Malpraxisul

Malpraxisul
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0173-2
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 272
Categoria: Civil

DESCRIERE

Dacă la început noţiunea de „malpraxis” a fost folosită doar în domeniul medical, cu referire specială la activitatea profesională, observăm că în prezent ea s-a extins şi către alte profesii „nemedicale”.

Provocarea acestei noi realităţi juridice a fost aceea de a stabili dacă există un element comun acestor profesii, astfel încât noţiunea de „malpraxis” să-şi păstreze sensul său originar, indiferent dacă ne referim la o categorie profesională sau alta.
Examinând problematica din perspectiva particulară a diverselor profesii, autorul nu numai că a surprins ceea ce este comun acestora, dar, în egală măsură, a reuşit să pună bazele unei noi discipline de drept.

Malpraxisul

- medical
- avocaţilor
- notarilor publici
- executorilor judecătoreşti
- practicienilor în insolvenţă
- evaluatorilor autorizaţi
- auditorilor statutari


Abrevieri ..................................................................................XIII
PARTEA GENERALĂ ................................................................ 1
Capitolul I. Noţiuni generale ....................................................... 3
Secţiunea 1. Noţiunea de malpraxis. Delimitări conceptuale.
Posibile evoluţii ................................................................... 3
Secţiunea a 2-a. Trăsături caracteristice .................................... 8
Capitolul II. Malpraxisul - formă a răspunderii civile ........... 10
Secţiunea 1. Preambul ............................................................ 10
Secţiunea a 2-a. Dualitatea şi unicitatea răspunderii civile ..... 10
Secţiunea a 3-a. Problema concursului dintre răspunderea
civilă delictuală şi răspunderea contractuală în cazul
malpraxisului .................................................................... 16
Secţiunea a 4-a. Malpraxisul şi răspunderea penală ............... 17
§1. Chestiuni prealabile ..................................................... 17
§2. Problema cumulului .................................................... 17
§3. Consecinţele ce decurg din împrejurarea că un
fapt ilicit cauzator de prejudicii constituie, în
acelaşi timp, şi infracţiune ........................................... 19
3.1. Competenţa de soluţionare .................................... 20
3.2. Pornirea acţiunii .................................................... 20
3.3. Susţinerea acţiunii ................................................. 21
3.4. Judecata separată a celor două acţiuni .................. 21
3.5. Situaţia în care s-a dispus scoaterea de sub
urmărire penală, încetarea urmăririi penale,
achitarea sau încetarea procesului penal ............... 22
3.6. Prescripţia extinctivă ............................................. 24
Secţiunea a 5-a. Răspunderea civilă delictuală specifică ........ 27
§1. Formele răspunderii civile delictuale .......................... 27
§2. Răspunderea pentru fapta proprie ................................ 28
Cuprins
VI Malpraxisul
2.1. Condiţiile răspunderii pentru fapta proprie.
Enumerare ............................................................. 28
2.2. Prejudiciul ............................................................. 28
2.3. Fapta ilicită ............................................................ 37
2.4. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi
prejudiciu .............................................................. 43
2.5. Vinovăţia ............................................................... 46
2.6. Existenţa unui raport juridic între autor şi
victimă .................................................................. 50
§3. Răspunderea pentru fapta altuia - răspunderea
comiten ţilor pentru prepuşi .......................................... 50
3.1. Chestiuni generale ................................................. 50
3.2. Condiţiile răspunderii ............................................ 51
§4. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri ..... 58
4.1. Preambul ............................................................... 58
4.2. Noţiunea de „lucru” .............................................. 59
4.3. Noţiunea de „pază” .............................................. 59
4.4. Noţiunea de „cauzare de către lucru a
prejudiciului” ........................................................ 61
4.5. Efectele răspunderii pentru prejudiciile
cauzate de lucruri .................................................. 61
4.6. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile
cauzate de lucruri .................................................. 61
4.7. Cauzele exoneratoare de răspundere ..................... 62
§5. Cauzele comune exoneratoare de răspundere .............. 63
5.1. Forţa majoră şi cazul fortuit .................................. 63
5.2. Fapta victimei sau a terţului .................................. 64
5.3. Exerciţiul drepturilor ............................................. 65
5.4. Alte cauze de exonerare ........................................ 65
Secţiunea a 6-a. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ............. 66
§1. Preambul ...................................................................... 67
§2. Categorii de drepturi nepatrimoniale .......................... 67
§3. Mijloace de apărare ..................................................... 67
§4. Măsuri provizorii ......................................................... 68
§5. Decesul titularului dreptului nepatrimonial ................ 69
Cuprins VII
Capitolul III. Asigurarea de malpraxis .................................... 70
Secţiunea 1. Preambul ............................................................ 70
Secţiunea a 2-a. Noţiuni generale despre contractul
de asigurare ....................................................................... 70
§1. Noţiune şi trăsături ...................................................... 70
§2. Forma şi dovada .......................................................... 71
§3. Poliţa de asigurare ....................................................... 72
§4. Riscul .......................................................................... 72
4.1. Informaţiile privind riscul ..................................... 72
4.2. Declaraţiile inexacte sau reticenţa privind riscul .....73
4.3. Lipsa riscului asigurat ........................................... 74
§5. Plata primelor de asigurare .......................................... 74
§6. Comunicarea producerii riscului asigurat .................... 75
§7. Plata indemnizaţiei de asigurare .................................. 75
§8. Denunţarea unilaterală a contractului .......................... 76
§9. Subrogarea asigurătorului ............................................ 76
Secţiunea a 3-a. Asigurarea de răspundere civilă.................... 76
§1. Noţiune ........................................................................ 76
§2. Drepturile terţelor persoane păgubite .......................... 77
§3. Despăgubirea ............................................................... 78
PARTEA SPECIALĂ ................................................................. 79
Capitolul I. Malpraxisul medical .............................................. 81
Secţiunea 1. Reglementare specifică ...................................... 81
Secţiunea a 2-a. Răspunderea civilă a personalului
medical ............................................................................. 84
§1. Caracterizare ................................................................ 84
§2. Condiţiile răspunderii civile a personalului medical ... 86
2.1. Noţiunea legală a malpraxisului medical .............. 86
2.2. Eroarea profesională ............................................. 87
2.3. Vinovăţia ............................................................... 90
2.4. Standardele profesionale ....................................... 91
2.5. Riscul profesional ................................................. 93
2.6. Medicina defensivă ............................................... 94
2.7. Exonerarea de răspundere ..................................... 97
§3. Drepturile pacientului .................................................. 97
3.1. Neconcordanţe legislative ..................................... 97
VIII Malpraxisul
3.2. Dreptul pacientului la informaţia medicală ........... 99
3.3. Acordul pacientului informat .............................. 100
3.4. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor
şi viaţa privată a pacientului ................................ 104
3.5. Drepturile pacientului în domeniul reproducerii ...104
3.6. Dreptul de a primi asistenţă medicală ................. 105
Secţiunea a 3-a. Răspunderea juridică a furnizorilor
de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură,
dispozitive medicale şi medicamente ............................. 108
§1. Răspunderea pentru fapta proprie .............................. 108
§2. Răspunderea pentru fapta altei persoane ................... 109
§3. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri ......111
Secţiunea a 4-a. Asigurarea obligatorie de răspundere
civilă profesională ............................................................111
§1. Neconcordanţe legislative. Corolar de interpretare ....111
§2. Nivelul limitelor de asigurare .....................................114
§3. Monitorizarea obligativităţii asigurării de
răspun dere civilă profesională ....................................116
Secţiunea a 5-a. Procedura de stabilire a cazurilor de
malpraxis medical şi acordarea despăgubirilor ................117
§1. Procedura extrajudiciară .............................................117
1.1. Preambul ..............................................................117
1.2. Comisia de monitorizare şi competenţă
profesională pentru cazurile de malpraxis ...........119
1.3. Confidenţialitatea informaţiilor .......................... 123
1.4. Modul de sesizare a Comisiei ............................ 124
1.5. Părţile participante la procedura extrajudiciară ... 125
1.6. Experţii ............................................................... 126
1.7. Deciziile Comisiei ............................................... 127
1.8. Ajutorul public judiciar în cazul procedurii
extrajudiciare ...................................................... 128
§2. Procedura judiciară .................................................... 131
2.1. Preambul ............................................................ 131
2.2. Soluţionarea acţiunii în răspundere civilă
profesională de către instanţa civilă .................... 132
2.3. Soluţionarea acţiunii în răspundere civilă
profesională de către instanţa penală .................. 139
Cuprins IX
§3. Acordarea despăgubirilor .......................................... 140
Secţiunea a 6-a. Situaţia biochimiştilor, biologilor,
chimiştilor şi tehnicienilor dentari ................................... 143
Secţiunea a 7-a. Malpraxisul medical în cuprinsul
proiectului de lege privind abrogarea Titlului XV
„Răspunderea civilă a personalului medical şi
a furnizorului de produse şi servicii medicale,
sanitare şi farmaceutice” al Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii ............................. 145
§1. Observaţii cu caracter general ................................... 146
§2. Definiţia malpraxisului. Caracterizare ....................... 147
§3. Obligativitatea asigurării asistenţei medicale ............ 150
§4. Consimţământul informat al pacientului ................... 151
§5. Acoperirea prejudiciului nepatrimonial de către
asigurător ................................................................... 153
§6. Riscul asigurat ........................................................... 154
§7. Limitarea răspunderii pentru malpraxis.
Asigurarea de malpraxis facultativă .......................... 155
§8. Procedura de soluţionare amiabilă obligatorie .......... 157
§9. Calitatea procesuală a asigurătorului ......................... 164
Capitolul II. Malpraxisul avocaţilor ....................................... 165
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 165
Secţiunea a 2-a. Preambul ..................................................... 166
Secţiunea a 3-a. Condiţiile răspunderii civile a
avocatului pentru malpraxis ............................................ 167
§1. Enumerarea condiţiilor .............................................. 167
§2. Reguli de conduită ..................................................... 167
2.1. Independenţa ....................................................... 169
2.2. Secretul profesional ............................................. 170
2.3. Conflictul de interese .......................................... 173
2.4. Competenţa profesională ..................................... 175
2.5. Diligenţa unui bun profesionist ........................... 177
§3. Obligaţii de diligenţă/ obligaţii de rezultat ................ 182
3.1. Obligaţii de diligenţă ........................................... 183
3.2. Obligaţii de rezultat ............................................. 183
§4. Contractul de asistenţă juridică ................................. 184
X Malpraxisul
§5. Asigurarea de răspundere civilă profesională ............ 187
§6. Malpraxisul avocatului în sistemul de drept
american ..................................................................... 188
6.1. Malpraxisul de litigii („the suit within a suit”) ......188
6.2. Malpraxisul de consultanţă („failure to
discover the applicable law”) ............................. 192
6.3. Malpraxisul de raţionament (incorrect
professional judgment) ....................................... 193
6.4. Teoria res ipsa loquitur modificată -
o posibilă soluţie ................................................. 194
6.5. Alte cauze relevante din jurisprudenţa
americană ............................................................ 195
Capitolul III. Malpraxisul notarilor publici .......................... 198
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 198
Secţiunea a 2-a. Reguli de conduită ...................................... 199
Secţiunea a 3-a. Casa de asigurări a notarilor publici ........... 203
§1. Preambul .................................................................... 203
§2. Reglementări generale ............................................... 204
§3. Drepturile şi obligaţiile notarilor publici asiguraţi .... 205
§4. Riscul asigurat şi poliţele de asigurare ...................... 206
Capitolul IV. Malpraxisul executorilor judecătoreşti ........... 210
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 210
Secţiunea a 2-a. Regulile de conduită ................................... 210
Secţiunea a 3-a. Casa de asigurări a executorilor
judecătoreşti .................................................................... 212
§1. Preambul .................................................................... 212
§2. Organizarea Casei de Asigurări a Executorilor
Judecătoreşti .............................................................. 213
§3. Asigurarea de răspundere civilă profesională ............ 214
§4. Concluzii ................................................................... 217
Capitolul V. Malpraxisul practicienilor în insolvenţă ........... 218
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 218
Secţiunea a 2-a. Reguli de conduită ...................................... 218
§1. Enumerare ................................................................. 218
§2. Independenţa ............................................................. 220
Cuprins XI
§3. Integritatea morală ..................................................... 220
§4. Respectarea secretului profesional ............................ 221
§5. Conflictul de interese ................................................. 221
§6. Concurenţa neloială ................................................... 221
§7. Practica anticoncurenţială .......................................... 223
§8. Respectarea prevederilor legale ................................. 223
§9. Competenţa profesională ........................................... 225
Secţiunea a 3-a. Asigurarea de răspundere civilă
profesională ..................................................................... 225
Capitolul VI. Malpraxisul evaluatorilor autorizaţi ............... 227
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 227
Secţiunea a 2-a. Reguli de conduită ...................................... 227
§1. Integritate .................................................................. 228
§2. Obiectivitate, independenţă, imparţialitate ................ 228
§3. Confidenţialitate ........................................................ 229
§4. Competenţa profesională ........................................... 229
§5. Comportament profesional ........................................ 230
Secţiunea a 3-a. Asigurarea de răspundere profesională ....... 232
Capitolul VII. Malpraxisul auditorilor statutari ................... 233
Secţiunea 1. Reglementare specifică .................................... 233
Secţiunea a 2-a. Scurtă privire asupra activităţii de audit ..... 235
§1. Evoluţia auditului ...................................................... 235
§2. Definiţia auditului...................................................... 237
§3. Tipologia auditului .................................................... 238
Secţiunea a 3-a. Malpraxisul auditorilor statutari din
perspectivă europeană ..................................................... 240
§1. Definirea problemei ................................................... 240
§2. Expunerea la riscuri a auditorului.............................. 242
§3. Lipsa capacităţii de asigurare .................................... 243
§4. Obiective ................................................................... 243
§5. Opţiuni strategice ...................................................... 244
§6. Evaluarea impactului ................................................. 245
§7. Compararea opţiunilor ............................................... 248
Secţiunea a 4-a. Răspunderea civilă a auditorilor
statutari în România......................................................... 250
§1. Introducere................................................................. 250
XII Malpraxisul
§2. Noţiuni ....................................................................... 250
§3. Organisme abilitate .................................................... 253
§4. Răspunderea civilă a auditorilor statutari .................. 255
4.1. Abrogarea expresă indirectă a unor prevederi
din Regulamentul aprobat prin Decizia
nr. 17/2010 prin intrarea în vigoare a
Noului Cod civil ................................................. 255
4.2. Domeniul de aplicare .......................................... 257
4.3. Limitele răspunderii civile .................................. 261
4.4. Cumulul despăgubirilor ....................................... 262
4.5. Principiul răspunderii proporţionale în
raporturile dintre persoanele vinovate de
producerea prejudiciului ..................................... 263
4.6. Persoanele vătămate ............................................ 264
4.7. Felul răspunderii. Concursul dintre
răspunderea contractuală şi răspunderea
delictuală............................................................. 266
4.8. Vinovăţia ............................................................. 267
4.9. Dreptul la acţiune ................................................ 268
4.10. Regulile de conduită .......................................... 270
Bibliografie ............................................................................... 275
Index .......................................................................................... 277

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec