Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta - Vol. III Contracte speciale. Privilegii si garanti. Prescriptia extinctiva. Drept international privat

Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta - Vol. III Contracte speciale. Privilegii si garanti. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
Preț: 170,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 1248
Categoria: Civil

DESCRIERE

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului III
Madalina AFRASINIE
Mona-Lisa BELU-MAGDO
Alexandru BLEOANCA
Veronica DANAILA
Marius Eftimie

Dana GARBOVAN
Marcel GAVRIS
Ana-Maria MATEESCU
Emilia MADULARESCU
Florina MOROZAN
Carolina NITA
Evelina OPRINA
Corina PUSCHIN
Gabriela RADUCAN
Diana ROHNEAN
Mirela STOIAN
Nicolae Horia TIT
CUPRINS
CARTEA V. DESPRE OBLIGAŢII
Titlul IX. Diferite contracte speciale
Capitolul I. Contractul de vânzare
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
§1. Domeniul de aplicare
§2. Cine poate cumpăra sau vinde
§3. Obiectul vânzării
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare și promisiunea
de vânzare
§5. Obligaţiile vânzătorului
I. Dispoziţii generale
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut
III. Predarea bunului
IV. Garanţia contra evicţiunii
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut
VI. Garanţia pentru buna funcţionare
§6. Obligaţiile cumpărătorului
§7. Dreptul de preempţiune
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor
§2. Vânzarea terenurilor foresti ere
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moștenirii
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate și rezerva proprietăţii
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare
Capitolul II. Contractul de schimb
Capitolul III. Contractul de furnizare
Capitolul IV. Contractul de report
Capitolul V. Contractul de locaţiune
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
§1. Cuprinsul contractului
§2. Obligaţiile locatorului
§3. Obligaţiile locatarului
§4. Sublocaţiunea și cesiunea contractului de locaţiune
§5. Expirarea termenului și tacita relocaţiune
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune
§7. Încetarea contractului

Secţiunea a 2-a. Reguli parti culare în materia închirierii locuinţelor
Secţiunea a 3-a. Reguli parti culare în materia arendării
Capitolul VI. Contractul de antrepriză
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză
§1. Dispoziţii generale
§2. Obligaţiile părţilor
§3. Încetarea contractului
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii
Capitolul VII. Contractul de societate
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă
§1. Încheierea contractului de societate
§2. Efectele contractului de societate
I. Drepturile și obligaţiile asociaţilor între ei
II. Administrarea societăţii
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi
§3. Pierderea calităţii de asociat
§4. Încetarea contractului de societate și dizolvarea societăţii
§5. Lichidarea societăţii
Secţiunea a 3-a. Asocierea în parti cipaţie
Capitolul VIII. Contractul de transport
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane și bagaje
Capitolul IX. Contractul de mandat
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
§1. Forma și înti nderea mandatului
§2. Obligaţiile mandatarului
§3. Obligaţiile mandantului
§4. Încetarea mandatului
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare _
§1. Dispoziţii generale
§2. Contractul de comision
§3. Contractul de consignaţie
§4. Contractul de expediţie
Capitolul X. Contractul de agenţie
Capitolul XI. Contractul de intermediere
Capitolul XII. Contractul de depozit
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
§1. Dispoziţii generale
§2. Obligaţiile depozitarului
XI
CUPRINS
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional
Capitolul XIII. Contractul de împrumut
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie_
§1. Dispoziţii comune __
§2. Împrumutul cu dobândă ____
Capitolul XIV. Contractul de cont curent __
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare __
Secţiunea 1. Contul bancar curent __
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ___
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit _
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori
Capitolul XVI. Contractul de asigurare
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite și garanţii și asigurările
de pierderi fi nanciare
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea și retrocesiunea
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră __________________________________622
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere ___________________________________640
Capitolul XIX. Jocul şi pariul ______________________________________________654
Capitolul XX. Tranzacţia _________________________________________________660
Titlul X. Garanţiile personale ______________________________________________675
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________675
Capitolul II. Fideiusiunea ________________________________________________675
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________________675
Secţiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii _____________________________________690
§1. Efectele fi deiusiunii între creditor și fi deiusor _________________________690
§2. Efectele fi deiusiunii între debitor și fi deiusor _________________________704
§3. Efectele fi deiusiunii între mai mulţi fi deiusori _________________________708
Secţiunea a 3-a. Încetarea fi deiusiunii ____________________________________709
Capitolul III. Garanţiile autonome _________________________________________713
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale _______________________________________718
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________718
Capitolul II. Privilegiile __________________________________________________729
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________________729
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale și privilegiile speciale ___________________732
XII
CUPRINS
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele și concursul dintre privilegii
și ipoteci ___________________________________________________________735
Capitolul III. Ipoteca ___________________________________________________736
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________________736
§1. Dispoziţii comune _______________________________________________736
§2. Obiectul și înti nderea ipotecii _____________________________________745
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi_______________________________________758
§4. Ipotecile convenţionale __________________________________________763
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară ______________________________________776
§1. Consti tuirea ipotecii imobiliare ____________________________________777
§2. Drepturile și obligaţiile părţilor ____________________________________784
§3. Ipotecile legale _________________________________________________785
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară_______________________________________786
§1. Dispoziţii generale ______________________________________________786
I. Consti tuirea ipotecii _____________________________________________786
II. Drepturile și obligaţiile părţilor ____________________________________796
§2. Ipotecile asupra creanţelor _______________________________________802
I. Dispoziţii comune _______________________________________________802
II. Drepturile și obligaţiile părţilor ____________________________________806
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ____________________________________810
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare _____________________________________815
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari _________________________821
Secţiunea a 5-a. Sti ngerea ipotecilor _____________________________________829
Capitolul IV. Executarea ipotecii __________________________________________830
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________________830
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare _____________________________843
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale _________________843
I. Deposedarea debitorului _________________________________________843
II. Vânzarea bunului ipotecat _______________________________________857
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei ________________________875
§2. Executarea ipotecii asupra ti tlurilor reprezentati ve _____________________878
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor _______________________________881
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ___________________________884
§5. Sancţiuni ______________________________________________________887
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare ___________________________891
Capitolul V. Gajul ______________________________________________________893
Secţiunea 1. Consti tuirea gajului ________________________________________893
Secţiunea a 2-a. Drepturile și obligaţiile creditorului gajist ____________________903
Capitolul VI. Dreptul de retenţie __________________________________________909
XIII
CUPRINS
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,
DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR
Titlul I. Prescripţia exti ncti vă ______________________________________________917
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________917
Capitolul II. Termenul prescripţiei exti ncti ve ________________________________947
Capitolul III. Cursul prescripţiei exti ncti ve __________________________________955
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei exti ncti ve ______________________________955
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei exti ncti ve ________________________971
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei exti ncti ve ________________________983
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei _______________________________________1003
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere __________________________1004
Titlul III. Calculul termenelor _____________________________________________1012
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________________________1015
Titlul II. Confl icte de legi ________________________________________________1055
Capitolul I. Persoane __________________________________________________1055
Secţiunea 1. Persoana fi zică ___________________________________________1055
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică ______________________________________1068
Capitolul II. Familia ___________________________________________________1078
Secţiunea 1. Căsătoria _______________________________________________1078
§1. Încheierea căsătoriei ___________________________________________1078
§2. Efectele căsătoriei ______________________________________________1082
§3. Desfacerea căsătoriei ___________________________________________1091
Secţiunea a 2-a. Filiaţia ______________________________________________1098
§1. Filiaţia copilului din căsătorie _____________________________________1099
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei ________________________________1103
§3. Adopţia ______________________________________________________1106
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor __________________1113
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere _________________________________1118
Capitolul III. Bunurile __________________________________________________1121
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________1123
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale ______________________________1130
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport _________________________________1137
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare_____________________________________1139
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale ___________________________________1144
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate _________________________________1153
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare ____________________________________1155
XIV
CUPRINS
Capitolul IV. Moștenirea _______________________________________________1164
Capitolul V. Actul juridic________________________________________________1170
Capitolul VI. Obligaţiile ________________________________________________1175
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin și cecul _______________________________1187
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________1187
Secţiunea a 2-a. Cambia și biletul la ordin ________________________________1189
Secţiunea a 3-a. Cecul _______________________________________________1190
Capitolul VIII. Fiducia __________________________________________________1192
Capitolul IX. Prescripţia exti ncti vă ________________________________________1196
Dispoziţii fi nale ________________________________________________________1201
Bibliografi e generală ___________________________________________________1203
Index _______________________________________________________________1213


Titlu: Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta - Vol. III
Subtitlu: Contracte speciale. Privilegii si garanti. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
Autori: Colectiv Noul Cod civil
Editura: Hamangiu
Pagini: 1248
Data aparititei: 12 Aprilie 2012
Format: Carte cartonata
ISBN: 978-606-522-736-1

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec