Introducere in studiul dreptului civil

Introducere in studiul dreptului civil
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 220
Categoria: Civil

DESCRIERE

Acest curs cuprinde principalele instituţii ale dreptului civil: raportul juridic civil, actul juridic civil şi prescripţia extinctivă studiate la majoritatea facultăţilor de drept din ţară ca partea generală a dreptului civil. Prin urmare, sunt prezentate din perspectiva noului Cod civil: aplicarea legii în timp şi spaţiu, clasificarea drepturilor şi obligaţiilor, clasificarea actelor juridice, condiţiile de validitate ale actului juridic, viciile de consimţământ, obiectul, modalităţile, efectele, nulitatea.


Data aparitiei: 22 noiembrie 2011


Cuprins
TITLUL I. DESPRE LEGEA CIVILĂ _____________________________1
Capitolul I. Despre lege, drept şi dreptate sau ce este
dreptul civil _____________________________________________1
Secţiunea I. Despre dreptate ______________________________2
Secţiunea a II-a. Ce este dreptul? __________________________6
Secţiunea a III-a. Ce este legea? ___________________________9
Secţiunea a IV-a. Relaţia dintre dreptul subiectiv şi lege ________11
Secţiunea a V-a. Despre dreptul civil ca ştiinţă _______________14
Capitolul II. Izvoarele dreptului civil ________________________15
Secţiunea I. Izvoarele dreptului potrivit Codului civil____________16
§1. Legea __________________________________________16
§2. Uzanţele ________________________________________17
§3. Principiile generale ale dreptului______________________19
Secţiunea a II-a. Izvoare de drept nereglementate de
Codul civil ____________________________________________22
§1. Morala__________________________________________22
§2. Jurisprudenţa ____________________________________23
§3. Doctrina ________________________________________24
Capitolul III. Legea civilă__________________________________24
Secţiunea I. Definirea noţiunii _____________________________24
Secţiunea a II-a. Aplicarea legii civile _______________________27
§1. Aplicarea legii civile în timp _________________________27
1. Intrarea în vigoare _______________________________27
2. Perioada de aplicare a legii ________________________28
3. Ieşirea din vigoare a legii __________________________29
§2. Aplicarea legii civile în spaţiu ________________________30
§3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor _______________30
Secţiunea a III-a. Normele de reglementare a dreptului civil _____31
Secţiunea a IV-a. Interpretarea legii civile ___________________33
TITLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL __________________35
Capitolul I. Descrierea noţiunii de raport juridic civil __________35
Capitolul II. Despre izvoarele raporturilor juridice civile________36
Secţiunea I. Descrierea izvoarelor _________________________36
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XII DREPTULUI CIVIL
Secţiunea a II-a. Problema actului juridic unilateral ca izvor al
raportului juridic civil____________________________________ 38
Capitolul III. Structura raportului juridic civil ________________ 41
Secţiunea I. Părţile raportului juridic civil ____________________ 41
Secţiunea a II-a. Conţinutul raportului juridic civil _____________ 42
§1. Dreptul subiectiv civil ______________________________ 43
1. Definirea dreptului subiectiv civil ____________________ 43
2. Fundamentul şi structura dreptului subiectiv civil _______ 45
3. Clasificarea drepturilor subiective civile ______________ 49
3.1. Din punct de vedere al modului de naştere ________ 49
3.2. Din punct de vedere al conţinutului lor____________ 52
3.3. După utilitatea lor ____________________________ 58
3.4. După criteriul corelaţiei dintre ele________________ 60
3.5. După gradul de siguranţă______________________ 60
§2. Obligaţia civilă ___________________________________ 62
1. Definiţia obligaţiei civile ___________________________ 62
2. Clasificarea obligaţiilor____________________________ 62
Secţiunea a III-a. Obiectul raportului juridic civil ______________ 68
§1. Definirea bunului _________________________________ 68
§2. Clasificarea bunurilor ______________________________ 71
1. După caracteristicile fizice_________________________ 72
2. După caracteristicile cinetice_______________________ 74
3. După rezultatul întrebuinţării lor ____________________ 78
4. După însuşirile bunurilor __________________________ 79
5. După posibilitatea înlocuirii ________________________ 80
6. După posibilitatea împărţirii________________________ 81
7. După relaţia juridică dintre ele______________________ 81
8. După posibilitatea aducerii de beneficii_______________ 82
9. După apartenenţa la circuitul civil ___________________ 85
10. Din punct de vedere al certitudinii __________________ 86
11. Din punct de vedere al posibilităţii de a forma
obiectul executării silite _____________________________ 87
TITLUL AL III-LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL _____________________ 89
Capitolul I. Despre noţiunea de act juridic civil_______________ 89
§1. Despre diferitele înţelesuri ale noţiunii de act juridic ______ 89
§2. Despre modul de formare a actului juridic civil __________ 91
Capitolul II. Clasificarea actelor juridice ____________________ 92
1. După numărul părţilor ____________________________ 92
2. După interdependenţa obligaţiilor ___________________ 93
CUPRINS XIII
3. După scopul urmărit de părţi _______________________95
4. În funcţie de formă _______________________________98
5. După momentul producerii efectelor _________________99
6. După importanţă_________________________________99
7. După întinderea marjei de negociere________________100
8. După modul de producere a efectelor în timp _________101
Capitolul III. Condiţiile de validitate a actului juridic civil ______102
Secţiunea I. Introducere ________________________________102
Secţiunea a II-a. Capacitatea de a contracta ________________104
Secţiunea a III-a. Consimţământul ________________________106
§1. Introducere _____________________________________106
§2. Condiţiile de validitate a consimţământului_____________107
1. Manifestarea de voinţă să emane de la o persoană
cu discernământ __________________________________107
2. Manifestarea de voinţă să fie serioasă_______________108
3. Consimţământul să fie nu fie viciat__________________109
§3. Eroarea – viciu de consimţământ ____________________109
1. Descriere _____________________________________109
2. Condiţiile legale ale erorii _________________________110
3. Clasificarea erorilor _____________________________115
3.1. După caracterul acesteia _____________________115
3.2. După obiectul ei ____________________________116
3.3. După culpa subiectului de drept aflat în eroare ____116
3.4. După asumarea riscului erorii __________________116
4. Probarea viciului________________________________117
5. Sancţiunea care intervine în cazul erorii _____________117
§4. Dolul __________________________________________118
1. Descriere _____________________________________118
2. Structura dolului ________________________________118
3. Condiţiile dolului ________________________________119
3.1. Inducerea în eroare__________________________119
3.2. Formele dolului _____________________________120
3.3. Autorul dolului ______________________________120
3.4. Gravitatea dolului ___________________________120
4. Proba dolului __________________________________121
5. Sancţiunea ____________________________________121
§5. Violenţa________________________________________122
1. Definiţie_______________________________________122
2. Obiectul violenţei _______________________________122
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XIV DREPTULUI CIVIL
3. Structura violenţei ______________________________ 123
4. Condiţiile violenţei ______________________________ 123
5. Proba violenţei_________________________________ 125
6. Sancţiunea____________________________________ 125
§6. Leziunea ______________________________________ 125
1. Definiţie ______________________________________ 125
2. Structura leziunii _______________________________ 126
3. Domeniul de aplicare____________________________ 127
4. Proba leziunii__________________________________ 128
5. Sancţiunea____________________________________ 128
Secţiunea a IV-a. Obiectul actului juridic ___________________ 129
§1. Definiţie _______________________________________ 129
§2. Condiţiile obiectului actului juridic ___________________ 129
§3. Condiţiile obiectului obligaţiei_______________________ 130
§4. Sancţiunea_____________________________________ 134
Secţiunea a V-a. Cauza actului juridic civil _________________ 134
§1. Definiţie _______________________________________ 134
§2. Elementele cauzei _______________________________ 134
§3. Condiţiile de valabilitate a cauzei actului juridic_________ 135
§4. Proba cauzei ___________________________________ 137
§5. Sancţiunea_____________________________________ 137
§6. Actele juridice acauzale___________________________ 138
Secţiunea a VI-a. Forma actului juridic civil _________________ 138
§1. Forma cerută pentru validitatea actului juridic __________ 139
1. Cazuri de acte juridice supuse condiţiei de formă
ad validitatem ___________________________________ 139
2. Condiţii speciale pentru respectarea formei
ad validitatem ___________________________________ 142
3. Sancţiunea nerespectării condiţiei ad validitatem ______ 143
§2. Forma cerută ad probationem ______________________ 143
1. Cazuri de acte juridice supuse condiţiei de formă
ad probationem __________________________________ 143
2. Sancţiunea nerespectării condiţiei ad probationem ____ 144
§3. Forma cerută pentru opozabilitate___________________ 144
1. Cazuri în care trebuie îndeplinită condiţie de formă a
publicităţii_______________________________________ 144
2. Sancţiunea pentru nerespectarea formei pentru
opozabilitate ____________________________________ 145
CUPRINS XV
§4. Forma cerută pentru caracterul executoriu al
actului juridic _______________________________________145
1. Cazuri în care este cerută o condiţie de formă pentru
caracterul executoriu ______________________________146
2. Sancţiunea pentru nerespectarea formei executorii ____146
Capitolul IV. Modalităţile actului juridic ____________________147
Secţiunea I. Introducere ________________________________147
Secţiunea a II-a. Termenul ______________________________148
§1. Formele termenului_______________________________148
§2. Clasificarea termenelor____________________________149
1. Din punct de vedere al certitudinii __________________149
2. După izvor [art. 1411 alin. (2)] _____________________149
3. După modul de reglementare______________________149
4. După efectele termenului _________________________150
5. După beneficiarul termenului ______________________150
Secţiunea a III-a. Condiţia_______________________________151
§1. Definiţie________________________________________151
§2. Clasificarea condiţiilor_____________________________151
1. După efectele produse ___________________________151
2. După natura evenimentului condiţional ______________151
3. După caracterul condiţiei _________________________152
§3. Validitatea condiţiei_______________________________153
§4. Constatarea îndeplinirii condiţiei_____________________153
1. Criterii de realizare [art. 1404 alin. (1)]_______________153
2. Îndeplinirea condiţiei pozitive [art. 1404 alin. (2)]_______153
3. Îndeplinirea condiţiei negative [art. 1404 alin. (3)] ______154
4. Determinarea sau împiedicarea îndeplinirii condiţiei
(art. 1405)_______________________________________154
5. Renunţarea la condiţie (art. 1406) __________________154
§5. Efectele condiţiei_________________________________154
1. Condiţia suspensivă _____________________________155
2. Condiţia rezolutorie _____________________________156
Secţiunea a IV-a. Sarcina _______________________________157
§1. Definiţia________________________________________157
§2. Forme ale sarcinii ________________________________157
§3. Condiţii de validitate ______________________________157
§4. Efectele sarcinii__________________________________158
1. Relaţia dintre actul juridic principal şi sarcină _________158
2. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii ______158
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XVI DREPTULUI CIVIL
3. Sarcina excesivă a legatului ______________________ 158
4. Revocarea legatului pentru neîndeplinirea sarcinii _____ 159
Capitolul V. Efectele actului juridic civil ___________________ 159
Secţiunea I. Noţiunea__________________________________ 159
Secţiunea a II-a. Avânzii cauză şi transmisiunea drepturilor şi
obligaţiilor ___________________________________________ 160
Secţiunea a III-a. Principiul forţei obligatorii a actului juridic ____ 163
§1. Explicaţie ______________________________________ 163
§2. Excepţii _______________________________________ 164
1. Excepţii de la obligativitatea executării întocmai a
contractului _____________________________________ 164
2. Excepţii de la irevocabilitatea actului juridic civil_______ 166
a) Încetarea contractului ca efect al denunţării
unilaterale ____________________________________ 167
b) Încetarea contractului ca efect al intervenţiei unui
eveniment expres prevăzut în lege_________________ 168
c) Revocarea actelor juridice unilaterale_____________ 169
Secţiunea a IV-a. Principiul relativităţii efectelor actului juridic
civil ________________________________________________ 170
§1. Noţiune________________________________________ 170
§2. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor contractului__ 172
1. Promisiunea faptei altuia _________________________ 172
2. Stipulaţia pentru altul____________________________ 173
3. Obligaţia scriptae in rem _________________________ 175
4. Invocarea contractului de către terţ pe calea acţiunii
directe _________________________________________ 176
5. Contractul colectiv de muncă _____________________ 177
Secţiunea a V-a. Simulaţia______________________________ 177
§1. Noţiunea_______________________________________ 177
§2. Condiţiile simulaţiei ______________________________ 178
§3. Formele simulaţiei _______________________________ 179
§4. Efectele simulaţiei _______________________________ 180
a) Efectele între părţi____________________________ 180
b) Efectele faţă de terţi __________________________ 180
c) Efectul specific ______________________________ 181
§5. Acţiunea în declararea simulaţiei____________________ 181
Capitolul VI. Nulitatea actului juridic civil __________________ 183
Secţiunea I. Definiţie __________________________________ 183
Secţiunea a II-a. Clasificarea nulităţilor ____________________ 185
CUPRINS XVII
§1. În funcţie de natura interesului ocrotit_________________185
§2. În funcţie de întinderea efectelor nulităţii ______________185
§3. În funcţie de modul de reglementare legală ____________186
§4. După felul condiţiilor de validitate încălcate ____________186
Secţiunea a III-a. Regimul juridic al nulităţii _________________186
§1. Regimul juridic al nulităţii absolute ___________________187
§2. Regimul juridic al nulităţii relative ____________________188
§3. Cauzele de nulitate absolută _______________________189
§4. Cauzele de nulitate relativă ________________________192
Secţiunea a IV-a. Efectele nulităţii ________________________193
§1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii ______________194
§2. Principiul restitutio in integrum (al repunerii părţilor
în situaţia anterioară) ________________________________194
§3. Principiul desfiinţării actelor subsecvente______________196
§4. Salvarea manifestării de voinţă de efectele nulităţii ______198
1. Conversiunea actului nul _________________________198
2. Confirmarea sau validarea actului anulabil ___________199
3. Validarea actului afectat de nulitate _________________201
4. Principiul răspunderii civile delictuale________________202
5. Principiul error communis facit jus __________________202
TITLUL AL IV-LEA. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
ŞI DECĂDEREA __________________________________________204
Capitolul I. Definiţia şi caracterele prescripţiei ______________204
Secţiunea I. Definiţia ___________________________________204
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ______________________205
Capitolul II. Efectele prescripţiei __________________________205
Secţiunea I. Invocarea prescripţiei ________________________205
Secţiunea a II-a. Renunţarea la prescripţie__________________206
Secţiunea a III-a. Efectele împlinirii prescripţiei ______________207
Secţiunea a IV-a. Compensaţia şi dreptul de retenţie _________207
Capitolul III. Domeniul prescripţiei ________________________209
Secţiunea I. Acţiunile imprescriptibile ______________________209
Secţiunea a II-a. Acţiunile prescriptibile ____________________210
Capitolul IV. Termenele prescripţiei extinctive ______________211
Secţiunea I. Categorii de termene de prescripţie _____________211
Secţiunea a II-a. Începutul curgerii termenului prescripţiei______213
Secţiunea a III-a. Împlinirea (calculul) termenelor prescripţiei
extinctive ____________________________________________215
§1. Calculul termenului stabilit pe ore____________________216
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XVIII DREPTULUI CIVIL
§2. Calculul termenului stabilit pe zile ___________________ 216
§3. Calculul termenului stabilit pe săptămâni _____________ 216
§4. Calculul termenului stabilit pe luni ___________________ 217
§5. Calculul termenului stabilit pe ani ___________________ 217
§6. Reguli comune__________________________________ 217
Capitolul V. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive_____ 218
Secţiunea I. Cazurile de suspendare______________________ 218
Secţiunea a II-a. Efectele suspendării prescripţiei____________ 221
Capitolul VI. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive _____ 222
Secţiunea I. Cazurile de întrerupere a cursului prescripţiei _____ 223
a) Actul voluntar de executare sau recunoaştere ________ 223
b) Cererea de chemare în judecată sau arbitrală ________ 224
c) Punerea în întârziere a debitorului _________________ 225
Secţiunea a II-a. Efectele întreruperii cursului prescripţiei______ 225
Capitolul VII. Reglementarea convenţională a prescripţiei
extinctive_____________________________________________ 227
a) Norme imperative ______________________________ 227
b) Norme permisive _______________________________ 227
c) Norme supletive________________________________ 228
Capitolul VIII. Repunerea în termenul de prescripţie _________ 228
Capitolul IX. Termenele de decădere ______________________ 230
Secţiunea I. Clasificarea termenelor de decădere____________ 230
a) Termenele legale_______________________________ 230
b) Termenele convenţionale ________________________ 231
Secţiunea a II-a. Regimul juridic al termenelor de decădere____ 231
§1. Suspendarea şi întreruperea _______________________ 231
§2. Invocarea decăderii ______________________________ 232
§3. Renunţarea la beneficiul decăderii __________________ 232
Index___________________________________________________ 233
Tabelul textelor legale citate _________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec