Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Editia 1. Revizuit

DESCRIERE

Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012

Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod civil şi oferă cititorului informaţia necesară pentru a-l putea înţelege, interpreta şi aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât şi a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Sunt avute în vedere şi consideraţii de ordin istoric, privind reglementări anterioare, precum şi de drept comparat, dar numai pentru a explica anumite soluţii adoptate de noul Cod civil sau pentru a arăta în ce măsură acestea sunt mai bune sau nu decât precedentele dispoziţii.

Autorii sunt renumiţi profesionişti reprezentând atât cadrul instituţional propriu-zis, cât şi cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare şi relevante.

Noul Cod civil constituie „pilonul” în jurul căruia se „construiesc” susţineri, critici, orientări ale doctrinei şi ale practicii. Structura comentariului, vizând interpretarea textului şi modul său de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum şi pentru promovarea unor soluţii corecte şi coerente în plan legislativ şi jurisprudenţial.Coordonatori şi autori:

Flavius-Antoniu Baias – Conf. univ. dr., Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti
Eugen Chelaru – Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti, Avocat
Rodica Constantinovici – Doctor în drept, Avocat
Ioan Macovei – Prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat

Autori:

Adriana Almăşan –Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
Lacrima Rodica Boilă – Lect. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, Avocat
Irina Olivia Călinescu – Asist. univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, Judecător, Judecătoria Drăgăşani
Sevastian Cercel – Prof. univ. dr., Prodecan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, Avocat
Mirela Carmen Dobrilă – Prep. univ. drd., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
Nicoleta Rodica Dominte – Lect. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
Honoria Dumitrescu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Emese Florian – Conf. univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
Gheorghe Gheorghiu – Conf. univ. dr., Universitatea „Valahia” Târgovişte, Avocat
Decebal-Adrian Ghinoiu – Doctorand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Cristina Irimia – Judecător detaşat la Ministerul Justiţiei
Codrin Macovei – Lector univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
Anda Marina Mitu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Alin-Adrian Moise – Doctorand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public
Cristina Mihaela Nicolescu – Asist. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Pavel Perju – Avocat, fost Judecător la Curtea de apel Suceava şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Gheorghe Piperea – Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
Alina Rădoi – Consilier juridic, Director al Direcţiei de elaborare acte normative, Ministerul Justiţiei
Claudia Roşianu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Andreea-Teodora Stănescu – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Avocat
Şerban-Alexandru Stănescu – Asist. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Avocat
Anişoara Ştefănescu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Viorel Terzea – Judecător, Tribunalul Argeş
Anton Trăilescu – Prof. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Alina Tudorică – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei
Aurelian-Gabriel Uluitu – Lect. univ. dr., Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat
Diana Ungureanu – Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Piteşti, Judecător, Curtea de Apel Piteşti
Bogdan Vişinoiu – Prep. univ. drd., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public
Cristina Zamşa – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat


Cuprins
IX
Cuprins
Cuvânt-înainte ................................................................................................................... XXIII
Abrevieri .............................................................................................................................XXV
Ghid de utilizare ...............................................................................................................XXVII
Titlul preliminar. Despre legea civilă .................................................................................... 1
Capitolul I. Dispoziţii generale .............................................................................................. 1
Capitolul II. Aplicarea legii civile .......................................................................................... 7
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ................................................................ 11
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice................................... 18
Cartea I. Despre persoane .................................................................................................... 25
Titlul I. Dispoziţii generale ................................................................................................... 25
Titlul II. Persoana fi zică ....................................................................................................... 40
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice ................................................................. 40
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ................................................................................ 40
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu .......................................................................... 43
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ......................................................... 54
Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente ................................ 62
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ......................................................................................... 62
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fi zice ........ 65
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ....................... 75
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său .................................... 89
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice .......................................................................... 93
Secţiunea 1. Numele .......................................................................................................... 93
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ............................................................................ 97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ............................................................................. 107
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice .................................................................................. 116
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 116
Capitolul II. Tutela minorului ............................................................................................ 122
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei ...................................................................................... 122
Secţiunea a 2-a. Tutorele ................................................................................................. 123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ............................................................................... 131
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ................................................................................. 136
§1. Dispoziţii generale .................................................................................................. 136
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului............................................... 137
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ............................................... 139
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei ................................................................... 145
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei ..................................................................................... 149
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ............................................................... 155
Capitolul IV. Curatela ......................................................................................................... 164
Titlul IV. Persoana juridică ................................................................................................ 171
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 171
Noul Cod civil. Comentariu pe articole
X
Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice ......................................................................... 182
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ....................................................................................... 182
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice .................................................................. 184
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ............................................................. 188
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ......................................................... 190
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice .............................................. 191
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice .................. 199
§1. Capacitatea de exerciţiu .......................................................................................... 199
§2. Funcţionarea persoanei juridice .............................................................................. 204
§3. Dispoziţii speciale .................................................................................................. 224
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice ..................................................................... 227
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ................................................................... 231
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ......................................................................... 238
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 238
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice ............................................................... 239
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ................................................................................. 242
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ................................................................ 247
Cartea a II-a. Despre familie .............................................................................................. 253
Titlul I. Dispoziţii generale ................................................................................................. 253
Titlul II. Căsătoria .............................................................................................................. 263
Capitolul I. Logodna .......................................................................................................... 263
Capitolul II. Încheierea căsătoriei ...................................................................................... 272
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei .......................................... 272
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ............................................. 283
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ................................................... 294
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ....................................................................................... 295
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei .................................................................... 296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei ................................................................ 301
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei .................................................................... 309
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ............................................... 315
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor .......................................... 320
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ....................................................................................... 320
§1. Despre regimul matrimonial în general .................................................................. 320
§2. Locuinţa familiei .................................................................................................... 332
§3. Cheltuielile căsătoriei ............................................................................................. 344
§4. Alegerea regimului matrimonial ............................................................................. 349
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale ................................................................... 362
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri ................................................................ 381
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ...................................................... 387
Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial ...................................................... 392
§1. Modifi carea convenţională ..................................................................................... 392
§2. Modifi carea judiciară .............................................................................................. 395
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei .................................................................................. 398
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ....................................................................................... 398
§1. Dispoziţii generale .................................................................................................. 398
Cuprins
XI
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ........................................................ 401
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială ..... 402
§4. Divorţul din culpă ................................................................................................... 408
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ............................................................. 411
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului ................................................................................. 412
§1. Data desfacerii căsătoriei ........................................................................................ 412
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi .................. 413
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi ...................... 416
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial ............................................................... 416
II. Dreptul la despăgubiri ........................................................................................... 421
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi ................................................................ 422
IV. Prestaţia compensatorie ....................................................................................... 425
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori ....... 431
Titlul III. Rudenia ............................................................................................................... 443
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 443
Capitolul II. Filiaţia ............................................................................................................ 446
Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei ......................................................................................... 446
§1. Dispoziţii generale .................................................................................................. 446
§2. Prezumţia de paternitate ......................................................................................... 451
§3. Recunoaşterea copilului ......................................................................................... 453
§4. Acţiuni privind fi liaţia ............................................................................................ 458
I. Contestarea fi liaţiei ................................................................................................. 458
II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei faţă de mamă .......................................................... 460
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei ......................................... 462
IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie ................................................. 467
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la fi liaţie ..................................... 475
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator .......................... 483
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ...................................................................... 491
Capitolul III. Adopţia ......................................................................................................... 494
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 494
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei .............................................................. 497
§1. Persoanele care pot fi adoptate ............................................................................... 497
§2. Persoanele care pot adopta .................................................................................... 501
§3. Consimţământul la adopţie ..................................................................................... 505
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ................................................................................... 511
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei .................................................................................. 517
Titlul IV. Autoritatea părintească ...................................................................................... 528
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 528
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ................................................................ 533
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ................................................................... 549
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ............................................. 553
Titlul V. Obligaţia de întreţinere ........................................................................................ 559
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 559
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere
şi ordinea în care aceasta se datorează ............................................................................ 561
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere................................................................ 567
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ........................................... 572
Noul Cod civil. Comentariu pe articole
XII
Cartea a III-a. Despre bunuri ............................................................................................ 579
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ................................................................ 579
Capitolul I. Despre bunuri în general ................................................................................. 579
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ......................................................................... 579
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor ............................................................................... 594
Capitolul II. Drepturile reale în general ............................................................................. 598
Titlul II. Proprietatea privată ............................................................................................ 607
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 607
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată ........... 607
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ............................................. 626
Capitolul II. Accesiunea ..................................................................................................... 634
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 634
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ............................................................. 635
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artifi cială ........................................................... 641
§1. Dispoziţii comune ................................................................................................... 641
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ................................................................. 646
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia ..... 647
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ....... 650
§5. Înţelesul unor termeni ............................................................................................. 653
§6. Dispoziţii speciale .................................................................................................. 655
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ............................................................................ 664
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată ................................... 666
Secţiunea 1. Limite legale ............................................................................................... 666
§1. Dispoziţii comune ................................................................................................... 666
§2. Folosirea apelor ...................................................................................................... 668
§3. Picătura streşinii ..................................................................................................... 673
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii,
lucrări şi plantaţii ........................................................................................................ 673
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ..................................................................... 675
§6. Dreptul de trecere ................................................................................................... 677
§7. Alte limite legale .................................................................................................... 682
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale ............................................................................ 687
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ..................................................................................... 691
Capitolul IV. Proprietatea comună ..................................................................................... 693
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită ....................................................................... 695
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată ........................................................................... 706
§1. Dispoziţii comune ................................................................................................... 706
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe
etaje sau apartamente .................................................................................................. 708
I. Părţile comune ........................................................................................................ 708
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ............................................................... 712
III. Asociaţia de proprietari ........................................................................................ 718
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune........................................................ 719
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie ...................................................... 724
Secţiunea a 5-a. Partajul .................................................................................................. 725
Capitolul V. Proprietatea periodică .................................................................................... 740
Cuprins
XIII
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată .................................... 748
Capitolul I. Superfi cia ........................................................................................................ 748
Capitolul II. Uzufructul ...................................................................................................... 762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 763
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ........ 768
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ............................................... 768
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar .............................................. 781
§3. Dispoziţii speciale .................................................................................................. 791
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ........................................................................... 799
Capitolul III. Uzul şi abitaţia .............................................................................................. 804
Capitolul IV. Servituţile ..................................................................................................... 808
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 808
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor ................................................... 816
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor ............................................................................. 818
Titlul IV. Fiducia ................................................................................................................. 822
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia ........................................................................... 837
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 837
Capitolul II. Formele de administrare ................................................................................ 840
Secţiunea 1. Administrarea simplă .................................................................................. 840
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ........................................................................... 844
Capitolul III. Regimul juridic al administrării ................................................................... 845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de benefi ciar .......................................... 845
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale benefi ciarului
în raporturile cu terţii ..................................................................................................... 851
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare ................................................................ 853
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea .................................................... 858
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure ........................................................... 861
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profi turilor şi a pierderilor .................................................... 864
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală .......................................................................... 866
Capitolul IV. Încetarea administrării .................................................................................. 868
Secţiunea 1. Cauzele de încetare ..................................................................................... 868
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ................................................... 871
Titlul VI. Proprietatea publică........................................................................................... 875
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 875
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice ................................... 894
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 894
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare ........................................................................ 895
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ........................................................................... 899
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ....................................................... 903
Titlul VII. Cartea funciară ................................................................................................. 905
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 905
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ....................................................................... 912
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice ......................................... 931
Capitolul IV. Rectifi carea înscrierilor de carte funciară ..................................................... 937
Titlul VIII. Posesia .............................................................................................................. 947
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 947
Capitolul II. Viciile posesiei ............................................................................................... 958
Noul Cod civil. Comentariu pe articole
XIV
Capitolul III. Efectele posesiei ........................................................................................... 961
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...................................................................................... 961
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară ........................................................................ 964
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă ......... 973
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea .......................................................................................... 981
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă ............................. 988
Capitolul IV. Acţiunile posesorii ........................................................................................ 992
Cartea a IV-a. Despre moştenire şi liberalităţi ................................................................. 999
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ..................................................... 999
Capitolul I. Dispoziţii generale .......................................................................................... 999
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ............................................ 1005
Titlul II. Moştenirea legală ............................................................................................... 1014
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................................................ 1014
Capitolul II. Reprezentarea succesorală ........................................................................... 1018
Capitolul III. Moştenitorii legali ...................................................................................... 1022
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor ................................................................................... 1023
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului .................................................................... 1028
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ................................ 1029
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari ............................................................................ 1032
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari .............................................................................. 1033
Titlul III. Liberalităţile ..................................................................................................... 1035
Capitolul I. Dispoziţii comune ......................................................................................... 1035
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ............................................................................... 1035
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi .................................................. 1037
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fi deicomisare ................................................................... 1044
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale ........................................................................ 1051
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ...................................................... 1054
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ............................................................................... 1056
Capitolul II. Donaţia ........................................................................................................ 1058
Secţiunea 1. Încheierea contractului .............................................................................. 1058
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei ................................................................................. 1064
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei .............................................................................. 1065
§1. Dispoziţii comune ................................................................................................. 1065
§2. Revocarea pentru ingratitudine............................................................................. 1066
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ............................................................... 1070
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei
şi donaţiile între soţi .................................................................................................... 1071
Capitolul III. Testamentul ................................................................................................ 1074
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1074
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ......................................................................... 1078
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului .................................................. 1088
Secţiunea a 4-a. Legatul ................................................................................................ 1091
§1. Categorii de legate ................................................................................................ 1091
§2. Efectele legatelor .................................................................................................. 1095
§3. Inefi cacitatea legatelor .......................................................................................... 1102
Cuprins
XV
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea .................................................................................... 1108
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară ................................................................... 1110
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea
liberalităţilor excesive ................................................................................................... 1117
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ............................................. 1117
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive .................................................... 1123
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii .............................................................. 1138
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii .............................................................................. 1138
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1138
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii ......................................................................... 1150
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire ...................................................................... 1168
Secţiunea a 4-a. Sezina .................................................................................................. 1172
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ............................................................................... 1176
Secţiunea a 6-a. Certifi catul de moştenitor .................................................................... 1178
Capitolul II. Moştenirea vacantă ...................................................................................... 1181
Capitolul III. Amintirile de familie .................................................................................. 1186
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul ..................................................................... 1187
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral ................................ 1188
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor .............................................................................. 1191
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor ..................................................................................... 1202
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent .......................................................................... 1211
Cartea a V-a. Despre obligaţii .......................................................................................... 1217
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................................................... 1217
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor ......................................................................................... 1220
Capitolul I. Contractul ..................................................................................................... 1220
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1222
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ............................................................. 1227
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului ........................................................................ 1237
§1. Dispoziţii preliminare ........................................................................................... 1237
§2. Capacitatea părţilor ............................................................................................... 1238
§3. Consimţământul .................................................................................................... 1240
I. Formarea contractului .......................................................................................... 1240
II. Valabilitatea consimţământului ........................................................................... 1267
III. Viciile consimţământului ................................................................................... 1271
§4. Obiectul contractului ............................................................................................ 1292
§5. Cauza .................................................................................................................... 1301
§6. Forma contractului ............................................................................................... 1306
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului .......................................................................... 1311
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1311
§2. Cauzele de nulitate ............................................................................................... 1316
§3. Efectele nulităţii ................................................................................................... 1319
§4. Validarea contractului ........................................................................................... 1325
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului .................................................................... 1329
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului ........................................................................... 1334
§1. Efectele între părţi ................................................................................................ 1334
Noul Cod civil. Comentariu pe articole
XVI
§2. Efectele faţă de terţi .............................................................................................. 1346
I. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1346
II. Promisiunea faptei altuia ..................................................................................... 1350
III. Stipulaţia pentru altul ......................................................................................... 1351
IV. Simulaţia ............................................................................................................ 1356
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea ...................................................................................... 1368
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului .......................................................................... 1383
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului .......................................................................... 1389
Capitolul II. Actul juridic unilateral ................................................................................. 1391
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1391
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ................................................... 1393
Capitolul III. Faptul juridic licit ....................................................................................... 1396
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri .................................................................................. 1396
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ................................................................................... 1401
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză ............................................................... 1403
Capitolul IV. Răspunderea civilă ...................................................................................... 1405
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1406
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ..................................................... 1412
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie ....................................................... 1421
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia .......................................................... 1439
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri ...... 1448
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale ...................... 1461
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor ................................................................................... 1480
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................................................ 1480
Capitolul II. Condiţia ....................................................................................................... 1483
Capitolul III. Termenul ..................................................................................................... 1492
Titlul IV. Obligaţiile complexe ......................................................................................... 1498
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile ............................................. 1498
Capitolul II. Obligaţiile solidare ...................................................................................... 1511
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori ............................................................. 1511
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori ........................................................ 1522
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1522
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ................. 1528
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ................... 1528
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ................. 1541
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ................................................ 1543
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative ........................................................... 1550
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative ............................................................................... 1550
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative ......................................................................... 1560
Titlul V. Executarea obligaţiilor ....................................................................................... 1563
Capitolul I. Plata .............................................................................................................. 1563
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1563
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii ................................................................................... 1566
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii ................................................................................... 1572
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii ....................................................................................... 1591
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii .................................................................................... 1594
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului ..................................................... 1597
Cuprins
XVII
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor ..................................................................... 1601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1601
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului ...................................................... 1608
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ................................................................... 1617
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent .................................................................. 1623
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1623
§2. Prejudiciul ............................................................................................................ 1625
I. Evaluarea prejudiciului ........................................................................................ 1625
II. Clauza penală şi arvuna ...................................................................................... 1635
§3. Vinovăţia debitorului ............................................................................................ 1645
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor ................................ 1647
Secţiunea a 6-a. Cauze justifi cate de neexecutare a obligaţiilor contractuale ............... 1655
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului ...................................... 1660
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii .............................................................................. 1660
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ................................................................................... 1661
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ........................................................................... 1664
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ................................................. 1669
Capitolul I. Cesiunea de creanţă....................................................................................... 1669
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general ................................................................. 1669
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ,
la ordin sau la purtător ................................................................................................. 1686
Capitolul II. Subrogaţia .................................................................................................... 1690
Capitolul III. Preluarea datoriei........................................................................................ 1695
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1695
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul ......................... 1700
Capitolul IV. Novaţia ....................................................................................................... 1703
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor ...................................................................................... 1710
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................................................ 1710
Capitolul II. Compensaţia ................................................................................................ 1710
Capitolul III. Confuziunea ............................................................................................... 1718
Capitolul IV. Remiterea de datorie ................................................................................... 1721
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare ............................................................ 1724
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor .................................................................................. 1727
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................................................ 1727
Capitolul II. Modalităţile de restituire .............................................................................. 1731
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi .................................................................... 1737
Titlul IX. Diferite contracte speciale ............................................................................... 1740
Capitolul I. Contractul de vânzare ................................................................................... 1740
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1740
§1. Domeniul de aplicare ............................................................................................ 1740
§2. Cine poate cumpăra sau vinde .............................................................................. 1741
§3. Obiectul vânzării .................................................................................................. 1747
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare ........ 1754
§5. Obligaţiile vânzătorului ....................................................................................... 1757
I. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1757
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ................................................ 1758
III. Predarea bunului ................................................................................................ 1765
Noul Cod civil. Comentariu pe articole
XVIII
IV. Garanţia contra evicţiunii ................................................................................... 1769
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut .............................................................. 1775
VI. Despre garanţia pentru buna funcţionare ........................................................... 1779
§6. Obligaţiile cumpărătorului ................................................................................... 1781
§7. Dreptul de preempţiune ........................................................................................ 1787
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile ................................................................ 1794
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ..................................................... 1794
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ............................................................................. 1796
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ............................................................................ 1797
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare ..................................................................... 1800
§1.Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii ....................................... 1800
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare .................................................................. 1802
Capitolul II. Contractul de schimb ................................................................................... 1804
Capitolul III. Contractul de furnizare ............................................................................... 1805
Capitolul IV. Contractul de report .................................................................................... 1809
Capitolul V. Contractul de locaţiune ................................................................................ 1815
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1816
§1. Cuprinsul contractului .......................................................................................... 1816
§2. Obligaţiile locatorului ........................................................................................... 1827
§3. Obligaţiile locatarului ........................................................................................... 1835
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune ............................................ 1842
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ............................................................ 1846
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune .................................................................... 1848
§7. Încetarea contractului ........................................................................................... 1853
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor ........................... 1863
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării ............................................... 1877
Capitolul VI. Contractul de antrepriză ............................................................................. 1888
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză ....................................... 1888
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 1888
§2. Obligaţiile părţilor ................................................................................................ 1892
§3. Încetarea contractului ........................................................................................... 1898
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii ........................ 1900
Capitolul VII. Contractul de societate .............................................................................. 1904
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 1904
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă ................................................................................ 1917
§1. Încheierea contractului de societate...................................................................... 1917
§2. Efectele contractului de societate ......................................................................... 1920
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei ........................................................... 1920
II. Administrarea societăţii ...................................................................................... 1935
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ..................................................................... 1952
§3. Pierderea calităţii de asociat ................................................................................. 1955
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ................................... 1959
§5. Lichidarea societăţii ............................................................................................. 1966
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie ...................................................................... 1970
Capitolul VIII. Contractul de transport ........................................................................... 1973
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................... 1973
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri ...................................................... 1979
Cuprins
XIX
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje ................................... 2012
Capitolul IX. Contractul de mandat ................................................................................. 2021
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ..................................................................................... 2021
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare .................................................................... 2027
§1. Forma şi întinderea mandatului ........................................................................... 2027
§2. Obligaţiile mandatarului ....................................................................................... 2032
§3. Obligaţiile mandantului ........................................................................................ 2039
§4. Încetarea mandatului ............................................................................................ 2041
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare ................................................................. 2047
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 2047
§2. Contractul de comision ......................................................................................... 2053
§3. Contractul de consignaţie ..................................................................................... 2063
§4. Contractul de expediţie ......................................................................................... 2070
Capitolul X. Contractul de agenţie ................................................................................... 2079
Capitolul XI. Contractul de intermediere ......................................................................... 2105
Capitolul XII. Contractul de depozit ................................................................................ 2110
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit .......................................... 2110
§1. Dispoziţii generale ................................................................................................ 2110
§2. Obligaţiile depozitarului ....................................................................................... 2113
§3. Obligaţiile deponentului ....................................................................................... 2121
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ................................................................................ 2122
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier .............................................................................. 2123
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional ...................................................................... 2128
Capitolul XIII. Contractul de împrumut .......................................................................... 2130
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................................................... 2130
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă ...................................................................... 2132
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie ................................................................. 2139
§1. Dispoziţii comune ................................................................................................. 2139
§2. Împrumutul cu dobândă ........................................................................................ 2145
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ......................................................................... 2148
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare ......................................... 2159
Secţiunea 1. Contul bancar curent ................................................................................. 2159
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ................................................................................. 2166
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ............................................................................. 2169
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ............................................................. 2171
Capitolul XVI. Contractul de asigurare ........................................................................... 2174
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ..................................................................................... 2174
Se

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0497 sec