Integrarea economică

Integrarea economică
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Ediția: Ediţia a III-a revăzută şi adăugită
Pagini: 264
Categoria: Economie

DESCRIERE

Integrarea economică este una din primele, dacă nu chiar prima lucrare de acest fel din literatura ştiinţifică economică românească ce sintetizează original şi constructiv conceptele, teoriile şi aplicaţiile mondiale, europene şi româneşti. Pentru meritele de excepţie ştiinţifică, prima ediţie a acestei lucrări a fost distinsă de Academia Română cu Premiul „Victor Slăvescu”, acordat în 1998 pentru lucrări editate în 1996.
In nucce, lucrarea conţine aspectele esenţiale ale tezei de doctorat a autorului susţinută în anul 1994 – prima teză de doctorat din România axată pe problematica integrării economice. Primele două ediţii au servit ca suport parţial de curs de integrare europeană, curs ţinut prima dată la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi apoi şi la alte universităţi de stat şi private.
A treia ediţie a lucrării actualizează, clasifică şi explică principalele concepte, teorii şi aplicaţii în domeniul integrării economice apărute în intervalul 2001-2009. În acest interval, ca şi în perioadele anterioare corespunzătoare primelor două ediţii, practica fenomenului complex al integrării economice s-a situat de multe ori înaintea teoriei integrării, aflată în continuă adaptare şi reformulare, în strânsă legătură cu integrarea economică reală – fenomen amplu şi complex al vremurilor noastre, caracteristic de fapt tuturor perioadelor istorice, într-o formă sau alta.


CUPRINS
ACRONIME UTILIZATE ÎN LUCRARE ........................................................................................9
CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIŢIA I .................................................................................................11
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI ............................................................................................................. 15
PARTEA I. CONCEPTE ŞI TEORII ALE INTEGRĂRII ECONOMICE.
INSTRUMENTE ŞI TENDINŢE ........................................................................ 17
CAPITOLUL 1. Conceptul de integrare economică ............................................................. 17
1.1. Etimologie; evoluţia semnifi caţiei conceptului de integrare ............................... 17
1.2. Concepte derivate care ajută la delimitarea mai clară şi
punerea în evidenţă a conceptului de bază, cel de integrare economică ...........20
1.3. Concepte conexe conceptului de integrare economică .......................................23
CAPITOLUL 2. Teorii ale integrării economice .....................................................................28
2.1. Teoria uniunii vamale ................................................................................................28
2.2. Teoria Uniunii Economice şi Monetare .................................................................... 31
2.3. Teoria uniunii politice şi alte teorii semnifi cative..................................................33
CAPITOLUL 3. Instrumente ale integrării economice .........................................................38
3.1. Organisme şi organizaţii cu rol în integrarea economică .....................................38
3.2. Dispunerea zonală a instrumentelor integrării economice .................................39
3.3. Noi organisme ale integrării economice ................................................................ 44
CAPITOLUL 4. Tendinţe integraţioniste în economia mondială ...................................... 48
4.1. Zona europeană ........................................................................................................ 48
4.2. Zona americană ..........................................................................................................49
4.3. Zona asiatică ...............................................................................................................49
4.4. Factori de infl uenţare a tendinţelor integraţioniste .............................................50
PARTEA A II-A. REALITĂŢI ŞI DEZIDERATE PRIVIND INTEGRAREA ECONOMICĂ ..........54
CAPITOLUL 5. Unifi carea europeană. Creaţie şi dezvoltare ..............................................54
5.1. Retrospectiva ideii de Comunitate Europeană ......................................................54
5.2. Mişcarea paneuropeană ............................................................................................57
5.3. Eforturile postbelice de creare a unei Europe unite ..............................................59
5.4. Unifi carea europeană azi...........................................................................................63
INTEGRAREA ECONOMICĂ
6
CAPITOLUL 6. Instituţii şi politici cantitative ale Uniunii Europene .................................68
6.1. Reforma instituţională a Uniunii Europene ............................................................68
6.2. Principalele politici aplicate .....................................................................................76
6.3. Viitorul construcţiei europene .................................................................................79
6.4. Caracterizarea generală a politicilor economice ale UE ....................................... 81
6.5. Tipurile de politici economice practicate ...............................................................83
6.6. Politica privind concurenţa în cadrul UE .................................................................90
CAPITOLUL 7. Politicile calitative ale Uniunii Europene ....................................................93
7.1. Construcţia şi evoluţia Uniunii Economice şi Monetare .......................................93
7.2. Politica monetară comunitară .................................................................................95
7.3. Politica fi nanciară comunitară .................................................................................96
7.4. Politica socială a UE ................................................................................................. 101
7.5. Politica de mediu ......................................................................................................104
7.6. Politica europeană privind cercetarea ştiinţifi că şi învăţământul ....................106
7.7. Integrarea şi întărirea Spaţiului European al Cercetării ..................................... 110
7.8. Societatea, ştiinţa şi educaţia ................................................................................ 114
CAPITOLUL 8. Zonele economice libere – instrumente importante ale
integrării economice .................................................................................... 119
8.1. Prezentarea generală a zonelor economice libere .............................................. 119
8.2. Avantajele şi efi cienţa zonelor economice libere ................................................ 121
8.3. Distribuţia pe mapamond a zonelor economice libere ......................................126
8.4. Zonele economice libere din România ..................................................................132
CAPITOLUL 9. Dezvoltarea economică regională în Uniunea Europeană ......................134
9.1. Premise ale politicii regionale a Uniunii Europene ..............................................134
9.2. Evoluţia politicii regionale a Uniunii Europene ....................................................140
9.3. Politica românească de dezvoltare regională în context european ..................143
CAPITOLUL 10. Raporturile economice externe ale Uniunii Europene ............................153
10.1. Relaţiile externe ale UE ..........................................................................................153
10.2. Responsabilii şi domeniile Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC) .......153
10.3. Liniile directoare ale PESC .....................................................................................155
CONCLUZII .............................................................................................................................. 161
ANEXA 1. Documente referitoare la organizarea unui regim de uniune federală ......163
ANEXA 2. Preocupări privind integrarea europeană şi conceptele utilizate
în perioada interbelică .......................................................................................167
ANEXA 3. Componentele Uniunii Europene.
Concluziile raportului Tindemans (1975) .......................................................168
ANEXA 4. Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare Europeană
(noiembrie 1972-iulie 1992) .............................................................................169
ANEXA 5. Strategia Delors pentru Comunitatea Europeană
(februarie 1988) ................................................................................................. 170
CUPRINS
7
ANEXA 6. Evoluţia ideii de Uniune Economică şi Monetară ............................................171
ANEXA 7. Organizaţii ale integrării economice ............................................................... 173
ANEXA 8. Patru decenii de construcţie europeană ......................................................... 175
ANEXA 9. De la Adunarea CECA la Parlamentul European (1952-1992) ..................... 176
ANEXA 10. De la Piaţa Comună la Piaţa Unică .................................................................. 177
ANEXA 11. Principalele prevederi ale Tratatului de la Maastricht
(decembrie 1991) ...............................................................................................179
ANEXA 12. Consiliul Europei ................................................................................................180
ANEXA 13. Instrumente ale integrării economice.............................................................183
ANEXA 14. Principalele prevederi ale acordului privind
crearea Spaţiului Economic European (SEE) ..................................................186
ANEXA 15. Integrarea României în structurile europene .................................................188
ANEXA 16. Documente europene ale integrării ............................................................... 203
ANEXA 17. Adunarea Regiunilor Europei ............................................................................215
ANEXA 18. Carta socială europeană ...................................................................................216
ANEXA 19. Criterii pe care ţările candidate la aderare trebuie să le îndeplinească ..... 217
ANEXA 20. Durate ale negocierilor de aderare la UE ........................................................218
ANEXA 21. Perspectivele de integrare a României în UE – conform documentului
„Agenda 2000” al Comisiei Europene .............................................................219
ANEXA 22. Orizontul integrării ........................................................................................... 220
ANEXA 23. Indici ai integrării ...............................................................................................221
ANEXA 24. Opinii ale experţilor români în legătură cu perspectiva
integrării României în UE ..................................................................................222
ANEXA 25. Opinii ale experţilor străini privind integrarea ..............................................224
ANEXA 26. Tabloul cronologic al integrării europene ......................................................227
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .................................................................................................... 240
ABSTRACT ............................................................................................................................... 258
CONTENTS ............................................................................................................................. 262

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec