Institutii politice

Institutii politice
Preț: 57,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 416
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

„Cartea domnului Ştefan DEACONU este o reuşită ştiinţifică şi editorială. Redactată într-un stil logic, clar, prin utilizarea unui limbaj juridic frumos şi corect, cartea constituie o sursă de documentare de mare utilitate pentru studenţi şi nu numai.
Valorificând exigent şi critic o vastă literatură în domeniu, autorul se impune printr-o contribuţie personală evidentă, de înalt nivel ştiinţific, în prezentarea instituţiilor politice. Merită evidenţiată sistematizarea reuşită a conţinutului, care permite atât însuşirea lesnicioasă de către studenţi a cunoştinţelor, cât şi o anumită supleţe în predare. Menţionăm, de asemenea, referirile pertinente la jurisprudenţa constituţională care stimulează intelectul cititorului.
Cartea domnului Ştefan DEACONU este o carte care merită citită.”

Prof. univ. dr. Ioan MURARU
Profesor Emerit al Universităţii din Bucureşti

Prezenta lucrare este un manual de „Instituţii politice” ce vine ca o continuare şi o completare firească a manualului de „Drept constituţional” elaborat în anul 2011 şi editat tot cu sprijinul colegilor şi prietenilor de la Editura CH Beck. Am încercat ca prin acest curs să prezint conceptele într-o abordare modernă şi foarte actuală. Am analizat principalele instituţii politice şi constituţionale ale statului precum Parlamentul, Şeful statului şi Guvernul, dar şi alte instituţii adiacente acestora, ca partidele politice sau sistemul electoral. De asemenea, am abordat problemele legate de teoria statului, separaţia puterilor în stat şi organizarea administrativă a teritoriului.
Conţinutul cărţii este realizat şi structurat respectând standardele europene privind învăţarea. Noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar şi logic.
Lucrarea este redactată în aşa fel încât ea să reprezinte şi o sursa importantă de informaţie pentru cei interesaţi de fenomenul constituţionalismului şi al instituţiilor constituţionale, în ansamblu. Am abordat instituţiile politice nu doar din perspectivă teoretică, ci şi din perspectivă practică, ţinând cont de experienţa pe care am acumulat-o până în prezent datorită funcţiilor publice deţinute. Cursul poate fi utilizat atât de studenţii din învăţământul juridic şi cel al ştiinţelor politice şi administrative, dar şi de practicienii dreptului, jurnalişti şi oameni politici, indiferent de apartenenţă.
Nu s-ar cuveni să închei aceste rânduri fără să mulţumesc profesorilor mei care, de-a lungul anilor, mi-au îndrumat paşii către cunoaşterea şi aprofundarea unei ramuri de drept, pe cât de dinamică, pe atât de frumoasă. Astfel, mulţumirile mele se îndreaptă către regretatul profesor Victor DUCULESCU de la care am învăţat, printre altele, că studiul şi documentarea face diferenţa între un bun jurist şi un foarte bun jurist şi către profesorul Ioan MURARU a cărui rigoare şi ale cărui sfaturi mi-au fost de un real folos pe parcursul carierei mele.
La elaborarea cursului am avut în vedere legislaţia în vigoare până la data de 15 februarie 2012.

Ştefan Deaconu
Cuprins
Cuvânt înainte......................................................................................XV
Capitolul I. Instituţii politice...................................................................1
Secţiunea 1. Explicaţii introductive.......................................................1
§1. Consideraţii generale privind noţiunea de „instituţii” .................1
§2. Noţiunea de „instituţii politice”...................................................5
Secţiunea a 2-a. Relaţia dintre „instituţiile politice” şi „instituţiile
juridice”.............................................................................................8
Secţiunea a 3-a. Importanţa analizei instituţiilor politice ......................8
Capitolul II. Teoria puterii ...................................................................13
Secţiunea 1. Organizarea statală a puterii............................................13
§1. Noţiunea de putere de stat .........................................................13
§2. Relaţia popor-stat ......................................................................15
§3. Relaţia stat – putere de stat – putere politică.............................16
§4. Puterea politică şi puterea de stat ..............................................16
Secţiunea a 2-a. Legitimitatea puterii de stat.......................................17
§1. Teorii teocratice ........................................................................17
§2. Teorii democratice ....................................................................18
Secţiunea a 3-a. Trăsăturile generale ale puterii de stat.......................19
Secţiunea a 4-a. Teoria separaţiei puterilor .........................................20
§1. Apariţie......................................................................................20
§2. Conţinut.....................................................................................21
§3. Criticile teoriei separaţiei puterilor ...........................................22
Secţiunea a 5-a. Reglementarea principiului separaţiei puterilor în
constituţiile actuale ale statelor .......................................................23
Capitolul III. Partidele politice în sistemul constituţional .................28
Secţiunea 1. Apariţia şi evoluţia partidelor politice.............................28
Secţiunea a 2-a. Conceptul de partid politic ........................................31
VI Instituţii politice
§1. Definiţii propriu-zise.................................................................32
§2. Definiţii sintagme......................................................................32
§3. Definiţii formulate de actele normative.....................................33
§4. Noţiuni conexe celei de „partid politic” ....................................34
Secţiunea a 3-a. Partidele politice ca asociaţii.....................................34
Secţiunea a 4-a. Partidele politice ca subiecte de drept .......................35
§1. Subiecte de drept public ............................................................35
§2. Subiecte de drept constituţional ................................................36
Secţiunea a 5-a. Compoziţia partidelor politice...................................37
Secţiunea a 6-a. Scopul partidelor politice ..........................................37
Secţiunea a 7-a. Rolul partidelor politice ............................................41
Secţiunea a 8-a. Clasificarea partidelor politice ..................................42
§1. Criteriul apartenenţei membrilor la o anumită credinţă,
ideal sau interes...........................................................................42
§2. Criteriul căilor folosite pentru rezolvarea marilor probleme
politice ........................................................................................43
§3. Criteriul compoziţiei partidelor .................................................45
§4. Criteriul disciplinei votului membrilor de partid ......................46
§5. Criteriul originii partidelor ........................................................46
Secţiunea a 9-a. Pluralism politic şi pluripartidism.............................46
§1. Pluralism politic ........................................................................47
§2. Pluripartidism............................................................................48
§3. Bipartidism................................................................................48
§4. Partid dominant .........................................................................49
Secţiunea a 10-a. Partidele politice în România ..................................50
§1. Istoric ........................................................................................50
§2. Actualitate .................................................................................50
Secţiunea a 11-a. Finanţarea partidelor politice ..................................51
§1. Finanţarea publică (guvernamentală) ........................................52
§2. Finanţarea privată (neguvernamentală) .....................................56
§3. Controlul finanţării....................................................................58
Secţiunea a 12-a. Partidele politice la nivelul
Uniunii Europene ............................................................................60
Cuprins VII
Capitolul IV. Teoria statului (Concept, apariţia statului,
legitimitatea, funcţiile şi elementele statului) ..................................65
Secţiunea 1. Diverse abordări în definirea conceptului de stat............65
§1. Abordarea teologică ..................................................................66
§2. Abordarea filozofică..................................................................66
§3. Abordarea sociologică...............................................................70
§4. Abordarea juridică.....................................................................70
Secţiunea a 2-a. Definiţia statului........................................................73
Secţiunea a 3-a. Apariţia statului modern. Etapele formării statului ...75
§1. Formarea statului.......................................................................75
§2. Statul absolutist .........................................................................78
§3. Statul naţional ...........................................................................78
Secţiunea a 4-a. Esenţa şi legitimitatea statului...................................79
§1. Esenţa statului ...........................................................................79
§2. Statul ca instrument de dominare ..............................................80
§3. Conceptul de legitimitate a statului ...........................................80
§4. Originea puterii de stat ..............................................................81
§5. Justificarea autorităţii statului ...................................................82
Secţiunea a 5-a. Funcţiile statului........................................................83
§1. Concept .....................................................................................83
§2. Clasificarea funcţiilor statului ...................................................84
Secţiunea a 6-a. Elementele statului ....................................................85
§1. Teritoriul ...................................................................................85
§2. Populaţia....................................................................................86
§3. Suveranitatea .............................................................................86
Capitolul V. Teoria statului (Forma de stat, caracterele statului
român şi organizarea lui administrativă) ........................................91
Secţiunea 1. Forma de guvernământ....................................................91
§1. Noţiune......................................................................................93
§2. Monarhia ...................................................................................93
§3. Republica ..................................................................................95
Secţiunea a 2-a. Structura de stat.........................................................96
§1. Noţiune......................................................................................96
§2. Statul unitar ...............................................................................97
§3. Statul federal .............................................................................98
VIII Instituţii politice
§4. Asociaţiile de state ....................................................................99
Secţiunea a 3-a. Caracterele statului român.......................................100
§1. Stat naţional.............................................................................100
§2. Stat unitar şi indivizibil ...........................................................101
§3. Stat suveran şi independent .....................................................103
§4. Stat de drept ............................................................................103
§5. Stat democratic şi social..........................................................105
Secţiunea a 4-a. Organizarea administrativă a teritoriului
României .......................................................................................106
§1. Noţiune....................................................................................106
§2. Unităţile administrativ-teritoriale ale României......................106
Capitolul VI. Sistemul electoral..........................................................113
Secţiunea 1. Drepturile electorale......................................................113
Secţiunea a 2-a. Dreptul de vot..........................................................115
§1. Scurt istoric .............................................................................115
§2. Situaţia actuală ........................................................................116
§3. Regimul juridic al dreptului de vot. Trăsăturile votului ............121
Secţiunea a 3-a. Dreptul de a fi ales ..................................................124
§1. Scurt istoric .............................................................................125
§2. Beneficiarii dreptului de a fi ales. Regim juridic ....................126
Secţiunea a 4-a. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European..........130
§1. Condiţiile aderării României la Uniunea Europeană...............130
§2. Terminologie. Natura juridică a drepturilor electorale
la nivelul Uniunii Europene ......................................................131
§3. Dreptul de a alege membrii Parlamentului European..............133
§4. Dreptul de a fi ales membru al Parlamentului European.............135
§5. Incompatibilităţi ale mandatului de parlamentar european ..............138
Secţiunea a 5-a. Tipuri de sisteme electorale.....................................139
§1. Sistemul majoritar ...................................................................140
§2. Sistemul reprezentării proporţionale .......................................145
§3. Sisteme mixte..........................................................................146
Secţiunea a 6-a. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor
în România ....................................................................................148
§1. Cadrul legal .............................................................................148
§2. Stabilirea datei alegerilor ........................................................149
Cuprins IX
§3. Stabilirea numărului, delimitarea şi numerotarea
circumscripţiilor şi a colegiilor electorale.................................149
§4. Întocmirea listelor electorale şi a registrului electoral ............150
§5. Constituirea birourilor şi a oficiilor electorale ........................151
§6. Constituirea secţiilor de votare................................................153
§7. Propunerea candidaturilor .......................................................154
§8. Întocmirea buletinelor şi a ştampilelor de vot .........................156
§9. Campania electorală ................................................................158
§10. Desfăşurarea votării ..............................................................159
§11. Stabilirea rezultatelor votării şi atribuirea mandatelor ............161
Capitolul VII. Referendumul..............................................................169
Secţiunea 1. Noţiune..........................................................................169
Secţiunea a 2-a. Tipuri de referendum...............................................170
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al referendumului în România.......173
Secţiunea a 4-a. Procedura organizării referendumului
în România ....................................................................................178
Secţiunea a 5-a. Natura juridică a decretului de stabilire a
referendumului în România...........................................................183
Secţiunea a 6-a. Consecinţele organizării unui referendum ..............184
Capitolul VIII. Parlamentul (Apariţie, competenţe, structură).......188
Secţiunea 1. Apariţia Parlamentului ..................................................188
Secţiunea a 2-a. Principiile parlamentarismului ................................189
§1. Principiul suveranităţii naţionale.............................................189
§2. Principiul autonomiei Parlamentului.......................................190
§3. Principiul reprezentativităţii....................................................190
Secţiunea a 3-a. Competenţele Parlamentului ...................................191
§1. Precizări generale....................................................................191
§2. Competenţa de legiferare ........................................................193
§3. Competenţa de stabilire a direcţiilor statale şi juridice principale
ale activităţii sociale, politice, economice şi culturale ..................193
§4. Competenţa de alegere, formare, numire, avizare
sau revocare a unor autorităţi statale.........................................194
§5. Competenţa de control parlamentar ........................................194
X Instituţii politice
§6. Competenţa de conducere în politica externă..........................198
§7. Competenţa de organizare internă a sa....................................199
Secţiunea a 4-a. Structura Parlamentului...........................................200
Secţiunea a 5-a. Monocameralism sau bicameralism? ......................202
Capitolul IX. Parlamentul (Organizare, funcţionare, statut,
dizolvare)..........................................................................................208
Secţiunea 1. Structurile de lucru ale Parlamentului...........................208
§1. Precizări generale....................................................................208
§2. Grupurile politice parlamentare ..............................................210
§3. Birourile ..................................................................................211
§4. Comisiile parlamentare ...........................................................211
Secţiunea a 2-a. Modalitatea de lucru a Parlamentului......................212
Secţiunea a 3-a. Funcţionarea Parlamentului.....................................214
§1. Mandatul Parlamentului ..........................................................214
§2. Sesiunea ..................................................................................215
§3. Şedinţele..................................................................................215
Secţiunea a 4-a. Statutul deputaţilor şi al senatorilor.........................216
§1. Mandatul parlamentarului .......................................................217
§2. Incompatibilităţi şi imunităţi ...................................................217
Secţiunea a 5-a. Dizolvarea Parlamentului ........................................225
§1. Dizolvarea Parlamentului este o sancţiune?............................225
§2. Cine poate dizolva Parlamentul...............................................226
§3. Actul de dizolvare a Parlamentului .........................................229
§4. Când nu poate fi dizolvat Parlamentul ....................................230
Capitolul X. Parlamentul (Actele Parlamentului) ............................237
Secţiunea 1. Actele Parlamentului.....................................................237
§1. Legile ......................................................................................238
§2. Moţiunile.................................................................................239
§3. Hotărârile ................................................................................240
Secţiunea a 2-a. Desfăşurarea procesului legislativ...........................241
§1. Iniţiativa legislativă .................................................................244
§2. Avizarea proiectului de lege sau a propunerii legislative..........245
§3. Examinarea şi avizarea proiectelor şi a propunerilor
legislative în cadrul comisiilor permanente ..............................247
Cuprins XI
§4. Includerea proiectului de lege sau a propunerii legislative
pe ordinea de zi a şedinţei .........................................................250
§5. Dezbaterea în plen...................................................................251
§6. Votarea legii ............................................................................253
§7. Întoarcerea legii la prima Cameră sesizată..............................254
Capitolul XI. Puterea executivă..........................................................259
Secţiunea 1. Caracterizare generală...................................................259
§1. Terminologie...........................................................................259
§2. Rolul puterii executive ............................................................261
Secţiunea a 2-a. Structura puterii executive ......................................263
§1. Executivul monocefal..............................................................263
§2. Executivul bicefal....................................................................264
§3. Structura puterii executive în România ...................................264
Secţiunea a 3-a. Componenţa puterii executive.................................266
§1. Caracterizare generală.............................................................266
§2. Componenţa puterii executive în România .............................268
Secţiunea a 4-a. Guvernul României .................................................269
§1. Procedura numirii....................................................................269
§2. Mandat ....................................................................................271
§3. Organizare şi funcţionare ........................................................272
§4. Statutul membrilor ..................................................................273
§5. Actele Guvernului ...................................................................275
Secţiunea a 5-a. Delegarea legislativă ...............................................278
§1. Caracterizare generală.............................................................278
§2. Delegarea legislativă în România............................................279
Secţiunea a 6-a. Răspunderea membrilor Guvernului .......................284
§1. Răspunderea politică ...............................................................284
§2. Răspunderea juridică...............................................................286
Capitolul XII. Şeful de stat..................................................................295
Secţiunea 1. Caracterizarea instituţiei şefului de stat ........................295
§1. Caracterizare generală.............................................................295
§2. Evoluţia instituţiei şefului de stat în România.........................297
Secţiunea a 2-a. Desemnarea şefului de stat......................................299
§1. Procedura desemnării ..............................................................299
XII Instituţii politice
§2. Desemnarea Preşedintelui României.......................................302
Secţiunea a 3-a. Mandatul şefului de stat ..........................................303
§1. Caracterizare generală.............................................................303
§2. Mandatul Preşedintelui României ...........................................303
Secţiunea a 4-a. Funcţiile şi atribuţiile şefului de stat .......................305
§1. Funcţiile şefului de stat ...........................................................305
§2. Atribuţiile şefului de stat .........................................................306
§3. Funcţiile Preşedintelui României ............................................307
§4. Atribuţiile Preşedintelui României..........................................314
Secţiunea a 5-a. Actele şefului de stat ...............................................319
§1. Caracterizare generală.............................................................319
§2. Actele Preşedintelui României ................................................319
Secţiunea a 6-a. Răspunderea şefului de stat .....................................326
§1. Caracterizare generală.............................................................326
§2. Răspunderea Preşedintelui României......................................328
Capitolul XIII. Curtea Constituţională a României .........................339
Secţiunea 1. Scurt istoric ...................................................................339
Secţiunea a 2-a. Scop.........................................................................342
Secţiunea a 3-a. Judecătorii Curţii Constituţionale............................343
§1. Numărul judecătorilor şi condiţiile de acces la funcţie ...........343
§2. Numirea judecătorilor .............................................................344
§3. Mandatul judecătorilor ............................................................345
§4. Incompatibilităţi ......................................................................345
§5. Răspunderea judecătorilor.......................................................346
§6. Imunitatea judecătorilor ..........................................................346
§7. Independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor .......................346
Secţiunea a 4-a. Organizarea Curţii Constituţionale..........................347
§1. Preşedintele Curţii Constituţionale..........................................347
§2. Plenul Curţii Constituţionale...................................................347
§3. Magistraţii asistenţi ai Curţii Constituţionale..........................347
Secţiunea a 5-a. Atribuţiile Curţii Constituţionale ............................348
§1. Modalităţile de acces la Curtea Constituţională ......................348
§2. Obiecţia de neconstituţionalitate .............................................350
§3. Excepţia de neconstituţionalitate.............................................350
Cuprins XIII
§4. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale...................................352
Secţiunea a 6-a. Procedura în faţa Curţii Constituţionale..................357
§1. Reguli generale........................................................................357
§2. Reguli speciale ........................................................................358
Secţiunea a 7-a. Actele Curţii Constituţionale...................................359
Capitolul XIV. Autoritatea judecătorească.......................................365
Secţiunea 1. Organele autorităţii judecătoreşti ..................................365
§1. Instanţele judecătoreşti............................................................365
§2. Ministerul Public.....................................................................368
§3. Consiliul Superior al Magistraturii..........................................369
Secţiunea a 2-a. Puterea judecătorească ............................................371
§1. Noţiunea de justiţie .................................................................371
§2. Noţiunea de putere judecătorească..........................................372
§3. Principiile pe baza cărora se realizează justiţia .......................373
Secţiunea a 3-a. Raporturile juridice dintre autoritatea
judecătorească şi celelalte autorităţi publice .................................385
§1. Raporturile juridice cu Parlamentul ........................................385
§2. Raporturile juridice cu Preşedintele României........................387
§3. Raporturile juridice cu Guvernul.............................................390
Secţiunea a 4-a. Răspunderea magistraţilor.......................................391
§1. Precizări generale....................................................................391
§2. Răspunderea civilă ..................................................................392
§3. Răspunderea penală.................................................................393
§4. Răspunderea disciplinară ........................................................393


978-606-18-0007-0
Data aparitiei: 09 Apr 2012
Nr pagini : 416

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.062 sec