ICCJ. Jurisprudenta Sectiei comerciale pe anul 2009. Recursuri în interesul legii în materie comercială

ICCJ. Jurisprudenta Sectiei comerciale pe anul 2009. Recursuri în interesul legii în materie comercială
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 272
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Data: 15.10.2010
272 pagini


Sinteza de faţă prezintă deciziile relevante ale Secţiei comerciale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în anul 2009.

Lucrarea cuprinde trei părţi: prima parte oferă soluţiile la cele mai importante speţe din materia societăţilor comerciale, a insolvenţei, dreptului bancar, contractelor comerciale şi obligaţiilor comerciale; a doua parte este dedicată aspectelor de procedură civilă, iar ultima parte cuprinde deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii pronunţate în materie, în anul 2009, prin care au fost soluţionate problemele de drept ce au primit o rezolvare diferită din partea instanţelor judecătoreşti.

Cuprins
PARTEA I. DREPT COMERCIAL________________________ 1
Capitolul I. Societăţi comerciale_________________________ 1
I. Constituirea societăţilor comerciale ___________________ 1
1. Societate cu răspundere limitată. Neregularităţi în
numirea reprezentanţilor. Inopozabilitate
faţă de terţi __________________________________ 1
II. Funcţionarea societăţilor comerciale _________________ 3
2. Societăţi comerciale. Convocare A.G.A. Dovedirea
vătămării____________________________________ 3
3. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.
Termen convocare. Nulitate absolută______________ 6
4. Societate cu capital majoritar de stat. Plata
dividendelor. Principiul specialia generalibus
derogant ____________________________________ 9
5. Societate comercială. Administratori. Drept de
reprezentare. Limite şi efecte ___________________ 12
6. Societate comercială. Anulare hotărâre A.G.A.
Calitate procesuală activă. Cauzele de nulitate
invocate. Caracterul normelor privitoare la
convocarea A.G.A.___________________________ 16
7. Societate cu răspundere limitată. Hotărâre
A.G.A. Nulitate. Calitate procesuală pasivă________ 21
III. Modificarea actului constitutiv _____________________ 24
8. Retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor
unei societăţi comerciale. Dreptul de squeeze-out ___ 24
9. Societate pe acţiuni. Contract de cesiune.
Obligativitatea înscrierii în registrul acţionarilor ____ 30
IV. Dizolvarea societăţilor comerciale __________________ 32
10. Societăţi comerciale. Sancţiunea aplicabilă
în cazul operaţiunilor întreprinse de administratori
sau mandatarii lor după începerea dizolvării _______ 32
Jurisprudenţa Secţiei VIII comerciale pe anul 2009
Capitolul II. Procedura insolvenţei _____________________ 35
11. Insolvenţă. Administrator judiciar. Contestaţie
împotriva actelor administratorului judiciar.
Competenţă ________________________________ 35
12. Societate comercială. Insolvenţă. Administrator
special. Limitele mandatului ___________________ 37
13. Societate comercială. Insolvenţă. Rezoluţiune
contract. Suspendarea judecăţii. Admisibilitate şi
condiţii ____________________________________ 40
Capitolul III. Obligaţii comerciale ______________________ 42
14. Daune-interese compensatorii şi daune-interese
moratorii. Posibilitatea cumulului _______________ 42
15. Neacordarea daunelor cominatorii. Condiţii _______ 45
16. Adjudecare la licitaţie. Preţ. Îmbogăţire fără
justă cauză _________________________________ 47
17. Obligaţii comerciale. Clauză penală. Penalităţi de
întârziere. Actualizare cu rata inflaţiei ____________ 51
Capitolul IV. Contracte comerciale _____________________ 56
I. Contractul de agenţie _____________________________ 56
18. Contract de agenţie comercială. Agent comercial.
Drept de reprezentare. Limite. Consecinţe_________ 56
II. Contractul de asigurare ___________________________ 59
19. Asigurări. Acţiunea în despăgubire. Calitate
procesuală activă ____________________________ 59
III. Contractul de asociere în participaţiune _____________ 62
20. Consimţământul valabil exprimat – condiţie de
validitate a unei convenţii _____________________ 62
21. Imobile proprietate publică. Contract de asociere
în participaţiune. Nulitate absolută. Interes în
promovarea acţiunii __________________________ 64
V. Contractul de brokeraj ____________________________ 66
22. Contract de brokeraj. Clauză de confidenţialitate.
Efectele acesteia faţă de moştenitori _____________ 66
VI. Contractul de concesiune _________________________ 69
23. Contract de concesiune. Titlu executoriu.
Principiul neretroactivităţii legii civile____________ 69
24. Contract de concesiune teren. Redevenţa.
Executare silită______________________________ 72
Cuprins IX
VII. Contractul de credit_____________________________ 73
25. Contract de credit. Procedura insolvenţei. Radiere.
Bunuri constituite ca garanţie___________________ 73
VIII. Contractul de distribuţie_________________________ 78
26. Pact comisoriu de ultim grad. Efecte _____________ 78
IX. Contractul de mandat ____________________________ 84
27. Contractul de mandat. Cesionare părţi sociale
aparţinând asociatului minor. Natura şi limitele
mandatului _________________________________ 84
28. Contract de mandat. Efectele şi sancţiunile
aplicabile mandatului aparent___________________ 89
X. Contractul de locaţiune ___________________________ 92
29. Cauza ilicită a unui act juridic. Sancţiune
aplicabilă __________________________________ 92
30. Contractele de locaţiune încheiate de instituţiile
publice de interes local şi societăţile comerciale.
Natura chiriei _______________________________ 94
31. Contract de locaţiune. Încetarea contractului _______ 97
32. Contract de închiriere. Autoritate publică locală.
Natura raportului juridic______________________ 101
XI. Contractul de vânzare-cumpărare _________________ 103
33. Contract de vânzare-cumpărare. Garanţia pentru
evicţiune. Cumpărător de rea-credinţă. Efecte.
Sancţiune aplicabilă _________________________ 103
34. Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate absolută__ 107
35. Promisiune de vânzare-cumpărare. Titlu de
proprietate. Publicitate imobiliară. Opozabilitate___ 112
36. Contract de vânzare-cumpărare. Neexecutarea
obligaţiilor din contract. Sancţiunea aplicabilă.
Compensare legală __________________________ 114
Capitolul V. Prescripţia extinctivă_____________________ 118
37. Prescripţie. Întreruperea prescripţiei în raport de
momentul la care a intervenit recunoaşterea
debitului __________________________________ 118
38. Societăţi comerciale. Acţiunea în restituirea
dividendelor. Momentul de la care începe să curgă
prescripţia_________________________________ 120
39. Contract de prestări servicii. Acţiune în pretenţii.
Prescripţie_________________________________ 123
Jurisprudenţa Secţiei X comerciale pe anul 2009
40. Creanţe bugetare. Termenul de prescripţie.
Excepţii. Penalităţi din contractul de
vânzare-cumpărare acţiuni ____________________ 127
41. Contract de vânzare-cumpărare. Vicii ascunse.
Prescripţie extinctivă. Momentul de la care începe să
curgă termenul de prescripţie __________________ 131
Capitolul VI. Alte materii ____________________________ 134
42. Factură fiscală. Natura juridică ________________ 134
43. Persoană fizică autorizată. Statut juridic.
Întinderea răspunderii________________________ 136
44. Natura juridică a profesiei de consilier juridic
şi formele de exercitare a acesteia ______________ 140
45. Taxă de timbru. Îndeplinirea obligaţiei de plată
a taxei judiciare de timbru ____________________ 144
PARTEA A II-A. DREPT PROCESUAL CIVIL ___________ 146
Capitolul I. Competenţa instanţelor____________________ 146
46. Obligaţii comerciale. Competenţă teritorială ______ 146
47. Acţiune în rectificare tabulară. Instanţa competentă
material să soluţioneze o acţiune în rectificare
tabulară___________________________________ 148
48. Ridicarea sau demolarea unei construcţii. Criterii de
determinare a naturii juridice a cauzei şi implicit a
competenţei materiale _______________________ 150
49. Acţiune promovată de o cameră de comerţ împotriva
unei autorităţi publice locale. Natură juridică.
Competenţă materială________________________ 152
50. Schimbarea sediului debitoarei ulterior deschiderii
procedurii insolvenţei. Competenţa teritorială _____ 155
51. Acţiune în răspundere civilă delictuală împotriva
A.V.A.S. Competenţă materială________________ 156
52. Obligaţii comerciale. Competenţă teritorială.
Criterii. Conflict negativ de competenţă _________ 158
53. Contestaţie la executare. Acţiune în daune.
Competenţă materială________________________ 160
54. Somaţie de plată. Acţiune în anulare. Competenţă
teritorială _________________________________ 162
55. Hotărâre arbitrală. Învestire cu formulă executorie.
Competenţă teritorială. Conflict negativ de
competenţă ________________________________ 164
Cuprins XI
56. Bilet la ordin. Învestire cu formulă executorie.
Competenţă teritorială _______________________ 166
57. Reorganizare judiciară. Creanţe născute în timpul
procedurii faţă de debitoare. Competenţa de
soluţionare a acţiunii ________________________ 168
Capitolul II. Procedura în faţa primei instanţe___________ 170
58. Calificarea juridică a acţiunii în constatarea nulităţii
unui act juridic din perspectiva finalităţii sale _____ 170
59. Încheierea prin care instanţa se pronunţă asupra
admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie.
Cale de atac _______________________________ 172
60. Exercitarea controlului de legalitate asupra unei
încheieri pronunţate în temeiul art. 2811 alin. (1)
Cod procedură civilă. Conţinut ________________ 175
61. Hotărâre judecătorească. Considerentele hotărârii__ 179
62. Hotărârea de expedient. Condiţii de validitate _____ 182
63. Cesiune de creanţă. Acţiune în constatarea
inexistenţei dreptului de creanţă________________ 184
64. Contestaţie la executare. Suspendarea cauzei.
Perimare __________________________________ 187
65. Contract de asociere în participaţiune. Denunţarea
contractului. Lichidator judiciar. Calitate procesuală
activă ____________________________________ 189
66. Acţiune în anulare. Modificarea cererii.
Admisibilitate şi efecte_______________________ 192
67. Acţiune în pretenţii. Întâmpinare. Sancţiunea
aplicabilă în cazul necomunicării acesteia ________ 196
Capitolul III. Căi de atac ____________________________ 200
68. Recurs neavenit ____________________________ 200
69. Acţiune în anulare. Hotărâre A.G.A. Calificarea
căii de atac ________________________________ 201
70. Recurs. Termenul de exercitare a căii de atac.
Tardivitate ________________________________ 203
71. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate___ 204
Capitolul IV. Arbitraj _______________________________ 208
72. Inadmisibilitatea acţiunii în anulare împotriva
unei încheieri interlocutorii pronunţate de un
tribunal arbitral_____________________________ 208
73. Hotărâre arbitrală. Autoritate de lucru judecat.
Existenţa autorităţii de lucru judecat între o hotărâre
Jurisprudenţa Secţiei XII comerciale pe anul 2009
pronunţată de o instanţă de drept comun şi o
hotărâre pronunţată de un tribunal arbitral________ 211
74. Litigiu comercial cu element de extraneitate.
Arbitraj comercial internaţional. Recunoaşterea
hotărârii arbitrale străine _____________________ 213
75. Contract de prestări servicii. Acţiune în anularea
hotărârii arbitrale. Motive. Nerespectarea clauzelor
contractuale _______________________________ 225
Capitolul V. Executarea silită_________________________ 229
76. Obligaţia de a face. Amenda civilă. Instanţa
competentă să aplice amenda __________________ 229
77. Executare silită. Contestaţie la executare. Excepţia
autorităţii de lucru judecat ____________________ 231
78. Executare silită. Constatarea nulităţii unor acte de
executare. Modalitatea procedurală _____________ 233
79. Creanţă preluată de A.V.A.S. Înştiinţare de plată
emisă de C.N.A.S. Verificarea cerinţelor creanţei.
Contestaţie la executare ______________________ 235
Capitolul VI. Proceduri speciale ______________________ 239
80. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea provizorie
a executării hotărârii. Admisibilitate ____________ 239
PARTEA A III-A. RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ___ 243
Decizii pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie în anul 2009 _________________ 243
81. Decizia nr. IV(4) din 19 ianuarie 2009 cu privire
la învestirea cu formulă executorie a biletului
la ordin, cambiei şi cecului ___________________ 243
82. Decizia nr. XXXI(31) din 16 noiembrie 2009
privind caracterul de titlu executoriu al
contractelor de asistenţă juridică _______________ 248
Index alfabetic _______________________________________ 255

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.053 sec