Introducere in teoria comunicarii. Modele si aplicatii

Introducere in teoria comunicarii. Modele si aplicatii
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 18 Mar 2011
Nr pagini : 360
Prezenta carte este un manual care se adresează în principal studenţilor, căutând să îi familiarizeze cu disciplina universitară „Introducere în Teoria Comunicării”.

Cartea caută să ofere o problematizare a materiei, luând în considerare nevoile unui receptor specific – studentul interesat de comunicare – şi să facă apel la modalitatea sa de înţelegere, plus creativitatea sa.
Lucrarea cuprinde atât o prezentare a abordărilor teoretice specifice ştiinţelor comunicării cât şi exerciţii prin care acestea sunt „puse la lucru”. O secţiune specială este dedicată soluţiilor la exerciţiile propuse.
Cartea este scrisă în intenţia de a fi utilă atât studenţilor care studiază pentru prima dată comunicarea, cât şi cititorilor care intenţionează să aprofundeze o serie de aspecte legate de acest domeniu academic.CUPRINS
Prefaţă...................................................................................... XIII
PARTEA I...................................................................................... 1
Capitolul I. Noţiunea de comunicare ...................................... 1
1.1. Introducere ...................................................................... 1
1.2. Istoricul utilizării termenului de comunicare ..................1
1.3. Istoria studiului comunicării ...........................................2
1.4. Definiţii ale comunicării .................................................2
1.5. Tipologia generală a definiţiilor comunicării..................3
1.6. Comunicare umană vs. comunicare animală –
Specificul şi modul de constituire al comunicării umane.... 4
1.7. Tipuri de comunicare umană – Probleme generale.........4
1.8. Rezumat ..........................................................................6
Capitolul II. Comunicarea nonverbală: specific şi tipologie... 8
2.1. Specificul comunicării nonverbale: definiţii, funcţii.........8
2.2. Caracteristicile comunicării nonverbale..........................9
2.3. Formele comunicării nonverbale ..................................11
2.3.1. Expresia facială .....................................................11
2.3.2. Paralimbajul ..........................................................12
2.4. Rezumat ........................................................................14
Capitolul III. Kinezică şi proxemică ..................................... 21
3.1. Kinezica: definiţie, clasificări, tipologii........................21
3.2. Clasificarea gesturilor ...................................................23
3.3. Kinezică şi relaţie socială – Atingerea..........................24
3.4. Proxemica: definiţie, caracteristici, tipuri de spaţii.......25
3.5. Timpul şi comunicarea..................................................27
3.6. Rezumat ........................................................................28
Capitolul IV. Ascultarea şi autodezvăluirea ........................ 34
4.1. Ascultarea .....................................................................34
4.2. Funcţiile ascultării în comunicare .................................35
VI Introducere în teoria comunicării: modele şi aplicaţii
4.3. Tehnicile ascultării active .............................................35
4.4. Autodezvăluirea – definiţie şi caracteristici..................36
4.5. Metode de autodezvăluire în comunicare .....................36
4.6. Factori şi funcţii ale autodezvăluirii..............................36
4.7. Rezumat ........................................................................37
Capitolul V. Comunicarea verbală ....................................... 42
5.1. Relaţia dintre comunicarea nonverbală şi
comunicarea verbală........................................................ 42
5.2. Definiţii şi caracteristici ale comunicării verbale..........42
5.3. Forme ale comunicării verbale......................................44
5.3.1. Vorbirea.................................................................45
5.3.2. Dialogul.................................................................45
5.3.3. Monologul .............................................................46
5.3.4. Scrisul....................................................................46
5.3.5. Cititul.....................................................................47
5.3.6. Limbajul intern ......................................................47
5.4. Efectele comunicării verbale.........................................47
5.5. Elementele care influenţează comunicarea verbală ......49
5.6. Limbajul ca instituţie socială ........................................51
5.7. Rezumat ........................................................................52
Capitolul VI. Comunicarea intra şi interpersonală............. 57
6.1. Comunicarea intrapersonală: definiţie şi
caracteristici ....................................................................57
6.2. Comunicarea interpersonală: definiţie şi
caracteristici ....................................................................58
6.3. Factori facilitatori şi inhibitori ai comunicării
interpersonale ..................................................................59
6.4. Modele de comunicare interpersonală ..........................60
6.5. Tipologia reţelelor de comunicare în grupuri................61
6.6. Rolul liderului în procesul de comunicare intergrupală .. 64
6.7. Rezumat ........................................................................65
Capitolul VII. Comunicarea directă şi cea mediată ............ 72
7.1. Interacţiunea – punct de plecare al distincţiei
comunicare directă – comunicare mediată ......................72
7.2. Tipologia relaţiilor de influenţă comunicaţională .........72
7.3. Comunicarea directă: caracteristici şi funcţii................74
Cuprins VII
7.4. Comunicarea mediată: tipologie, caracteristicile
liderilor de opinie ............................................................75
7.5. Comunicarea de masă – formă specifică a
comunicării mediate ........................................................77
7.6. Rezumat ........................................................................78
Capitolul VIII. Structura procesului de comunicare .......... 82
8.1. Informaţia: definiţii, caracteristici.................................82
8.2. Particularităţile informaţiei ...........................................82
8.3. Valorile informaţiei.......................................................84
8.3.1. Conceptul de incertitudine a informaţiei ...............84
8.3.2. Entropie şi informaţie ............................................85
8.3.3. Valoarea semantică a informaţiei ..........................86
8.3.4. Valoarea pragmatică a informaţiei ........................86
8.4. Particularităţile comunicării..........................................88
8.5. Comunicarea – proces social ........................................90
8.6. Contextele constitutive ale procesului de comunicare ......92
8.7. Condiţii ale comunicării................................................93
8.8. Elementele procesului de comunicare...........................95
8.9. Tipuri de comunicare ....................................................96
8.10. Comunicarea de masă – particularităţi ale
procesului de comunicare în cazul comunicării
de masă............................................................................98
8.11. Rezumat ......................................................................99
Capitolul IX. Modele ale comunicării................................. 106
9.1. Tipologii ale paradigmelor de studiu în ştiinţele
comunicării.....................................................................106
9.2. Modelul în ştiinţele comunicării .................................109
9.3. Modelul teoriei informaţiei al comunicării –
Modelul Shannon - Weaver...........................................110
9.4. Modele lingvistice ale comunicării –
Modelul lui R. Jakobson................................................112
9.5. Modelele psihologice ale comunicării ........................114
9.5.1. Modelul psiho-sociologic al lui J. E. Hullet ........114
9.5.2. Modelul tensiunii către simetrie al lui
Th. Newcomb ...........................................................115
9.5.3. Modelul tranzacţional al comunicării –
D. C. Barnlund..........................................................117
VIII Introducere în teoria comunicării: modele şi aplicaţii
9.6. Modele sociologice ale comunicării ...........................119
9.6.1. Modelul lui Wilbur Schramm..............................119
9.6.2. Modelul lui George Gerbner ...............................122
9.6.3. Modelul Westley – McLean ................................126
9.6.4. Modelul circular al comunicării ..........................129
9.7. Rezumat ......................................................................130
Capitolul X. Forme de comunicare ..................................... 142
10.1. Comunicarea publică: definiţie şi caracteristici ........142
10.2. Campania de comunicare publică. Caracteristici,
tipuri de obiective şi efecte............................................144
10.3. Grupuri şi organizaţii: definiţii, tipologii şi
caracteristici ..................................................................147
10.4. Comunicarea în organizaţii .......................................149
10.5. Comunicarea publicitară: definiţie, caracteristici
şi tipuri ..........................................................................150
10.6. Campania de comunicare publicitară........................152
10.7. Relaţiile publice: definiţii şi caracteristici.................153
10.8. Rezumat ....................................................................154
Capitolul XI. Perspectiva tehnologică şi cea a teoriei
informaţiei asupra comunicării ...................................... 158
11.1. Teoria informaţiilor şi a tehnologiilor de
comunicare: istoric, evoluţie, particularităţi ..................158
11.2. Perioada clasică a studierii comunicării din
perspectiva teoriei informaţiei şi tehnologiei ................161
11.2.1. Modelul Shannon - Weaver...............................161
11.2.2. Dezvoltarea lui De Fleur (1966) a modelului
Shannon - Weaver.....................................................162
11.2.3. Modelul circular Osgood - Schramm ................163
11.2.4. Modelul helicoidal – Dance...............................164
11.2.5. Modelul cibernetic al comunicării din anii ’80 ... 165
11.3. Noile media şi societatea informaţională ..................165
11.3.1. Modelul lui van Cuilenburg...............................166
11.3.2. Modelele lui J. L. Bordewijk şi B. van Kaam ...167
11.3.3. Modelul fluxului internaţional al informaţiei –
Hamid Mowlana .......................................................170
11.4. Determinismul tehnologic în explicarea
comunicării....................................................................171
11.5. Rezumat ....................................................................173
Cuprins IX
Capitolul XII. Perspectiva lingvistică asupra
comunicării ....................................................................... 178
12.1. Distincţia limbă - limbaj: definiţii.............................178
12.2. Istoricul studiului limbii............................................178
12.3. Abordări în studiul limbii..........................................180
12.3.1. Structuralismul ..................................................180
12.3.2. Universalismul lingvistic...................................181
12.3.3. Pragmatica .........................................................182
12.3.4. Şcoala de la Palo Alto .......................................182
12.3.5. Filosofia lingvistică: Teoria actelor de vorbire –
J. L. Austin................................................................183
12.3.6. Ştiinţele cognitive..............................................184
12.3.7. Sociolingvistica .................................................186
12.6. Rezumat ....................................................................187
Capitolul XIII. Semne, semnificaţii, coduri şi canale ........ 196
13.1. Abordări ale termenilor de semn, semnificaţie,
cod şi canal ....................................................................196
13.2. Concepţia lui Ferdinand de Saussure ........................197
13.3. Modelul semnului al lui Ch. S. Pierce ......................198
13.4. Şcoala referenţială în lingvistică – concepţia
lui Ogden şi Richards ....................................................199
13.5. Abordarea conceptualistă – J. J. Katz .......................201
13.6. Concepţia lui Jakobson – apariţia noţiunilor
de cod şi canal ...............................................................202
13.7. Şcoala de la Palo Alto şi Axiomele comunicării.......203
13.8. Rezumat ....................................................................205
Capitolul XIV. Perspectiva psihologică asupra
comunicării ....................................................................... 210
14.1. Introducere ................................................................210
14.2. Rolul percepţiei în comunicare .................................210
14.3. Teoria învăţării şi comunicarea.................................212
14.4. Teoriile congruenţei cognitive şi comunicarea .........213
14.4.1. Teoria lui Heider asupra congruenţei
cognitive ...................................................................213
14.4.2. Modelul tensiunii către simetrie al lui
Th. Newcomb ...........................................................214
14.5. Disonanţa cognitivă şi comunicarea .........................216
X Introducere în teoria comunicării: modele şi aplicaţii
14.6. Comunicarea în grupurile nonformale ......................217
14.7. Rezumat ....................................................................219
Capitolul XV. Perspectiva sociologică asupra
comunicării ....................................................................... 226
15.1. Specificul perspectivei sociologice asupra
comunicării....................................................................226
15.2. Teorii şi curente fundamentale în studiul sociologic
al comunicării ................................................................228
15.2.1. Abordarea critică a comunicării în cadrul
concepţiei Şcolii de la Frankfurt ...............................229
15.2.2. Abordarea empirică: structural - funcţionalismul
şi noile paradigme ale relaţiei comunicare -
societate ....................................................................230
15.3. Comunicare şi opinie publică....................................236
15.3.1. Masă, public, opinie publică – termeni-cheie
în explicarea sociologică a comunicării ....................236
15.3.2. Comunicare şi opinie publică – perspective
teoretice.....................................................................238
15.4. Audienţă şi comunicare de masă...............................240
15.4.1. Teorii ale audienţei comunicării ........................240
15.5. Rezumat ....................................................................243
Capitolul XVI. Propaganda şi comunicarea persuasivă ... 251
16.1. Definiţii şi caracteristici ale termenilor de
propagandă şi persuasiune.............................................251
16.2. Studiul propagandei ..................................................253
16.3. Cercetarea persuasiunii .............................................254
16.4. Rezumat ....................................................................258
PARTEA A II-A........................................................................ 263
1. Indicaţii şi soluţii ........................................................... 263
2. Comunicarea nonverbală: specific şi tipologie .............. 265
3. Kinezică şi proxemică.................................................... 271
4. Ascultarea şi autodezvăluirea ........................................ 275
5. Comunicarea verbală ..................................................... 279
6. Comunicarea intra şi interpersonală............................... 283
7. Comunicarea directă şi cea mediată............................... 288
Cuprins XI
8. Structura procesului de comunicare............................... 291
9. Modele ale comunicării.................................................. 296
10. Perspectiva tehnologică şi cea a teoriei informaţiei
asupra comunicării ........................................................ 306
11. Perspectiva lingvistică asupra comunicării .................. 309
12. Semne, semnificaţii, coduri şi canale........................... 315
13. Perspectiva psihologică asupra comunicării ................ 318
14. Perspectiva sociologică asupra comunicării ................ 323
15. Propaganda şi comunicarea persuasivă........................ 329
Bibliografie selectivă................................................................. 331

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec