Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4

Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia 4
Preț: 149,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-606-18-0183-1
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 816
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Cea de–a patra ediţie a lucrării „Legile fondului funciar” prezintă o radiografie la zi a practicii judiciare în materia reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu. Această ediţie cuprinde comentarii suplimentare cu privire la probleme ivite frecvent în practica judiciară, cum ar fi de exemplu: posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în situaţia în care există emis un certificat de atestare a dreptului de proprietate, stabilirea dreptului de proprietate conform Decretului nr. 42/1990, corelaţia dintre procedura reconstituirii şi procedura stabilirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 10/2001, posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în cazul cetăţenilor străini, executarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-au soluţionat plângeri de fond funciar din perspectiva jurisprudenţei CEDO, nulitatea actelor de reconstituire în cazul în care se invocă culpa autorităţilor administrative, nulitatea actelor de reconstituire emise în baza unei hotărâri judecătoreşti etc.


Cuprins
V
Cuprins
Abrevieri... XV
Partea I. Legea fondului funciar nr. 18/1991... 1
Capitolul I. Dispoziţii generale... 3
Art. 1. [Fond funciar]... 3
Art. 2. [Tipuri de terenuri]... 3
Art. 3. [Deţinător de terenuri]... 4
Art. 4. [Regimul juridic al terenurilor]... 4
Art. 5. [Domeniu public]... 4
Art. 6. [Domeniu privat]... 23
Art. 7. [Publicitatea imobiliară]... 25
Capitolul II. Stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor... 40
Art. 8. [Stabilirea dreptului de proprietate]... 40
Art. 9. [Procedura de reconstituire a dreptului de proprietate]... 80
Art. 10. [Declaraţie privind suprafaţa de teren agricol
atribuită]... 102
Art. 11. [Dovada dreptului de proprietate]... 103
Art. 12. [Organele abilitate să aplice dispoziţiile
legilor funciare]... 115
Art. 13. [Dovada calităţii de moştenitor]... 122
Art. 14. [Principiul reconstituirii dreptului de proprietate
pe fostul amplasament]... 146
Art. 15. [Cazuri de reconstituire şi constituire a dreptului
de proprietate]... 153
Art. 16. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
comasărilor]... 160
Art. 17. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
persoanelor deportate sau strămutate din motive politice]... 165
Legile fondului funciar
VI
Art. 18. [Terenuri agricole extravilane care se afl ă la
dispoziţia comisiilor de fond funciar]... 167
Art. 19. [Cazuri de constituire a dreptului de proprietate]... 170
Art. 20. [Reducerea în cotă proporţională a suprafeţelor
atribuite]... 176
Art. 21. [Constituirea dreptului de proprietate în localităţile
cu excedent de suprafaţa agricolă]... 177
Art. 22. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
unităţilor de cult]... 179
Art. 23. [Reconstituirea şi constituirea dreptului de
proprietate în cazul terenurilor aferente construcţiilor]... 184
Art. 24. [Constituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor atribuite de CAP-uri pentru construcţia
de locuinţe]... 206
Art. 25. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
loturilor în folosinţă]... 214
Art. 26. [Terenurile agricole intravilane afl ate la dispoziţia
comisiilor de fond funciar]... 219
Art. 27. [Punerea în posesie]... 221
Art. 28. [Lichidarea cooperativelor agricole de producţie]... 238
Art. 29. [Regimul juridic al activelor imobiliare şi mobiliare,
ce au aparţinut fostelor cooperative agricole de producţie]... 241
Art. 30. [Reorganizarea fostelor asociaţii intercooperatiste
sau de stat şi cooperatiste de orice fel]... 253
Art. 31. [Regimul juridic al terenurilor afl ate la dispoziţia
comisiilor locale de fond funciar]... 256
Art. 32. [Interdicţia de înstrăinare a terenurilor care
au format obiectul dreptului de constituire a dreptului
de proprietate]... 257
Art. 33. [Regimul juridic al terenurilor care provin din
fostele izlazuri comunale]... 263
Art. 34. [Regimul juridic al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare]... 266
Capitolul III. Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat... 269
Art. 35. [Terenurile proprietatea statului]... 269
Art. 36. [Transformarea dreptului de folosinţă în drept
de proprietate]... 286
Cuprins
VII
Art. 37. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor care au trecut în proprietate statului, în baza
unor legi speciale şi care se afl ă în administrarea
unităţilor agricole de stat]... 349
Art. 38. [Reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul
persoanelor cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar]... 354
Art. 39. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor expropriate]... 357
Art. 40. [Balanţa fondului funciar]... 361
Art. 41. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole, intrate în proprietatea statului]... 363
Art. 42. [Constituirea dreptului de proprietate]... 369
Art. 43. [Constituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor din zona montană defavorizată]... 373
Art. 44. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor preluate de către stat de la unităţile
administrativ-teritoriale]... 375
Art. 45. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere]... 380
Art. 46. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
foştilor composesori, foştilor moşneni sau răzeşi,
ori a moştenitorilor acestora]... 385
Art. 47. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenu rilor cu vegetaţie forestieră, care au aparţinut
unităţilor de cult]... 387
Art. 48. [Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate]... 389
Art. 49. [Pierderea dreptului de proprietate în cazurile în
care s-a constituit dreptul de proprietate]... 404
Art. 50. [Delimitarea teritorială a terenurilor, care au făcut
obiectul reconstituirii sau al constituirii dreptului
de proprietate]... 407
Capitolul IV. Dispoziţii procedurale... 409
Art. 51. [Competenţa comisiei judeţene]... 409
Art. 52. [Calitatea procesuală a comisiilor de fond funciar]... 412
Art. 53 [Procedura plângerii]... 419
Legile fondului funciar
VIII
Art. 54. [Cazuri suplimentare în care poate fi folosită
procedura plângerii]... 462
Art. 55. [Anularea sau modifi carea propriei hotărâri
a comisiei de fond funciar]... 464
Art. 56. [Contestarea măsurilor de punere în aplicare a art. 37
din Legea nr. 18/1991]... 471
Art. 57. [Suspendarea de drept a executării măsurii contestate]... 471
Art. 58. [Procedura de soluţionare a plângerii]... 472
Art. 59. [Căile de atac]... 472
Art. 591. [Îndepărtarea erorilor materiale şi a rectifi cărilor
înscrise în titlurile de proprietate]... 474
Art. 60. Abrogat.... 475
Art. 61. [Mijloace de apărare a încălcării dreptului de
proprietate al statului sau al unităţilor administrativteritoriale]
... 475
Art. 62. [Principiul relativităţii efectelor hotărârilor
comisiilor de fond funciar]... 475
Art. 63. [Procedura de soluţionare a acţiunilor în
constatarea nulităţii]... 476
Art. 64. [Plângerea împotriva refuzului de punere în posesie]... 476
Art. 65. [Dispoziţie tranzitorie]... 510
Capitolul V... 511
Art. 66. Abrogat.... 511
Art. 67. Abrogat.... 511
Art. 68. Abrogat.... 511
Art. 70. Abrogat.... 511
Art. 71. Abrogat.... 511
Art. 72. Abrogat.... 511
Art. 73. Abrogat.... 511
Capitolul VI. Folosirea terenului pentru producţia
agricolă şi silvică... 512
Art. 74. [Obligaţii propter rem ale deţinătorilor de terenuri]... 512
Art. 75. [Sancţionarea nerespectării obligaţiilor propter rem]... 512
Art. 76. [Nerespectarea obligaţiilor propter rem de către
titularii dreptului de folosinţă]... 513
Cuprins
IX
Art. 77. [Cazuri în care se poate realiza schimbarea catego riilor
de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice]... 513
Art. 78. [Schimbarea categoriei de folosinţă în cazul
terenurilor arabile şi silvice]... 515
Art. 79. [Protecţia şi ameliorarea solului]... 516
Art. 80. [Competenţa de eliberare a documentaţiilor]... 516
Art. 81. [Modul de executare a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare]... 517
Art. 82. [Regimul juridic al perimetrelor de ameliorare]... 517
Art. 83. [Regimul juridic al perimetrelor de ameliorare]... 518
Art. 84. [Schimburile de terenuri]... 518
Art. 85. [Exonerarea de plată a impozitelor]... 519
Art. 86. [Competenţa de efectuare a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare în cazul terenurilor care fac parte din perimetrele
de ameliorare]... 519
Art. 87. [Sprijinul acordat de stat proprietarilor de terenuri,
care doresc să efectueze lucrări de îmbunătăţiri funciare]... 519
Art. 88. [Resursele fi nanciare pentru efectuarea lucrărilor
prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere
în valoare a terenurilor]... 519
Art. 89. [Sistemul naţional de supraveghere, evaluare,
prognoză şi avertizare cu privire la starea calităţii
solurilor agricole şi silvice]... 520
Capitolul VII. Folosirea temporară sau defi nitivă
a terenurilor... 521
Art. 90. [Folosirea terenurilor în alte scopuri decât producţia
agricolă sau silvică]... 521
Art. 91. [Modul de amplasare a construcţiilor]... 521
Art. 92. [Scoaterea defi nitivă din circuitul agricol şi silvic
a terenurilor]... 525
Art. 93. [Scoaterea temporară a terenurilor din circuitul
agricol şi silvic]... 526
Art. 94. [Avizarea scoaterii terenurilor agricole din circuitul
agricol]... 527
Art. 95. [Avizarea scoaterii terenurilor silvice din circuitul
agricol]... 527
Legile fondului funciar
X
Art. 96. [Acordul prealabil al deţinătorului terenului]... 527
Art. 97. [Alte avize pentru scoaterea terenurilor din
circuitul agricol sau silvic]... 527
Art. 98. [Determinarea terenurilor intravilane]... 528
Art. 99. [Regimul juridic al terenurilor din albiile abandonate
ale cursurilor de apă]... 528
Art. 100. [Obligaţiile titularilor obiectivelor de investiţii
sau de producţii]... 528
Art. 101. [Redarea în circuitul agricol a terenurilor]... 528
Art. 102. [Regimul juridic al liniilor de telecomunicaţii şi
de transport şi distribuire a energiei electrice]... 529
Art. 103. [Ocuparea terenurilor în cazul lucrărilor de
remediere a deranjamentelor]... 530
Capitolul VIII. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol... 531
Art. 104. [Organizarea şi amenajarea teritoriului]... 531
Art. 105. [Competenţa de eliberare a studiilor şi proiectelor
pentru amenajarea teritoriului]... 531
Capitolul IX. Sancţiuni... 532
Art. 106. [Felurile răspunderii]... 532
Art. 107. [Infracţiunea de distrugere]... 532
Art. 108. Abrogat.... 532
Art. 109. Abrogat.... 532
Art. 110. [Infracţiunea de fals în declaraţii]... 532
Art. 1101. [Contravenţii la normele privind reconstituirea
dreptului de proprietate]... 532
Art. 1102. [Sancţiuni contravenţionale]... 533
Art. 1103. [Competenţa organelor de constatare a săvârşirii
contravenţiilor]... 533
Art. 111. [Contravenţii la normele privind evidenţa, protecţia,
folosirea şi ameliorarea terenurilor agricole sau silvice]... 534
Art. 112. [Sancţiuni contravenţionale aplicabile
persoanelor fi zice]... 535
Art. 113. [Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice]... 535
Art. 114. [Competenţa organelor de constatare a săvârşirii
contravenţiilor]... 535
Art. 115. [Regimul juridic aplicabil contravenţiilor]... 535
Cuprins
XI
Capitolul X. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale... 536
Art. 116. [Titlul de proprietate]... 536
Art. 117. [Statutul membrilor comisiilor de fond funciar]... 543
Art. 118. [Titularii dreptului de constituire a dreptului de
proprietate]... 543
Art. 119. [Regimul juridic al monumentelor istorice,
al vestigiilor şi obiectivelor arheologice]... 543
Art. 120. [Vechimea în muncă a foştilor membri cooperatori]... 543
Art. 121. [Resursele fi nanciare pentru desfăşurarea
activităţii de cadastru]... 544
Art. 122. [Anexe]... 544
Art. 123. [Intrarea în vigoare a legii]... 544
Partea a II-a. Legea nr. 169/1997 pentru modifi carea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991... 545
Art. II. [Aplicarea legii civile în timp]... 547
Art. III. [Cazuri de nulitate absolută]... 549
Art. IV. [Repunerea în termen]... 610
Partea a III-a. Legea nr. 12000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997... 613
Capitolul I. Dispoziţii generale... 615
Art. 1. [Domeniul de aplicare al legii]... 615
Art. 2. [Principiul reconstituirii dreptului de proprietate
pe fostul amplasament]... 616
Art. 3. [Terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului
de proprietate]... 625
Art. 4. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor pe care s-au efectuat investiţii]... 637
Art. 41. [Excepţie de la reconstituirea dreptului de proprietate
pe fostul amplasament]... 644
Art. 5. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
persoanelor cărora li s-a aplicat cota de reducere]... 645
Legile fondului funciar
XII
Art. 6. [Dovada dreptului de proprietate]... 648
Art. 61. Abrogat.... 664
Art. 7. [Titlul de proprietate suplimentar]... 664
Capitolul II. Retrocedarea terenurilor agricole... 665
Art. 8. [Comasarea terenurilor]... 665
Art. 9. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor proprietate de stat, administrate de institutele,
centrele şi staţiunile de cercetare]... 667
Art. 10. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor deţinute de institutele şi staţiunile de
cercetare]... 675
Art. 11. Abrogat.... 677
Art. 12. [Servitutea administrativă de trecere]... 677
Art. 13. [Întocmirea raportului privind modul de
aplicare al legii]... 681
Art. 14. Abrogat.... 681
Art. 15. Abrogat.... 681
Art. 16. Abrogat.... 681
Art. 17. Abrogat.... 682
Art. 18. Abrogat.... 682
Art. 19. Abrogat.... 682
Art. 20. Abrogat.... 682
Art. 21. Abrogat.... 682
Art. 22. [Emiterea titlului de proprietate în cazul
terenurilor agricole]... 682
Art. 221. [Domeniu public al statului]... 684
Art. 23. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole în cazul unităţilor de cult]... 685
Capitolul III. Retrocedarea terenurilor forestiere... 690
Art. 24. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere]... 690
Art. 25. [Punerea în posesie asupra terenurilor forestiere]... 698
Art. 26. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
formelor asociative]... 703
Art. 27. [Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere
Cuprins
XIII
prevăzute de art. 26]... 710
Art. 28. [Acordarea personalităţii juridice fostelor forme
asociative]... 711
Art. 29. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere în cazul unităţilor de cult]... 718
Art. 291. [Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor
revendicate]... 724
Capitolul IV. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii... 726
Art. 30. [Situaţia cetăţenilor români cu domiciliul
în străinătate]... 726
Art. 31. [Regimul juridic al construcţiilor de pe terenurile
forestiere]... 727
Art. 32. [Declaraţie pe proprie răspundere]... 730
Art. 33. [Repunerea în termen]... 731
Art. 34. [Reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor intravilane]... 740
Art. 35. [Paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe
terenurile solicitate de foştii proprietari]... 742
Art. 36. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
persoanelor care au fost împroprietărite]... 742
Art. 37. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul
proprietarilor care au fost comasaţi]... 747
Art. 38. [Interzicerea transferului]... 747
Art. 39. Abrogat.... 747
Art. 40. [Benefi ciul nerealizat]... 747
Art. 41. [Normele de aplicare a legii]... 748
Art. 42. [Cererile sau acţiunile în justiţie]... 748
Anexă. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor... 749
Bibliografi e... 783
Index... 789


ISBN: 978-606-18-0183-1
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Nr pagini: 816

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec