Libertatea de exprimare si limitele ei penale

Libertatea de exprimare si limitele ei penale
Preț: 54,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0288-3
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 416
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea constituie un instrument de lucru extrem de util atât teoreticienilor și practicienilor dreptului penal, cât și studenților, și chiar jurnaliștilor din presa scrisă și audio-vizuală. Conține inclusiv analiza unor infracțiuni reglementate de Noul Cod Penal, ceea ce o face și mai atractivă în iminenta intrare în vigoare a Noului Cod (1 februarie 2014). Abordarea unei teme precum aceea a libertăţii de exprimare şi limitelor ei penale nu derivă dintr-o simplă dorinţă de a provoca reacţii din partea doctrinarilor şi practicienilor dreptului penal, în contextul în care libertatea de exprimare reprezintă o coordonată fundamentală a societăților democratice, ci reprezintă un demers ştiinţific perfect legitim, care îşi propune să clarifice o chestiune delicată, anume în ce măsură libertatea de exprimare poate fi sursă a răspunderii penale.

Libertatea de exprimare este una dintre coordonatele fundamentale ale societăţilor democratice moderne, argumentul esenţial în acest sens reprezentându-l includerea acesteia în cadrul libertăţilor şi drepturilor cu valoare constituţională (atât în constituţiile statelor europene, cât, mai ales, în sistemul constituţional american, unde ocupă o poziţie privilegiată). În egală măsură, toate instrumentele internaţionale de protecţie a drepturilor omului reglementează libertatea de exprimare, recunoscând valenţele multiple ale acesteia în contextul unei societăţi în care protejarea drepturilor fundamentale îşi propune a fi un mecanism realmente eficient, dar enunţând, în mod firesc, şi restrângerile autorizate ale acestui drept (art. 19 din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice; art. 13 din Convenţia americană a drepturilor omului; art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale).

Libertatea de exprimare este, în acelaşi timp, oarecum paradoxal, un drept cu potenţial invaziv, care, în absenţa unui control prin mecanisme legislative adecvate, ar putea aduce atingere altor drepturi, de exemplu dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, dreptului la respectarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie, dreptului la nediscriminare.

Din această raţiune, legislatorul a prevăzut limitări ale libertăţii de exprimare, inclusiv penale, care ar trebui să garanteze realizarea scopului real al acestui drept particular, acela de vector al pluralismului, în contextul nevoii de evoluţie socială, culturală şi politică a unei naţiuni. Art. 53 din Constituţia revizuită a României, referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, este relevant şi în cazul libertăţii de exprimare, întrucât enunţă limitativ situaţiile excepţionale care justifică limitarea acestei libertăţi fundamentale, anume apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, precum şi desfăşurarea instrucţiei penale. Aceste restrângeri la care face referire alin. (1) al art. 53 din Constituţie trebuie să treacă un dublu test, pe de o parte, testul necesităţii şi al proporţionalităţii ingerinţei, în acord cu jurisprudenţa consacrată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar pe de altă parte, să nu fie aplicate în mod discriminatoriu sau de o manieră care aduce atingere însăşi existenţei dreptului sau a libertăţii. Dacă în cazul protecţiei securităţii naţionale, a sănătăţii şi a moralei publice, restrângerile libertăţii de exprimare sunt justificate (deşi, chiar şi în aceste domenii ingerinţele pot crea derapaje, aşa cum am argumentat în cadrul tezei), în cazul particular al ordinii publice, limitarea libertăţii de exprimare este dificil de circumscris. Aceasta, întrucât conceptul de „ordine publică” este unul extrem de vast, care, tocmai datorită complexităţii conţinutului său, apare ca echivoc şi imprevizibil. Astfel, devine ineluctabilă formularea întrebării „Când anume este necesară restrângerea libertăţii de exprimare pentru protecţia ordinii publice?” O atare posibilitate de limitare a exerciţiului libertăţii de exprimare, reglementată constituţional, deschide calea unui precedent periculos în practica judiciară, care ar putea legitima amendări (chiar penale) ale libertăţii de exprimare, justificate ambiguu şi sumar prin „necesitatea de a proteja ordinea publică”. O astfel de noţiune vagă aminteşte de o sintagmă similară, aceea de „pericol concret pentru ordinea publică”, reglementată de controversatul art. 148 lit. f) C.proc.pen., invocat invariabil, dar în aceeaşi termeni echivoci, pentru a motiva măsura arestării preventive. În contextul în care legea trebuie să fie accesibilă, previzibilă şi clar formulată, credem că astfel de noţiuni suspect de flexibile, deci nociv aplicate în contextul protecţiei unor drepturi şi libertăţi fundamentale, ar trebui înlăturate din corpul de legi. Cât priveşte necesitatea protecţiei onoarei şi demnităţii persoanei, pe fondul unor atacuri tot mai agresive în presa scrisă şi media audio-vizuală, limitele libertăţii de exprimare au fost împinse excesiv, până în punctul în care au fost abrogate insulta şi calomnia din Codul penal român (în vigoare), actualmente existând doar posibilitatea unei reparaţii morale, pe cale civilă, a prejudiciului de imagine. Sub influenţa evidentă a Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, care considerau excesive condamnările penale ale jurnaliştilor pentru insultă şi calomnie, a avut loc abrogarea acestor fapte din Codul penal român, ceea ce echivalează de fapt cu abdicarea de la o tradiţie de peste 100 de ani a legislaţiei penale române, care a incriminat actele care aduc atingere onoarei şi demnităţii persoanei. Am apreciat operaţiunea de abrogare a insultei şi calomniei ca fiind un regres în evoluţia legislaţiei penale române, în care se impunea a fi menţinută posibilitatea aplicării unei sancţiuni cu amenda penală pentru astfel de atingeri aduse onoarei şi reputaţiei, cu excluderea definitivă a pedepsei închisorii. Aceasta cu atât mai mult cu cât majoritatea codurilor penale europene incriminează insulta şi calomnia (art. 185-186 C.pen. german; art. 208-210 C.pen. spaniol; art. 594-599 C.pen. italian ş.a.). De asemenea, deşi art. 30 alin. (8) teza finală din Constituţia României prevede că delictele de presă se stabilesc prin lege, în prezent nu există o lege actualizată în acest domeniu, Legea presei nr. 3/1974 fiind recent abrogată.


Cuprins
Abrevieri .................................................................................. XIII
Argumentum ............................................................................. XV
Partea I. Libertatea de exprimare – câmp de aplicare,
ingerințe ....................................................................................... 1
Capitolul I. Câmpul de aplicare al libertății de exprimare ..... 1
Secţiunea 1. Noţiunea de libertate de exprimare .................... 1
§1. Particularităţile libertăţii de exprimare ........................ 6
§2. Componentele libertăţii de exprimare ......................... 8
2.1. Libertatea de opinie .............................................. 8
2.2. Libertatea de informare ...................................... 11
2.3. Libertatea de a căuta informaţii
(accesul la informaţii) ........................................ 17
2.3.1. Accesul general la informaţii ................... 18
2.3.2. Accesul jurnaliştilor la informaţii ............ 22
2.3.3. Accesul la informaţii în legislaţia
internă şi europeană ................................. 30
§3. Natura informaţiilor şi ideilor exprimate ................... 35
3.1. Dezbaterea politică ............................................. 38
3.2. Discursul comercial ............................................ 48
3.3. Publicitatea ......................................................... 50
3.4. Discursul social periculos .................................. 55
Secţiunea a 2-a. Moduri de exprimare ................................. 60
§1. Mass-media ................................................................ 61
§2. Expresia culturală ...................................................... 71
§3. Expresia fizică ........................................................... 84
Capitolul II. Ingerinţe în libertatea de exprimare ............... 87
Secţiunea 1. Noţiunea de ingerinţă ...................................... 87
Secţiunea a 2-a. Caracterele generale ale ingerinţei ............. 91
§1. Ingerinţa să fie prevăzută de lege .............................. 91
1.1. Noţiunea de lege ................................................. 91
1.2. Condiţiile pe care trebuie să le întrunească
legea ................................................................... 93
VIII Libertatea de exprimare şi limitele ei penale
§2. Ingerinţa să urmărească un scop legitim .................... 94
2.1. Protecţia securităţii naţionale, a integrităţii
teritoriale şi a siguranţei publice ........................ 95
2.2. Apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor ...... 97
2.3. Protecţia sănătăţii şi a moralei ............................ 99
2.4. Protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora ...... 101
2.5. Garantarea autorităţii şi imparţialităţii
puterii judecătoreşti .......................................... 103
§3. Ingerinţa să fie necesară într-o societate
democratică ............................................................. 106
3.1. Sensul expresiei „necesară într-o societate
democratică” .................................................... 106
3.2. Testul necesităţii în viziunea Curţii
Europene .......................................................... 109
Partea a II-a. Limitele penale ale libertății de exprimare ..... 113
Capitolul I. Infracţiunile de opinie ...................................... 113
Secţiunea 1. Incriminarea opiniilor .................................... 113
§1. Noţiunea de opinie ................................................... 113
§2. Infracţiunile de opinie. Origini ................................ 115
§3. Conţinutul infracţiunilor de opinie .......................... 117
Secţiunea a 2-a. Protecţia drepturilor şi intereselor
particularilor .................................................................... 118
§1. Judecăţi de valoare v. afirmaţii factuale................... 119
§2. Conceptul de „reputaţie” în jurisprudenţa CEDO ..... 124
§3. Consecinţele protecţiei directe a reputaţiei .............. 127
§4. Legislaţia penală internă .......................................... 130
4.1. Acte contra demnităţii ...................................... 133
4.1.1. Insulta ..................................................... 133
4.1.2. Calomnia ................................................ 140
4.1.3. Proba verităţii ......................................... 148
Secţiunea a 3-a. Protecţia drepturilor şi intereselor
unor comunităţi ............................................................... 150
§1. Acte de discriminare ................................................ 150
1.1. Reglementare ................................................... 150
1.2. Discursul politic român .................................... 154
Cuprins IX
1.2.1. Afirmaţii discriminatorii ale
Preşedintelui........................................... 155
1.2.2. Afirmaţii discriminatorii ale
Ministrului de Externe ........................... 157
1.3. Instigarea la discriminare (art. 317 C.pen.) ...... 159
1.4. Incitarea la ură sau discriminare
(art. 369 NCP) .................................................. 164
§2. Acte contra moralei ................................................. 166
2.1. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea
ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.pen.) ........ 166
2.2. Ultrajul contra bunelor moravuri
(art. 375 NCP) .................................................. 170
2.3. Răspândirea de materiale obscene
(art. 325 C.pen.) ............................................... 171
2.4. Pornografia infantilă (art. 374 NCP) ................ 175
§3. Acte care restrâng dreptul la informare ................... 180
3.1. Divulgarea secretului profesional
(art. 196 C.pen.) ............................................... 180
3.2. Divulgarea secretului profesional
(art. 227 NCP) .................................................. 184
3.3. Divulgarea secretului economic ....................... 185
3.4. Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu
sau nepublice .................................................... 187
3.5. Divulgarea informaţiilor secrete de stat ........... 191
Secţiunea a 4-a. Protecţia drepturilor şi intereselor
statului ............................................................................. 194
§1. Acte contra autorităţii legii ...................................... 194
1.1. Instigarea publică şi apologia infracţiunilor
(art. 324 C.pen.) ............................................... 194
1.2. Instigarea publică (art. 368 NCP) ..................... 202
§2. Acte contra simbolurilor statului şi ordinii
de drept .................................................................... 204
2.1. Ofensa adusă unor însemne .............................. 204
2.2. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
(art. 1661 C.pen.) .............................................. 207
2.3. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
(art. 397 NCP) .................................................. 213
X Libertatea de exprimare şi limitele ei penale
§3. Acte care restrâng dreptul la informare ................... 215
3.1. Comunicarea de informaţii false
(art. 1681 C.pen.) .............................................. 215
3.2. Comunicarea de informaţii false
(art. 404 NCP) .................................................. 218
3.3. Defetismul ........................................................ 219
3.4. Divulgarea secretului care periclitează
siguranţa statului (art. 169 C.pen.) ................... 220
3.5. Divulgarea secretului care periclitează
securitatea naţională (art. 407 NCP) ................ 225
3.6. Trădarea prin transmitere de secrete
(art. 157 C.pen.) ............................................... 227
3.7. Trădarea prin transmitere de informaţii
secrete de stat (art. 395 NCP) ........................... 231
§4. Acte de propagandă ................................................. 233
4.1. Propaganda în favoarea statului totalitar .......... 233
4.2. Propaganda pentru război (art. 356 C.pen.)...... 238
4.3. Propaganda pentru război (art. 405 NCP) ........ 240
Secţiunea a 5-a. Incriminarea opiniilor în legea specială ..... 242
§1. Infracţiunile de opinie din O.U.G. nr. 31/2002 ........ 242
1.1. Simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe
(art. 4) ............................................................... 243
1.1.1. Confecţionarea ....................................... 245
1.1.2. Răspândirea şi vânzarea ......................... 246
1.1.3. Deţinerea în vederea răspândirii sau
vânzării .................................................. 248
1.1.4. Utilizarea în public a simbolurilor ......... 249
1.2. Promovarea cultului unor persoane
sau ideologii interzise (art. 5) ........................... 250
1.3. Negaţionismul (art. 6) ...................................... 254
Secțiunea a 6-a. Incriminarea opiniilor în legislaţia
altor state ......................................................................... 263
§1. Legislaţia franceză ................................................... 263
1.1. Revizionismul .................................................. 263
1.2. Argumente în favoarea incriminării
revizionismului ................................................ 265
Cuprins XI
1.3. Argumente contra incriminării
revizionismului ................................................ 267
§2. Legislaţia germană ................................................... 271
Capitolul II. Limitele libertăţii de exprimare
în cadrul procesului penal ................................................. 275
Secţiunea 1. Perspectiva internă. Limitele libertăţii de
exprimare ale participanţilor în procesul penal ............... 275
§1. Inculpatul ................................................................. 275
1.1. Dreptul la prezumţia de nevinovăţie ................ 276
1.2. Dreptul la o apărare efectivă ............................ 278
1.3. Dreptul de a nu se autoincrimina ...................... 284
1.4. Dreptul de a participa la procedura penală
împotriva sa ...................................................... 286
1.5. Dreptul la respectarea vieţii private ................. 290
§2. Martorul ................................................................... 297
§3. Avocatul .................................................................. 305
3.1. Limite ale pregătirii apărării ............................. 305
3.2. Limite ale susţinerii apărării ............................. 311
§4. Magistraţii ................................................................ 316
§5. Alţi participanţi ........................................................ 325
5.1. Sfidarea organelor judiciare ............................. 326
5.2. Încălcarea solemnităţii şedinţei ........................ 328
Secţiunea a 2-a. Perspectiva externă. Limitele libertăţii
de exprimare prin intervenţia mass-media ....................... 331
§1. Reguli privind mediatizarea procedurilor penale
în curs ...................................................................... 331
§2. Încălcarea regulilor. Expunerea mediatică ............... 340
2.1. Publicarea informaţiilor din dosar .................... 340
2.2. Publicarea unor date confidenţiale ................... 346
§3. Declaraţiile publice ale reprezentanţilor statului ..... 352
3.1. Opinii referitoare la procedurile în curs ........... 352
3.2. Opinii referitoare la starea sistemului
judiciar ............................................................. 361
§4. Declaraţiile publice împotriva reprezentanţilor
statului ..................................................................... 364
4.1. Critica prin intermediul mass-media ................ 364
4.2. Critica adusă de avocaţi sau de către părţi ....... 370
XII Libertatea de exprimare şi limitele ei penale
Concluzii .................................................................................... 373
Bibliografie ................................................................................ 379
Index ........................................................................................... 395

ISBN: 978-606-18-0288-3
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini : 416

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.018 sec