Litigii de munca Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul I 2011

Litigii de munca Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe semestrul I 2011
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Data: 12.10.2011
352 pagini

Descriere
Lucrarea de fata reprezinta o sinteza a practicii judiciare a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, ce cuprinde cele mai relevante decizii pronuntate in primul semestru al anului 2011 in materia litigiilor de munca.

Sunt analizate probleme legate de principalele institutii ale dreptului muncii (incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, drepturile salariale si alte drepturi banesti, raspunderea disciplinara si patrimoniala), avand in vedere modificarile aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 si forma republicata a acestuia. Totodata, pot fi regasite spete care pun in discutie aspecte de actualitate, cum sunt cele referitoare la aplicarea legislatiei salarizarii in domeniul bugetar.Cuprins
Capitolul I. Încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea
contractului individual de muncă _____________________________ 1
1. Încheiere contract individual de muncă. Normă didactică.
Voinţa părţilor. Acordare continuitate ________________________ 1
2. Lipsa formei scrise a contractului individual de muncă.
Remunerarea muncii prestate _______________________________ 7
3. Persoană cu handicap. Asistent personal. Obligarea instituţiei
publice la încheierea contractului individual de muncă ___________ 9
4. Recunoaşterea încadrării activităţii în grupa I de muncă.
Condiţii_______________________________________________ 15
5. Obligaţie de reintegrare. Executare incorectă de către angajator.
Admisibilitatea contestării ________________________________ 18
6. Modificarea locului muncii. Delimitare. Trecerea angajatului
la o altă direcţie, în contextul reorganizării activităţii. Condiţii de
formă. Contestare _______________________________________ 22
7. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă.
Felul muncii ___________________________________________ 27
8. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă.
Modificarea timpului de muncă şi a salariului. Justificarea
modificării ____________________________________________ 31
9. Modificarea locului muncii şi a salariului. Salariat cu funcţie
de conducere___________________________________________ 35
10. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă.
Revocarea dintr-o funcţie ocupată în baza unui contract de
muncă. Refuzul acceptării unui alt loc de muncă. Concediere _____ 38
11. Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice
care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 329/2009. Contestaţie împotriva ordinului
de reîncadrare emis în baza O.U.G. nr. 1/2010. Compensaţii
pentru încetarea contractului individual de muncă ______________ 42
12. Suspendarea contractului. Cercetare disciplinară. Momentul
la care se poate lua această măsură __________________________ 57
13. Grevă. Condiţii. Încetare. Epuizarea posibilităţilor de
soluţionare a conflictului. Înştiinţarea conducerii unităţii_________ 59
Capitolul al II-lea. Încetarea contractului individual de muncă________ 63
14. Încetarea contractului individual de muncă pe durata sau la
sfârşitul perioadei de probă, prin notificare scrisă, la iniţiativa
oricăreia dintre părţi. Necesitatea comunicării notificării.
Reintegrare ____________________________________________ 63
VIII Litigii de muncă
15. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Îndeplinirea
condiţiilor pentru pensionare. Stabilirea raporturilor de muncă cu o
persoană ce are calitatea de pensionar________________________ 69
16. Concediere. Necorespundere profesională ____________________ 72
17. Descrierea faptei, condiţie de legalitate a deciziei de concediere
pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Desfiinţarea
efectivă a locului de muncă. Cauza reală şi serioasă de desfiinţării
postului. Aprecierea instanţei asupra oportunităţii concedierii _____ 77
18. Obligativitatea menţionării locurilor de muncă vacante în cazul
concedierii individuale pentru motive ce nu ţin de persoana
salariatului. Caracterul efectiv, real şi serios al concedierii.
Despăgubiri pentru concedierea nelegală şi netemeinică, în
baza art. 78 alin. (1) C. muncii. Daune morale _________________ 84
19. Neindicarea listei posturilor de muncă vacante şi a termenului
în care salariatul trebuia să opteze pentru unul dintre acestea.
Compensaţii. Renunţarea de către reprezentanţii salariaţilor
la dreptul privind acordarea compensaţiilor la concediere,
prevăzut în Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură ______ 95
20. Dreptul la preaviz. Compensarea în bani a perioadei corespunzătoare
duratei preavizului. Emiterea deciziei de concediere de către
reprezentantul legal al angajatorului. Obligaţia de a oferi lista
locurilor de muncă vacante în situaţia în care concedierea s-a
dispus pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul
art. 65 C. muncii. Caracterul efectiv al desfiinţării postului ______ 103
21. Concediere colectivă. Dreptul la preaviz. Criterii de prioritate la
concediere. Act normativ necontestat, prin care se hotărăşte
reorganizarea unei instituţii_______________________________ 119
22. Concediere colectivă. Aplicarea criteriilor stabilite prin
contractul colectiv de muncă______________________________ 126
23. Preaviz. Natură juridică. Contestare ________________________ 130
24. Revocarea deciziei unilaterale referitoare la încetarea
contractului individual de muncă. Momentul revocării__________ 132
25. Demisie. Certitudinea voinţei salariatului ____________________ 138
26. Demisie. Viciu de consimţământ___________________________ 143
27. Încetarea contractului individual de muncă prin voinţa
unilaterală a uneia dintre părţi. Demisie. Renunţarea
angajatorului la termenul de preaviz ________________________ 147
28. Plăţi compensatorii prevăzute de Contractul colectiv de
muncă la nivel de ramură de activitate ______________________ 154
Capitolul al III-lea. Salarizarea. Alte drepturi băneşti ______________ 160
29. Spor pentru condiţii deosebit de periculoase. Lipsa actului
administrativ pentru punerea în aplicare a dispoziţiei legale______ 160
30. Stabilirea drepturilor salariale potrivit Legii nr. 330/2009.
Primă de stabilitate inclusă în salariul de bază ________________ 165
31. Indemnizaţie de concediu de odihnă. Modalitate de calcul.
Aplicabilitatea Legii nr. 118/2010__________________________ 170
Cuprins IX
32. Drepturi băneşti. Participarea salariaţilor la profit.
Neindividualizarea dreptului de către părţi. Consecinţe _________ 174
33. Clauză de neconcurenţă. Condiţii __________________________ 177
34. Indemnizaţie de neconcurenţă. Spor pentru vechimea
în muncă inclus în salariu. Reţineri din salariu în baza
unor contracte de împrumut ______________________________ 180
35. Sporuri salariale prevăzute de contractele colective de muncă.
Includerea sporurilor în salariu ____________________________ 190
36. Spor de vechime prevăzut de contractul colectiv de muncă.
Includerea sporurilor în salariu. Lipsa clauzelor exprese în
acest sens, în contractul individual de muncă _________________ 194
37. Pretenţii având ca obiect sume suplimentare pentru munca
de cercetare efectuată pentru proiecte, ce au fost negociate
de angajator cu terţe persoane în cadrul unor contracte de
finanţare pentru execuţie proiecte__________________________ 199
38. Diferenţe de drepturi salariale rezultate din neaplicarea
Legii nr. 221/2008 pentru personalul din învăţământul
preuniversitar _________________________________________ 206
39. Muncă suplimentară. Lipsa compensării cu timp liber.
Consecinţe ___________________________________________ 213
40. Cuantum salariu. Pretenţii pentru orele suplimentare ___________ 218
Capitolul al IV-lea. Răspunderea disciplinară _____________________ 223
41. Procedura cercetării prealabile. Caracter efectiv. Termen
acordat salariatului pentru pregătirea apărării în vederea
cercetării disciplinare ___________________________________ 223
42. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară.
Individualizarea sancţiunii aplicate_________________________ 227
43. Înlăturarea apărărilor salariatului. Legalitatea deciziei de
sancţionare ___________________________________________ 233
44. Existenţa abaterii disciplinare. Indicarea temeiurilor abaterii.
Program de lucru_______________________________________ 237
45. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru
neîndeplinirea condiţiilor de formă prevăzute de lege sub
sancţiunea nulităţii absolute. Prescripţia aplicării sancţiunii
disciplinare ___________________________________________ 241
46. Înlocuirea sancţiunii disciplinare de instanţa de judecată.
Cauze de înlăturare a caracterului ilicit al faptei_______________ 246
47. Libertatea de exprimare a salariatului. Abatere disciplinară ______ 250
48. Individualizarea sancţiunii. Aprecierea culpei fiecărui salariat
implicat în producerea rezultatului păgubitor. Înlocuirea
sancţiunii de către instanţa de judecată ______________________ 253
49. Părăsirea locului de muncă. Limitarea prerogativei disciplinare
a angajatorului în prezenţa culpei acestuia ___________________ 260
50. Concediere disciplinară. Refuzul salariatului de a se prezenta
la locul de muncă după reintegrarea în baza unei sentinţe
judecătoreşti anterioare__________________________________ 267
X Litigii de muncă
51. Concediere disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare
aplicate. Criterii________________________________________ 276
52. Detaşare. Prerogativa disciplinară a unităţii la care s-a dispus
detaşarea. Condiţii______________________________________ 284
Capitolul al V-lea. Răspunderea patrimonială _____________________ 288
53. Faptă ilicită. Îndeplinirea normei de muncă. Pagubă prezumat
suferită prin nerespectarea de către salariat a obligaţiilor
de muncă _____________________________________________ 288
54. Acţiune în răspundere patrimonială pentru emiterea unei decizii
de concediere anulate prin hotărâre judecătorească. Fapta ilicită.
Vinovăţia_____________________________________________ 292
55. Răspunderea patrimonială a angajatului. Condiţiile răspunderii.
Stabilirea prejudiciului. Reparare integrală ___________________ 297
56. Condiţiile răspunderii patrimoniale a salariaţilor. Pagubă
produsă de mai mulţi autori. Caracterul divizibil al răspunderii ___ 302
57. Plăţi nedatorate efectuate de angajator. Caracterul subsidiar al
răspunderii salariatului în culpă____________________________ 307
58. Formare profesională. Clauze prin care se agravează răspunderea
salariatului în afara limitelor şi condiţiilor impuse de lege.
Restituirea cheltuielilor de formare profesională în cazul
încetării contractului individual de muncă prin acordul părţilor ___ 310
59. Restituirea sumelor nedatorate. Plăţi compensatorii în cazul
modificării funcţiei salariatului ____________________________ 318
60. Restituirea sumelor nedatorate. Clauză contractuală nelegală.
Existenţa obligaţiei de restituire, indiferent de vinovăţia
salariatului. Inadmisibilitatea cererii de chemare în garanţie
în litigiile de muncă_____________________________________ 322
61. Angajament de plată. Valoare juridică ______________________ 333
Index_______________________________________________________ 337

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec