Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei Practica judiciara

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei Practica judiciara
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 432
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea prezinta o selectie relevanta a deciziilor pronuntate in perioada 2008-2012 de instantele judecatoresti – in principal curti de apel – in solutionarea recursurilor, dar si a altor cereri in materia procedurii insolventei. Spetele au fost sistematizate pe structura Legii nr. 85/2006, al carei text este prezentat in forma premergatoare intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, in concordanta cu jurisprudenta expusa.
Spre a face trecerea la noua reglementare aplicabila incepand cu data de 15 februarie 2013, in note de subsol au fost redate modificarile aduse Legii procedurii insolventei prin Legea nr. 76/2012 si, de asemenea, au fost indicate articolele din noul Cod de procedura civila, respectiv din noul Cod civil corespunzatoare vechilor texte mentionate in legislatia relevanta si in rezumatele spetelor.


Cuprins
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei__________________ 1
Capitolul I. Dispoziţii generale_ _______________________________ 3
Art. 1. [Domeniul de aplicare] _ ___________________________ 3
1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Persoane
supuse procedurii insolvenţei. Producător agricol_________ 4
2. Debitor supus procedurii insolvenţei. Asociaţii şi fundaţii
care desfăşoară şi activităţi economice_________________ 7
3. Persoană fizică autorizată. Statut juridic. Întinderea
răspunderii_ _____________________________________ 11
Art. 2. [Scopul legii] ____________________________________ 13
Art. 3. [Definirea unor termeni sau expresii] _ ______________ 13
4. Deschiderea procedurii insolvenţei. Inserarea în factura
fiscală a menţiunii privind plata penalităţilor. Lipsa
acordului de voinţă privind clauza penală_ _____________ 20
5. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor.
Creanţă garantată. Înscrierea sechestrului asigurător în
cartea funciară, potrivit art. 129 alin. (8) C. proc. fisc.____ 22
6. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă bugetară_______ 23
7. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Caracterul
cert al creanţei. Cheltuielile de repunere în funcţie a
utilajelor după recuperarea de la debitor. Invocarea unor
defecţiuni tehnice_________________________________ 25
Art. 4. [Cheltuielile aferente procedurii insolvenţei] _________ 28
8. Cerere formulată de administratorul judiciar provizoriu
pentru aprobarea plăţii onorariului fix, pentru perioada în care
a desfăşurat această activitate, din fondurile debitoarei____ 29
9. Condiţiile utilizării fondului de lichidare prevăzut de lege.
Obligarea unui creditor la avansarea sumelor necesare
desfăşurării procedurii insolvenţei____________________ 34
Capitolul II. Participanţii la procedura insolvenţei_______________ 36
Art. 5. [Organele care aplică procedura] __________________ 36
10. Suspendarea soluţionării unui dosar de faliment.
Inadmisibilitate___________________________________ 36
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti_________________________ 40
Art. 6. [Competenţa materială şi teritorială] _ ______________ 40
Art. 7. [Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură] _ 41
VIII Legea privind procedura insolvenţei
11. Declaraţie de creanţă. Termen de depunere. Notificare
prin Buletinul procedurilor de insolvenţă_______________ 42
Art. 8. [Recursul] ______________________________________ 46
12. Admiterea cererii de strămutare a unei cauze ulterior
soluţionării de către instanţa de fond. Competenţa
materială a instanţei superioare celei de la care s‑a dispus
strămutarea cauzei să soluţioneze cererea de recurs______ 47
13. Hotărâre de intrare în faliment. Condiţii pentru
suspendarea
executării_____________________________ 49
14. Recurs împotriva sentinţei de deschidere a procedurii
insolvenţei. Administrator condamnat pentru săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune. Lipsa calităţii de reprezentant
al debitorului_____________________________________ 53
Secţiunea a 2‑a. Judecătorul‑sindic_ ________________________ 55
Art. 9. [Repartizarea cauzelor] __________________________ 55
Art. 10. Abrogat________________________________________ 55
Art. 11. [Atribuţiile judecătorului‑sindic] __________________ 55
15. Aspecte legate de desemnarea în calitate de administrator
judiciar provizoriu al debitoarei. Obligativitate__________ 57
16. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar.
Stabilirea remuneraţiei_____________________________ 59
17. Reorganizare judiciară. Creanţe născute în timpul procedurii
faţă de debitoare. Competenţa de soluţionare a acţiunii____ 60
18. Verificarea declaraţiilor de creanţă. Atribuţiile
lichidatorului
judiciar. Atribuţiile judecătorului‑sindic_ ___ 62
19. Constatarea nulităţii absolute a unui act juridic încheiat
de debitoare. Competenţa judecătorului‑sindic. Condiţiile
autorităţii de lucru judecat_ _________________________ 64
Art. 12. [Hotărârile judecătorului‑sindic] __________________ 69
20. Recurs împotriva hotărârii de închidere a procedurii
insolvenţei. Inadmisibilitate sau lipsă de interes în urma
stingerii creanţei creditorului recurent_________________ 69
Secţiunea a 3‑a. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor____ 70
Art. 13. [Convocarea adunării generale a creditorilor] _______ 70
21. Procedura insolvenţei. Convocarea adunării creditorilor.
Condiţii_________________________________________ 71
Art. 14. [Ordinea de zi a şedinţelor creditorilor, votarea şi
deliberarea] _ _________________________________________ 73
22. Hotărârea adunării creditorilor. Nelegalitate. Calitate
procesuală activă_________________________________ 74
23. Contestaţie împotriva hotărârii adunării generale a
creditorilor. Calitate procesuală activă_________________ 77
Cuprins IX
Art. 15. [Cvorumul şi majorarea în adunarea generală a
creditorilor]___________________________________________ 80
Art. 16. [Desemnarea comitetului creditorilor] _ ____________ 80
24. Comitetul creditorilor. Lipsa efectului suspensiv de drept al
unei contestaţii formulate împotriva tabelului definitiv
al creanţelor_ ____________________________________ 81
25. Desemnarea comitetului creditorilor. Condiţiile de
desemnare a comitetului provizoriu___________________ 83
Art. 17. [Atribuţiile şi actele comitetului creditorilor] ________ 85
Secţiunea a 4‑a. Administratorul special_ ____________________ 86
Art. 18. [Administratorul special] ________________________ 86
26. Contestaţie în anulare. Cerere formulată de
administratorul special. Lipsa calităţii de reprezentant
a administratorului special__________________________ 87
Secţiunea a 5‑a. Administratorul judiciar_____________________ 88
Art. 19. [Administratorul judiciar] _______________________ 88
27. Desemnare lichidator judiciar de către creditorul majoritar.
Distincţie faţă de cererea de înlocuire a lichidatorului
judiciar_________________________________________ 89
28. Desemnare lichidator definitiv. Condiţii_______________ 91
29. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotărârea
creditorului majoritar. Inexistenţa unui termen de
exercitare a acestui drept_ __________________________ 94
30. Desemnarea lichidatorului judiciar de către creditorul
majoritar. Interdicţia pentru judecătorul‑sindic
de a verifica oportunitatea deciziei____________________ 97
31. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotărârea
adunării creditorilor. Cvorum. Schimbarea componenţei
comitetului creditorilor____________________________ 101
Art. 20. [Atribuţiile administratorului judiciar] ___________ 107
32. Atribuţia administratorului judiciar de supraveghere a
activităţii curente în perioada de observaţie.
Inadmisibilitatea suspendării acestei atribuţii__________ 108
Art. 21. [Raportul administratorului şi contestarea
măsurilor luate de către administrator] _ _________________ 111
33. Insolvenţa. Administrator judiciar. Contestaţie împotriva
actelor administratorului judiciar. Competenţă_ ________ 111
Art. 22. [Sancţiunile aplicabile administratorului judiciar]___ 113
34. Înlocuirea administratorului judiciar, S.P.R.L., ca urmare a
suspendării temporare a calităţii de practician în
insolvenţă pentru asociatului coordonator_____________ 114
35. Antrenarea răspunderii practicianului în insolvenţă.
Condiţii. Calitate procesuală pasivă__________________ 116
X Legea privind procedura insolvenţei
Art. 23. [Auxiliarii administratorului judiciar] _ ___________ 118
Secţiunea a 6‑a. Lichidatorul_ ____________________________ 118
Art. 24. [Desemnarea lichidatorului] _____________________ 118
Art. 25. [Atribuţiile lichidatorului] _ _____________________ 119
36. Contract de asociere în participaţiune. Denunţarea
contractului. Lichidator judiciar. Calitate procesuală
activă_________________________________________ 120
Capitolul III. Procedura____________________________________ 123
Secţiunea 1. Cererile introductive__________________________ 123
Art. 26. [Titularii cererilor introductive] _________________ 123
§1. Cererea debitorului_________________________________ 123
Art. 27. [Obligativitatea introducerii cererii] ______________ 123
37. Societate comercială cu răspundere limitată. Asociat
unic
decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei
formulată de moştenitorii având împreună cota
de 1/2
parte din moştenire. Respingere_____________________ 124
38. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei.
Condiţii________________________________________ 127
Art. 28. [Actele ce trebuie să însoţească cererea debitorului] __ 129
39. Cererea debitorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei.
Nedepunerea înscrisurilor prevăzute de art. 28 alin. (1)
lit. a)‑l) din Legea nr. 85/2006. Consecinţe_ ___________ 130
40. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei unei societăţi
comerciale dizolvate de drept. Condiţii ce trebuie îndeplinite
cumulativ. Nedepunerea unor înscrisuri care să confirme
existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile. Lipsa
dovezii calităţii de debitor sau a stării de insolvenţă_ ____ 132
Art. 29. [Actele ce trebuie să însoţească cererea în
cazurile speciale] _____________________________________ 134
Art. 30. [Excluderi]____________________________________ 134
§2. Cererile creditorilor_________________________________ 134
Art. 31. [Condiţiile cererilor creditorilor] _________________ 134
41. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Factură
emisă de un terţ pentru repararea bunului recuperat ca
urmare a desfiinţării unui contract de leasing. Lipsa
caracterului cert al creanţei_________________________ 135
42. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Plăţi făcute de
terţe persoane în contul debitoarei. Creanţă contestată____ 138
43. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorului.
Căi de atac. Inadmisibilitatea revocării_ ______________ 140
44. Deschiderea procedurii. Convenţie de reeşalonare a
datoriei. Consecinţe_ _____________________________ 141
Cuprins XI
45. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.
Existenţa unei cereri de concordat preventiv neomologat.
Consecinţe_ ____________________________________ 143
46. Cereri conexe de deschidere a procedurii insolvenţei.
Valoare‑prag. Însumarea creanţelor tuturor creditorilor.
Creanţe bugetare. Limitele controlului judecătoresc_____ 146
Secţiunea a 2‑a. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii
procedurii_____________________________________________ 149
Art. 32. [Deschiderea procedurii la cererea debitorului şi
opoziţiile creditorilor] _________________________________ 149
47. Opoziţia creditorului împotriva deschiderii procedurii
insolvenţei la cererea debitorului. Conţinut____________ 150
Art. 33. [Rezolvarea cererii creditorilor şi contestaţia
debitorului] _________________________________________ 151
48. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei introdusă
de creditor. Termenul de formulare a contestaţiei_______ 152
49. Recurs împotriva încheierii de stabilire a cauţiunii
potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.
Inadmisibilitate__________________________________ 155
Art. 34. [Desemnarea administratorului judiciar şi a
lichidatorului]________________________________________ 156
Art. 35. [Depunerea actelor şi informaţiilor de către
debitor] _____________________________________________ 156
Art. 36. [Suspendarea acţiunilor judiciare şi extrajudiciare] _ _ 156
50. Acte de executare silită individuală realizate ulterior
deschiderii procedurii. Consecinţe___________________ 156
Art. 37. [Comunicarea sentinţei de deschidere] ____________ 159
Art. 38. [Situaţia unor contracte în perioada de observaţie
şi în reorganizare] ____________________________________ 159
Art. 39. [Regimul creanţelor garantate cu garanţii reale] ____ 159
51. Ridicarea suspendării urmăririlor silite individuale.
Condiţii________________________________________ 160
Art. 40. [Suspendarea prescripţiei acţiunilor] _ ____________ 163
Art. 41. [Suspendarea curgerii dobânzilor, majorărilor şi
penalităţilor]_________________________________________ 163
52. Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii
procedurii de reorganizare judiciară a unei societăţi
comerciale. Nelegalitate___________________________ 163
Art. 42. Abrogat._ _____________________________________ 165
Art. 43. [Situaţia juridică a acţiunilor tranzacţionate
în temeiul Legii nr. 297/2004] ___________________________ 165
XII Legea privind procedura insolvenţei
Art. 44. [Furnizarea de către debitor a informaţiilor
solicitate] ___________________________________________ 165
Art. 45. [Menţiunea stării de insolvenţă pe actele
debitorului] _________________________________________ 165
Art. 46. [Regimul actelor juridice încheiate ulterior
deschiderii procedurii] _ _______________________________ 166
53. Plăţi făcute după deschiderea procedurii insolvenţei.
Restituirea datoriilor către administratorul statutar.
Nulitate________________________________________ 166
54. Cerere pentru anularea unor plăţi efectuate după data
deschiderii procedurii insolvenţei. Necesitatea ca titularul
cererii să dovedească calitatea de persoană interesată.
Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele
plătite _________________________________________ 168
Art. 47. [Ridicarea dreptului de administrare a
debitorului] _________________________________________ 171
55. Debitoare aflată în perioada de supraveghere. Ridicarea
bunurilor de către administratorul judiciar.
Nelegalitate_____________________________________
172
Art. 48. [Comunicarea ridicării dreptului de administrare
a debitorului] ________________________________________ 173
56. Incident de plată. Deschiderea procedurii insolvenţei.
Efecte asupra obligaţiei de înscriere a incidentului.
Concurs între legile speciale________________________ 173
Art. 49. [Activitatea (situaţia) debitorului în perioada
de observaţie] ________________________________________ 175
Art. 50. Abrogat._ _____________________________________ 175
Art. 51. [Contractele financiare, compensările şi
instrumentele financiare derivate] _______________________ 176
Art. 52. [Compensaţia legală a creanţelor]______________ 176
57. Folosirea de către debitoare, fără drept, a unui bun imobil
după deschiderea procedurii. Creanţă născută după
deschiderea procedurii. Stabilirea existenţei şi întinderii
creanţei de către judecătorul‑sindic. Compensare_ ______ 177
Art. 53. [Regimul bunurilor înstrăinate în procedura
insolvenţei de administrator judiciar sau de lichidator] _____ 178
Art. 54. [Primul raport al administratorului judiciar] _ _____ 179
Art. 55. [Reconstituirea documentelor debitorului] _________ 179
Art. 56. [Administrarea dovezilor pentru efectuarea
actelor de procedură] _ ________________________________ 180
Art. 57. [Comunicarea actelor de procedură când
debitorul nu mai desfăşoară activitate] ___________________ 180
Cuprins XIII
Art. 58. [Solicitarea relaţiilor referitoare la starea
debitorului] _________________________________________ 180
Art. 59. [Raportul administratorului judiciar în
procedura simplificată] ________________________________ 180
58. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale.
Stabilirea cauzelor insolvenţei prin raportul prevăzut de
art. 59 alin. (1). Necontestarea raportului. Consecinţe____ 181
Art. 60. [Aprobarea propunerii de intrare în faliment
a debitoarei] _________________________________________ 183
Secţiunea a 3‑a. Primele măsuri___________________________ 184
Art. 61. [Notificarea deschiderii procedurii] _______________ 184
59. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor.
Termen. Publicarea notificării în Buletinul procedurilor
de insolvenţă după expirarea termenului de formulare a
contestaţiei. Notificarea prin scrisoare recomandată_ ____ 184
Art. 62. [Menţiunile obligatorii ale notificării] _____________ 187
60. Termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. Cerere
de repunere în termen. Cerere de majorare a termenului
de depunere a declaraţiei de creanţă. Distincţii_ ________ 187
Art. 63. [Situaţia bunurilor supuse transcripţiei,
inscripţiei sau înregistrării] _ ___________________________ 190
Art. 64. [Admiterea creanţelor] _________________________ 190
61. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă nescadentă.
Consecinţe_ ____________________________________ 191
62. Procedura insolvenţei. Necesitatea formulării unei
declaraţii de creanţă de către creditorul care a solicitat
deschiderea procedurii. Interpretare excesiv formalistă___ 193
63. Termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. Cerere
de repunere în termen_____________________________ 196
64. Creanţă scadentă după deschiderea procedurii insolvenţei.
Greşita înscriere în tabelul preliminar al creanţelor______
198
65. Contestaţie la tabelul preliminar. Cererea creditorului
de a fi înscris în tabelul preliminar cu o creanţă afectată
de o condiţie____________________________________ 199
Art. 65. [Cuprinsul cererii de admitere a creanţelor] _ ______ 201
Art. 66. [Verificarea creanţelor]_ ________________________ 201
Art. 67. [Procedura de verificare a creanţelor]_ _________ 201
66. Declaraţie de creanţă. Obligaţia lichidatorului judiciar
de a stabili existenţa şi întinderea creanţei_____________ 202
Art. 68. [Înscrierea creanţelor chirografare nescadente] _____ 205
Art. 69. [Creanţele în valută şi cele neexprimate într‑o
valoare monetară] ____________________________________ 205
XIV Legea privind procedura insolvenţei
Art. 70. [Creanţele cu mai mulţi debitori în insolvenţă] _ ____ 205
67. Contestaţie la tabelul de creanţe. Creanţă cu mai mulţi
debitori în insolvenţă. Consecinţe_ __________________ 205
Art. 71. [Creanţele cu mai mulţi codebitori şi fidejusori
care nu se află în insolvenţă]____________________________ 208
68. Neînscrierea creanţei reprezentând plata parţială, efectuată
după deschiderea procedurii insolvenţei. Contestaţie la
tabelul preliminar. Tabelul preliminar vizează creanţele
existente la data deschiderii procedurii_______________ 209
Art. 72. [Întocmirea şi înregistrarea tabelului preliminar] ___ 211
69. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor.
Notificarea
tabelului către creditoare_________________ 212
70. Raportul privind cauzele şi împrejurările ajungerii
debitoarei în stare de insolvenţă. Termen de contestare.
Cerere de recomunicare a tabelului preliminar al creanţelor.
Lipsa consecinţelor cu privire la termenul de formulare a
contestaţiilor la tabel_____________________________ 214
Art. 73. [Contestarea creanţelor consemnate în tabelul
preliminar] __________________________________________ 217
71. Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor.
Cerere de intervenţie în interes propriu. Inadmisibilitate___ 218
Art. 74. [Tabelul de creanţe definitiv] _ ___________________ 220
Art. 75. [Contestaţiile împotriva tabelului definitiv] ________ 220
72. Contestaţia creditoarei împotriva tabelului creanţelor.
Noţiunea de „eroare esenţială”. Nesolicitarea dobânzii
de către creditoarea garantată. Incidenţa dispoziţiilor
art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006_ _______________ 221
Art. 76. [Drepturile creditorilor] ________________________ 223
73. Acţiune de repunere în termenul de a formula cerere
de
creanţă. Nerespectarea de către administratorul judiciar a
Legii nr. 85/2006________________________________ 223
Secţiunea a 4‑a. Situaţia unor acte juridice ale debitorului_____ 225
Art. 77. [Scutiri de taxe de timbru] ______________________ 225
Art. 78. [Generalitatea măsurilor privind situaţia unor
acte] ________________________________________________ 225
Art. 79. [Anularea unor acte frauduloase] _ _______________ 225
74. Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în
dauna creditorilor. Antecontract de vânzare‑cumpărare.
Inadmisibilitate__________________________________ 225
75. Anulare transfer patrimonial încheiat prin debitarea
contului falitei de către pârâta bancă_ ________________ 229
Cuprins XV
76. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase.
Transferuri patrimoniale în cadrul procedurii de
executare silită. Inadmisibilitate_____________________ 231
Art. 80. [Anularea altor acte] ___________________________ 234
77. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase.
Contract de lease‑back. Caracterul serios al preţului_____ 235
78. Acţiune în anulare act fraudulos. Condiţii de admisibilitate.
Promisiune bilaterală de vânzare‑cumpărare. Pierderea
avansului plătit de debitor_________________________ 240
79. Anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în
dauna creditorilor. Contract de vânzare‑cumpărare.
Prezumţia de fraudă. Condiţii_______________________ 242
80. Acţiune în anularea transferurilor frauduloase. Acte
încheiate cu intenţia tuturor părţilor de a frauda
drepturile
creditorilor_____________________________ 246
81. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Constituirea
unei garanţii reale în perioada suspectă_______________ 249
82. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Restituire
împrumut către administratorul societăţii______________ 250
Art. 81. [Acţiunea în anulare] ___________________________ 254
83. Acţiune în anularea unui transfer fraudulos. Nerespectarea
termenului limită impus de prevederile art. 81 alin. (1)
din Legea nr. 85/2006. Consecinţe___________________ 254
84. Cerere de autorizare a introducerii unei acţiuni în anularea
unor acte frauduloase. Calitate procesuală activă_______ 256
Art. 82. [Excepţii de la sancţiunea nulităţii] _______________ 259
Art. 83. [Efectele nulităţii asupra terţului dobânditor] ______ 259
85. Acţiune în anularea actelor frauduloase. Înstrăinarea
bunurilor debitoarei către administratorul statutar. Frauda
administratorului. Consecinţe_______________________ 260
Art. 84. [Efectele nulităţii faţă de actele subsecvente] _______ 263
Art. 85. [Notarea cererii de anulare şi unele aspecte
procesuale] __________________________________________ 263
Art. 86. [Regimul unor acte aflate în curs de executare] _____ 264
Art. 87. [Bun mobil în tranzit neplătit de către debitor] _____ 265
Art. 88. [Acordurile master de netting]_ __________________ 265
Art. 89. [Debitor comisionar] ___________________________ 265
Art. 90. [Debitor consignatar] _ _________________________ 265
86. Cerere de restituire a bunurilor aflate în posesia debitoarei.
Contract de vânzare‑cumpărare cu clauză de rezervă de
proprietate. Dreptul de opţiune al vânzătorului_ ________ 266
Art. 91. [Contractele de închiriere] ______________________ 269
XVI Legea privind procedura insolvenţei
Art. 92. [Denunţarea unor contracte] _ ___________________ 269
Art. 93. [Debitor cu participanţii] _ ______________________ 269
Art. 931. [Executarea obligaţiilor rezultate dintr‑un
antecontract de vânzare‑cumpărare încheiat de debitor] ____ 270
Secţiunea a 5‑a. Planul__________________________________ 270
Art. 94. [Persoanele care pot propune plan de
reorganizare] ________________________________________ 270
87. Declaraţia de către debitoare a intenţiei de
reorganizare. Termen_ ____________________________ 271
88. Plan de reorganizare propus de debitor. Condiţii de
admisibilitate_ __________________________________ 272
Art. 95. [Planul de reorganizare] ________________________ 274
89. Modificarea planului de reorganizare. Darea în plată
a unor bunuri către creditori. Necesitatea acordului
scris al acestora. Atribuţiile judecătorului‑sindic________ 277
Art. 96. [Creanţele furnizorilor indispensabili] _ ___________ 281
Art. 97. [Revenirea la condiţiile anterioare modificării] _____ 281
Art. 98. [Cerinţele prealabile votării planului] _____________ 282
Art. 99. [Convocarea adunării generale a creditorilor
şi votarea planului] _ __________________________________ 282
Art. 100. [Votarea planului] ____________________________ 282
90. Planul de reorganizare. Acceptarea de către creditori.
Votul pe categorii de creanţe_______________________ 283
Art. 101. [Confirmarea planului] ________________________ 285
91. Reorganizare. Plan de reorganizare. Creanţe verificate.
Confirmarea planului de către judecător. Limitele
verificării______________________________________ 287
92. Modificarea planului de reorganizare a debitoarei.
Hotărârea adunării creditorilor. Condiţii de legalitate_ ___ 289
Art. 102. [Efectele confirmării planului şi neconfirmarea
unui plan]___________________________________________ 294
93. Distribuirea sumelor rezultate în urma reorganizării
debitoarei. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006, care derogă de la prevederile art. 121
din aceeaşi lege__________________________________ 294
Secţiunea a 6‑a. Reorganizarea____________________________ 296
Art. 103. [Conducerea şi supravegherea activităţii
debitorului] _________________________________________ 296
Art. 104. [Depunerea unei cauţiuni] _____________________ 297
Art. 105. [Neconformarea la plan sau existenţa pierderilor] ___ 297
94. Nerespectarea planului de reorganizare. Intrarea
în faliment. Acordul adunării creditorilor______________ 297
Cuprins XVII
Art. 106. [Rapoarte asupra situaţiei financiare şi a
cheltuielilor] _________________________________________ 299
Secţiunea a 7‑a. Falimentul______________________________ 299
Art. 107. [Intrarea debitorului în faliment] _ ______________ 299
95. Societate dizolvată conform art. 237 din Legea nr. 31/1990.
Deschiderea procedurii insolvenţei. Consecinţe asupra
radierii debitoarei conform art. 237 alin. (8) din Legea
nr. 31/1990_____________________________________ 301
Art. 108. [Intrarea în faliment în procedura generală] ______ 303
96. Creanţă nescadentă, născută anterior deschiderii
procedurii. Refuz de înregistrare în tabelul suplimentar al
creanţelor_ _____________________________________ 304
Art. 109. [Intrarea în faliment prin procedura
simplificată] _ ________________________________________ 307
Art. 110. [Intrarea în faliment după confirmarea
planului de reorganizare]_______________________________ 308
Art. 111. [Valabilitatea garanţiilor] ______________________ 308
Art. 112. [Regimul unor acte sau operaţiuni] ______________ 308
§1. Măsuri premergătoare lichidării_ ______________________ 308
Art. 113. [Sigilarea şi inventarierea bunurilor debitorului] __ 308
Art. 114. [Inventarierea]_ ______________________________ 309
97. Acţiune în antrenarea răspunderii materiale.
Inventarierea
şi preluarea bunurilor debitorului în
custodie. Lipsa activelor___________________________ 309
Art. 115. [Actul de inventar] ____________________________ 313
§2. Efectuarea lichidării_________________________________ 313
Art. 116. [Efectuarea lichidării]_________________________ 313
98. Sistarea procedurii de vânzare a bunurilor deţinute de
debitor, vânzare efectuată în cadrul procedurii generale de
insolvenţă şi încuviinţată de adunarea creditorilor, cerere
formulată pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale
adresate tribunalului. Inadmisibilitate_ _______________ 314
99. Contestaţie împotriva actelor lichidatorului judiciar.
Vânzarea la licitaţie a unor bunuri ce nu aparţin
debitoarei_ _____________________________________ 317
100. Evaluarea bunurilor debitoarei. Evaluator membru
A.N.E.V.A.R. Lipsa acestei calităţi la data întocmirii
raportului de evaluare_____________________________ 319
Art. 117. [Vânzarea în bloc]_____________________________ 321
Art. 118. [Vânzarea imobilelor]__________________________ 321
Art. 119. [Vânzarea valorilor mobiliare] __________________ 322
Art. 120. [Actul de transfer a proprietăţii] ________________ 322
XVIII Legea privind procedura insolvenţei
§3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării_ _________ 322
Art. 121. [Ordinea distribuirii sumelor în cazul
creanţelor garantate]
__________________________________ 322
Art. 122. [Raportul asupra fondurilor] ___________________ 323
101. Contestaţie la planul de distribuire. Calculul termenului
de decădere pentru exercitarea dreptului de a ataca
planul de distribuire______________________________ 324
102. Ordinea efectuării plăţilor în cadrul falimentului.
Posibilitatea adunării creditorilor sau lichidatorului de a
efectua plăţi derogatorii de la regulile înscrise de
art. 121 şi urm.__________________________________ 326
Art. 123. [Ordinea plăţii creanţelor] _____________________ 329
103. Ordinea de distribuire între creditori a fondurilor obţinute
din lichidarea bunurilor debitorului aflat în insolvenţă.
Creditori cu garanţii reale__________________________ 330
104. Efectele sechestrului instituit în procesul penal
asupra urmăririi silite a bunului în cadrul procedurii
insolvenţei_____________________________________ 333
Art. 124. [Regula proporţionalităţii] _____________________ 335
Art. 125. [Regula distribuirii în funcţie de rangul de
prioritate] ___________________________________________ 335
105. Contestaţie la planul de distribuire între creditori.
Onorariu aprobat de adunarea creditorilor. Consecinţe_ __ 335
Art. 126. [Insuficienţa resurselor] _ ______________________ 338
106. Autorizarea executării silite a asociaţilor cu răspundere
nelimitată. Condiţii_______________________________ 338
Art. 127. [Sume provizionate] __________________________ 341
107. Provizionarea viitoarelor cheltuieli de procedură.
Contestaţie împotriva planului de distribuire___________ 341
Art. 128. [Păstrarea sumelor provizionate] ________________ 343
Art. 129. [Raportul final] _ _____________________________ 343
108. Închidere ca urmare a lichidării bunurilor falitei.
Neconvocarea adunării creditorilor şi necomunicarea
raportului final. Consecinţe________________________ 344
109. Termenul limită pentru depunerea obiecţiunilor la
raportul final____________________________________ 346
Art. 130. [Distribuirea finală a fondurilor] ________________ 348
Secţiunea a 8‑a Închiderea procedurii______________________ 348
Art. 131. [Închiderea procedurii pentru lista de fonduri] ____ 348
110. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Închiderea
procedurii insolvenţei anterior soluţionării irevocabile a
cererii. Consecinţe_ ______________________________ 349
Cuprins XIX
Art. 132. [Închiderea procedurii în caz de reorganizare
sau faliment] _________________________________________ 351
Art. 133. [Închiderea în alte cazuri] ______________________ 351
111. Închidere procedură de faliment mai înainte de a se fi
lichidat tot activul. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 133
din Legea nr. 85/2006_____________________________ 352
Art. 134. [Închiderea pentru lipsa creditorilor]_____________ 354
Art. 135. [Notificarea sentinţei de închidere] _ _____________ 354
Art. 136. [Descărcarea de îndatoriri a organelor şi a altor
participanţi] _________________________________________ 354
Art. 137. [Descărcarea debitorului de obligaţii]_ ___________ 354
Capitolul IV. Răspunderea membrilor organelor de conducere___ 355
Art. 138. [Răspunderea membrilor organelor de conducere
sau supraveghere ori a altor persoane] ___________________ 355
112. Cererea de antrenare a răspunderii materiale. Decesul
pârâtului. Introducerea în cauză a moştenitorilor________ 357
113. Acţiune în antrenarea răspunderii membrilor fostelor
organe de conducerea debitoarei. Cauzele ce au determinat
starea de insolvenţă______________________________ 359
114. Întinderea prejudiciului pentru care poate fi instituită
răspunderea prevăzută de dispoziţiile art. 138 din Legea
nr. 85/2006. Neîncasarea unor creanţe deţinute de
debitor_________________________________________ 361
115. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale. Cesionarea
părţilor sociale şi pierderea calităţii de administrator.
Societate devalizată anterior datei cesionării___________ 364
116. Procedura insolvenţei. Răspunderea patrimonială a
administratorului. Folosirea abuzivă a bunurilor
societăţii_______________________________________ 370
117. Cazuri de antrenare a răspunderii. Micşorarea garanţiei
acordate unui creditor. Lipsa unor bunuri înstrăinate
debitoarei de un terţ, cu rezervă de proprietate_________ 376
118. Antrenare răspundere. Nepredare active. Obligaţia
lichidatorului de inventariere a averii debitoarei________ 378
119. Antrenare răspundere patrimonială. Predarea către
un terţ a
autovehiculului, nepermisă prin contractul de leasing____ 381
120. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale.
Administratori succesivi. Importanţa momentului
apariţiei
stării de insolvenţă________________________ 385
121. Răspunderea membrilor organelor de conducere ale
debitorului. Prezumarea neţinerii contabilităţii în
XX Legea privind procedura insolvenţei
conformitate cu dispoziţiile legale în materie în cazul
nepredării documentelor contabile___________________ 387
122. Antrenarea răspunderii patrimoniale a membrilor organelor
de conducere a debitoarei. Neurmărirea
încasării creanţelor falitei__________________________ 391
Art. 139. [Prescripţia acţiunii] __________________________ 394
Art. 140. [Destinaţia sumelor obţinute în urma angajării
răspunderii persoanelor care au cauzat starea de
insolvenţă] __________________________________________ 394
Art. 141. [Posibilitatea luării măsurilor asigurătorii] _ ______ 395
Art. 142. [Executarea silită conform dreptului comun] ______ 395
123. Cerere având ca obiect obligarea executorului judecătoresc să
pună la dispoziţia lichidatorului judiciar sumele obţinute în
urma executării sentinţei de antrenare răspundere.
Instanţa competentă_ _____________________________ 396
Capitolul V. Infracţiuni şi contravenţii_____________________ 400
Art. 143. [Bancruta simplă şi bancruta frauduloasă]________ 400
Art. 144. [Gestiunea frauduloasă] _______________________ 400
Art. 145. [Delapidarea] ________________________________ 400
Art. 146. [Înregistrarea unei creanţe inexistente] ___________ 401
Art. 147. [Refuzul prezentării unor date] _________________ 401
124. Infracţiune prevăzută în art. 147 din Legea
nr. 85/2006. Elemente constitutive___________________ 401
Art. 148. [Competenţa materială şi celeritatea judecării] ____ 405
Art. 1481. [Contravenţii] _______________________________ 405
Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale_ ________________ 406
Art. 149. [Corelarea legislativă] _________________________ 406
Art. 150. [Cuantumul amenzilor] ________________________ 406
Art. 151. [Reguli derogatorii în cazul regiilor autonome]__ 406
Art. 152. [Adaptare legislativă] _ ________________________ 406
Art. 153. [Adaptare terminologică] ______________________ 407
Art. 154. [Buletinul procedurilor de insolvenţă] ____________ 407
Art. 1541. Abrogat._____________________________________ 407
Art. 1542.____________________________________________ 407
Art. 155. Abrogat._ ____________________________________ 407
Art. 156. [Intrarea în vigoare a legii noi, abrogarea
legii vechi şi a unor norme _ ____________________________ 407
Index alfabetic____________________________________________ 408


Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. [Domeniul de aplicare] (1) Procedura generală prevăzută de
prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare
de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la
alin. (2) lit. c) şi d):
1. societăţile comerciale;[1]
2. societăţile cooperative;
3. organizaţiile cooperatiste;
4. societăţile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi
economice.
(2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor
aflaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în una dintre
următoarele categorii:
a) comercianţi, persoane fizice, acţionând individual;
b) asociaţii familiale;
c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi
îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
3. administratorul nu poate fi găsit;
4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care
nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)‑f) şi h)
în termenul prevăzut de lege;
e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
[1] Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012, în vigoare de la data de 15 februarie 2013:
„Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile comerciale», după
caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la
«societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare»”. În tot cuprinsul Legii nr. 85/2006, acolo unde
este cazul, trebuie avută în vedere această dispoziţie.
4 I Legea privind procedura insolvenţei
f) debitori care şi‑au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare
în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura
de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege.
1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Persoane
supuse procedurii insolvenţei. Producător agricol
Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (2) lit. a) şi b)
Producătorul agricol, persoană fizică, nu are calitatea de persoană
fizică autorizată şi nu este organizat într‑o asociaţie familială,
pentru a‑i fi aplicabile prevederile Legii insolvenţei.
C.A. Galaţi, dec. com. nr. 872 din 7 decembrie 2011,
nepublicată
Prin sentinţa comercială nr. 979 din 6 septembrie 2011, pronunţată de
Tribunalul Galaţi, s‑a respins contestaţia formulată de debitorul T.I. împotriva
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca fiind tardiv formulată.
În temeiul art. 107 lit. a) din Legea nr. 85/2006, s‑a dispus începerea procedurii
simplificate împotriva producătorului agricol T.I. Pentru a pronunţa
această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: debitorului T.I. i‑a
fost comunicată cererea de deschidere a procedurii insolvenţei la data de 31
ianuarie 2011, iar debitorul a contestat starea de insolvenţă abia la data de
20 aprilie 2011, cu depăşirea termenului de 10 zile de la primirea citaţiei,
prevăzut în art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Pe fondul cererii s‑a
reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 27‑28 şi art. 30 din
Legea nr. 85/2006 şi a admis cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.
Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, înregistrat pe rolul Curţii
de Apel Galaţi, debitorul T.I., care a criticat hotărârea instanţei de fond
pentru nelegalitate şi netemeinicie, motivând următoarele: sentinţa instanţei
de fond nu este motivată nici în fapt, nici în drept, nu indică niciunul dintre
motivele pe care se sprijină această hotărâre şi în mod special nu analizează
condiţiile prevăzute în mod imperativ de lege pentru admisibilitatea cererii
de deschidere a procedurii insolvenţei. Deşi instanţa de fond a respins contestaţia
debitorului ca tardiv introdusă, consideră că aceasta avea obligaţia
de a analiza activele depuse de debitoare la dosar, deoarece aveau valoare
probatorie ca apărări pe fondul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei,
având în vedere faptul că instanţa era obligată să verifice existenţa
caracterului creanţei invocate de creditoare.
Astfel, prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, creditoarea
SC P. SA a arătat că debitorul T.I. îi datorează suma de 62.363,46 lei cu titlul
de debit şi suma de 167.823,28 lei cu titlul de penalităţi de întârziere, rezultate
din neachitarea de către debitor a mărfii vândute în baza contractelor
Art. 1
I. Dispoziţii generale I 5
de vânzare‑cumpărare nr. 215/2008 şi nr. 235/2009. Prin actele depuse la
dosar, respectiv buletinele de cântărire, analiză şi recepţie nr. 2237 din 24
iunie 2009 şi nr. 2241 din 29 iunie 2009, prin care a predat către SC P. SA
cantitatea totală de 81.850 kg orz, şi buletinul nr. 3557, prin care a predat
cantitatea de 89.150 kg grâu, buletine întocmite de însăşi creditoarea din
prezenta cauză, s‑a dovedit că a achitat contravaloarea mărfii cumpărate,
modalitatea de plată fiind prevăzută expres atât în contractul nr. 215/2008,
cât şi în contractul nr. 235/2009 – „plata se face în principal în produsele
recoltate pentru care s‑a vândut sămânţa”.
Totodată, a depus la dosar copie de pe procesul‑verbal din 12 august
2009, încheiat de către Garda Financiară Galaţi, prin care organele de control
au constatat, pe de o parte, că SC P. SA nu a întocmit borderoul de
achiziţie pentru marfa luată de la debitor şi de la o altă persoană, H.V., iar,
pe de altă parte, au dispus „confiscarea veniturilor realizate prin comercializarea
cantităţilor de 189,550 kg grâu şi 81.850 kg orz provenite de la T.I. şi
H.V.”. Astfel, rezultă clar că SC P. SA, din momentul cântăririi şi preluării
mărfii de la debitor şi până la data controlului, a dispus de marfă, a comercializat‑o,
în calitate de proprietar. Astfel, susţinerile creditoarei din întâmpinare,
potrivit cărora SC P. SA ar fi fost doar depozitara acestor cantităţi
de grâu şi orz, ar fi trebuit să fie înlăturate de instanţa de fond, deoarece, pe
de o parte, dacă creditoarea ar fi fost doar depozitara mărfii, nu ar fi putut
să o înstrăineze, lucru pe care l‑a făcut, fiindu‑i confiscate veniturile de pe
marfă, iar, pe de altă parte, din contractele de prestări servicii întocmite
ulterior cântăririi mărfii nu rezulta că marfa a fost individualizată, cântărită,
sigilată etc., respectiv predată.
Faţă de toate cele arătate, consideră că a dovedit faptul că a achitat
suma datorată creditoarei pentru marfa cumpărată de la aceasta, astfel încât
nu se mai poate vorbi despre existenţa vreunei creanţe a creditoarei faţă de
debitor, motiv pentru care cererea sa apare ca fiind inadmisibilă. În drept a
invocat art. 304 pct. 7 şi art. 312 alin. (3) C. proc. civ.
Legal citată, intimata‑creditoare SC P. SA a formulat întâmpinare, prin
care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii instanţei de
fond ca fiind temeinică şi legală, susţinând că debitorul T.I. datorează SC P.
SA suma totală de 62.363,46 lei reprezentând contravaloare marfă şi transport
în baza contractelor de vânzare‑cumpărare cu plata în rate nr. 215/2008
şi nr. 235/2009. De asemenea, susţine că buletinele de cântărire, analiză şi
recepţie invocate de debitor sunt acte care se întocmesc la recepţia mărfii
într‑un spaţiu de depozitare şi nu fac dovada transferului de proprietate. A
mai precizat că nu s‑au putut întocmi borderouri de achiziţie pentru marfă,
deoarece producătorul agricol nu a agreat preţul de achiziţie practicat la
acea dată. Cât priveşte controlul Gărzii Financiare, creditoarea a susţinut
că neprezentarea documentelor legale de provenienţă a mărfii din partea
proprietarului T.I. au determinat organele de control să aplice sancţiunea
Art. 1
6 I Legea privind procedura insolvenţei
confiscării mărfii. A precizat şi că la data controlului, T.I. nu deţinea certificat
de producător, adică nu deţinea documente legale de provenienţă a
mărfii, fapt ce a condus la sancţiunea confiscării mărfii. Intimata‑creditoare
a susţinut, astfel, că măsura confiscării mărfii a făcut imposibilă compensarea
legală şi stingerea datoriei faţă de SC P. SA.
La termenul din 7 decembrie 2011, curtea a pus în discuţia părţilor să
precizeze şi să prezinte dovezi referitoare la încadrarea debitorului T.I. în
vreuna dintre categoriile prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea
nr. 85/2006, cărora li se aplică procedura simplificată prevăzută de Legea
nr. 85/2006. Apărătorul debitorului a susţinut că acesta este un simplu producător
agricol, persoană fizică, şi că nu are calitatea de persoană fizică
autorizată şi nu este organizat într‑o asociaţie familială, pentru a‑i fi aplicabile
prevederile legii insolvenţei. Intimata‑debitoare SC P. SA a susţinut,
fără dovezi, că debitorul T.I. se află în categoria prevăzut de art. 1 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 85/2006, respectiv este comerciant, persoană fizică,
acţionând individual.
Curtea de apel a apreciat că recursul este nefondat, pentru cele ce se
vor arăta în continuare: curtea a reţinut că în cauză nu s‑a făcut dovada că
T.I. are calitatea de comerciant, persoană fizică, sau că este organizat într‑o
asociaţie familială pentru a‑i fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2006 referitoare
la procedura simplificată. De asemenea, raportat la probatoriile
administrate, constând în buletinele de cântărire, analiză şi recepţie nr. 2237
din 24 iunie 2009 şi nr. 2241 din 29 iunie 2009 prin care debitorul a predat
către SC P. SA cantitatea totală de 81.850 kg orz şi de 89.150 kg grâu, coroborate
şi cu constatările consemnate în procesul‑verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor întocmit de Garda Financiară Galaţi în sarcina
intimatei creditoare SC P. SA referitoare la confiscarea veniturilor realizate
din comercializarea cantităţilor de cereale achiziţionate de la T.I., curtea a
reţinut că suma de 62.363,46 lei, pretinsă cu titlu de creanţă de către creditoarea
SC P. SA, nu are caracter cert în sensul prevăzut de art. 379 alin. (3)
C. proc. civ., astfel că în cauză nu s‑a făcut nici dovada calităţii de creditor
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.
Instanţa de fond a apreciat în mod corect că este tardivă contestaţia debitorului.
Totuşi, instanţa de fond nu a analizat actele depuse de debitor la
dosar care aveau valoare probatorie ca apărări ale debitorului pe fondul cererii
de deschidere a procedurii, întrucât instanţa are obligaţia de a verifica
dacă creanţa pretinsă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. 3
pct. 6 din Legea nr. 85/2006. Faţă de considerentele ce preced, în temeiul
art. 312 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 304 pct. 7 C. proc. civ., curtea a
admis recursul, cu consecinţa modificării sentinţei recurate în sensul respingerii
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei ca fiind nefondată.
Art. 1
I. Dispoziţii generale I 7
2. Debitor supus procedurii insolvenţei. Asociaţii şi
fundaţii care desfăşoară şi activităţi economice
Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (1) pct. 6
O.G. nr. 26/2000, art. 56 alin. (1) lit. d)
Pentru asociaţii şi fundaţii, regimul juridic de drept comun este
reglementat de O.G. nr. 26/2000, care prevede, drept sancţiune a insolvabilităţii
asociaţiei, dizolvarea [art. 56 alin. (1) lit. d)]. Însă acest
regim juridic de drept comun este aplicabil când nu există normă
derogatorie specială, conform principiului specialia generalibus
derogant.
Tocmai datorită faptului că pot exista persoane juridice de drept
privat care, deşi au declarat un scop general, colectiv sau personal
nepatrimonial, desfăşoară şi activităţi economice, legiuitorul a stabilit
că şi acestea pot fi supuse procedurii insolvenţei.
C.A. Bucureşti, s. a V‑a civ., dec. nr. 518 din 24 februarie 2012,
nepublicată
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa în data de 29
iulie 2011, reclamanta creditoare D.G.F.P.I. pentru A.F.P.C.M. a formulat
cerere de declanşare a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei A.F.C.U.
În motivarea cererii, reclamanta arată că pârâta debitoare se află în vădită
stare de insolvenţă, îndeplinind cerinţele stipulate de art. 3 pct. (12) din
Legea nr. 85/2006, datorând bugetului general consolidat al statului suma
de 6.445.646 lei, astfel cum reiese din evidenţele A.F.P.C.M.
La termenul din data de 30 septembrie 2011 debitoarea a invocat excepţia
necompetenţei materiale a tribunalului având în vedere că a fost înfiinţată
în baza O.G. nr. 26/2000, iar dizolvarea în acest caz este prevăzută
de art. 56 din ordonanţa menţionată, care stabileşte că instanţa competentă
să soluţioneze cererea de dizolvare este judecătoria în circumscripţia căreia
asociaţia îşi are sediul. Ulterior, la data de 14 octombrie 2011, debitoarea
a invocat şi excepţia inadmisibilităţii cererii, deoarece faţă de forma de
organizare a debitoarei şi temeiul juridic al cererii creditoarei, procedura
insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 nu este aplicabilă pârâtei.
Prin sentinţa nr. 774/F/2011, judecătorul‑sindic a respins ca nefondată
excepţia necompetenţei materiale invocată de către pârâta, a admis excepţia
inadmisibilităţii cererii invocată de către pârâtă şi a respins ca inadmisibilă
cererea formulată de reclamanta D.G.F.P.I. pentru A.F.P.C.M. în contradictoriu
cu pârâta A.F.C.U. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de
fond a reţinut următoarele: conform art. 137 C. proc. civ., judecătorul‑sindic
se va pronunţa asupra excepţiilor invocate şi va analiza mai întâi excepţia
necompetenţei materiale a tribunalului. Faţă de temeiul juridic invocat
de reclamantă în susţinerea cererii, şi anume dispoziţiile art. 3, art. 26 şi
Art. 1
8 I Legea privind procedura insolvenţei
art. 31 din Legea nr. 85/2006, tribunalul a apreciat excepţia ca neîntemeiată,
urmând să o respingă.
În susţinerea excepţiei, pârâta a invocat dispoziţiile art. 56 din O.G.
nr. 26/2000, însă reclamanta nu a solicitat dizolvarea debitoarei în baza
acestui act, mai mult obiectul cererii îl constituie deschiderea procedurii
insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006. Potrivit art. 6 din Legea
nr. 85/2006, toate procedurile prevăzute de această lege, cu excepţia recursului
prevăzut la art. 8, sunt de competenţa tribunalului sau a tribunalului
comercial în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. Astfel, având
în vedere că se solicită demararea procedurii insolvenţei, iar debitoarea îşi
are sediul în circumscripţia Tribunalului Ialomiţa, acesta este competent să
soluţioneze cererea, considerente pentru care, aşa cum am arătat mai sus,
va respinge excepţia ca neîntemeiată.
În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, judecătorul‑sindic o apreciază
ca fiind întemeiată, reţinând următoarele: în susţinerea cererii, la termenul
de judecată din data de 14 octombrie 2011 creditoarea a invocat şi
dispoziţiile art. 1 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 85/2006. Potrivit acestui text
de lege, procedura insolvenţei se aplică şi oricărei alte persoane juridice
de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice. Din statutul pârâtei
se reţine că această asociaţie este persoană juridică de drept privat, fără
scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea
nr. 69/2000 şi O.G. nr. 26/2000. Din capitolul al II‑lea se reţine că asociaţia
are ca obiect de activitate organizarea şi desfăşurarea de activităţi sportive
fotbalistice, amator şi non‑amator, putând înfiinţa şi societăţi comerciale,
iar veniturile acestora, în parte, vor fi folosite pentru realizarea scopului
asociaţiei. Se reţine, aşadar, ca fiind înfiinţată în baza Legii nr. 69/2000 şi
a O.G. nr. 26/2000, condiţiile de încetare a asociaţiei sunt cele prevăzute
în aceste acte normative. Cu toate acestea, pârâtei i‑ar putea fi aplicabile şi
dispoziţiile art. 1 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 85/2006 în măsura în care
se dovedeşte că aceasta a desfăşurat activităţi economice. Or, în cauză, reclamanta
nu a făcut dovada activităţilor economice pe care le‑a desfăşurat
pârâta şi nici a faptului că debitele pe care le are pârâta provin din desfăşurarea
unor asemenea activităţi. Faţă de această împrejurare se reţine
că pârâta poate fi dizolvată sau lichidată conform procedurii prevăzute de
art. 61‑72 din O.G. nr. 26/2000, nefiind aplicabilă procedura prevăzută de
Legea nr. 85/2006.
Împotriva acestei soluţii a declarat recurs recurenta‑creditoare D.G.F.P.I.
pentru A.F.P.C.M., solicitând casarea acesteia. În motivare s‑a arătat că
instanţa de fond a dat hotărârea cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii,
apreciind în mod eronat că este întemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii.
Astfel, în considerentele hotărârii instanţa apreciază în mod eronat că
reclamanta nu a făcut dovada activităţilor economice pe care le‑a desfăşurat
Art. 1
I. Dispoziţii generale I 9
pârâta şi nici a faptului că debitele pârâtei provin din desfăşurarea unor
astfel de activităţi, întrucât prin înscrisurile ataşate cererii se arată în mod
clar provenienţa şi structura creanţei deţinute de A.F.P.C.M. Se arată că este
depus în copie bilanţul la 31 decembrie 2009 şi bilanţul prescurtat la 31
decembrie 2010. În bilanţul la 31 decembrie 2009 sunt declarate distinct,
la punctul I, venituri din activităţi fără scop patrimonial, cât şi la punctul
al VII‑lea venituri din activităţi economice unde figurează venit realizat de
5.749.437 lei. De asemenea, în bilanţul prescurtat la rezultatul exerciţiului
la 31 decembrie 2010, la capitolul al VII‑lea – venituri din activităţi economice
– figurează un venit realizat în suma de 170.192 lei. Faţă de aceste
aspecte, recurenta‑creditoare apreciază ca fiind întemeiată cererea formulată
de A.F.P.C.M. de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei.
În drept recurenta‑creditoare se întemeiază pe art. 299, art. 304 pct. 3 şi
9, art. 3041 C. proc. civ., art. 1 alin. (1) pct. 6 şi art. 8 din Legea nr. 85/2006.
În dovedirea recursului s‑au anexat, în copie: bilanţul prescurtat la 31 decembrie
2010, balanţa de verificare 2010, bilanţul la 31 decembrie 2009,
contul rezultatului exerciţiului 200; ulterior s‑a depus, în copie şi declaraţia
privind impozitul pe profit nr. 12/2009.
La primul termen de judecată în recurs (3 decembrie 2012) intimata
a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat
şi menţinerea hotărârii primei instanţe. În motivare se arată că, în
mod just, prima instanţă a considerat intimata ca fiind o persoană juridică
de drept privat fără scop patrimonial, având drepturile şi obligaţiile ce rezultă
din O.G. nr. 26/2000, neîncadrându‑se în art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 85/2006 deci, neexistând posibilitatea legală de a fi supuşi procedurii
insolvenţei; astfel, eventual creditoarea ar fi trebuit să formuleze o cerere
de dizolvare întemeiată pe art. 56 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 26/2000. Se
arată, sub al doilea aspect, că instanţa de fond, în mod corect, a apreciat că
reclamanta nu a făcut dovada activităţilor economice pe care le‑a desfăşurat
pârâta şi nici a faptului că debitele pe care le are pârâta provin din astfel de
activităţi. Acest fapt reiese chiar din înscrisurile ataşate la cererea de recurs,
în cuprinsul acestora menţionându‑se doar o serie de informaţii contabile,
care în mod evident nu pot determina constatarea unei legături de cauzalitate
între activităţile economice şi pretinsa creanţă solicitată de recurentă.
Intimata mai arată că, în situaţia în care, din orice motive, curtea va aprecia
ca nefiind legală şi temeinică soluţia pronunţată de prima instanţă, urmează
a se avea în vedere că judecătorul‑sindic nu a intrat în cercetarea fondului,
fapt de natură să determine casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare
Tribunalului Ialomiţa, în speţă fiind aplicabile şi cele stabilite prin
decizia nr. 5/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În drept, intimata a
invocat O.G. nr. 26/2000, Legea nr. 69/2000, Codul de procedură civilă,
Legea nr. 85/2006.
Art. 1
10 I Legea privind procedura insolvenţei
Examinând sentinţa recurată în raport de criticile recurentei, actele şi lucrările
dosarului, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, curtea
constată următoarele: prin efectul devolutiv al căii de atac, curtea este învestită
doar cu ceea ce se atacă, respectiv în speţă, modul de soluţionare de
către instanţa de fond (judecătorul‑sindic) a excepţiei inadmisibilităţii cererii
de deschidere a procedurii. Sub acest aspect, nu este contestat de niciuna
dintre părţi statutul de „asociaţie” al persoanei juridice de drept privat, aşa
cum, corect, indica instanţa de fond că ar reieşi, inclusiv din actele constitutive
ale acesteia (capitolul al II‑lea al statutului). În mod evident, pentru
asociaţii şi fundaţii regimul juridic de drept comun este reglementat de O.G.
nr. 26/2000, care prevede drept sancţiune a insolvabilităţii asociaţiei dizolvarea
[art. 56 alin. (1) lit. d)]. Însă acest regim juridic de drept comun este
aplicabil când nu există normă derogatorie specială, conform principiului
specialia generalibus derogant.
Or, tocmai ţinând cont de faptul că pot exista persoane juridice de drept
privat care, deşi declarând un scop general, colectiv sau personal nepatrimonial
(art. 1 din O.G. nr. 26/2000), desfăşoară (şi) activităţi economice şi
că, în cazul acestora (şi în special în cazul unor activităţi economice mai
importante, de anvergură), regimul juridic de drept comun al asociaţiilor
şi fundaţiilor nu ar permite o acoperire conformă a debitelor, legiuitorul
stabilind că şi acestea pot fi supuse procedurii insolvenţei dacă desfăşoară
şi activităţi economice [art. 1 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 85/2006]. În
speţă, pentru a verifica, deci, aplicabilitatea regulilor stipulate de Legea
nr. 85/2006 (implicit admisibilitatea cererii), trebuie stabilit dacă debitoarea
a desfăşurat activităţi economice. Or, dacă natura sau tipul concret al activităţilor
economice nu rezultă din materialul probator, existenţa unor astfel
de activităţi rezultă fără dubiu. Astfel, bilanţurile contabile depuse, realizate
sub semnătura reprezentantului debitoarei (administrator) şi a directorului
economic, atestă venituri din activităţi economice, atât pentru anul 2010,
cât şi pentru 2009. Aceste aspecte se coroborează cu contul rezultatului
exerciţiului financiar, în care se atestă realizarea aceloraşi venituri.
În aceste condiţii, este evident că persoana juridică de drept privat, care
are calitatea de intimată‑debitoare în speţă, a desfăşurat şi activităţi economice,
deci îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2006, conform art. 1
alin. (1) pct. 6, excepţia inadmisibilităţii cererii trebuia respinsă, iar cererea
analizată pe fond. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 312 alin. (1),
(3) şi (5) raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., curtea a admis recursul şi a
casat sentinţa, cu trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă.
Art. 1
I. Dispoziţii generale I 11
3. Persoană fizică autorizată. Statut juridic. Întinderea
răspunderii
Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (2) lit. b)
O.U.G. nr. 44/2008, art. 20
Persoana fizică autorizată are un statut de entitate juridică, un
patrimoniu distinct de cel al persoanei fizice şi răspunde pentru
obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost
constituit, şi în completare cu întreg patrimoniul, putând fi supusă
procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006.
I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1072 din 31 martie 2009,
www.scj.ro
Prin sentinţa comercială nr. 4400 din 26 martie 2008, Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VI‑a comercială, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale
active a reclamantei pentru motivul de nulitate relativă şi excepţia lipsei de
interes pentru motivul de nulitate absolută. În consecinţă, a respins cererea
formulată de reclamanta T.A. împotriva pârâţilor T.E., B.P. şi B.S., constatând
lipsa calităţii procesuale active şi lipsa interesului. Instanţa de fond
a apreciat lipsa interesului în promovarea acţiunii, întrucât, dacă această
acţiune ar fi admisă, bunul s‑ar întoarce în patrimoniul persoanei fizice autorizate,
care este distinct de patrimoniul soţilor. În ce priveşte motivul de
nulitate relativă, a reţinut lipsa calităţii procesuale active, întrucât bunul
nu face parte din patrimoniul comun al soţilor, astfel că nu era necesar şi
consimţământul reclamantei la înstrăinarea acestui bun.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta T.A. şi, prin decizia
comercială nr. 308 din 26 iunie 2008, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia
a V‑a comercială, a admis apelul, a desfiinţat hotărârea atacată şi a trimis
cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Pentru a hotărî astfel, instanţa de
apel a reţinut că în speţă nu este înlăturată prezumţia de comercialitate,
întrucât antecontractul în litigiu priveşte dreptul de proprietate asupra unui
spaţiu comercial, ceea ce exclude caracterul civil al actului şi infirmă susţinerea
despre prevederi contrare faptelor de comerţ, competenţa fiind a
instanţei comerciale, respectiv a tribunalului, faţă de caracterul neevaluabil
al cererii, conform art. 2 pct. 1 lit. a) teza a II‑a C. proc. civ.
Referitor la modul de soluţionare a celor două excepţii, instanţa de apel
a reţinut că hotărârea instanţei de fond este criticabilă, întrucât excepţia
lipsei de interes a fost soluţionată înainte de lămurirea regimului juridic al
bunului promis, în lipsa unui probatoriu concludent şi că instanţa de fond
se întemeiază pe argumentul că persoana fizică autorizată are statut de entitate
juridică, distinct de cel al persoanelor fizice, ca şi pe argumentul că
persoana fizică autorizată are patrimoniu propriu, fără a face trimitere la o
Art. 1
12 I Legea privind procedura insolvenţei
dispoziţie legală care să consacre aceste argumente. În ce priveşte excepţia
lipsei calităţii procesuale active a apelantei‑reclamante, faţă de împrejurarea
că soluţia pe această excepţie a fost întemeiată pe argumentul nevalid al
patrimoniului distinct al persoanelor fizice autorizate, ca şi prin raportare la
o acţiune în nulitatea contractului, nu în nulitatea antecontractului de vânzare‑cumpărare,
instanţa a apreciat că această excepţie trebuie reexaminată
în funcţie de obiectul cererii dedus judecăţii.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul B.P., solicitând admiterea
recursului, modificarea deciziei în sensul respingerii a

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec