Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta - Vol. I Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile

Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta - Vol. I Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
Preț: 170,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 1440
Categoria: Civil

DESCRIERE

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului I
Madalina AFRASINIE
Dana CIGAN
Marius COSMA
Mirela CROITORU
Marius EFTIMIE
Eugenia FLORESCU
Cristina Gabriela FRENTIU
Lucia IRINESCU
Loreley MIREA
Florina MOROZAN
Mihaela PAPUREANU
Ovidiu PODARU
Ioan Popa

Eugen ROSIORU
Andreea Corina TARSIA
Carmen Tamara UNGUREANU
Corina VOICU


IX
CUPRINS
Titlul preliminar. Despre legea civilă __________________________________________1
Capitolul I. Dispoziţii generale ______________________________________________1
Capitolul II. Aplicarea legii civile ___________________________________________16
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile _______________________________21
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice _______________43
CARTEA I. DESPRE PERSOANE
Titlul I. Dispoziţii generale _________________________________________________49
Titlul II. Persoana fi zică ___________________________________________________67
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice _______________________________67
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă _____________________________________67
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu __________________________________74
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii _________________________85
Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente _____________93
Secţiunea 1. Dispoziţii comune __________________________________________93
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale
persoanei fi zice ______________________________________________________97
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane _______107
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său ______________121
Capitolul III. Identi fi carea persoanei fi zice __________________________________125
Secţiunea 1. Numele _________________________________________________125
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ___________________________________132
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ____________________________________141
Titlul III. Ocroti rea persoanei fi zice _________________________________________150
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________150
Capitolul II. Tutela minorului _____________________________________________155
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei ________________________________________155
Secţiunea a 2-a. Tutorele ______________________________________________157
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie _____________________________________166
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ______________________________________170
§1. Dispoziţii generale ______________________________________________170
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ____________________171
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _____________________173
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei _______________________________182
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei _______________________________________184
Capitolul III. Ocroti rea interzisului judecătoresc ______________________________188
Capitolul IV. Curatela ___________________________________________________202
CUPRINS
X
CUPRINS
Titlul IV. Persoana juridică ________________________________________________208
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________208
Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice ___________________________________225
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________________225
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ______________________________228
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ___________________________235
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ___________________________238
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ____________________238
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice ______243
§1. Capacitatea de exerciţiu __________________________________________243
§2. Funcţionarea persoanei juridice ____________________________________247
§3. Dispoziţii speciale _______________________________________________263
Capitolul IV. Identi fi carea persoanei juridice_________________________________267
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ________________________________275
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice ___________________________________294
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________________294
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice _____________________________294
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ______________________________________303
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ________________________________307
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE
Titlul I. Dispoziţii generale ________________________________________________331
Titlul II. Căsătoria _______________________________________________________347
Capitolul I. Logodna ____________________________________________________347
Capitolul II. Încheierea căsătoriei _________________________________________353
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei __________________353
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ___________________371
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ________________________387
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei __________________________________________389
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei _______________________________389
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relati vă a căsătoriei _____________________________398
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei _______________________________404
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ______________________411
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ____________________419
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _________________________________________419
§1. Despre regimul matrimonial în general ______________________________419
§2. Locuinţa familiei ________________________________________________433
§3. Cheltuielile căsătoriei ____________________________________________443
§4. Alegerea regimului matrimonial ____________________________________445
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale _______________________________466
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri _____________________________495
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale ________________________500
Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial ________________________503
§1. Modifi carea convenţională ________________________________________503
XI
CUPRINS
§2. Modifi carea judiciară ____________________________________________505
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ________________________________________507
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ _________________________________________507
§1. Dispoziţii generale ______________________________________________507
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară _________________________513
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrati vă sau prin
procedură notarială ________________________________________________520
§4. Divorţul din culpă _______________________________________________530
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ____________________________548
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului ______________________________________549
§1. Data desfacerii căsătoriei _________________________________________549
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi ______550
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi ________557
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial _____________________________557
II. Dreptul la despăgubiri ___________________________________________560
III. Obligaţia de întreţinere între foşti i soţi _____________________________562
IV. Prestaţia compensatorie ________________________________________565
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii
lor minori ________________________________________________________569
Titlul III. Rudenia _______________________________________________________598
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________598
Capitolul II. Filiaţia _____________________________________________________601
Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei __________________________________________601
§1. Dispoziţii generale ______________________________________________601
§2. Prezumţia de paternitate _________________________________________608
§3. Recunoaşterea copilului __________________________________________610
§4. Acţiuni privind fi liaţia ____________________________________________619
I. Contestarea fi liaţiei _____________________________________________619
II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei faţă de mamă __________________________621
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei __________________623
IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie ______________________629
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la fi liaţie ________________638
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator _________642
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ________________________________647
Capitolul III. Adopţia ___________________________________________________651
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________________________651
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ____________________________676
§1. Persoanele care pot fi adoptate ____________________________________676
§2. Persoanele care pot adopta _______________________________________679
§3. Consimţământul la adopţie _______________________________________687
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei _______________________________________695
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei ______________________________________704
Titlul IV. Autoritatea părintească ___________________________________________717
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________717
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ______________________________721
XII
CUPRINS
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ________________________________742
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ____________________748
Titlul V. Obligaţia de întreţinere ___________________________________________755
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________755
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea
în care aceasta se datorează _____________________________________________758
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ______________________________765
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ___________________770
CARTEA A III

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec