1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina _______________________________1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate _ ____________________1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor ________________1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă _______________________1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie ______________________1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul _ ____________1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral _______________________________________1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor ______________________1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor _________________________1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent ___________________1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII ___________________1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale_ ___________________________1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor __________________________1166-1395
Capitolul I. Contractul _ ______________________________1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_ ________________________1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte _____________1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului___________________1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare _ _____________________________1178-1179
§2. Capacitatea părţilor _ ______________________________1180-1181
§3. Consimţământul __________________________________1182-1224
I. Formarea contractului _______________________________1182-1203
II. Valabilitatea consimţământului ________________________1204-1205
III. Viciile consimţământului _ ___________________________1206-1224
§4. Obiectul contractului _______________________________1225-1234
§5. Cauza __________________________________________1235-1239
§6. Forma contractului ________________________________1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ____________________1246-1265
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________1246-1249
§2. Cauzele de nulitate ________________________________1250-1253
§3. Efectele nulităţii _ _________________________________1254-1260
§4. Validarea contractului ______________________________1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului _ _______________1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului ____________________1270-1294
§1. Efectele între părţi _ _______________________________1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi _______________________________1280-1294
I. Dispoziţii generale __________________________________1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia _ _______________________________ 1283
III. Stipulaţia pentru altul _______________________________1284-1288
IV. Simulaţia ________________________________________1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea ________________________1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului ___________________1315-1320
9 • NCC Cuprins
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului ___________________1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral _____________________1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii _________1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit _ _______________________1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri _______________________1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată _______________________1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză ______________1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă _______________________1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ________1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie _ ________1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia ___________1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri ____________________________1375-1380
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii
delictuale ________________________________________1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor _______________________1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _______________________1396-1398
Capitolul II. Condiţia _________________________________1399-1410
Capitolul III. Termenul _______________________________1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe _________________________1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile ___1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare ________________________1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori ______________1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori ___________1443-1460
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari _ __________________________________1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari _ __________________________________1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi
debitorii solidari _ __________________________________1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori _________1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative __________1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative _______________________1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative ________________________ 1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor ________________________1469-1565
Capitolul I. Plata ____________________________________1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii_ _______________________1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii _________________________1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii __________________________1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii _________________________1506-1509
Cuprins NCC • 10
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului _________1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor _ _____________1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului__________1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ________________1527-1529
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent _______________1530-1548
§1. Dispoziţii generale _ ___________________________________ 1530
§2. Prejudiciul _______________________________________1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului _ _____________________________1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna _____________________________1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului _______________________________1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor _ ______________________________________1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a
obligaţiilor contractuale _ ____________________________1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului ______________________________________1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii ______________________1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ________________________1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ____________________1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor _____1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă _______________________1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general _ _____________1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător ___________1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia _ _____________________________1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei ________________________1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat
cu debitorul _ _____________________________________1605-1608
Capitolul IV. Novaţia _________________________________1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor ________________________1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ___________________________ 1615
Capitolul II. Compensaţia ____________________________1616-1623
Capitolul III. Confuziunea ____________________________1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie _ ____________________1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare _____________ 1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor _ _____________________1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _______________________1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire ___________________1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi ______________1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale ____________________1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare _____________________1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1650-1740
11 • NCC Cuprins
§1. Domeniul de aplicare ______________________________1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde _______________________1652-1656
§3. Obiectul vânzării __________________________________1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi
promisiunea de vânzare ____________________________1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului _____________________________1671-1718
I. Dispoziţii generale __________________________________1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut _ _________1673-1684
III. Predarea bunului __________________________________1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii ___________________________1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut __________________1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare _____________________1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului ___________________________1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune _ ___________________________1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile _______________1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ____________1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ___________________________ 1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ____________________1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare _________________1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii _ __1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare _ _______________1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb _ ____________________1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ____________________1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report ______________________1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune ____________________1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1777-1823
§1. Cuprinsul contractului ______________________________1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului _ _____________________________1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului _ _____________________________1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune _ _____1805-1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ______________1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune __________________1811-1815
§7. Încetarea contractului ______________________________1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor _______________________________________1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării _ _____1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză _ _________________1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză _ _1851-1873
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor _________________________________1857-1869
§3. Încetarea contractului ______________________________1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de
construcţii ________________________________________1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate ___________________1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1881-1889
Cuprins NCC • 12
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă ______________________1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate ___________________1890-1893
§2. Efectele contractului de societate _____________________1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei _ _______________1894-1912
II. Administrarea societăţii _ ____________________________1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi _____________________1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat ________________________1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ___ 1930-1940
§5. Lichidarea societăţii _ ______________________________1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie _________________1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport __________________1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri __________1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi
bagaje _ _________________________________________2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat _____________________2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ ________________________2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare ________________2013-2038
§1. Forma şi întinderea mandatului _ _____________________2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului _ ___________________________2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului _____________________________2025-2029
§4. Încetarea mandatului _ _____________________________2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare _______________2039-2071
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________2039-2042
§2. Contractul de comision _____________________________2043-2053
§3. Contractul de consignaţie ___________________________2054-2063
§4. Contractul de expediţie _____________________________2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie _____________________2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere ________________2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit ____________________2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit _____2103-2123
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului _ ___________________________2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului _ ___________________________2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ______________________2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier ______________________2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional _ ________________2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut __________________2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă __________________2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie _______________2158-2170
§1. Dispoziţii comune _________________________________2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă ____________________________2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ________________2171-2183
13 • NCC Cuprins
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare _________________________________________2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent _______________________2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar _______________________2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit _____________________2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori _____________2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare __________________2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ ________________________2199-2213
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ____________________2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi
asigurările de pierderi financiare ______________________2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă ___________2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane _________________2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea _____________________________________2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ______________2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere ________________2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul __________________________2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia _____________________________2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale __________________________2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ___________________________ 2279
Capitolul II. Fideiusiunea _____________________________2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii _____________________2293-2313
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor ____________2293-2304
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor _ ___________2305-2312
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori ________________ 2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii ____________________2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome ______________________2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale _ _________________2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _______________________2323-2332
Capitolul II. Privilegiile _______________________________2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ ________________________2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale ___2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi
concursul dintre privilegii şi ipoteci ________________________ 2342
Capitolul III. Ipoteca _________________________________2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2343-2376
§1. Dispoziţii comune _________________________________2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ________________________2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi _________________________2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale _____________________________2365-2376
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară _ _____________________2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare _______________________2377-2383
Cuprins NCC • 14
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ ______________________2384-2385
§3. Ipotecile legale _______________________________________ 2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară _______________________2387-2419
§1. Dispoziţii generale _ _______________________________2387-2397
I. Constituirea ipotecii _________________________________2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ _______________________2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor __________________________2398-2408
I. Dispoziţii comune _ _________________________________2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ _______________________2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare _ _____________________2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ________________________2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari __________2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor _________________________ 2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii _______________________2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare _ ____________2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale ____2435-2463
I. Deposedarea debitorului _____________________________2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat _ __________________________2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei _ ___________2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ____________ 2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor _ ________________2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ______________2468-2473
§5. Sancţiuni ________________________________________2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare _ __________2478-2479
Capitolul V. Gajul ___________________________________2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului ________________________2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist _____2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie _______________________2495-2499
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,
DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR ____________2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă __________________________2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale _ _______________________2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive _____________2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive _______________2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive _______________2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive ________2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive _ ________2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei _ _______________________ 2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere _ _____2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor __________________________2551-2556
15 • NCC Cuprins
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL
PRIVAT _________________________________________2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale ____________________________2557-2571
Titlul II. Conflicte de legi _ ____________________________2572-2663
Capitolul I. Persoane ________________________________2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fizică ___________________________2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică ______________________2580-2584
Capitolul II. Familia __________________________________2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria ________________________________2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei _ _____________________________2585-2588
§2. Efectele căsătoriei _ _______________________________2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei ______________________________2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia _______________________________2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie ________________________2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei ___________________2605-2606
§3. Adopţia _________________________________________2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ________ 2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere ______________________ 2612
Capitolul III. Bunurile ________________________________2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2613-2616
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale ________________2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport _ _________________2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare ______________________2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale _ ___________________2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate _______________________ 2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare ______________________2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea ______________________________2633-2636
Capitolul V. Actul juridic _____________________________2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile _ _____________________________2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul ____________2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin _________________2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul ________________________________2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia ________________________________2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă _________________________ 2663
Dispoziţii finale _________________________________________ 2664


itlu: Noul Cod civil si 9 legi uzuale -actualizat 3 aprilie2013
Editia: a 7-a
Autori: ***
Editura: Hamangiu
Pagini: 848
Data aparititei: 12 Aprilie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-342-2

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.089 sec