Legea educatiei nationale actualizata 1 decembrie 2011

Legea educatiei nationale actualizata 1 decembrie 2011
Preț: 17,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde Legea educatiei nationale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 166/2011, precum si trimiteri la acte normative subsecvente (metodologii, norme metodologice, regulamente, instructiuni), emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Cartea contine si o tabla de materii, precum si un index detaliat, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a usura consultarea celor 365 de articole ale legii.
Deoarece Legea educatiei nationale se interpreteaza, se aplica si poate fi modificata numai cu respectarea valorilor, principiilor si regulilor constitutionale, au fost incluse in aceasta editie si unele dintre deciziile pronuntate de catre Curtea Constitutionala in domeniul educatiei. Deciziile prin care sunt respinse obiectiile ori, dupa caz, exceptiile de neconstitutionalitate constata conformitatea legii cu valorile constitutionale, deciziile interpretative arata sensul constitutional pe care il au normele juridice criticate, in timp ce deciziile de constatare a neconstitutionalitatii fac parte din ordinea juridica normativa.


Data: 09.12.2011
256 pagini
Cuprins general
1. Legea educaţiei naţionale __________________________ 1
Index _________________________________________ 197
2. Decizii ale Curţii Constituţionale în domeniul
educaţiei _________________________________________ 209
1 • LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS
Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011
publicată în
M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011
cu modifi cările şi completările aduse prin:
► Legea nr. 166/2011 pentru modifi carea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011 (M. Of. nr. 709 din 7 octombrie 2011).
Cuprins Art.
Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________ 1-15
Titlul II. Învăţământul preuniversitar _____________________ 16-113
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________ 16-21
Capitolul II. Structura sistemului naţional de învăţământ
preuniversitar ______________________________________ 22-60
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 22-26
Secţiunea a 2-a. Educaţia antepreşcolară ___________________ 27
Secţiunea a 3-a. Învăţământul preşcolar ____________________ 28
Secţiunea a 4-a. Învăţământul primar ______________________ 29
Secţiunea a 5-a. Învăţământul gimnazial ____________________ 30
Secţiunea a 6-a. Învăţământul liceal _______________________ 31
Secţiunea a 7-a. Învăţământul tehnologic şi vocaţional _________ 32
Secţiunea a 8-a. Învăţământul profesional __________________ 33
Secţiunea a 9-a. Învăţământul militar preuniversitar ________ 34-41
Secţiunea a 10-a. Învăţământul de artă şi învăţământul
sportiv ___________________________________________ 42-43
Secţiunea a 11-a. Învăţământul postliceal ___________________ 44
Secţiunea a 12-a. Învăţământul pentru persoanele
aparţinând minorităţilor naţionale ______________________ 45-47
Secţiunea a 13-a. Învăţământul special şi special integrat ___ 48-56
Secţiunea a 14-a. Învăţământul pentru copiii şi tinerii
capabili de performanţe înalte ____________________________ 57
Secţiunea a 15-a. Programul „Şcoala după şcoală” ___________ 58
Secţiunea a 16-a. Alternativele educaţionale ________________ 59
Secţiunea a 17-a. Învăţământul particular şi confesional _______ 60
Capitolul III. Reţeaua şcolară __________________________ 61-63
Capitolul IV. Curriculumul învăţământului preuniversitar __ 64-70
Capitolul V. Evaluarea rezultatelor învăţării ______________ 71-78
Secţiunea 1. Dispoziţii generale privind evaluarea _________ 71-73
Secţiunea a 2-a. Structura şi caracteristicile evaluărilor _____ 74-78
Capitolul VI. Resursa umană __________________________ 79-93
Secţiunea 1. Benefi ciarii educaţiei ______________________ 79-87
Secţiunea a 2-a. Personalul din învăţământul
preuniversitar ______________________________________ 88-93
CUPRINS LEGEA NR. 1/2011 • 2
Capitolul VII. Conducerea sistemului şi a unităţilor
de învăţământ _____________________________________ 94-100
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 94-95
Secţiunea a 2-a. Conducerea unităţilor de învăţământ ______ 96-98
Secţiunea a 3-a. Unităţile conexe ale învăţământului
preuniversitar _____________________________________ 99-100
Capitolul VIII. Finanţarea şi baza materială a
învăţământului preuniversitar _______________________ 101-113
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _______________________ 101-111
Secţiunea a 2-a. Baza materială a învăţământului
preuniversitar
de stat ___________________________________________ 112-113
Titlul III. Învăţământul superior ________________________ 114-231
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________ 114-130
Capitolul II. Structura organizatorică a instituţiilor de
învăţământ superior _______________________________ 131-135
Capitolul III. Organizarea studiilor universitare _________ 136-170
Secţiunea 1. Structura anului universitar ___________________ 136
Secţiunea a 2-a. Programe de studii universitare ________ 137-138
Secţiunea a 3-a. Forme de organizare ________________ 139-140
Secţiunea a 4-a. Contracte de studii ______________________ 141
Secţiunea a 5-a. Admiterea în programe de studii ___________ 142
Secţiunea a 6-a. Examene de fi nalizare a studiilor ___________ 143
Secţiunea a 7-a. Examenele de evaluare pe parcurs a
studenţilor ______________________________________ 144-145
Secţiunea a 8-a. Diplome __________________________ 146-147
Secţiunea a 9-a. Credite de studii ____________________ 148-149
Secţiunea a 10-a. Ciclul I – Studii universitare de licenţă __ 150-152
A. Organizarea _____________________________________ 150
B. Admiterea ______________________________________ 151
C. Diploma ________________________________________ 152
Secţiunea a 11-a. Ciclul II – Studii universitare
de master _______________________________________ 153-157
A. Organizarea _________________________________ 153-155
B. Admiterea ______________________________________ 156
C. Diploma ________________________________________ 157
Secţiunea a 12-a. Ciclul III – Studii universitare
de doctorat ______________________________________ 158-170
A. Organizarea _________________________________ 158-162
B. Admiterea ______________________________________ 163
C. Studentul-doctorand __________________________ 164-165
D. Conducătorul de doctorat ______________________ 166-170
Capitolul IV. Organizarea învăţământului
postuniversitar ___________________________________ 171-173
Secţiunea 1. Programele postdoctorale ___________________ 172
3 • LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS
Secţiunea a 2-a. Programele postuniversitare de formare
şi dezvoltare profesională continuă _______________________ 173
Capitolul V. Învăţământul superior medical ____________ 174-175
Secţiunea 1. Organizarea şi funcţionarea învăţământului
superior medical. Învăţământul superior din domeniile
sănătate şi medicină veterinară __________________________ 174
Secţiunea a 2-a. Reglementarea altor aspecte specifi ce ______ 175
Capitolul VI. Învăţământul superior militar şi învăţământul
de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională ________________________________________ 176-179
Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare ____________________ 176
Secţiunea a 2-a. Managementul şi fi nanţarea instituţiilor ______ 177
Secţiunea a 3-a. Resurse umane ________________________ 178
Secţiunea a 4-a. Viaţa universitară _______________________ 179
Capitolul VII. Învăţământul superior artistic şi sportiv ___ 180-188
Capitolul VIII. Activitatea de cercetare şi creaţie
universitară ______________________________________ 189-191
Capitolul IX. Promovarea calităţii în învăţământul
superior şi în cercetarea ştiinţifi că ___________________ 192-198
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________ 192-197
Secţiunea a 2-a. Sprijinirea excelenţei individuale ___________ 198
Capitolul X. Promovarea universităţii centrate
pe student _______________________________________ 199-206
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _________________________ 199
Secţiunea a 2-a. Înmatricularea studenţilor. Registrul
matricol unic al universităţilor din România _____________ 200-206
Capitolul XI. Conducerea universităţilor _______________ 207-221
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________ 207-212
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile senatului universitar, ale
rectorului, ale consiliului de administraţie, ale decanului
şi ale şefului de departament ________________________ 213-215
Secţiunea a 3-a. Rolul statului în învăţământul superior ___ 216-221
Capitolul XII. Finanţarea şi patrimoniul universităţilor ___ 222-231
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________ 222-226
Secţiunea a 2-a. Organizarea şi funcţionarea învăţământului
superior particular şi confesional particular _________________ 227
Secţiunea a 3-a. Înfi inţarea instituţiilor de învăţământ superior
particulare şi confesionale particulare _____________________ 228
Secţiunea a 4-a. Patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior
particulare şi confesionale particulare _____________________ 229
Secţiunea a 5-a. Desfi inţarea instituţiilor de învăţământ superior
particulare şi confesionale particulare _____________________ 230
Secţiunea a 6-a. Finanţarea instituţiilor de învăţământ
superior particulare şi confesionale particulare ______________ 231
CUPRINS LEGEA NR. 1/2011 • 4
Titlul IV. Statutul personalului didactic _________________ 232-327
Capitolul I. Statutul personalului didactic din învăţământul
preuniversitar ____________________________________ 232-284
Secţiunea 1. Dispoziţii generale _____________________ 232-235
Secţiunea a 2-a. Formarea iniţială şi continuă. Cariera
didactică _______________________________________ 236-246
Secţiunea a 3-a. Funcţiile didactice şi didactice auxiliare.
Condiţii de ocupare _______________________________ 247-253
Secţiunea a 4-a. Forme de angajare a personalului
didactic ________________________________________ 254-255
Secţiunea a 5-a. Funcţiile de conducere, de îndrumare
şi de control _____________________________________ 256-261
Secţiunea a 6-a. Norma didactică ____________________ 262-263
Secţiunea a 7-a. Distincţii __________________________ 264-265
Secţiunea a 8-a. Drepturi şi obligaţii __________________ 266-271
Secţiunea a 9-a. Dreptul la securitate al personalului
didactic ____________________________________________ 272
Secţiunea a 10-a. Dreptul de participare la viaţa socială __ 273-279
Secţiunea a 11-a. Răspunderea disciplinară şi
patrimonială _____________________________________ 280-283
Secţiunea a 12-a. Pensionarea __________________________ 284
Capitolul II. Statutul personalului didactic şi de cercetare
din învăţământul superior __________________________ 285-327
Secţiunea 1. Norma universitară _____________________ 285-292
Secţiunea a 2-a. Ocuparea funcţiilor didactice şi a
posturilor didactice ________________________________ 293-301
Secţiunea a 3-a. Evaluarea calităţii cadrelor didactice ____ 302-303
Secţiunea a 4-a. Drepturi şi obligaţii ale personalului
didactic ________________________________________ 304-305
Secţiunea a 5-a. Etica universitară ___________________ 306-310
Secţiunea a 6-a. Distincţii ______________________________ 311
Secţiunea a 7-a. Sancţiuni disciplinare ________________ 312-317
Secţiunea a 8-a. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii
universitare şi a bunei conduite în cercetare ____________ 318-326
Secţiunea a 9-a. Salarizarea personalului didactic şi
de cercetare _________________________________________ 327
Titlul V. Învăţarea pe tot parcursul vieţii ________________ 328-359
Capitolul I. Dispoziţii generale _______________________ 328-334
Capitolul II. Responsabilităţi referitoare la învăţarea pe
tot parcursul vieţii _________________________________ 335-359
Titlul VI. Răspunderea juridică ____________________________ 360
Titlul VII. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale __________________ 361-365
Anexă. Lista defi niţiilor termenilor şi a expresiilor utilizate
în cuprinsul legii

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec