Jurisprudenta fiscala. Volumul II Procedura fiscala

Jurisprudenta fiscala. Volumul II Procedura fiscala
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 304

DESCRIERE

Data aparitiei: 22 Aug 2011
Nr pagini : 304


Al doilea volum al seriei „Jurisprudenţă fiscală” propune cele mai relevante soluţii pronunţate în materia procedurii fiscale, grupate după următoarele teme: Certificatul de atestare fiscală; Plata creanţelor fiscale; Dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere; Restituiri de sume; Măsuri asigurătorii; Prescripţia dreptului de a cere executarea silită; Executarea silită a creanţelor fiscale; Contestaţia la executare silită; Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi; Acţiunea în constatare în materie fiscală.

Cuprins
Abrevieri .......................................................................................XIII
I. Certificatul de atestare fiscală .......................................................1
1. Certificat de obligaţii fiscale. Act administrativ. Deosebire ...........1
2. Cerere de emitere de către Direcţia Generală de Administrare
a Marilor Contribuabili a certificatului fiscal centralizat. Refuz
nejustificat de a soluţiona cererea. Acţiune în contencios
administrativ. Consecinţe ...............................................................4
3. Certificat de atestare fiscală. Natură juridică. Acţiune
în contencios administrativ. Instanţa competentă ...........................9
4. Cerere pentru emiterea şi comunicarea certificatului fiscal.
Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Existenţa unor acte
de executare silită .........................................................................13
5. Solicitarea eliberării unui certificat de atestare fiscală. Emiterea
certificatului de atestare fiscală ce conţine atât impozitele şi
taxele datorate bugetului local, cât şi alte sume ce constituie
venituri la bugetul local. Acţiune în contencios administrativ.
Lipsa dreptului vătămat ................................................................15
II. Plata creanţelor fiscale................................................................19
6. Plată efectuată prin intermediul unităţilor bancare. Debitarea
contului plătitorului, dar necreditarea contului bugetar.
Consecinţe ....................................................................................19
7. Plata la scadenţă a creanţelor fiscale. Plată efectuată în mod
centralizat şi nu de fiecare plătitor. Decizie referitoare la
obligaţiile de plată accesorii. Nelegalitatea accesoriilor...............22
8. Nedepunerea declaraţiilor fiscale la termen. Consecinţe.
Plata obligaţiilor fiscale la scadenţă. Calcularea de accesorii.
Nelegalitate...................................................................................25
9. Plata creanţelor fiscale. Ordin de plată întocmit de contribuabil.
Eroare de prelucrare de către bancă a ordinului de plată.
Extras de cont. Clauză contractuală nelegală. Consecinţe ............31
Cuprins
VI
III. Dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere.......38
10. Stingerea creanţelor fiscale. Data până la care se datorează
creanţe fiscale accesorii ................................................................38
11. Act administrativ-fiscal prin care au fost stabilite creanţe fiscale
principale. Anularea actului de către instanţa judecătorească.
Emiterea unor decizii prin care au fost stabilite creanţe fiscale
accesorii până la data soluţionării cauzei. Cerere de restituire a
sumelor achitate cu titlu de creanţe fiscale accesorii.
Respingere. Nelegalitate ...............................................................39
12. Momentul de la care se datorează majorări de întârziere.
Distincţie între scadenţa obligaţiei fiscale şi termenul de plată ....43
13. Decizie de regularizare. Majorări de întârziere. Distincţie între
scadenţa obligaţiei fiscale şi termenul de plată.............................47
14. Depunerea de către contribuabil a unei declaraţii rectificative
prin care se diminuează suma declarată iniţial. Efecte cu privire
la calculul accesoriilor ..................................................................49
15. Dobânzi şi penalităţi de întârziere. Suspendarea executării actului
administrativ fiscal referitor la stabilirea unei creanţe fiscale
principale. Efectele suspendării cu privire la creanţele
fiscale accesorii.............................................................................52
16. Dobânzi şi penalităţi de întârziere. Suspendarea executării
deciziei de impunere în condiţiile Legii contenciosului
administrativ. Efecte cu privire la dobânzile şi penalităţile
de întârziere ..................................................................................56
17. Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii procedurii
de reorganizare judiciară a unei societăţi comerciale.
Nelegalitate...................................................................................64
18. Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii procedurii
de reorganizare judiciară a unei societăţi comerciale.
Nelegalitate...................................................................................70
19. Societate comercială aflată în procedura insolvenţei. Aplicarea
legii în timp. Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii
procedurii de reorganizare judiciară. Nelegalitate. Raportul
dintre Codul de procedură fiscală şi Legea insolvenţei ................75
20. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii. Societate
bancară aflată în faliment. Nelegalitatea adăugării accesoriilor
după data intrării în faliment.........................................................81
Cuprins
VII
21. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Contestaţie
la tabelul de creanţe. Inadmisibilitatea adăugării accesoriilor
creanţelor fiscale după data deschiderii procedurii.......................84
22. Excepţia de nelegalitate a pct. 3 al Capitolului II din Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1899/2004. Respingere ............88
23. Dobânzi cuvenite contribuabilului. Adresă a Ministerului
Finanţelor Publice prin care se comunică contribuabilului că
procedura de acordare a dobânzilor urmează a fi soluţionată
prin ordin al ministrului. Natură juridică ......................................93
24. Taxa de primă înmatriculare. Percepere în mod ilegal.
Restituire. Dobânda cuvenită contribuabilului..............................95
25. Dobânda datorată în cazul restituirii sumei plătite cu titlu
de taxă specială pentru autoturisme ..............................................99
IV. Restituiri de sume ....................................................................103
26. Cerere de restituire a taxei speciale privind creşterea gradului
de siguranţă şi linişte. Refuz de restituire. Acţiune în contencios
administrativ. Inadmisibilitate ....................................................103
27. Cerere de restituire a unor sume reţinute nelegal cu titlu de
impozit. Natura juridică a litigiului. Instanţa competentă...........106
V. Măsuri asigurătorii....................................................................108
28. Măsură asigurătorie prevăzută în art. 129 alin. (2) C.proc.fisc.
Poprire asigurătorie. Contestaţie la executare.
Instanţa competentă material ......................................................108
29. Proces-verbal de sechestru asigurător. Conflict de competenţă.
Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia împotriva
procesului-verbal de sechestru asigurător...................................111
30. Măsuri asigurătorii. Înscrierea în cartea funciară.
Opozabilitate...............................................................................113
31. Sechestru asigurător. Imobil în coproprietate devălmaşă.
Datorie a unuia dintre soţi. Înscriere ipotecă. Admisibilitate......118
32. Proces-verbal de sechestru asigurător. Solicitarea înscrierii
dreptului de ipotecă legală. Respingere. Plângere împotriva
încheierii de carte funciară..........................................................122
33. Măsuri asigurătorii. Contestaţie. Instanţa competentă ................126
Cuprins
VIII
34. Sechestru asigurător asupra bunurilor imobile. Contestaţie
la executare. Conflict negativ de competenţă.
Instanţa competentă ....................................................................127
VI. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită ...................130
35. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Întreruperea
termenului de prescripţie ............................................................130
36. Acţiune în constatarea prescripţiei dreptului de a cere
executarea silită. Inadmisibilitate ...............................................136
37. Restituirea garanţiei constituite pentru obţinerea unor scutiri şi
eşalonări la plata unor datorii bugetare. Termenul de prescripţie
a dreptului la acţiune. Momentul de la care începe
să curgă acest termen..................................................................138
VII. Executarea silită a creanţelor fiscale ....................................140
38. Excepţia de nelegalitate a prevederilor art. 24-30 din Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
nr. 279/2004 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de
control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de
efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, raportat la
dispoziţiile art. 1 alin. (2) coroborat cu art. 174-187
C.proc.fisc...................................................................................140
39. Hotărâre prin care se dispune atragerea răspunderii membrilor
organelor de conducere în condiţiile Legii insolvenţei.
Existenţa la masa credală şi a creanţelor fiscale.
Competenţa de efectuare a executării silite ................................145
40. Titlu executoriu. Acţiune în contencios administrativ.
Inadmisibilitate ...........................................................................148
41. Titlu executoriu. Contestaţie la executare.
Instanţa competentă ....................................................................152
42. Titlu executoriu. Somaţie. Proces-verbal de control.
Natură juridică. Cerere de suspendare. Instanţa competentă ......155
43. Titlu de creanţă care a devenit titlu executoriu.
Contestaţie. Instanţa competentă ................................................161
Cuprins
IX
44. Înştiinţare de plată. Natură juridică. Cale de atac. Instanţa
competentă..................................................................................165
45. Somaţie. Contestaţie la executare. Instanţa competentă .............169
46. Somaţie. Acţiune în contencios administrativ.
Inadmisibilitate ...........................................................................174
47. Somaţie. Cale de atac. Instanţa competentă................................175
48. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi. Natură juridică ...............177
49. Poprire. Instanţa competentă teritorial să soluţioneze
contestaţia la executare, prin poprire, a unor creanţe fiscale ......180
50. Cerere pentru menţinerea popririi. Instanţa competentă.............181
51. Sechestru înscris în cartea funciară ulterior înscrierii
antecontractului de vânzare-cumpărare. Opozabilitate ...................189
52. Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Cerere
de înscriere a dreptului de ipotecă legală în Cartea funciară.
Condiţii de admisibilitate............................................................198
53. Proces-verbal de sechestru. Carte funciară. Efectuarea
inscripţiei ipotecare dispuse în condiţiile art. 154 alin. (6)
C.proc.fisc. Condiţii....................................................................202
54. Proces-verbal de sechestru. Carte funciară. Efectuarea
inscripţiei ipotecare dispuse în condiţiile art. 154 alin. (6)
C.proc.fisc. Condiţii....................................................................206
55. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile.
Contestaţie. Instanţa competentă ................................................210
56. Proces-verbal de sechestru. Carte funciară. Efectuarea
inscripţiei ipotecare dispuse în condiţiile art. 154 alin. (6)
C.proc.fisc. Condiţii....................................................................212
57. Acţiune în constatarea nulităţii procesului-verbal de
licitaţie şi de adjudecare a unor bunuri mobile şi imobile
formulată de terţul care se pretinde proprietar.
Admisibilitate .............................................................................216
58. Executare silită. Vânzarea la licitaţie a unui bun care
nu este proprietatea debitorului. Contestaţie la executare.
Anularea formelor de executare silită.........................................223
59. Executare silită. Licitaţie. Imposibilitatea organului fiscal
de a preda bunurile adjudecatarului. Rezoluţiunea
vânzării-cumpărării. Nerestituirea sumelor încasate. Dobândă ..224
Cuprins
X
60. Ordinea de prioritate a creanţelor bugetare în concurs
cu cele ale altor creditori cu garanţii reale înscrise în
registrele de publicitate...............................................................227
VIII. Contestaţia la executare silită ..............................................229
61. Contestaţie la executare. Instanţa competentă ............................229
62. Contestaţie la executare. Conflict de competenţă. Instanţa
competentă să soluţioneze contestaţia la executare ....................236
63. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă.
Instanţa competentă ....................................................................238
64. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă.
Instanţa competentă să soluţioneze contestaţia la executare.......241
65. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă.
Cerere de suspendare a executării silite. Instanţa competentă
să soluţioneze recursul................................................................245
66. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă.
Instanţa competentă pentru soluţionarea recursului....................248
67. Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă.
Instanţa competentă să soluţioneze recursul ...............................250
68. Contestaţie la executare. Termen................................................254
69. Executare silită. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea
executării silite. Titlu executoriu fiscal. Competenţă
materială .....................................................................................256
70. Contestaţie la executare. Adresă emisă de Casa Judeţeană
de Pensii. Titlu executoriu. Distincţie.........................................260
71. Contestaţie la executare. Proces-verbal de constatare a
contravenţiei. Instanţa competentă .............................................263
72. Conflict de competenţă ivit între instanţa judecătorească
şi organul de soluţionare a contestaţiei .......................................266
IX. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi ...................269
73. Colectarea creanţelor fiscale. Darea în plată. Condiţii................269
74. Colectarea creanţelor fiscale. Proces-verbal de declarare
a stării de insolvabilitate. Decizie de soluţionare a contestaţiei.
Acţiune în contencios administrativ. Instanţa competentă..........273
75. Deschiderea procedurii insolvenţei. Fişa sintetică pe plătitor.
Natură juridică ............................................................................277
Cuprins

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec