Infracţiunile prevăzute în legile speciale reglementare, doctrină, decizii ale Curţii Constituţionale, jurisprudenţă

Infracţiunile prevăzute în legile speciale reglementare, doctrină, decizii ale Curţii Constituţionale, jurisprudenţă
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Ediția: a IV-a
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 13.04.2011
520 pagini


Descriere
Cartea de fata aduce in atentia celor interesati infractiunile prevazute in legislatia speciala care cuprinde dispozitii penale – legi, ordonante sau ordonante de urgenta ale Guvernului –, incriminari excesiv de numeroase si supuse unor frecvente modificari, prin care se protejeaza valorile sociale specifice domeniului de reglementare.

Prin raportare la partea speciala a Codului penal, legile prezentate au fost cuprinse in 13 titluri, avand acelasi criteriu de sistematizare – natura si importanta valorilor sociale ocrotite.

Alaturi de normele de incriminare sunt redate decizii ale Curtii Constitutionale, solutii din practica instantelor nationale, doctrina de specialitate in materie, precum si acte normative conexe, la elaborarea cartii fiind avute in vedere modificarile legislative survenite pana la data de 31 martie 2011.
CRONOLOGICA XVII
Cuprins
- în ordinea cronologica a actelor normative -
1. Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin ____________ 1
2. Legea nr. 59/1934 asupra cecului _____________________________ 2
3. Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de
consigna#ie ________________________________________________ 7
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garan#ii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor
agen#ilor economici, autorita#ilor sau institu#iilor publice ________ 10
5. Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina
care nu con#in aur nativ _____________________________________ 13
6. Decretul nr. 340/1981 privind regimul emi#atoarelor
radioelectrice ______________________________________________ 13
7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea popula#iei împotriva
unor activita#i comerciale ilicite ______________________________ 14
8. Decretul-lege nr. 15/1990 privind urmarirea, judecarea
si pedepsirea unor infrac#iuni de specula ______________________ 17
9. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei
economice exclusive ale României ___________________________ 18
10. Decretul-lege nr. 24/1990 privind sanc#ionarea ocuparii
abuzive a locuin#elor din fondul locativ de stat _________________ 21
11. Legea nr. 26/1990 privind registrul comer#ului _________________ 24
12. Legea nr. 31/1990 privind societa#ile comerciale ________________ 26
13. Decretul-lege nr. 41/1990 privind asigurarea unui climat
de ordine si legalitate _______________________________________ 41
14. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren#ei neloiale _____ 44
15. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar _________________________ 49
16. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construc#ii _____________________________________________ 51
17. Legea nr. 51/1991 privind siguran#a na#ionala a României _______ 55
18. Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea
adunarilor publice _________________________________________ 59
19. Legea nr. 61/1991 pentru sanc#ionarea faptelor de încalcare
a unor norme de convie#uire sociala, a ordinii si linistii publice ___ 61
20. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven#ie ________________ 65
21. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea ______________________ 66
22. Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat ____________________ 71
XVIII INFRACIUNILE PREVAZUTE ÎN LEGILE SPECIALE
23. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere _______________ 71
24. Legea nr. 94/1992 privind organizarea si func"ionarea Cur"ii
de Conturi ________________________________________________ 72
25. Legea nr. 129/1992 privind protec"ia desenelor si modelelor
industriale ________________________________________________ 72
26. O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activita"ii de expertiza
contabila si a contabililor autoriza"i ___________________________ 73
27. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc"ii _______________ 74
28. Legea nr. 16/1995 privind protec"ia topografiilor produselor
semiconductoare __________________________________________ 75
29. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei
de avocat _________________________________________________ 76
30. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive ________ 82
31. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicita"ii imobiliare ________ 83
32. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ____ 84
33. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Na"ionale _____________________ 100
34. Legea nr. 21/1996 a concuren"ei ____________________________ 101
35. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat ________ 104
36. O.G. nr. 39/1996 privind înfiin"area si func"ionarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar ____________________ 105
37. Legea nr. 107/1996 a apelor _______________________________ 106
38. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguran"a,
reglementarea, autorizarea si controlul activita"ilor nucleare _____ 110
39. O.G. nr. 29/1997 – Codul aerian civil _______________________ 115
40. Legea nr. 56/1997 privind aplicarea prevederilor Conven"iei
privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii
armelor chimice si distrugerea acestora _______________________ 120
41. Legea nr. 132/1997 privind rechizi"iile de bunuri si prestarile
de servicii în interes public _________________________________ 125
42. O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate române si
reorganizarea Societa"ii Na"ionale a Cailor Ferate Române ______ 126
43. Legea nr. 84/1998 privind marcile si indica"iile geografice ______ 127
44. Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea
profesiunii de medic veterinar ______________________________ 130
45. Legea nr. 255/1998 privind protec"ia noilor soiuri de plante _____ 130
46. O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si
regimul starii de urgen"a ___________________________________ 131
47. Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala _______ 133
48. O.U.G. nr. 118/1999 privind înfiin"area si utilizarea Fondului
Na"ional de Solidaritate ____________________________________ 143
49. Legea nr. 168/1999 privind solu"ionarea conflictelor de munca __ 144
50. Legea nr. 188/1999 privind Statutul func"ionarilor publici ______ 146
CUPRINS ÎN ORDINE CRONOLOGICA XIX
51. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea ini!iativei legislative
de catre ceta!eni __________________________________________ 148
52. Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului ___________________________________________ 149
53. Legea nr. 29/2000 privind sistemul na!ional de decora!ii
al României ______________________________________________ 150
54. Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si
supravegherea asigurarilor _________________________________ 151
55. O.G. nr. 43/2000 privind protec!ia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes na!ional ___ 152
56. O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic _________ 154
57. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si
sanc!ionarea faptelor de corup!ie ____________________________ 155
58. O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor ________________ 179
59. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie ________ 180
60. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului
si consumului ilicit de droguri ______________________________ 181
61. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
na!ional mobil ___________________________________________ 197
62. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti ____________ 201
63. O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre!ioase,
aliajelor acestora si pietrelor pre!ioase în România _____________ 203
64. O.U.G. nr. 243/2000 privind protec!ia atmosferei _____________ 203
65. O.U.G. nr. 244/2000 privind siguran!a barajelor ______________ 205
66. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -
22 decembrie 1989 _______________________________________ 205
67. O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile _______________________________________________ 207
68. O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea produc!iei, circula!iei
si comercializarii alimentelor _______________________________ 207
69. O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României _______ 208
70. O.U.G. nr. 112/2001 privind sanc!ionarea unor fapte
savârsite în afara teritoriului !arii de ceta!eni români sau de
persoane fara ceta!enie domiciliate în România _______________ 212
71. Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea
profesiei de arhitect _______________________________________ 214
72. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ____________ 215
73. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ___ 215
74. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica _____________ 216
75. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului
de persoane ______________________________________________ 217
XX INFRACIUNILE PREVAZUTE ÎN LEGILE SPECIALE
76. O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organiza!iilor si
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii
cultului persoanelor vinovate de savârsirea unor infrac!iuni
contra pacii si omenirii ____________________________________ 232
77. O.U.G. nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de
proprietate al Federa!iei Comunita!ilor Evreiesti din România
asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate
activita!ilor Cultului Mozaic ________________________________ 236
78. O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de de!inere a câinilor
periculosi sau agresivi _____________________________________ 237
79. Legea nr. 72/2002 a zootehniei _____________________________ 244
80. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii for!ei de munca __________________________ 245
81. O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunica!iilor ____________________________________________ 247
82. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România _____ 247
83. O.U.G. nr. 195/2002 privind circula!ia pe drumurile publice ____ 251
84. O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei
costiere __________________________________________________ 264
85. Legea nr. 244/2002 a viei si vinului în sistemul organizarii
comune a pie!ei vitivinicole ________________________________ 266
86. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protec!ie ____ 268
87. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munca si accidente profesionale __________________________ 269
88. Legea nr. 365/2002 privind comer!ul electronic _______________ 271
89. Legea nr. 500/2002 privind finan!ele publice _________________ 275
90. Legea nr. 504/2002 a audiovizualului _______________________ 276
91. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanc!ionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finan!arii actelor de terorism ____________________ 277
92. Legea nr. 682/2002 privind protec!ia martorilor _______________ 286
93. Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuin!e proprietate personala ________________ 289
94. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite _________ 289
95. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea
criminalita!ii organizate ____________________________________ 291
96. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului ______________ 297
97. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii __________________________ 297
98. Legea nr. 54/2003 a sindicatelor ____________________________ 300
99. Legea nr. 85/2003 a minelor _______________________________ 301
100. Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si
prelevarea organelor si !esuturilor de la cadavre în vederea
transplantului __________________________________________ 301
CUPRINS ÎN ORDINE CRONOLOGICA XXI
101. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparen"ei în exercitarea demnita"ilor publice, a func"iilor
publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanc"ionarea
corup"iei ______________________________________________ 302
102. Legea nr. 191/2003 privind infrac"iunile la regimul
transportului naval ______________________________________ 312
103. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combatere
pornografiei ___________________________________________ 319
104. Legea nr. 311/2003 a muzeelor si a colec"iilor publice _______ 320
105. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv
particular ______________________________________________ 321
106. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protec"ia persoanelor __________________________ 322
107. Legea nr. 360/2003 privind regimul substan"elor si preparatelor
chimice periculoase _____________________________________ 323
108. Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog si chimist, înfiin"area, organizarea si func"ionarea Ordinului
Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar
din România ___________________________________________ 324
109. Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei na"ionale si a
teritoriului pentru aparare ________________________________ 324
110. Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal ________________________ 325
111. O.G. nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si
utilizarea materialelor forestiere de reproducere _____________ 327
112. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorita"ilor administra"iei
publice locale __________________________________________ 327
113. Legea nr. 138/2004 a îmbunata"irilor funciare ______________ 330
114. Legea nr. 205/2004 privind protec"ia animalelor ____________ 331
115. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de libera practica, înfiin"area, organizarea si
func"ionarea Colegiului Psihologilor din România ___________ 333
116. Legea nr. 238/2004 a petrolului __________________________ 333
117. Legea nr. 272/2004 privind protec"ia si promovarea
drepturilor copilului _____________________________________ 334
118. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop"iei _______ 335
119. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al muni"iilor ___ 335
120. Legea nr. 297/2004 privind pia"a de capital ________________ 337
121. Legea nr. 351/2004 a gazelor ____________________________ 340
122. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României __ 341
123. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali ___________ 343
124. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat _________________________________________________ 343
XXII INFRACIUNILE PREVAZUTE ÎN LEGILE SPECIALE
125. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului ____________________________________________ 346
126. Legea nr. 550/2004 privind organizarea si func"ionarea
Jandarmeriei Române ___________________________________ 351
127. Legea nr. 1/2005 privind organizarea si func"ionarea
coopera"iei ____________________________________________ 352
128. O.U.G. nr. 195/2005 privind protec"ia mediului ____________ 354
129. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii
fiscale ________________________________________________ 357
130. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula"ii
a ceta"enilor români în strainatate _________________________ 367
131. Legea nr. 282/2005 privind organizarea activita"ii de transfuzie
sanguina, donarea de sânge si componente sanguine de origine
umana, precum si asigurarea calita"ii si securita"ii sanitare, în
vederea utilizarii lor terapeutice __________________________ 370
132. Legea nr. 289/2005 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea fenomenului infrac"ional în
domeniul transportului pe calea ferata _____________________ 371
133. O.U.G. nr. 11/2006 privind masurile ce se aplica pentru
monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare
pe teritoriul României ___________________________________ 374
134. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven"ei ____________ 375
135. Legea nr. 86/2006 – Codul vamal ________________________ 383
136. O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activita"ii
practicienilor în insolven"a _______________________________ 390
137. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanata"ii _____ 391
138. O.U.G. nr. 99/2006 privind institu"iile de credit si
adecvarea capitalului ___________________________________ 396
139. O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor
de droguri _____________________________________________ 401
140. Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea
profesiei de mediator ____________________________________ 403
141. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative _____________ 405
142. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea
dopajului în sport _______________________________________ 407
143. Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare __________________________________________ 408
144. Legea nr. 273/2006 privind finan"ele publice locale _________ 409
145. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a
masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal _________________________________________________ 411
CUPRINS ÎN ORDINE CRONOLOGICA XXIII
146. Legea nr. 319/2006 a securita"ii si sanata"ii în munca ________ 412
147. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare
cu energie termica ______________________________________ 414
148. Legea nr. 334/2006 privind finan"area activita"ii partidelor
politice si a campaniilor electorale ________________________ 415
149. Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si
organizarea activita"ii de salvare din mediul subteran
speologic ______________________________________________ 416
150. Legea nr. 407/2006 a vânatorii si a protec"iei fondului
cinegetic ______________________________________________ 416
151. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul
general al cultelor ______________________________________ 425
152. Legea nr. 13/2007 a energiei electrice ______________________ 426
153. Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea
alegerilor pentru Parlamentul European ____________________ 427
154. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si
perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea
aparatelor de înregistrare a activita"ii acestora _______________ 429
155. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ___ 430
156. O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica ________________ 435
157. O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului ______________________________________________ 436
158. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma
electronica ____________________________________________ 440
159. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violen"ei
cu ocazia competi"iilor si a jocurilor sportive ________________ 441
160. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura _________ 448
161. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa"ilor
si a Senatului __________________________________________ 451
162. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic _________________________ 452
163. Legea nr. 64/2008 privind func"ionarea în condi"ii de
siguran"a a instala"iilor sub presiune, instala"iilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil ___________________ 462
164. O.U.G. nr. 67/2008 privind organizarea si func"ionarea
Sistemului Informa"ional pentru Pia"a Produselor Agricole si
Alimentare ____________________________________________ 463
165. O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar al situa"iilor financiare
anuale si al situa"iilor financiare anuale consolidate __________ 464
XXIV INFRACIUNILE PREVAZUTE ÎN LEGILE SPECIALE
166. Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii
si traficului ilicit de substan"e dopante cu grad mare de risc ___ 465
167. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent
medical, precum si organizarea si func"ionarea Ordinului
Asisten"ilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asisten"ilor
Medicali din România ___________________________________ 467
168. Legea nr. 173/2008 privind interven"iile active în atmosfera ___ 467
169. O.U.G. nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri
de protec"ie sociala _____________________________________ 468
170. O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea
jocurilor de noroc ______________________________________ 469
171. Legea nr. 93/2009 privind institu"iile financiare nebancare ____ 474
172. O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plata _____________ 476
173. Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare par"iala
sau totala a for"elor armate si al starii de razboi ______________ 478
174. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemniza"ia lunara
pentru cresterea copiilor _________________________________ 479
175. O.U.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al opera"iunilor
cu produse cu dubla utilizare _____________________________ 480
176. O.U.G. nr. 122/2010 privind stabilirea sanc"iunilor aplicabile
pentru încalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008
al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substan"elor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/
CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 _______________________ 481
177. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
func"iilor si demnita"ilor publice __________________________ 482
178. Legea nr. 259/2010 a siguran"ei digurilor __________________ 483
179. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice __ 484
180. Legea nr. 1/2011 a educa"iei na"ionale ____________________ 486

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec