Fond funciar. Culegere de jurisprudenta

Fond funciar. Culegere de jurisprudenta
Preț: 70,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Cartea de faţă, născută la circa 18 ani de la apariţia Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi la 4 ani de la modificarea acesteia prin Legea nr. 247/2005, este o reflectare a modalităţii în care vasta problematică apărută în materia fondului funciar a fost soluţionată de instanţele din raza teritorială a Curţii de Apel Cluj.
Întrucât una dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica judiciară neunitară şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare, am încercat, prin prezenta lucrare, să contribuim, mai mult sau mai puţin, la cristalizarea unei jurisprudenţe care să constituie un ghid de orientare pentru teoreticienii şi practicienii dreptului.
Într-o societate în care abundenţa legilor şi modificarea lor rapidă nu au timpul necesar pentru a fi reţinute în comportamentul de zi cu zi al cetăţeanului se simte nevoia unei contribuţii la asigurarea certitudinii şi siguranţei în acest domeniu.
În realizarea prezentei lucrări de jurisprudenţă în materia fondului funciar s-a pornit de la considerentul că în prezent soluţionarea cauzelor în acest domeniu se încheie la nivelul tribunalelor, astfel că diferitele moduri de interpretare a textelor de lege de către fiecare instanţă de control judiciar pot genera o practică neuniformă, cu consecinţe directe şi nefaste în primul rând asupra justiţiabiluluiCAPITOLUL I RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Secţiunea I – Jurisprudenţă

1. Lipsa dovezii calităţii de moştenitor. Imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate

2. Lipsa vreunui act doveditor din care să rezulte existenţa unei suprafeţe mai mari decât cea reconstituită

3. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după mai mulţi autori întemeiată pe mai multe extrase de carte funciară. Necesitatea identificării prin expertiză dacă vechiul amplasament este liber

4. Reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 1/2000 în favoarea antecesorului. Cerere formulată în baza Legii nr. 247/2005 de urmaşul beneficiarului reconstituirii în temeiul legilor anterioare

5. Restituirea pe vechiul amplasament a terenurilor aparţinând persoanelor prevăzute în art. 36 din Legea nr. 1/2000

6. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Necesitatea dovedirii întinderii proprietăţii reclamate

7. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de composesorat. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 46 alin. 4 din Legea nr. 18/1991, republicată

8. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea a doi beneficiari, fără însă să se stabilească care este întinderea terenului din intravilanul localităţii şi respectiv din extravilanul localităţii, din totalul suprafeţei reconstituite fiecărui beneficiar

9. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren expropriat, ocupat de alee de acces, bloc, spaţiu verde. Inaplicabilitatea art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată

10. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren cu privire la care s‑au obţinut măsuri reparatorii sub formă de despăgubiri printr‑o dispoziţie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Imposibilitatea realizării unei duble reparaţi

11. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unei persoane asupra unui teren reconstituit anterior în favoarea comunei. Necesitatea justificării îndreptăţirii la reconstituire a beneficiarului dreptului

12. Cerere de restituire a unei suprafeţe care a făcut anterior obiectul procedurii de retrocedare, în contextul reconstituirii anterioare a dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută de antecesor

13. Reconstituirea dreptului de proprietate pe baza opţiunii petentei care indică atât întinderea dreptului la acordarea de măsuri reparatorii, cât şi ampla­samentul terenului pentru care se consideră îndreptăţită la reconstituire

14. Analizarea de către comisia judeţeană a modului în care s‑au stabilit măsurile reparatorii sub imperiul legilor precedente şi a procedurii în care ele se pot valorifica. Încălcarea art. 53 alin. 2, art. 55 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 2 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, art. II din Legea nr. 169/1997 şi art. 2 alin. 1 din H. G. nr. 1832/2005

15. Cerere de reconstituire. Determinarea îndreptăţirii titularului cererii

16. Cerere de restituire a unui teren ocupat de o centrală termică. Incidenţa Legii nr. 10/2001

17. Reconstituire a dreptului de proprietate solicitată în temeiul unei pretinse vânzări‑cumpărări. Necesitatea dovedirii preluării bunului de C. A. P.

18. Mandat acordat unei persoane pentru a solicita reconstituirea dreptului de proprietate. Necesitatea existenţei unui mandat în formă scrisă

19. Reconstituirea dreptului de proprietate. Condiţia depunerii unei cereri de reconstituire. Mandat acordat în acest sens. Neîndeplinirea mandatului

20. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de o asociaţie a proprietarilor de păduri grănicereşti. Necesitatea verificării calităţii de fost grănicer sau urmaş al fostului grănicer al fiecărui membru al asociaţiei

21. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Determinarea întinderii suprafeţei prin raportare la suprafaţa avută la momentul preluării terenului

22. Contestarea îndreptăţirii beneficiarului reconstituirii dreptului de proprietate la întreaga suprafaţă la care face referire titlul de proprietate atacat. Necesitatea atragerii în proces a titularului titlului de proprietate contestat

23. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren atribuit antecesorului în folosinţă veşnică pentru construirea unei case

24. Elemente avute în vedere pentru stabilirea îndreptăţirii la reconstituirea proprietăţii

25. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren cumpărat de antecesori. Dovada actului juridic de vânzare-cumpărare

26. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren pretins cumpărat. Necesitatea dovedirii actului juridic de vânzare-cumpărare

27. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui imobil expropriat

28. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe în privinţa căreia se pretinde că s‑a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altora

29. Cerere de reconstituire întemeiată pe documente eliberate de Arhivele Statului
30. Cerere de constituire a dreptului de proprietate întemeiată pe declaraţii de martori

31. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de ambii moştenitori ai fostului proprietar. Reconstituirea pe numele unui singur moştenitor. Nelegalitate

32. Cerere de reconstituire formulată de mai mulţi moştenitori ai defunctei. Emiterea unui titlu de proprietate în favoarea fiecărui moştenitor. Nelegalitate. Necesitatea emiterii unui titlu de proprietate pe numele tuturor moştenitorilor, cu consecinţa anulării titlurilor emise individual

33. Reconstituire în favoarea cumpărătorului unei suprafeţe de teren de la proprietarul deposedat. Nelegalitate

34. Îndreptăţirea la reconstituirea dreptului de proprietate al antecesorilor. Dovada calităţii de moştenitor. Lipsa de la dosar a actelor doveditoare

35. Îndreptăţire la reconstituirea dreptului de proprietate. Moştenitori legali şi testamentari ai fostului proprietar deposedat

36. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren de natură pădure. Reconstituirea pe vechiul amplasament de natură păşune împădurită

37. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren pe care se află curtea şcolii. Incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 10/2001

38. Teren solicitat de mai multe persoane. Reconstituirea dreptului de proprietate

39. Cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 23 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată

40. Reconstituirea dreptului de proprietate pe un alt amplasament. Necesitatea identificării prin expertiză a caracterului liber al vechiul amplasament pretins

41. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe mai mici decât cea solicitată. Nesoluţionarea tuturor pretenţiilor reclamantului

42. Cerere de reconstituire formulată de capul gospodăriei. Mandat tacit reciproc

43. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren pentru care nu s‑a formulat cerere de reconstituire

44. Teren preluat de stat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991

45. Reconstituirea dreptului de proprietate. Îndreptăţire

46. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei

47. Reconstituirea dreptului de proprietate. Determinarea înţelesului sintagmei „teren liber”, în sensul Legii nr. 1/2000

48. Reconstituirea dreptului de proprietate la cererea mandatarului. Necesitatea probării întinderii mandatului

49. Calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituire

50. Atribuirea în proprietate a terenurilor aferente casei de locuit

51. Calitatea de luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. Incidenţa Legii nr. 341/2002

52. Reconstituirea dreptului de proprietate după un antecesor în baza cererii de reconstituire formulate după alt antecesor. Nelegalitate

53. Reconstituirea dreptului de proprietate în baza art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991. Limite

54. Imobil trecut în proprietatea statului prin expropriere. Inaplicabilitatea legilor fondului funciar

55. Reconstituirea dreptului de proprietate. Îndreptăţire la diferenţa de teren dintre cea pentru care s‑a emis titlu de proprietate şi cea solicitată în temeiul Legii nr. 247/2005

56. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului liber din punct de vedere juridic

57. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului preluat în temeiul Decretului nr. 223/1972

58. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit doar în favoarea moştenitorului care a formulat cerere de reconstituire. Termenul

59. Reconstituirea dreptului de proprietate. Dovada îndreptăţirii reclamantei

60. Reconstituirea dreptului de proprietate solicitată de urmaşul cumpărătorului. Titlu de proprietate emis în favoarea urmaşilor vânzătorului

61. Cerere de reconstituire formulată de unul dintre soţi. Decesul celuilalt soţ. Calitate procesuală activă într‑o acţiune în nulitatea titlului de proprietate

62. Reconstituire drept de proprietate. Întindere

63. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Despăgubiri

64. Reconstituirea dreptului de proprietate. Autoritate de lucru judecat

65. Emitere a unei alte oferte în termenul prescris de lege, condiţie esenţială pentru epuizarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate cu referire la atribuirea efectivă a terenului

66. Cerere de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin donaţie. Teren cooperativizat

67. Teren reconstituit în favoarea unei terţe persoane. Inadmisibilitatea unei duble reconstituiri

68. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea titularului cererii. Survenirea decesului acestuia

69. Nulitate contract de vânzare‑cumpărare încheiat în baza unui titlu de proprietate anulat irevocabil. Reconstituirea dreptului de proprietate

70. Cerere de reconstituire formulată în baza Legii nr. 247/2005. Reconstituirea dreptului numai pentru diferenţa de teren neacordată în baza legilor anterioare de fond funciar

71. Teren preluat de stat solicitat de Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică. Calitate procesuală activă

72. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 4 Cod procedură civilă. Cercetarea falsului de instanţa civilă
73. Acţiune în executarea silită a unui antecontract de vânzare‑cumpărare. Imobil aflat sub incidenţa legilor fondului funciar. Prioritatea legii speciale

74. Suspendarea judecăţii în baza dispoziţiilor art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă

75. Cerere de obligare a comisiilor de fond funciar la recunoaşterea unui drept de proprietate. Calificarea acţiunii. Competenţă

76. Cerere de constatare a calităţii de investitor

77. Cerere de reconstituire formulată de Fundaţia „Statusul Romano Catolic din Transilvania” pentru terenurile aparţinând Fondului de Religiune. Invocarea calităţii de succesor al Statusului Romano Catolic din Transilvania în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Sfântul Scaun din 30 mai 1932

78. Litigiu de fond funciar. Cheltuieli de judecată. Obligaţia suportării onorariului de succes 113

79. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Dovada calităţii de moştenitor al fostului proprietar

80. Acordarea în compensare a unui anumit teren, atunci când reconstituirea nu se poate realiza pe vechiul amplasament

81. Aplicarea H. G. nr. 890/2005. Stabilirea întinderii dreptului de proprietate

82. Cerere de reconstituire. Termenul rezonabil. Competenţa instanţei de a statua asupra fondului

83. Omisiunea formulării unei cereri de reconstituire, în condiţiile Legii fondului funciar. Consecinţe

84. Teren aflat în domeniul public de interes local la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991. Inadmisibilitatea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în baza acestei legi

85. Cereri de reconstituire a drepului de proprietate formulate de ambii moştenitori. Obligaţia de eliberare a unui titlu comun

86. Cerere de reconstituire nesoluţionată în timp util. Obligaţia instanţei de a se pronunţa în mod direct pe fondul dreptului

87. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe un act de donaţie neîncheiat în formă autentică şi fără ca donatorul să aibă calitatea de proprietar

88. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unuia dintre moştenitori, în nume propriu. Dovada dreptului pretins. Obligaţia instanţei

89. Teren agricol proprietate de stat. Reconstituirea dreptului pe un alt amplasament decât acela al vechii proprietăţi. Legalitatea titlului

90. Teren expropriat. Despăgubiri în natură. Cereri de reconstituire formulate cu privire la terenul atribuit în schimb. Cercetarea judecătorească

91. Inexistenţa unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, formulată personal sau prin mandatar. Consecinţe

92. Reconstituirea dreptului de proprietate în considerarea unui înscris sub semnătură privată declarat fals. Legitimarea procesuală activă a comisiei locale în cercetarea falsului pe cale civilă

93. Reconstituirea dreptului de proprietate. Înscrisuri doveditoare. Posibilitatea depunerii lor în instanţa de recurs

94. Teren intravilan proprietate de stat. Reconstituire pe un alt amplasament, echivalent. Legalitatea titlului

95. Reconstituire drept de proprietate. Dovada existenţei dreptului pretins în patrimoniul antecesorului, la momentul cooperativizării

96. Teren cu vegetaţie forestieră. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Cercetarea judecătorească

97. Reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la un teren preluat de C. A. P. Schimb de terenuri. Dovada dreptului de proprietate

98. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Temeinicie

99. Terenuri aflate în patrimoniul unei societăţi comerciale, continuatoare a unei foste întreprinderi de stat. Cerere de reconstituire. Inadmisibilitate

100. Legea nr. 18/1991. Revendicare imobiliară de drept comun. Legitimare procesuală activă

101. Cerere de reconstituire formulată de o asociaţie a proprietarilor de păduri grănicereşti. Condiţii ale reconstituirii

102. Punere în posesie pe un alt amplasament. Evaluarea terenurilor

103. Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Efecte asupra întinderii dreptului recunoscut prin titlu

104. Păşune. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, formulată de moştenitorul proprietarului tabular. Titlu eliberat in favoarea unităţii admi­nistrativ‑teritoriale. Cercetarea legalităţii

105. Reconstituirea dreptului de proprietate în baza evidenţelor din registrul agricol

106. Cerere de reconstituire formulată exclusiv de legatarul universal. Titluri emise în favoarea tuturor succesibililor. Nelegalitate

107. Antecontract de vânzare‑cumpărare încheiat în anul 1991. Cerere de reconstituire formulată de promitentul‑cumpărător. Inadmisibilitate

108. Teren situat în extravilanul localităţii, la data preluării abuzive. Incidenţa Legii nr. 18/1991

109. Teren intravilan. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Incidenţa art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991

110. Aplicarea art. 8 din Legea nr. 18/1991. Persoana îndreptăţită la reconsti­tuirea dreptului de proprietate

111. Cerere de reconstituire. Dovada întinderii dreptului pentru o suprafaţă mai mare decât aceea solicitată iniţial. Admisibilitate

112. Antecontract de vânzare‑cumpărare încheiat în anul 1957. Cerere de reconstituire formulată exclusiv de promitenţii‑cumpărători. Admisibilitate

113. Teren situat în intravilan. Stabilirea calităţii de persoană îndreptăţită la reconstituire 160

114. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de un compo­sesorat. Lipsa cererii de reconstituire a tuturor foştilor proprietari. Con­secinţe.
Secţiunea a II‑a – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Neexecutarea de către administraţie a sentinţelor definitive pronunţate în favoarea reclamanţilor. Dreptul de acces la un tribunal

2. Neexecutarea unei hotărâri definitive. Dreptul de acces la un tribunal

3. Refuzul autorităţilor competente de a se conforma unei hotărâri judecătoreşti. Dreptul de acces la un tribunal. Dreptul la un bun

4. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Dreptul de acces la un tribunal. Dreptul la un bun

5. Desfiinţarea unei decizii definitive prin care s‑a recunoscut dreptul reclamanţilor asupra suprafeţei de 500 m. p., soluţie motivată pe încălcarea prevederilor legale de instanţele inferioare. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un bun

6. Imposibilitatea reclamantei de a obţine restituirea în natură a unui teren care a aparţinut mamei sale. Dreptul de acces la un tribunal. Art. 6 par. 1 din Convenţie

7. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de acces la o instanţă. Dreptul la judecarea cauzei într‑un termen rezonabil. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

8. Eliberarea de autorităţile administrative a două titluri de proprietate asupra aceluiaşi teren. Dreptul la respectarea bunurilor. Art. 1 din Protocolul nr. 1

9. Durata procedurii. Termen rezonabil. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

10. Durata procedurii. Termen rezonabil. Art. 6 alin. 1 din Convenţie. Art. 1 din Protocolul nr. 1

11. Divergenţe de jurisprudenţă. Principiul siguranţei publice. Dreptul la un proces echitabil. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

12. Admiterea unei acţiuni în revendicare. Privare de proprietate. Dreptul la respectarea bunurilor. Art. 1 din Protocolul nr. 1

Secţiunea a III‑a – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

1. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente. Art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001

2. Dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative şi a moştenitorilor acestora asupra unor terenuri cu vegetaţie forestieră asupra cărora li s‑a reconstituit deja dreptul de proprietate

3. Prioritatea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea fostului proprietar al terenului faţă de persoana căreia i s‑a atribuit terenul acestuia

4. Limitarea suprafeţei restituite pe fiecare titular deposedat, la 50 ha. pentru terenurile agricole şi 10 ha. pentru terenurile forestiere

5. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente

6. Modalităţile şi etapele de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoanele cărora li s‑a stabilit calitatea de acţionar în baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, pentru persoanele cărora li s‑au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare agricole şi la regiile cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, precum şi pentru persoanele care au calitatea de locator, potrivit art. 25 din Legea nr. 16/1994

7. Instituirea unei proceduri administrative prealabile pentru constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate. Acces liber la justiţie. Art. 53 din Legea nr. 18/1991

8. Teren pe care se situează reţele electrice de distribuţie. Teren cu destinaţie specială. Garantarea proprietăţii private

9. Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Egalitate în faţa legii

10. Dreptul moştenitorilor de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate

11. Dreptul moştenitorilor la reconstituirea dreptului de proprietate privată

12. Dreptul moştenitorilor la reconstituirea dreptului de proprietate. Condiţia depunerii unei cereri de reconstituire

13. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în zona colinară

14. Condiţia stabilirii domiciliului în anumite localităţi. Dreptul la liberă circulaţie

15. Dreptul organelor reprezentative ale unităţilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural de a cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţele de teren agricol neatribuite. Garantarea proprietăţii private. Art. 22 alin. 3 din Legea nr. 18/1991

16. Restituirea către cooperatori a construcţiilor agrozootehnice, atelierelor, maşinilor şi utilajelor, precum şi a altor bunuri ce au aparţinut cooperativei. Art. 29 alin. 2 din Legea nr. 18/1991

17. Posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a‑şi exprima opţiunea pentru a deveni acţionari la societăţile comerciale. Art. 37 din Legea nr. 18/1991

18. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente. Condiţia ca acestea să fie libere. Garantarea proprietăţii private. Art. 38 din Legea nr. 18/1991 şi art. 4 din Legea nr. 1/2000

19. Atribuirea terenurilor agricole pe care s‑au efectuat investiţii, altele decât îmbunătăţiri funciare

20. Restituirea către foştii proprietari a terenurilor proprietate a statului, afectate de plantaţii de vii sau pomi. Garantarea proprietăţii private. Art. 42 alin. 4 din Legea nr. 18/1991 188

21. Condiţia stabilirii domiciliului şi întemeierii unei familii. Nerespectare. Pierderea dreptului de proprietate asupra terenului şi a construcţiilor de orice fel realizate pe acesta. Dreptul la liberă circulaţie. Garantarea proprietăţii. Art. 49 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 18/1991

Secţiunea a IV‑a – Doctrină

Secţiunea a V‑a – Decizii în interesul legii

1. Aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicată, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire

2. Natura juridică a termenului de 45 de zile în care trebuie introdusă cererea de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 18/1991

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti de a stabili amplasamentul terenului pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată

4. Succesorii care beneficiază de reconstituirea dreptului de proprietate al antecesorilor
CAPITOLUL II – RECONSTITUIRE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 1/2000

Secţiunea I – Jurisprudenţă

1. Teren definit ca „loc de casă”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 1/2000

2. Teren amplasat în curtea unei şcoli pe care se află edificată clădirea şcolii. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 1/2000

3. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Dovada cu martori a vechiului amplasament. Aplicarea art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000

4. Aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, republicată, şi a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din H. G. nr. 890/2005

5. Legea nr. 1/ 2000. Dreptul composesoratului la reconstituirea proprietăţii. Limite

6. Legea nr. 1/2000. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren cu destinaţia de amenajare piscicolă

7. Art. 2 din Legea nr. 1/2000. Titlu de proprietate emis în anul 1995, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare la acea dată. Valabilitate

8. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 1/2000. Teren ocupat de o pepinieră. Măsuri reparatorii

9. Aplicarea art. 6 alin. 12 din Legea nr. 1/2001, modificată. Dovada dreptului de proprietate

10. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere în favoarea unităţilor de cult. Interpretarea art. 29 din Legea nr. 1/2000

11. Pădure. Reconstituirea dreptului de proprietate în baza dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 şi în temeiul Legii nr. 1/2000. Admisibilitate

12. Aplicarea art. 6 alin. 21 din Legea nr. 1/2000. Repararea deplină a dreptului de proprietate

13. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea composesoratului. Cerere de stabilire a suprafeţei exacte ce revine membrilor. Inadmisibilitate

Secţiunea a II‑a – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

1. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Proba cu înscrisuri, cu dată certă, din perioada respectivă. Art. 6 alin. 11 din Legea nr. 1/2000

2. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor forestiere aflate, la data dobândirii lor de către stat, în proprietatea comună a formelor asociative. Dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative. Art. 28 alin. 6‑8 din Legea nr. 1/2000... 216

3. Despăgubiri pentru viile, livezile, acumulările de ape, prin investiţiile proprietarului. Art. 19 din Legea nr. 1/2000

4. Reglementarea unor condiţii diferite pentru reconstituirea dreptului de proprietate, altele decât cele care existau în 1945. Blocarea posibilităţii retrocedării. Art. 26 alin. 1 din Legea nr. 1/2000

5. Trecerea în proprietatea publică a unor terenuri, prin legea de retrocedare. Expropriere. Art. 221 din Legea nr. 1/2000

6. Reconstituirea dreptului de proprietate pe alte amplasamente

7. Reconstituirea pe vechile amplasamente a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000

8. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. Legea nr. 1/2000 – art. 1‑3, 5‑6, 24‑29

9. Posibilitatea de a formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000

10. Proprietate comună în formă asociativă (obşte). Regim juridic

11. Limitarea beneficiului repunerii în termenul de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri agricole sau forestiere numai în favoarea anumitor categorii de persoane

12. Diferenţă de tratament juridic rezultată în urma modificării unui act normativ. Art. 36 din Legea nr. 1/2000

13. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aduse în cooperativa agricolă de producţie sau preluate prin legi speciale sau în orice alt mod, în limita a 50 de hectare de familie, respectiv pentru fiecare proprietar deposedat. Art. 3 din Legea nr. 1/2000

14. Reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru terenuri forestiere pentru care deja a operat reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea altor persoane cărora li s‑au emis titluri de proprietate şi care au intrat în circuitul juridic civil. Principiul neretroactivităţii legii. Art. 33 alin. 1 din Legea nr. 1/2000

15. Reconstituirea, în forma şi structura de proprietate existente la momentul naţionalizării terenurilor forestiere de către regimul comunist, a diferenţei de suprafaţă neatribuite parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, instituţiilor de cultură şi învăţământ sau Academiei Române. Art. 29 alin. 32 din Legea nr. 1/2000

16. Dreptul la reconstituirea proprietăţii în limita a 30 hectare teren cu vegetaţie forestieră a consiliilor parohiale sau organelor reprezentative ale schiturilor şi mănăstirilor, precum şi ale instituţiilor de învăţământ

17. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere către centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult în limita suprafeţei avute în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s‑a constituit unitatea de cult care depune cerere pentru reconstituire. Art. 29 alin. 3 din Legea nr. 1/2000

18. Noţiunea de proprietar deposedat. Egalitate în faţa legii. Art. 3 alin. 5 din Legea nr. 1/2000

19. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe aceste terenuri. Garantarea proprietăţii private

20. Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grănicereşti. Garantarea proprietăţii private

21. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile naţionale cu profil agricol

22. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 hectare de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin acte normative speciale ori prin orice alt mod. Egalitatea cetăţenilor în faţa legii

Secţiunea a III‑a – Doctrină
1. Apartenenţa imobilului la domeniul public al municipiului Bistriţa. Respingerea cererii de atribuire în proprietatea privată a reclamanţilor. Legalitate

2. Cerere de atribuire a unei suprafeţe de teren întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 44/1994. Dreptul la despăgubiri

3. Atribuirea în proprietate a unui teren ca lot experimental din terenurile revendicate de continuatorul fostului proprietar. Nulitatea titlului de atribuire

4. Teren aferent casei de locuit trecut în proprietatea statului. Atribuirea terenului în favoarea cumpărătorului casei. Aplicarea art. 36 alin. 3 şi 4 raportat la art. 23 din Legea nr. 18/1991

5. Cerere de atribuire în proprietate a suprafeţei de 1000 m. p. aferentă casei de locuit. Atributul primăriei

6. Teren aferent casei de locuit. Atribuire în proprietate. Dobândirea dreptului de proprietate prin efectul legii

7. Legea nr. 341/2004. Condiţiile atribuirii unui lot de teren în proprietate

8. Aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991. Măsuri reparatorii posibile. Termene

9. Legea nr. 44/1994. Respectarea destinaţiei legale a terenului atribuit în proprietate persoanelor îndreptăţite

10. Titlu de proprietate emis cu privire la un teren intravilan, atribuit anterior în proprietate, prin ordin al prefectului, proprietarului construcţiei, ca teren aferent. Nelegalitate

11. Fond funciar. Cereri succesive de atribuire în proprietate. Efectele autorităţii lucrului judecat

12. Aplicarea art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991

Secţiunea a II‑a – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

1. Teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti. Constituirea dreptului de proprietate

2. Trecerea bunurilor reglementate de art. 29 alin. ultim din Legea nr. 18/1991 de plin drept în proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor

3. Teren atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor. Constituirea dreptului de proprietate. Garantarea şi ocrotirea proprietăţii private. Art. 36 alin. 5 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 18/1991

4. Trecerea de drept a terenurilor revendicate în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor. Garantarea proprietăţii private. Art. 44 din Legea nr. 18/1991

Secţiunea a III‑a – Doctrină

Secţiunea a IV‑a – Decizii în interesul legii

1. Determinarea întinderii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate sub imperiul Legii nr. 58/1974

2. Atribuirea în proprietate privată a terenurilor aparţinând statului, situate în intravilanul localităţilor

CAPITOLUL IV – ADEVERINŢĂ DE PROPRIETATE

1. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a adeverinţei de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unui teren transferat din patrimoniul proprietarului tabular anterior preluării

2. Valoarea adeverinţei de proprietate, urmată de emiterea procesului-verbal de punere în posesie pe un anumit amplasament

3. Cerere de constatare a nulităţii absolute a unei adeverinţe de reconstituire a dreptului de proprietate. Legitimare procesuală activă

4. Efectele emiterii unei adeverinţe de proprietate asupra obligaţiei de punere în posesie şi a celei de eliberare a titlului de proprietate, care incumbă comisiilor de fond funciar

Secţiunea a II‑a – Doctrină

Secţiunea a III‑a – Decizii în interesul legii

1. Caracterul adeverinţei eliberate de comisia constituită potrivit Legii nr. 18/1991 şi a procesului‑verbal de punere în posesie întocmit în baza prevederilor aceleiaşi legi de titlu care să poată fi examinat în cadrul soluţionării unor acţiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune
CAPITOLUL V – PLÂNGERE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII COMISIEI JU­DE­ŢENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PRO­PRIETATE PRI­VATĂ ASUPRA TERE­NURILOR

Secţiunea I – Jurisprudenţă

1. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti

2. Contestarea hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Reprezentarea părţii prin mandatar. Limite ale mandatului

3. Cerere de modificare a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar în sensul diminuării suprafeţei validate. Necesitatea dovedirii lipsei efective a suprafeţei validate

4. Contestarea hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Momentul de la care curge termenul de 30 de zile. Consecinţele necomunicării hotărârii

5. Cereri de anulare a două hotărâri distincte emise la intervale mari de timp de comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat

6. Hotărâre de invalidare a unei suprafeţe de teren validată anterior printr‑o altă hotărâre a comisiei judeţene de fond funciar

7. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar de respingere a cererii de reconstituire asupra unui teren situat într‑un anumit rid. Necesitatea identificării amplasamentului printr‑o expertiză tehnică ce poate fi ordonată şi din oficiu, chiar peste voinţa părţii

8. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar întemeiată pe dispoziţii declarate neconstituţionale

9. Anulare a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Necesitatea corectei identificări a terenului obiect al hotărârii atacate

10. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Contestarea amplasamentului stabilit

11. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Terţ faţă de actul contestat. Procedură de urmat

12. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar formulată de un terţ. Tardivitate

13. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene. Teren ocupat în baza unui titlu de proprietate

14. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene. Necesitatea identificării terenului solicitat printr‑o expertiză tehnică

15. Anularea hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Lipsa cererii de reconstituire

16. Anularea hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate

17. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene. Suprafaţă cu ramura de folosinţă lac. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea urmaşului fostului proprietar

18. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Teren aflat pe teritoriul administrativ al altui judeţ

19. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Calificare juridică. Consecinţe

20. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Termen de promovare

21. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Procedură administrativ‑jurisdicţională

22. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Îndreptăţire la reconstituire

23. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Îndreptăţire la reconstituire numai în limita cotei de proprietate

24. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră

25. Litigiu în materia fondului funciar. Cereri de intervenţie în proces. Luciu de apă (iaz)‑aplicarea art. 4 alin. 1 din Legea nr. 1/2000.

26. Competenţa comisiilor judeţene de fond funciar

27. Respingerea contestaţiei ca tardiv formulată. Repunere în termen. Motive

28. Calitate procesuală pasivă în materia fondului funciar

29. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Soluţionarea pricinii de un alt complet decât completul specializat. Consecinţe

30. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Competenţă

31. Teren atribuit în folosinţă în condiţiile art. 30 din Legea nr. 58/1974. Limitele stabilirii dreptului de proprietate în favoarea actualilor proprietari ai construcţiilor

32. Teren intravilan expropriat. Lege reparatorie incidentă. Proprietar tabular în viaţă

33. Stabilirea regimului juridic al terenurilor. Mijloace de probă

34. Transmisiuni succesive ale moştenirii. Dobândirea calităţii de persoană îndreptăţită la reconstituire

35. Reconstituire parţială a dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991. Solicitarea diferenţei de teren în baza Legii nr. 247/2005. Admisibilitatea cererii

36. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Atribuţiile instanţei de judecată

37. Hotărâre de validare a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea composesoratului. Plângere formulată de Regia Naţionala a Pădurilor Romsilva. Lipsa calităţii procesuale active

38. Legea nr. 18/1991. Caracterul personal al cererii de reconstituire. Consecinţe

39. Păşune comunală. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Verificarea incidenţei art. 33 din Legea nr. 18/1991

40. Teren intravilan ocupat de construcţii. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991

41. Aplicarea art. 27 alin. 21 din Legea nr. 18/1991. Obligaţia de emitere a unui titlu de proprietate

42. Plângere impotriva hotărârii comisiei judeţene. Obligaţia instanţei de a dispune direct asupra cererii de restituire. Măsuri necesare pentru o mai bună administrare a justiţiei

43. Teren atribuit, în mod legal, în anul 1997. Cerere de reconstituire formulată în condiţiile Legii nr. 247/2005. Inadmisibilitate

44. Teren intrat în proprietatea statului, situat în intravilanul municipiului, în zona sistematizată. Imposibilitatea restituirii în natură

45. Despăgubiri acordate printr‑o hotărâre necontestată. Cerere de restituire formulată în baza Legii nr. 247/2005. Inadmisibilitate

46. Cerere de restituire a unui teren expropiat, soluţionată în procedura Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea unei cereri similare, susţinută în baza Legii fondului funciar

47. Existenţa liberă a vechiului amplasament. Lipsa unui titlu de proprietate obţinut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991. Consecinţe asupra validării cererii de reconstituire

48. Plângere împotriva hotărârii emisă de comisia judeţeană în procedura prevăzută de art. 53 din Legea nr. 18/1991. Legitimare procesuală activă

49. Expropiere parţială. Măsuri reparatorii. Dovada întinderii dreptului pretins

50. Revocarea propriei hotărâri de către comisia judeţeană. Incidenţa dispoziţiilor H. G. nr. 1832/2005

51. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Lipsa ofertei de teren
Secţiunea a II‑a – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Refuzul tribunalelor de a examina legalitatea unei hotărâri a comisiei judeţene de fond funciar. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

2. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Dreptul la respectarea bunurilor. Art. 1 din Protocolul nr. 1

3. Respingerea acţiunii ce urmărea controlul deciziilor luate de autorităţile locale pentru a stabili amplasamentul terenurilor atribuite în temeiul Legii nr. 18/1991 pe considerentul că instanţele naţionale sunt competente doar să controleze existenţa dreptului de proprietate invocat şi suprafaţa de teren la care au dreptul părţile interesate. Dreptul de acces la instanţă. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

Secţiunea a III‑a – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

1. Refuzul comisiilor judeţene de a emite o hotărâre în vederea soluţionării cererilor sau contestaţiilor formulate de persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului. Accesul liber la justiţie. Art. 53 şi 55 din Legea nr. 18/1991

2. Lipsa posibilităţii persoanelor nemulţumite de hotărârile comisiilor de fond funciar de a se adresa, în mod direct, instanţelor de judecată, alternativ cu exercitarea procedurii administrative prealabile. Acces liber la justiţie

3. Plângere împotriva unor acte administrative. Competenţa judecătoriei. Art. 53 şi 54 din Legea nr. 18/1991

Secţiunea a IV‑a – Doctrină

Secţiunea a V‑a – Decizii în interesul legii

1. Aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, referitoare la căile de atac la care sunt supuse sentinţele pronunţate de judecătorii în temeiul art. 53 alin. 2 din aceeaşi lege

CAPITOLUL VI – NULITATEA TITLULUI DE PROPRIETATE, A PROCESULUI‑VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE

Secţiunea I – Jurisprudenţă

1. Acţiune în constatarea nulităţii titlului de proprietate. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care se reconstituie în favoarea pârâtului dreptul de proprietate asupra unui teren. Imposibilitatea analizării într‑un nou cadru procesual a titlului în baza căruia s‑a recunoscut dreptul de proprietate

2. Acţiune în anularea titlului de proprietate. Necesitatea de a se dovedi că terenul înscris în titlul a cărui anulare se solicită a constituit vechiul amplasament al terenului antecesorilor petentei

3. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate. Interes legitim

4. Acţiune în anularea titlului de proprietate. Calitate procesuală activă

5. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate promovată de comisia locală de fond funciar. Lipsa calităţii procesuale active

6. Cerere de constatare a nulităţii titlului de proprietate. Autoritate de lucru judecat. Lipsa identităţii de părţi

7. Cerere de anulare a unui titlu de proprietate. Autoritate de lucru judecat

8. Cerere de constatare a nulităţii titlului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art. III alin. 1 lit. a) din Legea nr. 169/1997. Înţelesul sintagmei „persoană îndreptăţită”

9. Cerere de constatare a nulităţii titlului de proprietate. Probaţiune

10. Acţiune în nulitatea absolută a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim

11. Acţiune în constatarea nulităţii unor titluri de proprietate. Probe

12. Titlu de proprietate emis în baza unui proces‑verbal de punere în posesie a cărui legalitate s‑a constatat prin hotărâre judecătorească. Contestare

13. Acţiune în constatarea nulităţii titlului de proprietate. Legitimare procesuală activă. Persoană ce justifică un interes legitim

14. Anularea titlului de proprietate. Invocarea suprapunerii terenurilor înscrise în două titluri de proprietate. Necesitarea identificării lor prin expertiză

15. Cerere de anulare a titlului de proprietate. Necesitatea identificării terenului cu vegetaţie forestieră contestat printr‑o expertiză tehnică de specialitate

16. Acţiune în anularea parţială a unui titlu de proprietate având la bază o hotărâre judecătorească de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea reclamantului... 368

17. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea renunţătorilor la moştenirea fostului proprietar. Nulitatea titlului de proprietate

18. Nulitate titlu de proprietate. Necesitatea justificării interesului de către reclamantă

19. Cerere de constatare a nulităţii absolute a titlului de proprietate. Persoană îndreptăţită la restituire

20. Nulitate absolută a titlului de proprietate formulată de moştenitorii persoanei după care s‑a reconstituit dreptul de proprietate

21. Nulitate titlu de proprietate emis în privinţa unui teren nemenţionat de părţi în actul de vânzare‑cumpărare datorită legislaţiei existente la acea dată

22. Teren situat în intravilanul localităţii, atribuit pentru construcţia de locuinţă. Intinderea dreptului recunoscut de lege

23. Anulare titlu de proprietate. Autoritate de lucru judecat

24. Anulare titlu de proprietate. Verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991

25. Nulitate titlu de proprietate. Lipsa cererii de reconstituire. Inexistenţa mandatului tacit de reprezentare

26. Anulare titlu de proprietate. Verificarea legalităţii emiterii acestuia

27. Nulitatea titlului de proprietate. Necesitatea verificării îndreptăţirii reclamantului la reconstituirea dreptului de proprietate

28. Nulitate titlu de proprietate. Teren reconstituit în temeiul art. 19 din Legea nr. 18/1991. Aprecierea legalităţii titlului

29. Acţiune în nulitatea parţială a titlului de proprietate, promovată de un terţ. Admisibilitate
30. Nulitate titlu de proprietate invocată de o persoană care nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate. Inadmisibilitate

31. Anulare titlu de proprietate. Valoarea titlului de înscris probator

32. Anulare titlu de proprietate. Persoane îndreptăţite la reconstituire

33. Titlu de proprietate emis în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Acţiune în nulitatea titlului

34. Anulare titlu de proprietate. Moştenitor care nu a renunţat expres la moştenire. Îndreptăţire

35. Anulare titlu de proprietate. Terenuri distincte. Identificare

36. Nulitate titlu de proprietate. Fostă unitate de stat transformată în societate comercială

37. Nulitate titlu de proprietate. Teren cu destinaţie piscicolă

38. Anulare titlu de proprietate. Autoritate de lucru judecat

39. Anulare titlu de proprietate. Validarea reconstituirii în favoarea unor persoane

40. Anulare titlu de proprietate. Identificarea locului situării terenului

41. Anulare titlu de proprietate. Teren reconstituit în beneficiul succesorilor

42. Anulare titlu de proprietate. Renunţători la moştenire

43. Anularea titlului de proprietate a cărui legalitate s‑a verificat printr‑o hotărâre anterioară irevocabilă

44. Acţiune în nulitatea parţială a titlului de proprietate asupra unui teren reconstituit reclamantului şi în privinţa căruia pârâtul a fost obligat să recunoască dreptul de proprietate prin hotărâre irevocabilă

45. Teren dobândit pe baza unui antecontract de schimb. Dobândirea unui drept de creanţă şi nu de proprietate

46. Obligarea comisiei locale de fond funciar la plata cheltuielilor de judecată. Incidenţa dispoziţiilor art. 274 Cod procedură civilă

47. Motive străine de soluţia adoptată. Încălcarea dreptului la apărare

48. Anulare titlu de proprietate. Acţiune promovată de comisia locală de fond funciar. Lipsa calităţii procesuale active

49. Anulare titlu de proprietate emis în favoarea antecesorului pârâtului. Calitate procesuală pasivă

50. Acţiune în anularea unui titlu de proprietate. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată la o dată ulterioară emiterii unui titlu de proprietate, pentru acelaşi amplasament

51. Teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti. Aplicarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 18/1991, republicată

52. Acţiune în constatarea nulităţii titlului. Moştenitor al fostului proprietar. Legitimare procesuală activă

53. Persoană îndreptăţită la reconstituire în calitate de moştenitor. Incidenţa art. III alin. 1 lit. a) din Legea nr. 169/1997, cu modificările ulterioare

54. Titlu de proprietate eliberat în absenţa unei cereri de reconstituire. Consecinţe. Obigaţia comisiilor de fond funciar de a suporta cheltuielile de judecată determinate părţii adverse în proces

55. Acţiune în constatarea nulităţii titlului, exercitată de beneficiarul reconstituirii dreptului de proprietate. Aprecierea interesului

56. Cerere de reconstituire formulată de unul dintre moştenitori. Titlu de proprietate emis pe numele tuturor moştenitorilor. Dovada existenţei unui mandat de reprezentare 420

57. Titlu de proprietate emis cu depăşirea limitelor vechii proprietăţi. SancţiunI

58. Teren intravilan aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti. Limitele stabilirii dreptului de proprietate. Ipoteza art. Ill lit. a) din Legea nr. 169/1997

59. Moştenitori. Titlu de proprietate comun. Partaj

60. Teren extravilan. Legalitatea titlului de proprietate eliberat în baza Legii nr. 18/1991 din rezerva comisiei locale

61. Persoană îndreptăţită la reconstituire. Moştenire testamentară

62. Proprietar în viaţă la data cererii de reconstituire. Titlu de proprietate eliberat pe numele moştenitorilor. Sancţiune

63. Acţiune în constatarea nulităţii unui certificat de atestare a dreptului de proprietate întemeiată pe art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997. Inadmisibilitate

64. Reconstituire drept de proprietate. Obligaţia instanţei de a stabili vechiul amplasament

65. Teren intravilan proprietate de stat. Cerere de reconstituire formulată de o comună. Admisibilitate

66. Acţiune în constatarea nulităţii titlului promovată de o persoană a cărei cerere de reconstituire nu mai există în dosarul de fond funciar. Aprecierea interesului

67. Titlu de proprietate emis în favoarea unor persoane care nu erau îndreptăţite la reconstituire. Probe

68. Teren cooperativizat. Renunţare expresă la moştenire. Efecte în procesul de reconstituire a dreptului de proprietate

69. Reconstituire drept de proprietate. Justificarea calităţii de persoană îndreptăţită

70. Teren atribuit în folosinţă pentru construirea unei locuinţe. Nefinalizarea scopului atribuirii. Consecinţe

71. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Competenţa instanţelor în privinţa amplasamentului

72. Titlu de proprietate emis exclusiv în favoarea moştenitorului care a formulat o cerere de reconstituire în baza Legii nr. 18/1991. Legalitate

73. Nulitate titlu. Obligaţia de verificare a legalităţii întregii documentaţii care a stat la baza eliberării titlului atacat

74. Acţiune în constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate. Justificarea interesului. Dreptul reclamanţilor la reconstituire. Liberul acces la justiţie

75. Acţiune în constatarea nulităţii titlului eliberat pentru un alt amplasament. Inexistenţa unui drept al reclamanţilor la reconstituire. Consecinţe

76. Titlu de proprietate eliberat, în anul 1993, pentru un amplasament aflat la dispoziţia comisiei municipale. Legalitate

77. Acţiune în constatarea nulităţii unui titlu de proprietate, exercitată pe cale oblică. Legitimare procesuală activă

78. Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate, respinsă în primă instanţă. Apel exercitat exclusiv de pârât. Autoritatea lucrului judecat

79. Proces de fond funciar. Decesul pârâtului, survenit în cursul procesului. Consecinţe 454

80. Titluri de proprietate emise pe un alt amplasament decât acela al vechii proprietăţi, în absenţa unor cereri similare, cu privire la acelaşi teren. Legalitate

81. Acţiune în constatarea nulităţii titlului. Persoană îndreptăţită la reconstituire. Autoritate de lucru judecat

82. Teren cu vegetaţie forestieră. Cerere de reconstituire formulată de toţi moştenitorii. Titlu de proprietate comun. Legalitate

83. Acţiune în constatarea nulităţii titlului. Obligaţia instanţei de a identifica terenurile care au făcut obiect al reconstituirii, în favoarea părţilor litigante

84. Acţiune în constatarea nulităţii titlului de proprietate. Persoană care justifică un interes legitim în promovarea unei astfel de acţiuni

85. Persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate. Reclamanta‑soţie supravieţuitoare, din a doua căsătorie, pârâta‑soră a primei soţii, colateral privilegiat. Eliberarea unui titlu comun

86. Acţiune în constatarea nulităţii titlului emis cu privire la un teren care nu a făcut obiectul cererii de reconstituire a reclamantului. Inadmisibilitate

87. Acţiune în constatarea nulităţii parţiale a titlurilor, pretins a fi fost eliberate cu privire la parcelele reclamantului. Obligaţia de identificare a parcelelor

88. Constatarea nulităţii titlului de proprietate. Liberul acces la justiţie

89. Teren extravilan atribuit unor persoane îndreptăţite la reconstituire, în baza Legii nr. 18/1991, în forma sa iniţială. Efectele Legii nr. 1/2000 asupra titlurilor eliberate

90. Titlu de proprietate emis în considerarea unui schimb de terenuri cu vegetaţie forestieră. Nelegalitate

91. Aplicarea art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 republicată. Determinarea suprafeţelor de teren aferente, conform convenţiilor de înstrăinare

92. Titluri de proprietate emise în anul 1996. Legalitate. Texte normative incidente

93. Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Dovadă. Efecte

94. Cerere de reconstituire formulată în nume propriu şi în calitate de mandatar. Titlu emis în favoarea unora dintre moştenitori. Sancţiune

95. Mandat de formulare a unei cereri de reconstituire, neexecutat. Consecinţe

96. Aplicarea art. 13 pct. 3 din Legea nr. 18/1991. Obligaţia de emitere a unui titlu comun

97. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a actelor emise în temeiul legilor de fond funciar. Calitate procesuală activă

98. Acţiune în constatarea nulităţii titlului. Justificarea interesului. Probaţiune

99. Acţiune în anularea titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim

100. Suspendarea acţiunii în anularea unui contract de vânzare-cumpărare până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în nulitatea titlului de proprietate

101. Cerere de constatare a nulităţii absolute a titlului de proprietate. Necesitatea justificării interesului personal
Secţiunea a II‑a – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care s‑a stabilit dreptul de proprietate al reclamantei asupra unui anumit teren. Dreptul la un tribunal. Dreptul la un bun. Art. 6 alin. 1 din Convenţie. Art. 1 din Protocolul nr. 1

2. Neanalizarea probelor administrate la dosar în sprijinul cererii de anulare a titlului de proprietate. Participarea unui judecător la soluţionarea recursului, deşi a făcut parte din completul care a pronunţat hotărârea atacată. Încălcarea dreptului la un recurs efectiv. Art. 13 din Convenţie

3. Inacţiunea autorităţilor în ceea ce priveşte încetarea atingerilor aduse de terţe persoane dreptului de proprietate al reclamantului asupra unui teren. Încălcarea dreptului la viaţa privată. Art. 8 din Convenţie

4. Privarea de un teren mai bine de 30 de ani a reclamantului posesor al unui titlu de proprietate, fără a primi vreo indemnizaţie sau un teren echivalent. Dreptul la respectul bunurilor. Art. 1 din Protocolul nr. 1

5. Emiterea a două titluri de proprietate asupra aceleiaşi parcele. Respingerea acţiunii în revendicare şi în anularea titlului de proprietate al terţului. Imposibilitatea de a intra în posesia terenului. Lipsa despăgubirilor. Lipsa demersurilor autorităţilor. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

6. Durata excesivă a procedurii privind anularea titlului de proprietate şi restituirea terenului pe vechiul amplasament. Art. 6 alin. 1 din Convenţie

Secţiunea a III‑a – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată. Art. II, III, 4415, art. I pct. 3, art. 22 alin. 3 ‑ poziţia 12, art. 26 alin. 5, art. 411 ale Legii nr. 169/1997

2. Nulitatea absolută a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate. Protecţia proprietăţii private. Art. III alin. 1 lit. a) şi e) din Legea nr. 169/1997

3. Nulitatea actelor de vânzare‑cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale, care au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la art. 29 alin. ultim din Legea nr. 18/1991. Art. III alin. 1 lit. h) şi alin. 2 din Legea nr. 169/1997

4. Nulitatea absolută a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate. Art. III alin. 21 ‑ 24 din Legea nr. 169/1997

5. Nulitatea absolută a actelor de reconstituire emise cu încălcarea dispoziţiilor legale. Art. III alin. 1 lit. c) din Legea nr. 169/1997

6. Nulitatea absolută a actelor de reconstituire sau de constituire. Persoana care poate solicita constatarea nulităţii. Dreptul la un proces echitabil. Art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997

7. Obligaţia persoanei care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul de a remite preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren. Garantarea proprietăţii private. Art. III alin. 24 din Legea nr. 169/1997

8. Nulitatea actelor de proprietate încheiate cu încălcarea normelor legale imperative. Neretroactivitatea legii. Art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997

9. Nulitatea actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme legale imperative

10. Nulitatea absolută a actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate 502

Secţiunea a IV‑a – Doctrină

Secţiunea a V‑a – Decizii în interesul legii

1. Natura juridică a titlului de proprietate şi instanţa competentă să soluţioneze cererile de anulare a titlului de proprietate emis în baza prevederilor Legii nr. 18/1991

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA TITLULUI DE PROPRIETATE

Secţiunea I – Jurisprudenţă

1. Cerere de radiere a dreptului de proprietate înscris în titlul de proprietate. Calitatea de persoană îndreptăţită

2. Înscrierea în titlul de proprietate, ca beneficiar al reconstituirii şi a soţiei proprietarului de la care s‑a preluat bunul. Nelegalitate

3. Reducerea suprafeţei reconstituite. Teren care nu s‑a aflat la dispoziţia comisiei locale de fond funciar

4. Modificarea titl

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.125 sec