Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Editia 3

Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Editia 3
Preț: 199,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 1008
Categoria: Penal

DESCRIERE

Martie 2013Aflată la cea de-a treia ediţie, lucrarea Infracţiuni prevăzute în legi speciale şi-a găsit un loc binemeritat pe raftul cărţilor juridice, deoarece persoanele interesate găsesc analizate cele mai întâlnite infracţiuni care au alt sedes materiae decât Codul penal.

Dintre acestea menţionăm infracţiunile prevăzute în legislaţia privind: prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; prevenirea şi combaterea traficului de persoane; domeniul protecţiei mediului, al proprietăţii intelectuale, electoral şi informatic.
Având ca obiectiv prezentarea tuturor infracţiunilor prevăzute în legi speciale, în ultima parte a lucrării sunt redate, în extras, toate normele de incriminare care nu se bucură de analiză specială, întrucât sunt mai puţin întâlnite în practica judiciară.

Cititorii vor fi surprinşi când vor afla că, în afara Codului penal, sunt peste 500 de norme de incriminare, care reglementează aproximativ 1000 de infracţiuni.V
Cuprins
Cuprins
Capitolul I. Infracţiuni privind criminalitatea organizată ............................................... 1
Secţiunea 1. Infracţiunile privind regimul drogurilor ........................................................ 1
§1. Aspecte generale referitoare la droguri .................................................................... 1
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 ...... 9
§3. Infracţiunile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 143/2000 – trafi cul de droguri
de risc şi trafi cul de droguri de mare risc ............................................................... 15
§4. Infracţiunile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 143/2000 – trafi cul
internaţional de droguri de mare risc şi trafi cul internaţional de droguri
de risc („contrabanda” cu droguri) ........................................................................ 23
§5. Infracţiunile prevăzute de art. 4 din Legea nr. 143/2000 – deţinerea de
droguri de risc şi deţinerea de droguri de mare risc pentru consum propriu .......... 26
§6. Infracţiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 – punerea la
dispoziţie a unui spaţiu pentru consumul de droguri ............................................. 31
§7. Infracţiunile prevăzute de art. 6 din Legea nr. 143/2000 – prescrierea de droguri
de mare risc şi eliberarea sau obţinerea de droguri de mare risc în mod ilicit ............33
§8. Infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 143/2000 – administrarea
ilicită de droguri de mare risc ................................................................................ 35
§9. Infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 143/2000 – furnizarea
de inhalanţi unui minor .......................................................................................... 36
§10. Infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 143/2000 – organizarea,
conducerea sau fi nanţarea operaţiunilor privind drogurile ..................................... 38
§11. Infracţiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 143/2000 – îndemnul la
consum de droguri ................................................................................................. 40
§12. Circumstanţe agravante ......................................................................................... 41
§13. Cauze de nepedepsire şi de reducere a limitelor pedepselor .................................. 44
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute de O.U.G. nr. 121/2006 privind
regimul juridic al precursorilor ........................................................................................ 47
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 47
§2. Analiza infracţiunilor prevăzute de art. 22 din O.U.G. nr. 121/2006 – trafi cul de
precursori şi deţinerea de echipamente ori materiale în scopul utilizării
lor la producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor ............................................... 47
§3. Contrabanda cu precursori ..................................................................................... 51
§4. Alte aspecte legate de infracţiunile comise în domeniul precursorilor .................. 52
Secţiunea a 3-a. Infracţiunea prevăzută de art. 19 din Legea nr. 104/2008 privind
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu
grad mare de risc .............................................................................................................. 53
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 53
§2. Producerea de substanţe dopante ........................................................................... 54
Secţiunea a 4-a. Infracţiunea prevăzută de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea
şi combaterea criminalităţii organizate ............................................................................ 59
VI
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
§1. Aspecte generale .................................................................................................... 59
§2. Formele pluralităţii de făptuitori ........................................................................... 62
§3. Modalităţile participaţiei penale ............................................................................ 64
§4. Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 .................................... 65
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 ......................................... 67
§6. Cooperarea internaţională ...................................................................................... 73
Secţiunea a 5-a. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind
prevenirea şi combaterea traficului de persoane .............................................................. 74
§1. Aspecte generale .................................................................................................... 74
§2. Infracţiunile privind trafi cul de persoane............................................................... 76
Secţiunea a 6-a. Spălarea banilor ..................................................................................... 99
§1. Aspecte introductive .............................................................................................. 99
§2. Analiza infracţiunii de spălare a banilor .............................................................. 110
Capitolul II. Infracţiuni comise în domeniul financiar-fiscal ....................................... 130
Secţiunea 1. Infracţiuni privitoare la regimul cambiei, cecului şi biletului la ordin ...... 130
§1. Infracţiunea prevăzută de art. 84 din Legea nr. 59/1934 ..................................... 130
§2. Infracţiunea prevăzută în Legea nr. 58/1934 ...................................................... 134
Secţiunea a 2-a. Infracţiunea de fals în contabilitate prevăzută de art. 43 din
Legea nr. 82/1991 ......................................................................................................... 136
§1. Conţinutul normei de incriminare ...................................................................... 136
§2. Condiţii preexistente ........................................................................................... 136
§3. Latura obiectivă ................................................................................................... 136
§4. Latura subiectivă ................................................................................................. 138
§5. Forme infracţionale ............................................................................................. 139
Secţiunea a 3-a. Infracţiunile privind regimul zonelor libere ........................................ 139
§1. Aspecte generale privitoare la zonele libere ........................................................ 139
§2. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 84/1992 ..... 146
Secţiunea a 4-a. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor .................................................... 149
§1. Aspecte generale privitoare la domeniul asigurărilor .......................................... 149
§2. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 23/2008 ... 154
Secţiunea a 5-a. Infracţiunile prevăzute în Codul fiscal ............................................... 158
§1. Conţinutul normei de incriminare ....................................................................... 158
§2. Produse accizabile, antrepozitari autorizaţi şi antrepozite fi scale ........................ 159
Secţiunea a 6-a. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale..................................................................... 159
Subsecţiunea 1. Aspecte generale de ordin financiar-fiscal ......................................... 159
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 159
§2. Fiscalitatea ........................................................................................................... 161
§3. Evaziunea fi scală ................................................................................................. 162
§4. Cauzele evaziunii fi scale ..................................................................................... 165
§5. Evoluţia reglementării evaziunii fi scale după anul 1989 ..................................... 166
Subsecţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 .............. 167
§1. Scurtă prezentare a Legii nr. 241/2005 ................................................................ 167
§2. Infracţiunea prevăzută în art. 3 – refuzul refacerii documentelor
de evidenţă contabilă distruse .............................................................................. 168
VII
Cuprins
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 4 – refuzul prezentării documentelor
legale şi a bunurilor din patrimoniu ..................................................................... 177
§4. Infracţiunea prevăzută de art. 5 – împiedicarea efectuării verifi cărilor
de către organele competente ............................................................................... 183
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 6 – reţinerea şi nevăr sarea contribuţiilor cu reţinere
la sursă (stopajul la sursă) .................................................................................... 187
§6. Infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (1) – deţinerea sau punerea
în circulaţie, fără drept, a marcajelor şi formularelor tipizate .............................. 190
§7. Infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. (2) – operaţiuni interzise cu timbre,
banderole sau tipizate .......................................................................................... 193
§8. Infracţiunile prevăzute de art. 8 – obţinerea fără drept a unor sume de la
bugetul general consolidat şi asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni ............ 195
§9. Infracţiunile de evaziune fi scală .......................................................................... 201
§10. „Cauze de nepedepsire” şi „cauze de reducere” a pedepselor ............................. 225
§11. Alte aspecte juridice ............................................................................................. 232
Secţiunea a 7-a. Infracţiunile prevăzute de Codul vamal ............................................... 233
§1. Consideraţii generale ........................................................................................... 233
§2. Contrabanda simplă ............................................................................................. 234
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 271 – contrabanda califi cată................................. 240
§4. Folosirea de acte nereale ..................................................................................... 246
§5. Folosirea de acte falsifi cate ................................................................................. 248
Secţiunea 8-a. Camăta.................................................................................................... 251
§1. Aspecte introductive şi conţinutul textului incriminator ..................................... 251
§2. Condiţii preexistente ........................................................................................... 251
§3. Latura obiectivă ................................................................................................... 252
§4. Latura subiectivă ................................................................................................. 252
§5. Forme infracţionale ............................................................................................. 252
Capitolul III. Infracţiunile privind piaţa de capital şi regimul insolvenţei ................. 253
Secţiunea 1. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 .......................................... 253
§1. Conţinutul textelor legale .................................................................................... 253
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 279 alin. (1) raportat la art. 237 ........................... 254
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 279 alin. (1) raportat la art. 245-247 .................... 256
§4. Infracţiunea prevăzută de art. 279 alin. (1) raportat la art. 248
(manipularea pieţei de capital) ............................................................................. 258
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 279 alin. (2) ......................................................... 260
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 ...................................... 261
§1. Aspecte generale .................................................................................................. 261
§2. Noţiunea de insolvenţă ........................................................................................ 262
§3. Delimitarea bancrutei faţă de eşecul în afaceri .................................................... 266
§4. Consideraţii referitoare la adecvarea legislativă .................................................. 268
§5. Bancruta frauduloasă ........................................................................................... 270
§6. Bancruta simplă ................................................................................................... 291
§7. Gestiunea frauduloasă ......................................................................................... 293
§8. Delapidarea.......................................................................................................... 295
§9. Înregistrarea unei creanţe inexistente .................................................................. 296
§10. Refuzul prezentării unor date............................................................................... 298
VIII
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Capitolul IV. Infracţiuni din domeniul transporturilor ................................................ 300
Secţiunea 1. Consideraţii generale ................................................................................. 300
§1. Reglementarea circulaţiei pe drumurile publice .................................................. 300
§2. Obligaţii generale şi răspunderi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice ...... 301
§3. Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora ............................. 301
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 .................... 302
§1. Infracţiunile prevăzute de art. 85 – punerea în circulaţie sau conducerea
unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr fals
de înmatriculare sau înregistrare .......................................................................... 302
§2. Infracţiunile prevăzute de art. 86 – conducerea fără permis sau cu permis
necorespunzător şi încredinţarea unui vehicul spre a fi condus ........................... 312
§3. Infracţiunile prevăzute de art. 87 – conducerea sub infl uenţa alcoolului
sau a unor substanţe psihoactive .......................................................................... 321
§4. Infracţiunile prevăzute de art. 89 – părăsirea locului accidentului
şi modifi carea stării locului sau ştergerea urmelor accidentului .......................... 328
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 90 – consumul de alcool sau alte substanţe
după producerea unui accident de circulaţie ........................................................ 337
§6. Infracţiunea prevăzută de art. 91 – necomunicarea inapti tudinii
conducătorului auto de către unitatea medicală ...................................................... 339
§7. Infracţiunile prevăzute de art. 92 ........................................................................ 340
§9. Infracţiunile prevăzute de art. 94 – efectuarea unor lucrări nelegale şi neluarea
măsurilor legale ................................................................................................... 345
Capitolul V. Infracţiunile din domeniul societăţilor comerciale ................................... 347
Secţiunea 1. Aspecte generale privind infracţiunile din domeniul
societăţilor comerciale ................................................................................................... 347
§1. Aspecte introductive ............................................................................................ 347
§2. Tipologia infracţiunilor din domeniul societăţilor comerciale ............................ 348
§3. Aspecte comune ale infracţiunilor privind societăţile comerciale ....................... 349
Secţiunea a 2-a. Analiza normelor de incriminare cuprinse în Legea nr. 31/1990 ......... 350
Subsecţiunea 1. Infracţiunile prevăzute de art. 271 ..................................................... 350
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 350
§3. Prezentarea, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie fi nanciară
inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor econo mice ale societăţii,
în vederea ascunderii situaţiei ei reale (art. 271 pct. 2). ....................................... 354
§4. Refuzul punerii la dispoziţie experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute
la art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă,
să îndeplinească însărcinările primite (art. 271 pct. 3) ........................................ 354
Subsecţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute de art. 272 ............................................... 355
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 355
§2. Analiza infracţiunilor prevăzute de art. 272 ....................................................... 356
Subsecţiunea a 3-a. Infracţiunile prevăzute de art. 2721 .............................................. 360
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 360
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor prevăzute de art. 2721 ................................... 360
Subsecţiunea a 4-a. Infracţiunile prevăzute de art. 273 ............................................... 362
§1. Conţinut legal ...................................................................................................... 362
IX
Cuprins
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor prevăzute de art. 273 .................................... 362
Subsecţiunea a 5-a. Infracţiunile prevăzute de art. 274 .............................................. 366
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 366
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor ...................................................................... 366
Subsecţiunea 5. Infracţiunile prevăzute de art. 275 ..................................................... 368
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 368
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor ...................................................................... 369
Subsecţiunea a 6-a. Infracţiunea prevăzută de art. 276 ................................................ 370
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 370
§2. Analiza conţinutului infracţiunii .......................................................................... 370
Subsecţiunea a 7-a. Infracţiunea prevăzută de art. 277 ................................................ 371
§1. Conţinut legal ...................................................................................................... 371
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor ...................................................................... 371
Subsecţiunea a 8-a. Infracţiunile prevăzute de art. 278 ............................................... 372
§1. Conţinut legal ..................................................................................................... 372
§2. Analiza infracţiunilor prevăzute de art. 278 ........................................................ 372
Subsecţiunea a 9-a. Infracţiunile prevăzute de art. 279 ............................................... 372
§1. Conţinutul legal .................................................................................................. 372
§2. Analiza conţinutului infracţiunilor ...................................................................... 373
Subsecţiunea a 10-a. Infracţiunea prevăzută de art. 280 .............................................. 373
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 373
§2. Analiza conţinutului infracţiunii .......................................................................... 373
Subsecţiunea a 11-a. Infracţiunea prevăzută de art. 2801 ............................................. 374
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 374
§2. Analiza conţinutului infracţiunii prevăzute de art. 2801 ...................................... 374
Subsecţiunea a 12-a. Infracţiunea prevăzută de art. 2802............................................. 375
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 375
§2. Analiza conţinutului infracţiunii prevăzute de art. 2802 ...................................... 375
Subsecţiunea a 13-a. Infracţiunea prevăzută de art. 2803............................................. 376
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 376
§2. Analiza conţinutului infracţiunii prevăzute de art. 2803 ...................................... 376
Capitolul VI. Infracţiunile din domeniul informatic ..................................................... 378
Secţiunea 1. Infracţiunile informatice prevăzute în Legea nr.161/2003......................... 378
§1. Explicaţii terminologice ...................................................................................... 378
§2. Infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic ........................................... 380
§3. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice ................................ 390
§4. Infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice .................................... 394
§5. Infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice – art. 45 .......... 398
§6. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice .............................. 401
§7. Infracţiunea de fals informatic ........................................................................... 403
§8. Infracţiunea de fraudă informatică ..................................................................... 407
§9. Infracţiunea de pornografi e infantilă prin intermediul sistemelor informatice ...... 409
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică ................................................................................ 412
§1. Infracţiunea de divulgare a cheii de criptare ....................................................... 412
§2. Infracţiunea de acces neautorizat la arhiva electronică ....................................... 415
X
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
§3. Infracţiunea de copiere neautorizată a documentelor din arhiva electronică ....... 417
§4. Infracţiunea de modifi care neautorizată a documentelor din arhiva electronică . 419
§5. Infracţiunea de distrugere a arhivei electronice ................................................... 421
Secţiunea a 3-a. Analiza infracţiunii din Legea nr. 82/2012 - infracţiunea
de accesare, alterare sau transfer neautorizat de date de trafic ...................................... 423
§1. Conţinut legal ...................................................................................................... 423
§2. Condiţii preexistente ........................................................................................... 423
§3. Latura obiectivă ................................................................................................... 424
§4. Latura subiectivă ................................................................................................. 426
§5. Forme infracţionale ............................................................................................. 426
Capitolul VII. Infracţiunile din domeniul proprietăţii intelectuale ............................. 427
Secţiunea 1. Analiza infracţiunilor din Legea nr. 8/1996 (actualizată) privind
dreptul de autor şi alte drepturi conexe .......................................................................... 427
§1. Infracţiuni cu mărfuri-pirat .................................................................................. 427
§2. Refuzul de a comunica provenienţa mărfurilor-pirat ori a dispozitivelor
pirat de control al accesului ................................................................................. 430
§3. Punerea la dispoziţia publicului de opere sau produse purtătoare
de drepturi conexe ................................................................................................ 432
§4. Reproducerea neautorizată de programe pentru calculator ................................. 434
§5. Infracţiuni asupra produselor purtătoare de drepturi conexe ............................... 437
§6. Infracţiunea de însuşire a calităţii de autor .......................................................... 442
§7. Infracţiuni în legătură cu servicii de programe cu acces condiţionat .................. 444
§8. Infracţiuni în legătură cu neutralizarea măsurilor de protecţie a operelor ........... 447
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor din Legea nr. 64/1991 privind brevetele
de invenţie ...................................................................................................................... 450
§1. Infracţiunea de însuşire a calităţii de inventator .................................................. 450
§2. Infracţiunea de contrafacere ................................................................................ 452
§3. Infracţiunea de divulgare a datelor cuprinse în cererile de brevet ....................... 453
Secţiunea a 3-a. Analiza infracţiunilor din Legea nr. 129/1992 privind
protecţia desenelor şi modelelor industriale .................................................................. 455
§1. Infracţiunea de însuşire a calităţii de autor .......................................................... 455
§2. Infracţiunea de contrafacere ............................................................................... 456
Secţiunea a 4-a. Analiza infracţiunii din Legea nr. 16/1995 privind
protecţia topografiilor produselor semiconductoare ...................................................... 458
§1. Cadrul legal ......................................................................................................... 458
§2. Condiţii preexistente ........................................................................................... 459
§3. Latura obiectivă ................................................................................................... 459
§4. Latura subiectivă ................................................................................................. 460
§5. Forme infracţionale ............................................................................................. 460
Secţiunea a 5-a. Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 255/1998
privind protecţia noilor soiuri de plante. ........................................................................ 460
§1. Infracţiunea de contrafacere ................................................................................ 460
§2. Infracţiunea de divulgare .................................................................................... 462
Secţiunea a 6-a. Analiza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind
mărcile şi indicaţiile geografice ..................................................................................... 464
§1. Infracţiunea de contrafacere sau punere în circulaţie .......................................... 464
XI
Cuprins
Capitolul VIII. Infracţiuni contra mediului şi factorilor de mediu .............................. 467
Secţiunea 1. Infracţiunile definite de O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecţia mediului .......................................................................................................... 467
§1. Aspecte generale privitoare la protecţia juridică a mediului................................ 467
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 195/2005 .....477
§3. Infracţiunile prevăzute de art. din O.U.G. nr. 195/2005 ...................................... 480
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile definite de Legea nr. 107/1996 Legea apelor .............. 511
§1. Aspecte generale privitoare la protecţia juridică a apelor .................................... 511
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 107/1996 ..... 513
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute
în Legea nr. 107/1996 .......................................................................................... 515
Secţiunea a 3-a. Infracţiunile definite de O.U.G. nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura ................................................................................................. 523
§1. Aspecte generale privitoare la domeniul pescuitului şi al acvaculturii ................ 523
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 23/2008 .. 524
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 23/2008 . 526
Secţiunea a 4-a. Infracţiunile definite de Codul silvic, Legea nr. 46/2008 .................... 543
§1. Aspecte generale privitoare domeniul silvic ........................................................ 543
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 46/2008 .... 547
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 46/2008 ... 554
Secţiunea a 5-a. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 407/2006 a vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic .................................................................................... 573
§1. Aspecte generale privitoare la domeniul vânătorii şi protecţiei
fondului cinegetic ................................................................................................ 573
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 407/2006 .. 574
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 407/2006 ... 576
Secţiunea a 6-a. Infracţiunile definite de Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea
în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare .................... 588
§1. Aspecte generale privitoare la activităţile din domeniul nuclear ......................... 588
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 111/1996..... 590
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 111/1996 . 592
Secţiunea a 7-a. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar .. 602
§1. Aspecte generale privitoare domeniul protecţiei juridice a fondului funciar ....... 602
§2. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 18/1991 ... 603
Capitolul IX. Infracţiuni din domeniul muncii şi securităţii sociale ............................ 609
Secţiunea 1. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 319/2006 .......................................... 609
§1. Neluarea măsurilor de protecţie a muncii ........................................................... 609
§2. Nerespectarea obligaţiilor şi a măsurilor de protecţie a muncii........................... 613
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli profesionale ............................................................. 616
§1. Deturnarea de fonduri destinate asigurării........................................................... 616
§2. Furnizarea de informaţii false .............................................................................. 617
Secţiunea a 3-a. Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă .................................. 619
§1. Încălcarea obligaţilor prevăzute la art. 26 şi 27 din Legea nr. 76/2002 .............. 619
XII
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
§2. Reţinerea şi nevărsarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor
pentru şomaj ........................................................................................................ 621
Secţiunea a 4-a. Infracţiunea prevăzută de Legea nr. 263/2010 ..................................... 621
§1. Conţinutul legal ................................................................................................... 621
§2. Condiţiile preexistente ......................................................................................... 621
Capitolul X. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 ............................................. 623
Secţiunea 1. Infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ........................................ 623
§1. Aspecte generale privitoare la corupţie ............................................................... 623
§2. Analiza aspectelor comune ale infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 .... 626
§3. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor de corupţie prevăzute în
Legea nr. 78/2000 ................................................................................................ 636
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie ..................................................................................................................... 649
§1. Aspecte generale privitoare la infracţiunile asimilate infracţiunilor
de corupţie ........................................................................................................... 649
§2. Analiza aspectelor specifi ce ale infracţiunilor asimilate infracţiunilor
de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000 ......................................................... 649
Secţiunea a 3-a. Infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie
prevăzute de Legea nr. 78/2000 ..................................................................................... 662
Secţiunea a 4-a. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene ................................................................................................. 665
§1. Aspecte generale privitoare la infracţiunile împotriva intereselor
fi nanciare ale Comunităţilor Europene ................................................................ 665
§2. Infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000 – obţinerea
ilegală de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor ........................................ 667
§3. Infracţiunea prevăzută de art. 182 din Legea nr. 78/2000 – deturnarea
fondurilor sau a foloaselor legal obţinute ............................................................ 685
§4. Infracţiunea prevăzută de art. 183 din Legea nr. 78/2000 – diminuarea
ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor ........................................ 694
§5. Infracţiunea prevăzută de art. 185 din Legea nr. 78/2000 – neglijenţa care
are ca urmare săvârşirea unei infracţiuni afectând interesele fi nanciare
ale Comunităţilor Europene ................................................................................. 712
Capitolul XI. Infracţiuni electorale ................................................................................ 717
Secţiunea 1. Aspecte introductive privind dreptul electoral ........................................... 717
Subsecţiunea 1. Consideraţii preliminare .................................................................... 717
§1. Introducere în domeniul dreptului electoral. Cadrul legal ................................... 717
§2. Stabilitatea reglementărilor în materie electorală ................................................ 720
§3. Autoritatea Electorală Permanentă ...................................................................... 722
§4. Finanţarea partidelor politice ............................................................................... 727
Subsecţiunea a 2-a. Dreptul de a alege şi de a fi ales .................................................. 729
XIII
Cuprins
§1. Cadrul legal naţional ........................................................................................... 729
§2. Standarde şi instrumente internaţionale ............................................................... 732
§3. Scurtă analiză a jurisprudenţei CtEDO cu privire la art. 3 din
Primul Protocolul la CEDO ................................................................................. 735
Secţiunea a 2-a. Aspecte de ordin general privind infracţiunile electorale .................... 741
Subsecţiunea 1. Cadrul legal ....................................................................................... 741
§1. Cadrul legal naţional ........................................................................................... 741
§2. Statistici privind infracţiunile şi contravenţiile electorale ................................... 743
Subsecţiunea a 2-a. Legislaţie comparată .................................................................... 747
§1. Consideraţii preliminare ...................................................................................... 747
§2. Germania ............................................................................................................ 748
§3. Austria ................................................................................................................. 749
§4. Franţa ................................................................................................................... 751
§5. Belgia .................................................................................................................. 756
§6. Statele Unite ale Americii .................................................................................... 759
§7. Republica Moldova ............................................................................................. 761
Subsecţiunea a 3-a. Pedeapsa accesorie a dreptului de a alege şi de a fi ales
în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ................................................... 762
Subsecţiunea a 4-a. Concluzii ...................................................................................... 765
Secţiunea a 3-a. Analiza infracţiunilor electorale .......................................................... 767
Subsecţiunea 1. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 189/1999
privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni ........................................... 767
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 767
§2. Infracţiunea prevăzută la art. 9 - şantajul ............................................................ 769
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 10 - uzurparea de calităţi ofi ciale .......................... 773
Subsecţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului .................................................... 776
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 776
§2. Infracţiunea prevăzută la art. 52 ......................................................................... 780
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 53 ......................................................................... 785
§4. Infracţiunile prevăzute la art. 54 ......................................................................... 787
§5. Infracţiunile prevăzute la art. 55 ......................................................................... 796
§6. Infracţiunile prevăzute la art. 56 ......................................................................... 800
§7. Infracţiunea prevăzută la art. 57 ......................................................................... 803
Subsecţiunea a 3-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de O.U.G. nr. 93/2003
pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional
privind revizuirea Constituţiei ..................................................................................... 805
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 805
§2. Infracţiunile prevăzute la art. 14 ......................................................................... 807
Subsecţiunea a 4-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ........................................... 811
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 811
§2. Infracţiunile prevăzute la art. 106 ....................................................................... 813
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 107 ....................................................................... 820
§4. Infracţiunea prevăzută la art. 108 ....................................................................... 826
§5. Infracţiunile prevăzute la art. 109 ....................................................................... 830
§6. Infracţiunile prevăzute la art. 110 ....................................................................... 844
XIV
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
§7. Infracţiunile prevăzute la art. 111 ....................................................................... 849
§8. Infracţiunile prevăzute la art. 112 ....................................................................... 853
§9. Infracţiunea prevăzută la art. 113 ....................................................................... 860
§10. Cauză specială de agravare ................................................................................. 862
Subsecţiunea a 5-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 370/2004,
republicată, pentru alegerea Preşedintelui României ................................................... 863
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 863
§2. Infracţiunile prevăzute la art. 57 ......................................................................... 867
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 58 ......................................................................... 868
§4. Infracţiunile prevăzute la art. 59 ......................................................................... 871
§5. Infracţiunea prevăzută la art. 60 ......................................................................... 876
§6. Infracţiunile prevăzute la art. 61 ......................................................................... 877
§7. Infracţiunile prevăzute la art. 62 ......................................................................... 879
Subsecţiunea a 6-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 33/2007
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European .............. 883
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 883
§2. Infracţiunea prevăzută la art. 55 ......................................................................... 887
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 56 ......................................................................... 887
§4. Infracţiunea prevăzută la art. 57 ......................................................................... 888
§5. Infracţiunile prevăzute la art. 58 ......................................................................... 889
§6. Infracţiunea prevăzută la art. 59 ......................................................................... 890
§7. Infracţiunile prevăzute la art. 60 ......................................................................... 894
§8. Infracţiunile prevăzute la art. 61 ......................................................................... 895
§9. Infracţiunea prevăzută la art. 62 ......................................................................... 895
§10. Infracţiunile prevăzute la art. 63 ......................................................................... 896
§11. Infracţiunea prevăzută la art. 64 ......................................................................... 899
Subsecţiunea a 7-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali ....................................................... 899
§1. Consideraţii introductive ..................................................................................... 899
§2. Infracţiunea prevăzută la art. 52 ......................................................................... 903
§3. Infracţiunea prevăzută la art. 53 ......................................................................... 904
§4. Infracţiunea prevăzută la art. 54 ......................................................................... 905
§5. Infracţiunile prevăzute la art. 55 ......................................................................... 906
§6. Infracţiunea prevăzută la art. 56 ......................................................................... 909
§7. Infracţiunile prevăzute la art. 57 ......................................................................... 912
§8. Infracţiunile prevăzute la art. 58 ......................................................................... 912
§9. Infracţiunea prevăzută la art. 59 ......................................................................... 913
§10. Infracţiunile prevăzute la art. 60 ......................................................................... 913
§11. Infracţiunea prevăzută la art. 61 ......................................................................... 914
Capitolul XII. Infracţiuni la regimul comerţului electronic ......................................... 915
Secţiunea 1. Consideraţii introductive şi definirea unor termeni sau expresii ............... 915
Secţiunea a 2-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 365/2002 ...................... 919
§1. Falsifi carea instrumentelor de plată electronică – art. 24 .................................... 919
XV
Cuprins
§2. Deţinerea de echipamente în vederea falsifi cării instrumentelor
de plată electronică .............................................................................................. 925
§3. Falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor
de plată electronică .............................................................................................. 927
§4. Efectuarea de operaţiuni fi nanciare în mod fraudulos ......................................... 929
§5. Acceptarea operaţiunilor fi nanciare efectuate în mod fraudulos ......................... 933
Secţiunea a 3-a. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 127/2011 ...................... 935
§1. Emiterea neautorizată de monedă electronică ..................................................... 935
§2. Împiedicarea fără drept a exercitării competenţelor de supraveghere a B.N.R. .. 938
Capitolul XIII. Acte normative care cuprind dispoziţii penale .................................... 940
1. Legea nr. 59/1934 asupra cecului (extras) ............................................................... 940
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi răspun derea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor
socialiste (extras) ...................................................................................................... 940
3. Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mină care nu conţin
aur nativ, devenit Legea nr. 135/1973 (extras) ......................................................... 941
4. Decretul nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice (extras) .......... 941
5. Decretul-lege nr. 15/1990 privind urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor
infracţiuni de speculă ............................................................................................... 941
6. Decretul-lege nr. 24/1990 privind sancţionarea ocupării abuzive a 941
locuinţelor din fondul locativ de stat ........................................................................ 941
7. Decretul-lege nr. 41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate .... 942
8. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi
comerciale ilicite (extras) ......................................................................................... 942
9. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare,
al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive
ale României (extras) ............................................................................................... 943
10. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului (extras) .......................................... 944
11. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (extras) ....................................... 944
12. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (extras) ....................... 947
13. Legea fondului funciar nr. 18/1991 (extras) ............................................................. 949
14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii (extras) .................................................................................................... 949
15. Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României (extras)......................... 950
16. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice (extras) .............................................................................................................. 951
17. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (extras) ............................................ 952
18. Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat (extras) ................................................ 952
19. Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (extras) ... 952
20. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei
„Delta Dunării” (extras) .............................................................................................. 953
21. O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă
şi a contabililor autorizaţi (extras) .............................................................................. 953
22. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (extras) ......................................... 953
XVI
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
23. Legea nr. 15/1995 privind aprobarea volumului maxim de masă
lemnoasă ce se va recolta în anul 1995 (extras) ......................................................... 953
24. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (extras) ...... 954
25. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (extras) ............................ 955
26. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (extras) ............................... 955
27. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (extras) ......................................................... 956
28. Legea concurenţei nr. 21/1996 (extras) ...................................................................... 956
29. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat (extras) ............................... 958
30. Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă
ce se va recolta în anul 1996 (extras) .......................................................................... 959
31. O.G. nr. 39/1996 privind înfi inţarea şi funcţionarea Fondului
de garantare a depozitelor în sistemul bancar (extras) ................................................ 959
32. Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind
interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice
şi distrugerea acestora (extras) .................................................................................... 959
33. Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii
în interes public (extras) ............................................................................................. 961
34. O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil (extras) .................................................. 961
35. O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (extras) ................................................ 963
36. Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii
de medic veterinar (extras) ......................................................................................... 963
37. Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de Protecţie şi Pază (extras) ..................................................................... 964
38. O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul
stării de urgenţă (extras) ............................................................................................. 964
39. Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (extras) ............................ 964
40. O.U.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (extras) ...................................... 965
41. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (extras) ........................... 965
42. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional (extras) ....................................... 965
43. Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României (extras) ......... 966
44. O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (extras) ............................... 966
45. Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import
a României EXIMBANK - S.A. (extras) .................................................................... 967
46. Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie (extras) ............................... 967
47. O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase în România (extras) ..................................................................................... 968
48. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil (extras) ................................................................................................ 968
49. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti (extras) ..................................... 970
50. O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor (extras) .......................................... 970
51. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (extras) ................................ 970
52. O.U.G. nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse
a diferen ţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate
XVII
Cuprins
de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, benefi ciara împrumutului extern
acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru
Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului (extras) ... 971
53. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect (extras) ....................................................................................... 972
54. Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor
care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României (extras) .................................. 972
55. O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei
şi comercializării alimentelor (extras) ........................................................................ 972
56. O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (extras) ............................ 972
57. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (extras) ..................... 973
58. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (extras) ....................................... 973
59. O.U.G. nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara
teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie
domiciliate în România ............................................................................................... 974
60. O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (extras) .............................. 974
61. Legea zootehniei nr. 72/2002 (extras) ........................................................................ 975
62. O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (extras) .................... 975
63. O.U.G. nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al
Federaţiei Comu nităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult,
cimitirelor şi altor bunuri desti nate activităţilor cultului mozaic (extras) ..................... 976
64. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie (extras) ........................ 977
65. Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei
vitivinicole nr. 244/2002 (extras) .................................................................................. 978
66. O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi
sau agresivi (extras) .................................................................................................... 979
67. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (extras) ........................ 980
68. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă
şi boli profesio nale (extras) ........................................................................................ 981
69. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări
psihice nr. 487/2002 (extras) ....................................................................................... 981
70. Legea nr. 500/2002 privind fi nanţele publice (extras) ................................................ 981
71. Legea audiovizualului nr. 504/2002 (extras) .............................................................. 982
72. O.U.G. nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor
de consum, regimul certifi catelor de depozit pentru acestea şi constituirea
Fondului de garantare pentru certifi catele de depozit (extras) .................................... 982
73. O.U.G. nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională (extras) ..................................................................................... 982
74. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (extras) ......................... 983
75. O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (extras) ........... 984
76. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor (extras) ........................................... 985
77. Legea partidelor politice nr. 14/2003 (extras) ............................................................ 986
XVIII
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
78. Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală (extras) ............................................. 986
79. Legea minelor nr. 85/2003 (extras) ............................................................................ 986
80. Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea
organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului (extras) .................... 987
81. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite (extras) ................................. 987
82. Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval (extras) ...... 987
83. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografi ei (extras) .............. 991
84. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (extras) .... 991
85. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 (extras) .................................... 992
86. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (extras) ....... 992
87. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor (extras) .................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec