Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil. Partea generala, drepturi reale, obligatii, contracte, succesiuni

Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil. Partea generala, drepturi reale, obligatii, contracte, succesiuni
Preț: 90,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 700
Format: 17x24
Categoria: Civil

DESCRIERE

Reducere: 5%

Data aparitiei: Februarie 2012

Aceasta este prima lucrare de doctrină care oferă o analiză de ansamblu a principalelor instituţii ale dreptului civil, în lumina noii reglementări – Codul civil din 2009. Publicarea unei cărţi de asemenea amploare, într-un timp atât de scurt de la intrarea în vigoare a noului Cod civil, poate fi un gest riscant, însă, cu siguranţă, necesar. Riscant, pentru că noul Cod „ascunde”, probabil, în formulările lui, şi unele „capcane”, ce nu vor putea fi descoperite decât în timp, pe măsura aplicării în practică a instituţiilor sale; necesar pentru că numai explicitarea şi interpretarea de către doctrină a noilor reglementări ajută la înţelegerea lor corectă şi pot duce la o aplicare şi o jurisprudenţă unitare.

Cartea este adresată în primul rând studenţilor, dar, în faţa noutăţilor şi a schimbărilor pe care noul Cod le impune în societatea românească, chiar şi juriştii cu experienţă sunt nevoiţi să se reîntoarcă, pentru următorii ani, cel puţin, la cărţile şi cursurile universitare. Aşa încât, această carte le va fi, în egală măsură, utilă magistraţilor, avocaţilor şi juriştilor, în general.
CUPRINS
TITLUL PRELIMINAR. APLICAREA ÎN TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009____ 1
1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivităţii.
Facta praeterita, facta pendentia, facta futura ___________________ 1
2. Precizări introductive privind aplicarea în timp a noului Cod civil _____ 2
3. Legea aplicabilă actului juridic ________________________________ 3
4. Legea aplicabilă prescripţiei extinctive şi decăderii ________________ 7
5. Legea aplicabilă accesiunii, uzucapiunii şi posesiei _______________ 8
6. Legea aplicabilă dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată _ 9
7. Legea aplicabilă în materie de carte funciară ___________________ 10
8. Legea aplicabilă faptelor juridice licite ca izvoare de obligaţii _______ 11
9. Legea aplicabilă faptelor ilicite ca izvoare de obligaţii (răspunderii
civile delictuale)_________________________________________ 11
10. Legea aplicabilă garanţiilor_________________________________ 12
11. Legea aplicabilă în materie de moştenire _____________________ 13
12. Legea aplicabilă efectelor viitoare ale altor situaţii uridice trecute___ 14
TITLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE ______________________________ 16
Capitolul I. Consideraţii generale referitoare la dreptul de proprietate ___ 16
1. Noţiunile de proprietate şi de drept de proprietate________________ 16
2. Formele dreptului de proprietate _____________________________ 16
Capitolul II. Dreptul de proprietate privată __________________________ 17
1. Noţiune _________________________________________________ 17
2. Titularii dreptului de proprietate privată ________________________ 18
3. Obiectul dreptului de proprietate privată _______________________ 18
4. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată_______________ 19
4.1. Posesia (ius possidendi) ________________________________ 19
4.2. Folosinţa (ius utendi şi ius fruendi)_________________________ 19
4.3. Dispoziţia (ius abutendi sau abusus) _______________________ 20
5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată ___________ 20
5.1. Dreptul de proprietate privată este un drept absolut ___________ 20
5.2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv ________________ 21
5.3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu________________ 21
6. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată________________ 21
6.1. Consideraţii generale ___________________________________ 21
6.2. Limite legale de interes privat ____________________________ 23
6.2.1. Limite referitoare la folosirea apelor ________________________23
6.2.2. Picătura streşinii _______________________________________24
6.2.3. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite
construcţii, lucrări şi plantaţii___________________________________25
6.2.4. Limite privind vederea asupra proprietăţii vecinului ____________25
6.2.5. Limite referitoare la dreptul de trecere ______________________25
Instituţii de drept civil
VIII
6.2.6. Alte limite legale_______________________________________ 27
6.3. Limite convenţionale (voluntare) ___________________________27
7. Enumerarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate
privată _________________________________________________29
8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privată __________________29
8.1. Realizarea şi desfiinţarea construcţiilor______________________29
8.2. Circulaţia juridică a imobilelor proprietate privată ______________32
Capitolul III. Dreptul de proprietate publică__________________________34
1. Noţiune _________________________________________________34
2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publică_______________35
3. Obiectul dreptului de proprietate publică________________________36
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică _______37
5. Modurile de dobândire a proprietăţii publice. Exproprierea pentru
cauză de utilitate publică___________________________________38
5.1. Enumerarea modurilor de dobândire a proprietăţii publice _______38
5.2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică ________________39
6. Exercitarea dreptului de proprietate publică _____________________43
6.1. Consideraţii generale ___________________________________43
6.2. Dreptul de administrare__________________________________45
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate publică _________________47
6.4. Închirierea bunurilor proprietate publică _____________________50
6.5. Dreptul de folosinţă gratuită ______________________________51
7. Încetarea dreptului de proprietate publică_______________________51
Capitolul IV. Acţiunea în revendicare _______________________________52
Secţiunea I. Aspecte generale referitoare la acţiunea în revendicare
imobiliară _____________________________________________________52
1. Noţiune şi caractere generale ________________________________52
2. Delimitarea acţiunii în revendicare de alte acţiuni reale ____________52
2.1. Acţiunea în revendicare şi acţiunea posesorie ________________52
2.2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea confesorie________________53
2.3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea negatorie ________________53
2.4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire ______________54
2.5. Acţiunea în revendicare şi petiţia de ereditate ________________54
2.6. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în evacuare ______________55
2.7. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în constatare _____________56
3. Calitatea procesuală _______________________________________56
Secţiunea a II-a. Acţiunea în revendicare imobiliară____________________59
1. Proba dreptului de proprietate________________________________59
2. Imprescriptibilitatea acţiunii în revendicare imobiliare______________65
Secţiunea a III-a. Acţiunea în revendicare mobiliară____________________65
1. Situaţii de distins __________________________________________65
2. Ipoteza reglementată de art. 937 alin. (1) C.civ. __________________66
2.1. Precizări prealabile _____________________________________66
2.2. Condiţii referitoare la bunuri ______________________________66
2.3. Condiţii referitoare la persoane ____________________________67
Cuprins
IX
2.4. Condiţii referitoare la posesia terţului dobânditor______________ 68
3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terţul
dobânditor de bună-credinţă _______________________________ 69
4. Revendicarea bunului mobil de la hoţ, de la găsitorul care nu s-a
conformat dispoziţiilor art. 941 şi urm. C.civ. sau de la terţul
dobânditor de rea-credinţă_________________________________ 71
5. Ipoteza în care găsitorul bunului mobil s-a conformat dispoziţiilor
art. 941 şi urm. C.civ. _____________________________________ 72
Secţiunea a IV-a. Efectele admiterii acţiunii în revendicare______________ 73
1. Precizări introductive ______________________________________ 73
2. Restituirea lucrului ________________________________________ 73
3. Restituirea productelor şi a fructelor __________________________ 74
4. Suportarea cheltuielilor făcute de către posesor _________________ 75
TITLUL II. ACTUL JURIDIC CIVIL ___________________________________ 77
Capitolul I. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile ______________ 77
1. Definiţia actului juridic civil __________________________________ 77
2. Clasificarea actelor juridice civile _____________________________ 77
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale şi acte juridice
plurilaterale__________________________________________ 77
2.2. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit _______ 79
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative şi acte juridice
declarative __________________________________________ 82
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare şi
acte juridice de dispoziţie_______________________________ 83
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) şi
acte juridice reale_____________________________________ 84
2.6. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice nepatrimoniale _______ 85
2.7. Acte juridice civile între vii şi acte juridice civile pentru cauză
de moarte___________________________________________ 85
2.8. Acte juridice civile subiective şi acte juridice civile condiţie ______ 85
2.9. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice civile afectate
de modalităţi_________________________________________ 86
2.10. Acte juridice civile principale şi acte juridice civile accesorii ____ 87
2.11. Acte juridice civile cauzale şi acte juridice civile abstracte _____ 87
2.12. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice civile
care pot fi încheiate şi prin reprezentant ___________________ 88
2.13. Acte juridice civile numite şi acte juridice civile nenumite ______ 88
2.14. Acte juridice civile cu executare dintr-o dată şi acte
juridice civile cu executare succesivă _____________________ 89
Capitolul II. Condiţiile actului juridic civil ___________________________ 90
Secţiunea I. Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil _________ 90
1. Noţiune _________________________________________________ 90
2. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil _______________________ 91
Instituţii de drept civil
X
Secţiunea a II-a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil ______________92
1. Noţiune _________________________________________________92
2. Regula (principiul) capacităţii de a încheia acte juridice şi excepţia
incapacităţii _____________________________________________92
Secţiunea a III-a. Consimţământul _________________________________94
1. Noţiune şi aspecte generale _________________________________94
2. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică. Principiile
voinţei juridice ___________________________________________95
3. Cerinţele valabilităţii consimţământului _________________________98
3.1. Precizări introductive____________________________________98
3.2. Consimţământul să provină de la o persoană cu discernământ ___98
3.3. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte
juridice (animo contrahendi negotii) _______________________99
3.4. Consimţământul să fie liber, adică să nu fie alterat de vreun
viciu de consimţământ_________________________________100
4. Eroarea ________________________________________________100
4.1. Noţiune _____________________________________________100
4.2. Clasificare ___________________________________________100
4.3. Structura erorii esenţiale ________________________________103
4.4. Cerinţele erorii esenţiale ________________________________103
4.5. Sancţiune____________________________________________104
5. Dolul___________________________________________________105
5.1. Noţiune _____________________________________________105
5.2. Structura dolului_______________________________________106
5.3. Cerinţele dolului_______________________________________107
5.4. Sancţiune____________________________________________108
5.5. Proba dolului _________________________________________109
6. Violenţa ________________________________________________109
6.1. Noţiune _____________________________________________109
6.2. Clasificare ___________________________________________109
6.3. Structura violenţei _____________________________________110
6.4. Cerinţele violenţei _____________________________________110
6.5. Sancţiune____________________________________________112
7. Leziunea _______________________________________________112
7.1. Noţiune _____________________________________________112
7.2. Structura leziunii ______________________________________113
7.3. Domeniul de aplicare___________________________________113
7.4. Sancţiune____________________________________________115
Secţiunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil ________________________115
1. Noţiune ________________________________________________115
2. Cerinţele valabilităţii obiectului actului juridic civil ________________116
2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului actului juridic civil __116
2.2. Obiectul să fie determinat sau determinabil _________________116
2.3. Obiectul să fie licit _____________________________________117
2.4. Obiectul să existe _____________________________________118
Cuprins
XI
2.5. Obiectul să fie posibil __________________________________ 119
2.6. Obiectul să fie în circuitul civil ___________________________ 119
2.7. Obiectul să fie o faptă personală a celui care se obligă________ 119
2.8. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare ori a altei
cerinţe prevăzute de lege______________________________ 120
Secţiunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil___________________ 120
1. Noţiune ________________________________________________ 120
2. Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil__________________ 121
2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii cauzei actului juridic civil ____ 121
2.2. Cauza să existe ______________________________________ 122
2.3. Cauza să fie licită _____________________________________ 122
2.4. Cauza să fie morală ___________________________________ 123
3. Proba cauzei____________________________________________ 123
Secţiunea a VI-a. Forma actului juridic civil _________________________ 124
1. Consideraţii generale _____________________________________ 124
1.1. Noţiunea de formă a actului juridic civil ____________________ 124
1.2. Principiul consensualismului ____________________________ 124
1.3. Clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil ________ 125
2. Forma ad validitatem _____________________________________ 125
3. Forma ad probationem____________________________________ 128
4. Forma pentru opozabilitate faţă de terţi _______________________ 129
Secţiunea a VII-a. Modalităţile actului juridic civil_____________________ 131
1. Termenul ______________________________________________ 131
1.1. Noţiune_____________________________________________ 131
1.2. Clasificare___________________________________________ 131
1.3. Efecte ______________________________________________ 133
2. Condiţia _______________________________________________ 135
2.1. Noţiune_____________________________________________ 135
2.2. Clasificare___________________________________________ 135
2.3. Efectele condiţiei _____________________________________ 138
2.4. Comparaţie între termen şi condiţie _______________________ 141
3. Sarcina ________________________________________________ 142
3.1. Noţiune_____________________________________________ 142
3.2. Clasificare___________________________________________ 142
3.3. Efecte ______________________________________________ 143
3.4. Comparaţie între condiţie şi sarcină_______________________ 143
Capitolul III. Efectele actului juridic civil___________________________ 144
1. Consideraţii generale referitoare la efectele actului juridic civil _____ 144
1.1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil __________________ 144
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil __________________ 144
1.3. Noţiunea şi enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil _ 147
2. Principiul forţei obligatorii __________________________________ 147
2.1. Noţiune şi justificare___________________________________ 147
2.2. Excepţii_____________________________________________ 148
Instituţii de drept civil
XII
3. Irevocabilitatea actului juridic civil ____________________________153
3.1. Noţiune şi justificare ___________________________________153
3.2. Excepţii _____________________________________________154
4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil_________________157
4.1. Noţiune şi justificare ___________________________________157
4.2. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi a actului
juridic ______________________________________________157
4.3. Noţiunile de parte, terţ şi având-cauză _____________________158
4.4. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil___162
4.5. Excepţii de la opozabilitatea actului juridic civil_______________171
4.6. Simulaţia ____________________________________________172
4.6.1. Noţiune_____________________________________________ 172
4.6.2. Formele simulaţiei ____________________________________ 173
4.6.3. Efectele simulaţiei ____________________________________ 174
4.6.4. Acţiunea în simulaţie __________________________________ 177
5. Efectele specifice contractelor sinalagmatice ___________________179
5.1. Consideraţii introductive ________________________________179
5.2. Excepţia de neexecutare a contractului ____________________179
5.3. Rezoluţiunea şi rezilierea _______________________________181
5.3.1. Rezoluţiunea ________________________________________ 181
5.3.2. Rezilierea___________________________________________ 185
5.4. Riscul contractului sinalagmatic __________________________185
6. Răspunderea civilă contractuală (executarea indirectă a obligaţiilor
contractuale) ___________________________________________187
6.1. Consideraţii prealabile__________________________________187
6.2. Condiţiile acordării de despăgubiri ________________________188
6.2.1. Enumerare __________________________________________ 188
6.2.2. Fapta ilicită__________________________________________ 188
6.2.3. Prejudiciul __________________________________________ 189
6.2.4. Raportul de cauzalitate ________________________________ 190
6.2.5. Vinovăţia ___________________________________________ 191
6.2.6. Punerea în întârziere __________________________________ 191
6.2.7. Clauzele cu privire la răspundere ________________________ 193
6.3. Evaluarea despăgubirilor________________________________194
6.3.1. Enumerarea modurilor de evaluare _______________________ 194
6.3.2. Evaluarea judiciară ___________________________________ 194
6.3.3. Evaluarea convenţională. Clauza penală___________________ 195
6.3.4. Evaluarea legală _____________________________________ 196
Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil __________________________198
1. Noţiuni generale _________________________________________198
1.1. Definiţia nulităţii _______________________________________198
1.2. Funcţiile nulităţii_______________________________________199
1.3. Concepţia despre nulitate _______________________________200
1.4. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil ____________________200
1.4.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă _____________________ 200
1.4.2. Nulitatea parţială şi nulitatea totală _______________________ 201
Cuprins
XIII
1.4.3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală______________________202
1.4.4. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă ________________________203
1.4.5. Nulităţi amiabile şi nulităţi judiciare. Precizări privind
aşa-numitele nulităţi de drept. Clauze considerate nescrise _________203
1.5. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil (de alte
cauze de ineficacitate a actului juridic) ___________________ 206
1.5.1. Nulitatea şi rezoluţiunea ________________________________207
1.5.2. Nulitatea şi rezilierea __________________________________208
1.5.3. Nulitatea şi revocarea__________________________________208
1.5.4. Nulitatea şi caducitatea_________________________________208
1.5.5. Nulitatea şi inopozabilitatea _____________________________209
1.5.6. Nulitatea şi reducţiunea ________________________________210
2. Cauzele de nulitate_______________________________________ 210
2.1. Precizări introductive __________________________________ 210
2.2. Cauzele de nulitate absolută ____________________________ 211
2.3. Cauzele de nulitate relativă _____________________________ 214
3. Regimul juridic al nulităţii __________________________________ 215
3.1. Precizări introductive __________________________________ 215
3.2. Regimul juridic al nulităţii relative_________________________ 215
3.2.1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic
al nulităţii relative __________________________________________215
3.2.2. Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu, numai
de persoana interesată______________________________________216
3.2.3. Nulitatea relativă este prescriptibilă pe cale de acţiune
şi imprescriptibilă pe cale de excepţie __________________________217
3.2.4. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare expresă
ori tacită _________________________________________________217
3.3. Regimul juridic al nulităţii absolute________________________ 219
3.3.1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al
nulităţii absolute ___________________________________________219
3.3.2. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes,
de instanţă, de procuror sau de alte organe prevăzute de lege _______219
3.3.3. Nulitatea absolută este imprescriptibilă ____________________221
3.3.4. Nulitatea absolută, în principiu, nu poate fi acoperită prin
confirmare________________________________________________221
3.4. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea
relativă ____________________________________________ 222
4. Efectele nulităţii _________________________________________ 223
4.1. Consideraţii generale __________________________________ 223
4.1.1. Noţiunea de efecte ale nulităţii ___________________________223
4.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii ___________________224
4.2. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii ___________________ 224
4.2.1. Noţiune _____________________________________________224
4.2.2. Excepţii_____________________________________________225
4.3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare (restitutio in integrum) __ 225
4.3.1. Noţiune _____________________________________________225
Instituţii de drept civil
XIV
4.3.2. Aspecte procesuale ___________________________________ 226
4.3.3. Excepţii de la principiul restitutio in integrum________________ 227
4.3.4. Modalităţi de restituire _________________________________ 228
4.4. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării
actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) ___230
4.4.1. Noţiune şi justificare___________________________________ 230
4.4.2. Excepţii ____________________________________________ 230
4.5. Cazurile care înlătură principiul quod nullum est,
nullum producit effectum_______________________________234
4.5.1. Precizări prealabile ___________________________________ 234
4.5.2. Conversiunea actului juridic_____________________________ 234
4.5.3. Error communis facit ius________________________________ 236
4.5.4. Principiul răspunderii civile delictuale _____________________ 237
TITLUL III. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ _____________________238
Capitolul I. Consideraţii generale _________________________________238
1. Noţiune ________________________________________________238
2. Forme _________________________________________________238
Capitolul II. Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta
proprie __________________________________________________239
Secţiunea I. Prejudiciul _________________________________________239
1. Noţiune. Prejudiciul patrimonial şi prejudiciul moral ______________239
2. Cerinţele reparării prejudiciului ______________________________240
2.1. Prejudiciul să fie cert ___________________________________240
2.2. Prejudiciul să nu fi fost reparat în prealabil de o terţă
persoană fizică sau juridică_____________________________240
3. Principiile reparării prejudiciului______________________________242
3.1. Principiul posibilităţii reparării prejudiciului pe cale
convenţională _______________________________________242
3.2. Principiul reparării integrale a prejudiciului __________________242
3.3. Principiul reparării în natură a prejudiciului __________________243
3.4. Principiul răspunderii solidare ____________________________243
4. Repararea prin echivalent a prejudiciului ______________________243
4.1. Modalităţi de reparare prin echivalent a prejudiciului __________243
4.2. Stabilirea despăgubirilor în cazul reparării prin echivalent
a prejudiciului _______________________________________244
Secţiunea a II-a. Fapta ilicită _____________________________________246
1. Noţiune ________________________________________________246
2. Fapta ilicită, element distinct al răspunderii civile delictuale ________247
3. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile________247
3.1. Precizări introductive___________________________________247
3.2. Legitima apărare (art. 1360 C.civ. şi art. 44 C.pen.) ___________248
3.3. Starea de necesitate (art. 1361 C.civ. şi art. 45 C.pen.) ________248
3.4. Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege
sau ordinul superiorului________________________________248
Cuprins
XV
3.5. Divulgarea secretului comercial impusă de anumite
împrejurări _________________________________________ 249
3.6. Exercitarea normală a unui drept subiectiv _________________ 249
3.7. Consimţământul victimei _______________________________ 250
Secţiunea a II-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu ___ 251
Secţiunea a IV-a. Vinovăţia _____________________________________ 252
1. Noţiunea şi structura vinovăţiei _____________________________ 252
2. Formele şi modalităţile vinovăţiei ____________________________ 252
3. Criterii pentru stabilirea vinovăţiei ___________________________ 253
4. Capacitatea delictuală (discernământul) ______________________ 254
5. Cauzele care înlătură vinovăţia _____________________________ 255
Secţiunea a V-a. Aspecte specifice privind răspunderea civilă
delictuală a persoanei juridice pentru fapta sa proprie_________________ 256
1. Particularităţi privind condiţiile răspunderii persoanei juridice
pentru fapta proprie _____________________________________ 256
2. Efectele răspunderii persoanei juridice _______________________ 256
Capitolul III. Răspunderea civilă delictuală indirectă_________________ 257
Secţiunea I. Răspunderea pentru fapta altuia _______________________ 257
1. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie _ 257
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 257
1.2. Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicţie ___________________________________ 257
1.3. Condiţiile răspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicţie ___________________________________ 258
1.4. Efectele răspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicţie ___________________________________ 260
1.5. Corelaţia dintre răspunderea părinţilor şi răspunderea
altei persoane care avea obligaţia de supraveghere
a minorului _________________________________________ 260
2. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului ______________ 261
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 261
2.2. Fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta
prepusului__________________________________________ 263
2.3. Condiţiile răspunderii comitentului pentru fapta prepusului _____ 263
2.4. Efectele răspunderii ___________________________________ 264
2.4.1. Efectele răspunderii comitentului în raporturile dintre
comitent şi victima prejudiciului _______________________________264
2.4.2. Efectele răspunderii comitentului în raporturile dintre
comitent şi prepus. Regresul comitentului _______________________266
2.5. Corelaţia dintre răspunderea părinţilor şi răspunderea
comitentului ________________________________________ 267
Secţiunea a II-a. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale sau de lucruri _________________________________________ 268
1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general _____ 268
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 268
Instituţii de drept civil
XVI
1.2. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate
de lucruri în general __________________________________270
1.3. Condiţiile răspunderii. Cauze exoneratoare de răspundere _____271
1.4. Efectele răspunderii____________________________________272
1.5. Corelaţia cu alte forme de răspundere _____________________272
2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale _____________272
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________272
2.2. Fundamentarea răspunderii _____________________________274
2.3. Condiţiile răspunderii. Cauzele exoneratoare de răspundere____274
2.4. Efectele răspunderii____________________________________274
3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ______275
3.1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________275
3.2. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin
ruina edificiului ______________________________________275
3.3. Condiţiile răspunderii. Cauzele exoneratoare de răspundere____275
3.4. Efectele răspunderii____________________________________276
4. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau
aruncarea din imobil a unui lucru ___________________________276
TITLUL IV. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ŞI DECĂDEREA________________277
Capitolul I. Prescripţia extinctivă _________________________________277
Secţiunea I. Consideraţii generale referitoare la prescripţia extinctivă _____277
1. Definiţia şi reglementarea prescripţiei extinctive_________________277
2. Natura juridică a prescripţiei extinctive ________________________278
3. Efectul prescripţiei extinctive________________________________279
3.1. Noţiune şi consecinţe __________________________________279
3.2. Principiile efectului prescripţiei extinctive ___________________280
Secţiunea a II-a. Domeniul prescripţiei extinctive _____________________282
1. Noţiune ________________________________________________282
2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale ___282
2.1. Prescripţia extinctivă şi drepturile de creanţă ________________282
2.2. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale accesorii _____________283
2.3. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale principale ____________283
3. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
nepatrimoniale__________________________________________284
3.1. Principiul imprescriptibilităţii drepturilor nepatrimoniale ________284
3.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii drepturilor
nepatrimoniale_______________________________________285
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei extinctive ____285
4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei
(a apărării de fond) ___________________________________285
4.2. Acţiunea în constatare__________________________________287
4.3. Acţiunile mixte ________________________________________288
4.4. Dualitatea de acţiuni ___________________________________288
4.5. Drepturile potestative (secundare) ________________________289
Cuprins
XVII
4.6. Acţiunea în repararea (compensarea) prejudiciului moral ______ 290
4.7. Acţiunea în restituirea prestaţiilor executate în baza
unui act juridic civil desfiinţat, desfăcut sau ale cărui
obligaţii au devenit imposibil de executat _________________ 290
4.8. Acţiunile în materie de carte funciară______________________ 291
4.9. Prescripţia extinctivă în materie succesorală________________ 292
Secţiunea a III-a. Termenele de prescripţie extinctivă _________________ 295
1. Noţiune şi clasificare _____________________________________ 295
2. Termenul general de prescripţie extinctivă ____________________ 296
3. Termene speciale de prescripţie extinctivă ____________________ 297
Secţiunea a IV-a. Cursul prescripţiei extinctive ______________________ 300
Subsecţiunea I. Începutul prescripţiei extinctive ____________________ 300
1. Regula generală privind începutul prescripţiei extinctive__________ 300
2. Reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive___________ 300
2.1. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea obligaţiilor
de a da sau de a face ________________________________ 300
2.2. Ipoteza dreptului la acţiunea în restituirea prestaţiilor _________ 301
2.3. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea prestaţiilor
succesive __________________________________________ 301
2.4. Ipoteza dreptului la acţiune în materia asigurărilor contractuale _ 301
2.5. Ipoteza dreptului la acţiunea în repararea pagubei
cauzate printr-o faptă ilicită şi cazuri asimilate _____________ 301
2.6. Ipoteza dreptului la acţiunea în anularea actului juridic ________ 304
2.7. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere pentru vicii
aparente___________________________________________ 305
2.8. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere pentru vicii
ascunse ___________________________________________ 306
2.9. Alte reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive _____ 307
Subsecţiunea a II-a. Suspendarea prescripţiei extinctive _____________ 310
1. Noţiune. Justificare_______________________________________ 310
2. Cauzele de suspendare ___________________________________ 311
2.1. Cauzele generale de suspendare ________________________ 311
2.2. Cauzele speciale de suspendare_________________________ 312
3. Efectele suspendării______________________________________ 313
3.1. Efectul general _______________________________________ 313
3.2. Efectul special _______________________________________ 313
3.3. Beneficiul şi extinderea efectului suspendării _______________ 314
Subsecţiunea a III-a. Întreruperea prescripţiei extinctive _____________ 314
1. Noţiune. Justificare_______________________________________ 314
2. Cauzele de întrerupere____________________________________ 315
3. Efectele întreruperii ______________________________________ 318
4. Beneficiul şi extinderea efectului întreruptiv____________________ 319
Subsecţiunea a IV-a. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă __ 319
1. Noţiune. Justificare_______________________________________ 319
2. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă __________ 320
Instituţii de drept civil
XVIII
3. Termenul pentru repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă ______________________________________________321
4. Efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă_____________321
Subsecţiunea a V-a. Împlinirea prescripţiei extinctive ________________322
1. Precizări prealabile _______________________________________322
2. Regulile de stabilire a momentului împlinirii prescripţiei extinctive ___322
Capitolul II. Decăderea __________________________________________323
1. Noţiune. Clasificarea termenelor de decădere __________________323
2. Domeniul de aplicare______________________________________323
3. Regimul juridic ___________________________________________326
4. Efectele decăderii ________________________________________327
TITLUL V. CONTRACTE SPECIALE _________________________________328
Capitolul I. Contractul de vânzare_________________________________328
Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice________________328
1. Noţiune ________________________________________________328
2. Reglementări naţionale şi europene __________________________329
3. Caracterele juridice ale vânzării _____________________________329
Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate specifice ______________________333
1. Regula: capacitatea; excepţia: incapacitatea ___________________333
2. Incapacităţi speciale de a vinde şi de a cumpăra ________________334
A. Incapacităţi de a cumpăra ________________________________335
B. Incapacităţi de a vinde ___________________________________336
3. Consimţământul__________________________________________336
A. Antecontractul de vânzare-cumpărare_______________________337
B. Pactul de opţiune: promisiune unilaterală de vânzare___________338
C. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare ________________340
D. Pactul de preferinţă _____________________________________341
E. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort) _____________341
F. Dreptul de preempţiune al cumpărătorului____________________342
G. Manifestări ale consimţământului în vânzarea de consumaţie ____346
H. Arvuna şi acontul _______________________________________349
4. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare____________________350
A. Lucrul vândut __________________________________________351
B. Preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului ____________________358
C. Preţul lezionar şi vânzarea pe un euro ______________________361
5. Cauza: motivul, scopul şi interesul părţilor _____________________362
6. Publicitatea imobiliară _____________________________________364
7. Interpretarea clauzelor şi calificarea contractului ________________365
A. Interpretarea (clauzelor) contractului ________________________365
B. Calificarea contractului___________________________________366
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare___________367
1. Transferul proprietăţii: de drept sau în sarcina vânzătorului? _______367
A. Strămutarea proprietăţii: de drept (automatic, abstract şi
instantanee)_________________________________________368
Cuprins
XIX
B. Momentul transferului dreptului de proprietate________________ 369
C. Riscul pieirii fortuite a lucrului şi al contractului _______________ 370
2. Obligaţiile vânzătorului ____________________________________ 371
A. Obligaţia de predare a lucrului vândut ______________________ 372
B. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii_______________________ 377
C. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut ____________ 382
3. Obligaţiile cumpărătorului__________________________________ 390
A. Obligaţia de plată a preţului ______________________________ 390
B. Obligaţia de a prelua lucrul vândut _________________________ 393
C. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării. __________________ 393
Secţiunea a IV-a. Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare:
vânzări particularizate__________________________________________ 394
1. Vânzarea pe încercate ____________________________________ 395
2. Vânzarea unei moşteniri___________________________________ 396
3. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare _______________________ 397
4. Vânzarea de consumaţie __________________________________ 398
A. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală?____________ 399
B. Armonizarea şi „normalizarea” contractelor de consumaţie ______ 401
Capitolul II. Contractul de donaţie ________________________________ 403
Secţiunea I. Delimitarea contractului de donaţie _____________________ 403
1. Noţiune şi reglementare ___________________________________ 403
2. Caractere juridice ________________________________________ 404
Secţiunea a II-a. Condiţii de fond _________________________________ 405
1. Capacitatea părţilor ______________________________________ 405
A. Incapacităţi de a dispune prin donaţii _______________________ 406
B. Incapacităţi de a primi donaţii _____________________________ 407
C. Incapacităţi privind donaţiile de organe _____________________ 408
D. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice __________ 410
2. Formarea acordului de voinţe_______________________________ 411
3. Obiectul contractului______________________________________ 412
4. Cauza _________________________________________________ 413
Secţiunea a III-a. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei___________ 413
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor.________ 414
2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei. __________ 415
3. Revocabilitatea donaţiilor între soţi __________________________ 415
Secţiunea a IV-a. Principiul solemnităţii donaţiei _____________________ 416
Secţiunea a V-a. Donaţiile deghizate, donaţiile indirecte şi darurile
de nuntă ____________________________________________________ 418
1. Donaţia deghizată _______________________________________ 418
2. Donaţiile indirecte________________________________________ 419
A. Renunţarea la un drept __________________________________ 419
B. Remiterea de datorie ___________________________________ 420
C. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane ___________________ 420
3. Darul manual ___________________________________________ 421
A. Darul manual: donaţie simplificată _________________________ 421
Instituţii de drept civil
XX
B. Darurile de nuntă _______________________________________422
Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de donaţie ____________________422
1. Obligaţiile donatorului _____________________________________423
A. Obligaţia de predare a lucrului_____________________________423
B. Obligaţia de garanţie a donatorului _________________________423
2. Obligaţiile donatarului _____________________________________424
3. Efectele donaţiei faţă de terţi________________________________424
Secţiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaţiilor _____________424
1. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea „fără justificare”
a sarcinii ______________________________________________425
A. Neexecutarea sarcinii ___________________________________426
B. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor___________________________426
2. Revocarea pentru ingratitudine ______________________________427
Capitolul III. Contractul de locaţiune ______________________________430
Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi formare __________________________430
1. Definirea şi durata locaţiunii ________________________________430
2. Delimitarea locaţiunii ______________________________________431
A. Caracterele juridice ale locaţiunii ___________________________431
B. Asemănări şi deosebiri faţă de alte contracte _________________432
3. Natura juridică a dreptului locatarului _________________________433
4. Formarea contractului de locaţiune___________________________433
A. Consimţământul părţilor __________________________________433
B. Capacitatea părţilor _____________________________________434
C. Obiectul contractului ____________________________________434
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune ___________________436
1. Obligaţiile locatorului ______________________________________437
A. Obligaţia de predare a lucrului_____________________________437
B. Obligaţia menţinerii stării corespunzătoare de întrebuinţare
a lucrului ___________________________________________437
C. Obligaţia de garanţie ____________________________________438
2. Obligaţiile locatarului (chiriaşului) ____________________________441
A. Obligaţia de a lua în primire lucrul __________________________441
B. Obligaţia de plată a chiriei ________________________________441
C. Obligaţia de a folosi lucrul cu prudenţă şi diligenţă _____________443
D. Obligaţia de restituire a lucrului ____________________________444
Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii _________________445
1. Sublocaţiunea ___________________________________________446
2. Cesiunea contractului de locaţiune ___________________________447
Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune__________________448
1. Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală __________________449
2. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului şi tacita relocaţiune ___450
3. Încetarea locaţiunii prin reziliere _____________________________451
4. Încetarea locaţiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului _____________451
5. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea (desfacerea) titlului
locatorului _____________________________________________452
6. Efectele înstrăinării lucrului închiriat prin acte între vii ____________452
Cuprins
XXI
Secţiunea V. Particularităţile închirierii locuinţei______________________ 453
1. Închirierea locuinţei – varietate a contractului de locaţiune ________ 453
2. Formarea contractului ____________________________________ 454
A. Părţile contractante_____________________________________ 454
B. Locuinţa închiriată______________________________________ 454
C. Forma contractului de închiriere___________________________ 456
3. Durata închirierii locuinţei determinată: prin consens,
dar şi prin lege _________________________________________ 456
4. Executarea contractului de închiriere a locuinţei ________________ 458
5. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul
de locuinţe ____________________________________________ 459
6. Atribuirea contractului în caz de divorţ________________________ 460
7. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei__________________ 461
8. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială______________ 463
A. Locuinţa socială _______________________________________ 463
B. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie ________________ 464
C. Locuinţa de necesitate __________________________________ 466
D. Locuinţa de protocol ____________________________________ 466
Secţiunea a VI-a. Particularităţile contractului de arendare _____________ 467
1. Formarea contractului de arendare __________________________ 467
A. Obiectul arendării ______________________________________ 468
B. Forma contractului de arendare ___________________________ 468
2. Executarea contractului de arendare _________________________ 469
A. Obligaţiile arendatorului _________________________________ 469
B. Obligaţiile arendaşului___________________________________ 469
3. Suportarea riscurilor______________________________________ 471
4. Încetarea şi reînnoirea contractului de arendare ________________ 472
Capitolul IV. Contractul de mandat _______________________________ 473
Secţiunea I. Regimul juridic general_______________________________ 473
Secţiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare _________________________ 474
1. Caractere juridice şi delimitare______________________________ 474
2. Formarea contractului de mandat ___________________________ 476
A. Capacitatea părţilor_____________________________________ 476
B. Obiectul contractului ____________________________________ 476
C. Forma şi întinderea mandatului ___________________________ 477
D. Durata şi dovada mandatului _____________________________ 478
3. Efectele contractului de mandat_____________________________ 479
A. Efectele mandatului între părţi ____________________________ 479
B. Efectele mandatului faţă de terţi ___________________________ 482
4. Încetarea mandatului _____________________________________ 483
A. Cazuri de încetare______________________________________ 483
B. Efectele încetării mandatului______________________________ 484
Secţiunea a III-a. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere) _ 485
Secţiunea a IV-a. Contractul de comision __________________________ 486
1. Definire, caractere, reglementare____________________________ 486
Instituţii de drept civil
XXII
2. Condiţii de validitate ______________________________________487
3. Efectele contractului de comision ____________________________488
A. Obligaţiile comisionarului _________________________________488
B. Obligaţiile comitentului ___________________________________489
C. Efectele executării contractului de comision faţă de terţi_________490
4. Încetarea contractului de comision ___________________________491
Secţiunea a V-a. Contractul de consignaţie _________________________492
1. Definire, caracteristici, reglementare__________________________492
2. Executarea contractului de consignaţie________________________493
A. Obligaţiile consignantului _________________________________493
B. Obligaţiile consignatarului ________________________________494
3. Încetarea contractului de consignaţie _________________________496
Secţiunea a VI-a. Contractul de expediţie___________________________496
1. Definire, caractere, reglementare ____________________________496
2. Efectele contractului de expediţie ____________________________497
A. Obligaţiile expeditorului __________________________________497
B. Obligaţiile comitentului ___________________________________498
Capitolul V. Contractul de împrumut ______________________________499
Secţiunea I. Împrumutul de folosinţă _______________________________499
1. Noţiune şi caractere juridice ________________________________499
2. Formarea contractului de comodat ___________________________501
3. Efectele contractului de comodat ____________________________501
A. Obligaţiile comodatarului _________________________________501
B. Obligaţiile comodantului__________________________________504
4. Încetarea contractului de comodat ___________________________504
Secţiunea a II-a. Împrumutul de consumaţie_________________________505
1. Împrumutul de consumaţie gratuit____________________________505
A. Noţiune, caractere, delimitare _____________________________505
B. Formarea împrumutului de consumaţie______________________506
C. Executarea împrumutului de consumaţie. ____________________507
D. Încetarea împrumutului de consumaţie ______________________509
2. Împrumutul cu dobândă (oneros) ____________________________509
A. Dobânda – obiect al împrumutului __________________________509
B. Dobânda legală pentru obligaţii băneşti______________________510
TITLUL VI. DREPTUL DE MOŞTENIRE_______________________________513
Capitolul I. Moştenirea – reguli generale ___________________________513
Secţiunea I. Definire, terminologie, reglementare _____________________513
Secţiunea a II-a. Felurile moştenirii ________________________________514
1. Moştenirea legală ________________________________________515
2. Moştenirea testamentară___________________________________515
3. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară_______________516
Secţiunea a III-a. Deschiderea moştenirii ___________________________516
1. Data deschiderii moştenirii _________________________________517
Cuprins
XXIII
A. Stabilirea momentului deschiderii moştenirii__________________ 517
B. Importanţa datei deschiderii moştenirii ______________________ 518
2. Locul deschiderii moştenirii ________________________________ 519
A. Noţiunea de loc al deschiderii moştenirii ____________________ 519
B. Importanţa practică a locului deschiderii moştenirii ____________ 520
Secţiunea a IV-a. Condiţii generale ale dreptului de moştenire __________ 521
1. Capacitatea de a moşteni__________________________________ 521
A. Persoane care au capacitate succesorală ___________________ 522
a) Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii__________522
b) Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii
succesiunii _______________________________________________522
c) Persoanele dispărute _____________________________________523
d) Persoanele juridice_______________________________________523
B. Persoane care nu au capacitate succesorală_________________ 524
a) Predecedaţii şi persoanele juridice care au încetat să mai
aibă fiinţă ________________________________________________524
b) Comorienţii şi codecedaţii__________________________________524
2. Vocaţia (chemarea) la moştenire ____________________________ 525
3. Nedemnitatea succesorală_________________________________ 526
A. Definire, caractere, natură juridică _________________________ 526
B. Felurile nedemnităţii succesorale __________________________ 527
C. Efectele nedemnităţii ___________________________________ 528
D. Invocarea nedemnităţii succesorale ________________________ 531
Capitolul II. Moştenirea legală ___________________________________ 532
Secţiunea I. Principiile moştenirii legale ____________________________ 532
1. Condiţiile speciale ale moştenirii legale _______________________ 532
A. Vocaţia succesorală legală _______________________________ 533
2. Principiile generale ale devoluţiunii legale _____________________ 534
A. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea
claselor de moştenitori legali ___________________________ 535
B. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii
din aceeaşi clasă ____________________________________ 536
C. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi
grad chemate la moştenire ____________________________ 536
Secţiunea a II-a. Reprezentarea succesorală _______________________ 537
1. Definire, natură juridică şi domeniu de aplicare _________________ 537
2. Condiţiile reprezentării succesorale __________________________ 538
3. Modul în care operează reprezentarea _______________________ 539
4. Efectele reprezentării succesorale___________________________ 540
A. Efectul general ________________________________________ 540
Instituţii de drept civil
XXIV
B. Efectul particular al reprezentării succesorale_________________541
C. Particularităţi ale moştenirii imobilelor prin reprezentare în
condiţiile Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 10/2001______________541
Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile claselor de moştenitori legali _________542
1. Clasa I de moştenitori legali (descendenţii defunctului) ___________542
A. Dreptul la moştenire al descendenţilor_______________________543
B. Caracterele juridice ale drepturilor descendenţilor _____________544
2. Clasa a II-a de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi
şi colateralii privilegiaţi) ___________________________________544
A. Ascendenţii privilegiaţi ___________________________________544
B. Colateralii privilegiaţi ____________________________________546
3. Clasa a III-a de moştenitori legali (ascendenţii ordinari) ___________548
4. Clasa a IV-a de moştenitori legali (colateralii ordinari) ____________549
Secţiunea a IV-a. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor _______550
1. Condiţiile speciale cerute soţului supravieţuitor pentru
a putea moşteni_________________________________________550
A. Calitatea de soţ şi vocaţia sa la moştenire ___________________551
B. Comunitatea de bunuri a soţilor şi soţului supravieţuitor _________552
2. Drepturile soţului supravieţuitor în concurs cu oricare
dintre clasele de moştenitori legali __________________________552
3. Dreptul special al soţului supravieţuitor asupra mobilierului
şi obiectelor de uz casnic _________________________________554
4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor _____________________556
Secţiunea a V-a. Moştenirea vacantă ______________________________558
1. Noţiunea de moştenire vacantă______________________________558
2. Natura juridică ___________________________________________559
A. Fundamentul vocaţiei succesorale a statului__________________559
B. Importanţa determinării naturii juridice. Conflictul de legi ________560
3. Procedura atribuirii moştenirii vacante ________________________561
Capitolul III. Moştenirea testamentară _____________________________563
Secţiunea I. Testamentul________________________________________563
1. Definire, caractere, cuprins _________________________________563
A. Noţiunea testamentului __________________________________563
B. Caracterele testamentului ________________________________563
C. Cuprinsul testamentului __________________________________564
2. Condiţiile validităţii testamentului ____________________________566
A. Condiţii de fond ________________________________________566
B. Condiţii de formă _______________________________________569
C. Reguli de formă comune tuturor testamentelor ________________569
D. Sancţiunea nerespectării formei testamentului ________________571
Cuprins
XXV
3. Interpretarea şi proba testamentului _________________________ 571
A. Metoda interpretării subiective a testamentului _______________ 572
B. Proba testamentului incumbă succesibilului__________________ 572
Secţiunea a II-a. Formele testamentelor ___________________________ 572
1. Testamentele ordinare ____________________________________ 572
A. Testamentul olograf ____________________________________ 572
B. Testamentul autentic____________________________________ 576
2. Testamentele privilegiate __________________________________ 578
A. Testamentele în caz de epidemii, catastrofe, războaie _________ 578
B. Testamentele maritime şi fluviale __________________________ 579
C. Testamentele militarilor__________________________________ 579
D. Testamentele persoanelor internate într-o instituţie sanitară _____ 579
E. Reguli comune testamentelor privilegiate____________________ 580
3. Alte forme testamentare___________________________________ 580
4. Testamentul internaţional__________________________________ 583
Secţiunea a III-a. Legatul _______________________________________ 584
1. Definire şi condiţii ________________________________________ 584
2. Clasificarea legatelor _____________________________________ 585
A. Clasificarea legatelor după modalităţile care afectează voinţa
testatorului _________________________________________ 585
B. Clasificarea legatelor după obiectul lor______________________ 586
C. Forme ale legatului cu titlu particular _______________________ 588
3. Efectele legatelor ________________________________________ 589
4. Ineficacitatea legatelor ____________________________________ 590
A. Revocarea legatelor ____________________________________ 591
B. Revocarea judecătorească_______________________________ 593
C. Caducitatea legatelor ___________________________________ 594
D. Legatul conjunctiv şi dreptul de acrescământ_________________ 596
Secţiunea a IV-a. Exheredarea (dezmoştenirea) _____________________ 598
A. Felurile exheredării _____________________________________ 598
B. Efectele exheredării ____________________________________ 599
C. Nulitatea exheredării____________________________________ 600
Secţiunea a V-a. Execuţiunea testamentară ________________________ 600
1. Delimitarea execuţiunii testamentare_________________________ 600
2. Drepturile şi obligaţiile (puterile) executorului testamentar ________ 601
3. Încetarea execuţiunii testamentare __________________________ 602
Secţiunea a VI-a. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice
de bunurile succesiunii _________________________________________ 602
1. Oprirea actelor (pactelor) asupra moştenirii nedeschise __________ 603
A. Condiţii ______________________________________________ 603
Instituţii de drept civil
XXVI
B. Nulitatea actelor asupra moştenirilor nedeschise ______________604
2. Substituţia fideicomisară ___________________________________605
A. Definire şi elemente constitutive ___________________________605
B. Condiţiile substituţiei fideicomisare _________________________606
C. Efectele substituţiei fideicomisare __________________________607
D. Legatul rămăşiţei (liberalităţile reziduale) ____________________607
E. Noţiunea de substituţie ordinară (vulgară)____________________608
3. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală ___________609
A. Caracterele juridice ale rezervei succesorale _________________609
B. Rezerva succesorală a descendenţilor ______________________611
C. Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi_______________612
D. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor _________________614
4. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor_____________614
A. Domeniul de aplicare ____________________________________615
B. Liberalităţile care intră sub incidenţa art. 1090 C.civ. ___________615
C. Determinarea cuantumului cotităţii disponibile speciale _________616
5. Determinarea masei succesorale ____________________________617
A. Determinarea valorii bunurilor existente în patrimoniul
defunctului la data deschiderii succesiunii (activul brut) _______617
B. Determinarea activul net al moştenirii _______________________618
C. Reunirea fictivă la activul net a donaţiilor făcute de titularul
moştenirii___________________________________________618
6. Reducţiunea liberalităţilor excesive___________________________620
A. Căile procedurale de exercitare a dreptului la reducţiune ________620
B. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive ____________________621
C. Efectele reducţiunii______________________________________622
Capitolul IV. Transmisiunea moştenirii ____________________________624
Secţiunea I. Dreptul de opţiune succesorală_________________________624
1. Subiectele dreptului de opţiune succesorală____________________624
A. Succesibilii legali şi testamentari ___________________________625
B. Creditorii personali ai succesibilului_________________________625
2. Actul juridic de opţiune succesorală __________________________626
A. Caractere juridice_______________________________________626
B. Condiţii de validitate_____________________________________627
3. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală ___________________628
A. Începutul prescripţiei dreptului de opţiune succesorală__________629
B. Suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie___________630
4. Acceptarea moştenirii _____________________________________632
A. Acceptarea voluntară şi acceptarea forţată ___________________632
Cuprins
XXVII
B. Acceptarea expresă şi acceptarea tacită ____________________ 633
C. Efectele acceptării moştenirii _____________________________ 636
5. Renunţarea la moştenire __________________________________ 637
A. Condiţii de fond şi de formă cerute pentru renunţare ___________ 638
B. Efectele renunţării la moştenire ___________________________ 639
C. Revocarea (retractarea) renunţării de către succesibili _________ 639
D. Revocarea renunţării de către creditorii succesibililor __________ 640
Secţiunea a II-a. Transmisiunea patrimoniului succesoral______________ 640
1. Obiectul transmisiunii _____________________________________ 640
A. Cuprinsul activului succesoral ____________________________ 641
B. Cuprinsul pasivului moştenirii (datoriile şi sarcinile) ____________ 641
2. Transmisiunea activului moştenirii ___________________________ 642
3. Transmisiunea pasivului succesoral _________________________ 643
A. Categorii de moştenitori care suportă pasivul moştenirii ________ 643
B. Divizarea de drept a pasivului succesoral ___________________ 644
Secţiunea a III-a. Dobândirea posesiunii moştenirii ___________________ 644
1. Dobândirea de drept a posesiei moştenirii (sezina)______________ 645
A. Noţiunea de sezină _____________________________________ 645
B. Moştenitorii sezinari ____________________________________ 646
C. Efectele sezinei________________________________________ 646
2. Trimiterea în posesie a moştenitorilor legali nesezinari___________ 646
3. Predarea legatelor _______________________________________ 647
A. Predarea legatului universal ______________________________ 648
B. Predarea legatului cu titlu universal ________________________ 648
C. Predarea legatului cu titlu particular ________________________ 649
4. Procedura suc

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec