Managementul comparat al resurselor umane

Managementul comparat al resurselor umane
Preț: 44,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Categoria: Management

DESCRIERE

Descriere:Lucrarea intitulată Managementul comparat al resurselor umane abordează problematica managementului resurselor umane din perspectivă internaţională, reprezentând un studiu comparativ al principalelor sisteme de management al resurselor umane. Demersul ştiinţific încorporat în această lucrare este în concordanţă cu actualitatea subiectului şi interesului specia­liştilor care sunt preocupaţi de dezvoltarea şi consolidarea unui model european de management al resurselor umane, în scopul de a armoniza diferenţele existente la nivelul fiecăreia dintre ţări. Problematica supusă atenţiei specialiştilor din domeniul resurselor umane este cu atât mai actuală şi mai justificată din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană şi a intensificării procesului de globalizare.

Managementul comparat al resurselor umane este o lucrare în care am propus, printre altele, prezentarea unor elemente de noutate managerială în domeniul resurselor umane, unele dintre ele fiind chiar inedite pentru România. Intenţiile autorului în această direcţie sunt susţinute de obiectivele pe care acesta şi le-a propus pe parcursul întregii lucrării:

* prezentarea funcţiilor, conţinutului şi metodologiei managementului comparat al resurselor umane;
* evidenţierea dimensiunilor internaţionale ale managementului resurselor umane, din perspectiva procesului de globalizare-regionalizare;
* prezentarea, din punctul de vedere al practicilor de resurse umane, a trăsăturilor definitorii ale unor sisteme de management dezvoltate, precum cel european, american şi japonez;
* reliefarea, din perspectivă internaţională, a principalelor similitu­dinilor şi a diferenţelor dintre principalele sisteme de management al resurselor umane, rezultate în urma realizării unei analize comparative;
* evidenţierea mecanismelor de realizare a transferului de know-how managerial în domeniul resurselor umane, la nivelul companiilor multinaţionale;
* încadrarea României în modelul european de management al resurselor umane;
* dezvoltarea, la nivelul companiilor din România, a capacităţii de a asimila şi operaţionaliza elementele manageriale profesioniste utilizate de specialiştii de resurse umane din ţările dezvoltate.

Metodologia de realizare a lucrării se axează pe măsurarea şi instru­men­talizarea practicilor specifice diferitelor sisteme dezvoltate de mana­ge­ment al resurselor umane şi evidenţierea influenţelor acestora în organizaţiile din România. În acest scop, autorul a avut în vedere rezultatele unor analize, rapoarte şi studii de management comparat realizate de diverşi specialişti sau instituţii reprezentative în acest domeniu. În scopul de a evidenţia transferul practicilor de resurse umane la nivelul României, autorul a realizat un studiu privind managementul resurselor umane la nivelul companiilor din România, prin intermediul căruia urmăreşte reliefarea principalelor direcţii de perfecţionare a managementului resurselor umane în România, în contextul amplificării procesului de globalizare şi a dimensiunilor internaţionale ale managementului resurselor umane.Autorul
Cuprins
Din partea autorului.....................................................................................................9
Capitolul 1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului
comparat al resurselor umane.............................................................13
1.1. Necesitatea unei abordări comparative privind managementul
resurselor umane...............................................................................................13
1.2. Definirea managementului comparat al resurselor umane ...............................16
1.3. Metodologia de elaborare a unui studiu de management comparat
al resurselor umane ...........................................................................................22
1.3.1. Principalele caracteristici ale studiilor de management comparat
al resurselor umane ..................................................................................23
1.3.2. Etapele de realizare a unui studiu de management comparat
al resurselor umane ..................................................................................24
1.3.2.1. Stabilirea obiectivelor studiului...................................................25
1.3.2.2. Definirea tematicii abordate ........................................................26
1.3.2.3. Dimensionarea eşantionului ........................................................26
1.3.2.4. Traducerea materialelor...............................................................27
1.3.2.5. Măsurarea şi instrumentalizarea proceselor de management ......28
1.3.2.6. Administrarea studiului ...............................................................28
1.3.2.7. Analiza şi interpretarea informaţiilor ..........................................29
1.3.2.8. Formularea concluziilor şi valorificarea rezultatelor ..................30
1.4. Clasificarea studiilor de management comparat al resurselor umane ..............31
1.4.1. Studiile parohiale.....................................................................................32
1.4.2. Studiile etnocentrice ................................................................................33
1.4.3. Studiile policentrice.................................................................................34
1.4.4. Studiile comparative................................................................................35
1.4.5. Studiile geocentrice .................................................................................36
1.4.6. Studiile sinergetice ..................................................................................37
1.5. Modele de management comparat al resurselor umane ...................................38
1.5.1. Modelul Poole .........................................................................................38
1.5.2. Modelul Brewster-Larsen........................................................................41
1.5.3. Modelul Sparrow-Hiltrop ........................................................................45
Capitolul 2. Dimensiunile internaţionale ale managementului resurselor umane.....51
2.1. Necesitatea dezvoltării unei perspective internaţionale a managementului
resurselor umane...............................................................................................51
2.2. Conţinutul şi funcţiile managementului internaţional al resurselor umane......55
2.3. Influenţele globalizării asupra managementului resurselor umane ..................63
2.4. Modele de management internaţional al resurselor umane ..............................72
6 Managementul comparat al resurselor umane
2.4.1. Modelul Perlmutter..................................................................................72
2.4.2. Modelul Adler-Ghadar ............................................................................73
2.4.3. Modelul Taylor........................................................................................76
2.4.4. Modelul managementului strategic internaţional al resurselor umane....80
2.5. Managementul resurselor umane în companiile multinaţionale.......................84
2.6. Transferul practicilor de resurse umane la nivelul companiilor multinaţionale.....87
Capitolul 3. Cultura şi managementul resurselor umane.......................................93
3.1. Conceptul de cultură.........................................................................................94
3.2. Modele şi abordări ale culturii..........................................................................98
3.2.1. Abordarea lui Hall ...................................................................................98
3.2.2. Abordarea lui Hofstede .........................................................................108
3.3. Implicaţiile culturii asupra managementului resurselor umane......................119
3.3.1. Problematica managementului resurselor umane
în spaţiul intercultural............................................................................119
3.3.2. Influenţele culturii asupra procesului de recrutare şi selecţie................122
3.3.3. Relaţia dintre cultură şi procesul de integrare în muncă .......................129
3.3.4. Trainingul în context multicultural........................................................131
3.3.5. Impactul culturii asupra evaluării performanţelor.................................134
3.3.6. Managementul carierei în context multicultural....................................137
3.3.7. Recompensarea angajaţilor în context multicultural .............................139
Capitolul 4. Particularităţi ale managementului resurselor umane în SUA .......143
4.1. Caracteristici generale ale managementului în SUA......................................143
4.1.1. Sistemul şi filosofia americană de management ...................................144
4.1.2. Încadrarea SUA în abordarea lui Hofstede............................................147
4.1.3. Trăsăturile modelului tradiţional de producţie ......................................148
4.1.4. Influenţele modelului tradiţional de producţie asupra practicilor
de resurse umane ...................................................................................149
4.1.5. Stilul de management american ............................................................151
4.2. Managementul resurselor umane în SUA ......................................................152
4.2.1. Politicile de resurse umane....................................................................155
4.2.2. Recrutarea şi selecţia resurselor umane.................................................156
4.2.3. Integrarea în muncă şi promovarea personalului...................................159
4.2.4. Trainingul angajaţilor ............................................................................160
4.2.5. Trăsăturile generale ale managerilor americani ....................................161
4.2.6. Participarea angajaţilor la realizarea şi repartizarea profitului..............163
4.2.7. Sindicatele în SUA ................................................................................164
4.3. Managementul competenţelor în SUA ...........................................................168
4.4. Tendinţe în managementul resurselor umane în SUA....................................175
Capitolul 5. Particularităţi ale managementului resurselor umane în Japonia .......179
5.1. Caracteristici generale ale managementului în Japonia..................................179
5.1.1. Încadrarea Japoniei în abordarea lui Hofstede ......................................183
5.1.2. Trăsăturile modelului de producţie japonez ..........................................184
Cuprins
7
5.1.3. Influenţa modelului de producţie japonez asupra practicilor
de resurse umane ...................................................................................186
5.2. Managementul resurselor umane în Japonia ..................................................188
5.2.1. Particularităţile managementului resurselor umane în Japonia .............191
5.2.2. Modelul japonez de management al resurselor umane..........................194
5.2.3. Principiul angajării pe termen lung (long-term employment principle)....197
5.2.4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane.................................................200
5.2.5. Integrarea noilor angajaţi la locul de muncă .........................................204
5.2.6. Pregătirea angajaţilor.............................................................................206
5.2.7. Evaluarea performanţelor profesionale .................................................207
5.2.8. Modelul japonez de motivare a resurselor umane.................................209
5.2.9. Promovarea personalului.......................................................................213
5.2.10. Sistemul de recompense ......................................................................214
5.2.11. Sindicatele în Japonia..........................................................................216
Capitolul 6. Particularităţi ale managementului resurselor umane în Europa........219
6.1. Modelul european de management.................................................................219
6.1.1. Particularităţile modelului european de management ...........................220
6.1.2. Euromanagementul – ansamblu de modele naţionale ...........................222
6.1.3. Euromanagerii ......................................................................................224
6.2. Diversitatea culturală în Europa .....................................................................226
6.3. Modelul european de management al resurselor umane ................................233
6.3.1. Abordare comparativă: modelul american versus modelul european
de management al resurselor umane .....................................................237
6.3.2. Modelul european de management al resurselor umane
şi diferenţele regionale ..........................................................................239
6.4. Funcţiunea de resurse umane în Europa.........................................................242
6.5. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în Europa .........................................246
6.5.1. Utilizarea formularului de angajare în ţările europene..........................246
6.5.2. Interviul de angajare în Europa .............................................................248
6.5.3. Criteriile de selecţie în ţările europene..................................................250
6.6. Aspecte privind organizarea muncii în Europa ..............................................251
6.7. Managementul carierei europene ...................................................................255
6.8. Dialogul social în Europa ...............................................................................258
6.9. Managementul resurselor umane în Franţa ....................................................262
6.10. Managementul resurselor umane în Olanda .................................................265
6.11. Managementul resurselor umane în Marea Britanie ....................................269
6.12. Managementul resurselor umane în Germania.............................................273
6.13. Managementul resurselor umane în Cehia ...................................................277
6.14. Managementul resurselor umane în Turcia ..................................................279
Capitolul 7. Particularităţi ale managementului resurselor umane în România ...283
7.1. Dimensiunile dezvoltării umane în România .................................................283
7.2. Cultura în România ........................................................................................288
7.3. Particularităţi ale managementului în România .............................................292
8 Managementul comparat al resurselor umane
7.3.1. Modelul decizional al „benei”...............................................................292
7.3.2. Strategiile manageriale ..........................................................................293
7.3.3. Structura organizatorică ........................................................................295
7.3.4. Stilul de management ............................................................................296
7.4. Managementul resurselor umane în România ................................................298
7.4.1. Metodologia de realizare a studiului .....................................................298
7.4.2. Date şi informaţii referitoare la eşantionul studiat ................................300
7.4.3. Strategii şi politici în domeniul resurselor umane.................................304
7.4.4. Analiza şi proiectarea posturilor............................................................308
7.4.5. Asigurarea necesarului de resurse umane..............................................310
7.4.6. Trainingul angajaţilor ............................................................................324
7.4.7. Managementul carierei ..........................................................................329
7.4.8. Evaluarea performanţelor ......................................................................332
7.4.9. Managementul recompenselor ..............................................................335
7.4.10. Relaţiile cu angajaţii............................................................................340
7.4.11. Direcţii de dezvoltare a managementului resurselor umane
în România ..........................................................................................344
7.5. Influenţa practicilor manageriale occidentale asupra managementului
resurselor umane în România.........................................................................349
Bibliografie................................................................................................................355
Anexă .........................................................................................................................365
Contents.....................................................................................................................377

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.043 sec