Noul Cod civil şi 9 legi uzuale Actualizat 12 octombrie 2011

Noul Cod civil şi 9 legi uzuale Actualizat 12 octombrie 2011
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data: 17.10.2011
752 pagini

Descriere
Editia de fata va ofera, in aceeasi carte, Noul Cod civil, republicat, impreuna cu noua dintre cele mai importante legi uzuale: Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a noului Cod, extras din vechiul Cod civil (articolele ramase in vigoare pana la data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila), legile care reglementeaza: exproprierea, regimul proprietatii publice, publicitatea imobiliara, regimul locuintei, al dobanzii legale, precum si legea privind arhiva electronica a garantiilor reale mobiliare.

Au fost avute in vedere inclusiv modificarile aduse in materie prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011).

La sugestia practicienilor, incepand cu aceasta editie, dispozitiile din Legea nr. 71/2011, mai precis dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a textelor din Noul Cod civil au fost inserate direct in cod, sub capitolul, sectiunea sau articolul la care se refera. Celelalte dispozitii de sine statatoare ale Legii de punere in aplicare, mai putin dispozitiile de modificare si completare a diferitelor legi speciale, incidente institutiilor din Noul Codul civil, sunt redate integral ca lege separata fată de Noul Codul civil.

Ca de obicei, noul Cod civil este insotit de un amplu index alfabetic, precum si de numeroase note cu trimiteri la vechiul Cod civil si la legi speciale.

Cuprins
Noul Cod civil ____________________________________________ 1
Index alfabetic _______________________________________ 547
1. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil - extras - _______________ 579
2. Codul civil din 1864 - extras - ______________________________627
3. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică ________________________________ 635
4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică ______________________________________________ 644
5. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare ____________________________________________ 653
6. Legea nr. 114/1996 a locuinţei ___________________________ 688
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia
de locuinţe ___________________________________________ 708
8. Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea
unor măsuri fi nanciar-fi scale în domeniul bancar _____________ 722
9. Ordonanţa nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare_____________________ 726
NCC • VI
1 • NCC Cuprins
Noul Cod civil
Cuprins Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă ______________________ 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________ 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile ___________________________ 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile _____________ 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor
juridice ___________________________________________ 18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE _______________________ 25-257
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 25-33
Titlul II. Persoana fi zică _______________________________ 34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice ____________ 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ______________________ 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ___________________ 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii __________ 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor
ei inerente _________________________________________ 58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ___________________________ 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate
ale persoanei fi zice __________________________________ 61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii
persoanei umane ____________________________________ 70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul
său _______________________________________________ 78-81
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice ________________ 82-103
Secţiunea 1. Numele ___________________________________ 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa _____________________ 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă _____________________ 98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice _____________________ 104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 104-109
Capitolul II. Tutela minorului __________________________ 110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei ________________________ 110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele ______________________________ 112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie _____________________ 124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ______________________ 133-150
§1. Dispoziţii generale ________________________________ 133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului _______ 136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ________ 140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei ________________ 151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei ________________________ 156-163
Cuprins NCC • 2
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc __________ 164-177
Capitolul IV. Curatela ________________________________ 178-186
Titlul IV. Persoana juridică ___________________________ 187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 187-193
Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice _______________ 194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________ 194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice _______________ 196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ____________ 200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice _______ 205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ____ 205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea
persoanei juridice __________________________________ 209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu ____________________________ 209-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice ______________________ 212-220
§3. Dispoziţii speciale _________________________________ 221-224
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice _____________ 225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ___________ 232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice _______________ 244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________________ 244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice _____________ 245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ______________________ 250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ____________ 252-257
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE _____________________ 258-534
Titlul I. Dispoziţii generale ____________________________ 258-265
Titlul II. Căsătoria ___________________________________ 266-404
Capitolul I. Logodna _________________________________ 266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei ______________________ 271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ___ 271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ____ 278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ____ 290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei _______________________ 293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei _______________ 293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei _____________ 297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei ________________ 304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale
soţilor __________________________________________ 307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale
ale soţilor _______________________________________ 312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________ 312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general ________________ 312-320
§2. Locuinţa familiei __________________________________ 321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei ______________________________ 325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial ______________________ 329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale _______________ 339-359
3 • NCC Cuprins
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri _____________ 360-365
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale _________ 366-368
Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial _________ 369-372
§1. Modifi carea convenţională ______________________________ 369
§2. Modifi carea judiciară ______________________________ 370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ____________________ 373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ _________________________ 373-381
§1. Dispoziţii generale ____________________________________ 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ________________ 374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau
prin procedură notarială _____________________________ 375-378
§4. Divorţul din culpă _________________________________ 379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ __________________ 381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului ______________________ 382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei _______________________________ 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale
dintre soţi ________________________________________ 383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale
dintre soţi ________________________________________ 385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial _________________ 385-387
II. Dreptul la despăgubiri __________________________________ 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi ______________________ 389
IV. Prestaţia compensatorie ____________________________ 390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi
şi copiii lor minori __________________________________ 396-404
Titlul III. Rudenia ____________________________________ 405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 405-407
Capitolul II. Filiaţia __________________________________ 408-450
Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei __________________________ 408-440
§1. Dispoziţii generale ________________________________ 408-413
§2. Prezumţia de paternitate _______________________________ 414
§3. Recunoaşterea copilului ____________________________ 415-420
§4. Acţiuni privind fi liaţia _______________________________ 421-440
I. Contestarea fi liaţiei _____________________________________ 421
II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei fată de mamă ______________ 422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei ______ 424-428
IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie __________ 429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la fi liaţie _____ 435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical
cu terţ donator ____________________________________ 441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului _________________ 448-450
Capitolul III. Adopţia _________________________________ 451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei _____________ 455-468
§1. Persoanele care pot fi adoptate ______________________ 455-458
Cuprins NCC • 4
§2. Persoanele care pot adopta _________________________ 459-462
§3. Consimţământul la adopţie __________________________ 463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei _______________________ 469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei ______________________ 475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească ______________________ 483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ___________ 487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ____________ 503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor
părinteşti ________________________________________ 508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere _______________________ 513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de
întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează _____ 516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ___________ 524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de
întreţinere _______________________________________ 529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI _____________________ 535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ____________ 535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general ___________________ 535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ___________________ 535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor _____________________ 547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general __________________ 551-554
Titlul II. Proprietatea privată __________________________ 555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată _______________________________ 555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ____ 563-566
Capitolul II. Accesiunea ______________________________ 567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ____________ 569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artifi cială ___________ 577-597
§1. Dispoziţii comune _________________________________ 577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ____________________ 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia _____________________________ 581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului altuia _____________________________ 583-585
§5. Înţelesul unor termeni __________________________________ 586
§6. Dispoziţii speciale _________________________________ 587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ___________________ 598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate
privată __________________________________________ 602-630
Secţiunea 1. Limite legale _____________________________ 602-625
5 • NCC Cuprins
§1. Dispoziţii comune _________________________________ 602-603
§2. Folosirea apelor __________________________________ 604-610
§3. Picătura streşinii ______________________________________ 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite
construcţii, lucrări şi plantaţii _________________________ 612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului __________________ 614-616
§6. Dreptul de trecere _________________________________ 617-620
§7. Alte limite legale __________________________________ 621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale ____________________ 626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ____________________________ 630
Capitolul IV. Proprietatea comună _____________________ 631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită _________________ 634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată ___________________ 646-666
§1. Dispoziţii comune _________________________________ 646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu
mai multe etaje sau apartamente _____________________ 648-659
I. Părţile comune ____________________________________ 648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor __________________ 653-658
III. Asociaţia de proprietari _________________________________ 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ___________ 660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie ________ 667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul ______________________________ 669-686
Capitolul V. Proprietatea periodică _____________________ 687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată __________________________________________ 693-772
Capitolul I. Superfi cia ________________________________ 693-702
Capitolul II. Uzufructul _______________________________ 703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar _____________________________ 709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ________ 709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ________ 723-736
§3. Dispoziţii speciale _________________________________ 737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ___________________ 746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia ___________________________ 749-754
Capitolul IV. Servituţile ______________________________ 755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor ________ 765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor ____________________ 770-772
Titlul IV. Fiducia ____________________________________ 773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia _________________ 792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 792-794
Capitolul II. Formele de administrare ___________________ 795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă _______________________ 795-799
Cuprins NCC • 6
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ___________________ 800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării _____________ 802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de benefi ciar ____ 802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
benefi ciarului în raporturile cu terţii ____________________ 813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare _____________ 818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea _______ 825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure __________ 831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profi turilor şi a pierderilor ________ 837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală _________________ 842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării ____________________ 846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare _______________________ 846-849
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ______ 850-857
Titlul VI. Proprietatea publică _________________________ 858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice _________________________________________ 866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________________ 866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare __________________ 867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune __________________ 871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit __________ 874-875
Titlul VII. Cartea funciară _____________________________ 876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ______________ 885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi
juridice _________________________________________ 902-906
Capitolul IV. Rectifi carea înscrierilor de carte funciară ____ 907-915
Titlul VIII. Posesia ___________________________________ 916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 916-921
Capitolul II. Viciile posesiei ___________________________ 922-927
Capitolul III. Efectele posesiei _________________________ 928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară __________________ 930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin
posesia de bună-credinţă ___________________________ 935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea __________________________ 941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de
bună-credinţă _________________________________________ 948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii _______________________ 949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI _ 953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ______ 953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni _ 957-962
Titlul II. Moştenirea legală ____________________________ 963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale ________________________ 963-964
7 • NCC Cuprins
Capitolul II. Reprezentarea succesorală ________________ 965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali ________________________ 970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor ________________________ 970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului _____________________ 975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi ________________________________________ 976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari _________________________ 982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari __________________________ 983
Titlul III. Liberalităţile _______________________________ 984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune ________________________ 984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare _______________________ 984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi ________ 987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fi deicomisare _______________ 993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale _________________ 1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ________ 1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ____________________ 1009-1010
Capitolul II. Donaţia _______________________________ 1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului ___________________ 1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei _____________________ 1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ___________________ 1020-1029
§1. Dispoziţii comune _______________________________ 1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine ____________________ 1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii _____________ 1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea
căsătoriei şi donaţiile între soţi ______________________ 1030-1033
Capitolul III. Testamentul ___________________________ 1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului _________________ 1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului _____ 1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul ____________________________ 1054-1073
§1. Categorii de legate ______________________________ 1054-1057
§2. Efectele legatelor _______________________________ 1058-1067
§3. Inefi cacitatea legatelor ___________________________ 1068-1073
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea ______________________ 1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară _____________ 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă
şi reducţiunea liberalităţilor excesive ______________ 1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ___ 1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive _______ 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii __________ 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii ________________ 1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii __________________ 1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire _______________ 1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina _____________________________ 1125-1129
Cuprins NCC • 8
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ___________________ 1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certifi catul de moştenitor ______________ 1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă _____________________ 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie ____________________ 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul ___________ 1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral _____________________________________ 1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor ____________________ 1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor _______________________ 1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent _________________ 1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII _________________ 1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale __________________________ 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor ________________________ 1166-1395
Capitolul I. Contractul _____________________________ 1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ___________ 1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului _________________ 1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare ____________________________ 1178-1179
§2. Capacitatea părţilor _____________________________ 1180-1181
§3. Consimţământul ________________________________ 1182-1224
I. Formarea contractului _____________________________ 1182-1203
II. Valabilitatea consimţământului ______________________ 1204-1205
III. Viciile consimţământului __________________________ 1206-1224
§4. Obiectul contractului _____________________________ 1225-1234
§5. Cauza ________________________________________ 1235-1239
§6. Forma contractului ______________________________ 1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului __________________ 1246-1265
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 1246-1249
§2. Cauzele de nulitate ______________________________ 1250-1253
§3. Efectele nulităţii ________________________________ 1254-1260
§4. Validarea contractului ____________________________ 1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ______________ 1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului __________________ 1270-1294
§1. Efectele între părţi ______________________________ 1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi _____________________________ 1280-1294
I. Dispoziţii generale ________________________________ 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia _______________________________ 1283
III. Stipulaţia pentru altul _____________________________ 1284-1288
IV. Simulaţia ______________________________________ 1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea ______________________ 1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului _________________ 1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului _________________ 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ___________________ 1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii _______ 1327-1329
9 • NCC Cuprins
Capitolul III. Faptul juridic licit ______________________ 1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri _____________________ 1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată _____________________ 1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză ____________ 1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă _____________________ 1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ______ 1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie _______ 1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia _________ 1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri __________________________ 1375-1380
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale _____________________________ 1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor _____________________ 1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale ______________________ 1396-1398
Capitolul II. Condiţia _______________________________ 1399-1410
Capitolul III. Termenul _____________________________ 1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe _______________________ 1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile
indivizibile ____________________________________ 1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare ______________________ 1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori ____________ 1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori _________ 1443-1460
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor
şi debitorii solidari _______________________________ 1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor
şi debitorii solidari _______________________________ 1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor
şi debitorii solidari _______________________________ 1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori _______ 1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative ________ 1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative _____________________ 1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative _______________________ 1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor ______________________ 1469-1565
Capitolul I. Plata __________________________________ 1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii ______________________ 1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii _______________________ 1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii ________________________ 1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii _______________________ 1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului _______ 1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor ____________ 1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului ________ 1521-1526
Cuprins NCC • 10
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ______________ 1527-1529
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent _____________ 1530-1548
§1. Dispoziţii generale ___________________________________ 1530
§2. Prejudiciul _____________________________________ 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului ____________________________ 1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna ___________________________ 1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului _____________________________ 1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor _____________________________________ 1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justifi cate de neexecutare
a obligaţiilor contractuale __________________________ 1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului ____________________________________ 1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii ____________________ 1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ______________________ 1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie __________________ 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ___ 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă _____________________ 1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general ____________ 1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător _________ 1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia ____________________________ 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei ______________________ 1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat
cu debitorul ____________________________________ 1605-1608
Capitolul IV. Novaţia _______________________________ 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor ______________________ 1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 1615
Capitolul II. Compensaţia __________________________ 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea __________________________ 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie ___________________ 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare ____________ 1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor ____________________ 1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale ______________________ 1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire _________________ 1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi ____________ 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale __________________ 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare ___________________ 1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1650-1740
§1. Domeniul de aplicare ____________________________ 1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde _____________________ 1652-1656
§3. Obiectul vânzării ________________________________ 1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi
promisiunea de vânzare __________________________ 1668-1670
11 • NCC Cuprins
§5. Obligaţiile vânzătorului ___________________________ 1671-1718
I. Dispoziţii generale ________________________________ 1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ________ 1673-1684
III. Predarea bunului ________________________________ 1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii _________________________ 1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut ________________ 1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare ___________________ 1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului _________________________ 1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune __________________________ 1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile _____________ 1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor __________ 1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere __________________________ 1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii __________________ 1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare _______________ 1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii _ 1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare ______________ 1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb ___________________ 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare __________________ 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report ____________________ 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune __________________ 1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1777-1823
§1. Cuprinsul contractului ____________________________ 1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului ____________________________ 1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului ____________________________ 1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune ____ 1805-1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ____________ 1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune ________________ 1811-1815
§7. Încetarea contractului ____________________________ 1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor _____________________________________ 1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării ____ 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză ________________ 1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de
antrepriză ______________________________________ 1851-1873
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor _______________________________ 1857-1869
§3. Încetarea contractului ____________________________ 1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări
de construcţii ___________________________________ 1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate _________________ 1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă ____________________ 1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate _________________ 1890-1893
§2. Efectele contractului de societate ___________________ 1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei ______________ 1894-1912
Cuprins NCC • 12
II. Administrarea societăţii ___________________________ 1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ___________________ 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat ______________________ 1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea
societăţii _______________________________________ 1930-1940
§5. Lichidarea societăţii _____________________________ 1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie _______________ 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport ________________ 1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri ________ 1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane
şi bagaje ______________________________________ 2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat ___________________ 2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _______________________ 2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare ______________ 2013-2038
§1. Forma şi întinderea mandatului ____________________ 2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului __________________________ 2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului ___________________________ 2025-2029
§4. Încetarea mandatului ____________________________ 2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare _____________ 2039-2071
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 2039-2042
§2. Contractul de comision ___________________________ 2043-2053
§3. Contractul de consignaţie _________________________ 2054-2063
§4. Contractul de expediţie ___________________________ 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie ___________________ 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere ______________ 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit __________________ 2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ___ 2103-2123
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului __________________________ 2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului __________________________ 2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ____________________ 2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier ____________________ 2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional _______________ 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut ________________ 2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă ________________ 2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie _____________ 2158-2170
§1. Dispoziţii comune _______________________________ 2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă __________________________ 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ______________ 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare _______________________________________ 2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent _____________________ 2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar _____________________ 2191-2192
13 • NCC Cuprins
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ___________________ 2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ___________ 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare ________________ 2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _______________________ 2199-2213
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri __________________ 2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi
asigurările de pierderi fi nanciare ____________________ 2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă _________ 2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane _______________ 2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea ___________________________________ 2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ____________ 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere ______________ 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul ________________________ 2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia ___________________________ 2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale ________________________ 2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 2279
Capitolul II. Fideiusiunea ___________________________ 2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii ___________________ 2293-2313
§1. Efectele fi deiusiunii între creditor şi fi deiusor __________ 2293-2304
§2. Efectele fi deiusiunii între debitor şi fi deiusor __________ 2305-2312
§3. Efectele fi deiusiunii între mai mulţi fi deiusori _______________ 2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fi deiusiunii __________________ 2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome ____________________ 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale ________________ 2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale ______________________ 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile _____________________________ 2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _______________________ 2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile
speciale _______________________________________ 2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi
concursul dintre privilegii şi ipoteci _______________________ 2342
Capitolul III. Ipoteca _______________________________ 2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2343-2376
§1. Dispoziţii comune _______________________________ 2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ______________________ 2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi _______________________ 2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale ___________________________ 2365-2376
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară ____________________ 2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare _____________________ 2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor _____________________ 2384-2385
§3. Ipotecile legale ______________________________________ 2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară _____________________ 2387-2419
§1. Dispoziţii generale ______________________________ 2387-2397
Cuprins NCC • 14
I. Constituirea ipotecii _______________________________ 2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ______________________ 2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor ________________________ 2398-2408
I. Dispoziţii comune ________________________________ 2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ______________________ 2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ____________________ 2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ______________________ 2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari ________ 2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ________________________ 2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii _____________________ 2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ___________ 2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale __ 2435-2463
I. Deposedarea debitorului ___________________________ 2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat _________________________ 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei __________ 2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ___________ 2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor _______________ 2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ____________ 2468-2473
§5. Sancţiuni ______________________________________ 2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare _________ 2478-2479
Capitolul V. Gajul _________________________________ 2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului ______________________ 2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ___ 2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie _____________________ 2495-2499
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,
DECĂDEREA ŞI CALCULUL TERMENELOR _________ 2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă ________________________ 2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale ______________________ 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive ___________ 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive _____________ 2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive _____________ 2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive ______ 2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive _______ 2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei _______________________ 2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere ____ 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor ________________________ 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL
PRIVAT _______________________________________ 2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale __________________________ 2557-2571
Titlul II. Confl icte de legi ___________________________ 2572-2663
Capitolul I. Persoane ______________________________ 2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fi zică _________________________ 2572-2579
15 • NCC Cuprins
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică ____________________ 2580-2584
Capitolul II. Familia ________________________________ 2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria ______________________________ 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei ____________________________ 2585-2588
§2. Efectele căsătoriei ______________________________ 2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei ____________________________ 2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia _____________________________ 2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie ______________________ 2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei _________________ 2605-2606
§3. Adopţia _______________________________________ 2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor _______ 2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere _____________________ 2612
Capitolul III. Bunurile ______________________________ 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2613-2616
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale ______________ 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport ________________ 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare ____________________ 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale __________________ 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate ______________________ 2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare ____________________ 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea ____________________________ 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic ___________________________ 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile ____________________________ 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul __________ 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin _______________ 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul ______________________________ 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia ______________________________ 2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă ________________________ 2663
Dispoziţii fi nale ________________________________________ 2664

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.074 sec