Exproprierea pentru cauza de utilitate publica Practica judiciara

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica Practica judiciara
Preț: 33,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 12. 10. 2011
328 pagini


Cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate are caracter de excepţie, conferit atât de Constituţia României şi de Codul civil, cât şi de Primul Protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului. În acord cu dispoziţiile Legii nr. 33/1994 – care prevede cadrul legal general în materie –, instanţele judecătoreşti hotărăsc cu privire la expropriere după declararea utilităţii publice, precum şi cu privire la despăgubirile cuvenite proprietarului, atunci când părţile nu au căzut de acord.

Cartea de faţă reprezintă un ghid practic pentru cei implicaţi în procedurile judiciare de expropriere şi de evaluare a cuantumului despăgubirilor, a prejudiciului cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. Avându-se în vedere multitudinea situaţiilor concrete din practică, au fost selectate mai multe speţe privind în special stabilirea cuantumului despăgubirilor, pentru a reflecta cât mai fidel stadiul aplicării în jurisprudenţă a criteriilor prevăzute de lege. De asemenea, sunt prezentate decizii pronunţate în temeiul unor legi speciale, prin care s-au declarat de utilitate publică anumite lucrări de interes naţional sau local.

Culegerea mai cuprinde şi deciziile în interesul legii ale instanţei supreme în legătură cu aplicarea în timp a unor dispoziţii din Legea nr. 33/1994, precum şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia exproprierii, pronunţate împotriva României.
Cuprins
Capitolul I. Declararea utilităţii publice şi măsurile
premergătoare exproprierii _____________________________ 1
1. Exproprierea unei suprafeţe de teren pentru lărgirea
drumului comunal. Ipoteza în care obiectivul avut în
vedere poate fi realizat pe alte căi. Caracterul de excepţie
al măsurii exproprierii________________________________ 1
2. Lipsa procedurii legale premergătoare exproprierii.
Consecinţe. Temeiul sesizării instanţei___________________ 2
3. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Anularea
hotărârii consiliului local. Procedură. Lipsa declaraţiei
de utilitate publică___________________________________ 8
4. Imobil expropriat ce a făcut obiectul constituirii sau
reconstituirii dreptului de proprietate potrivit Legii
fondului funciar. Dovada calităţii de proprietar al
terenului cerută persoanei expropriate __________________ 10
5. Finalizarea etapei măsurilor premergătoare exproprierii,
prin pronunţarea unei hotărâri irevocabile a instanţei de
contencios administrativ asupra întâmpinării formulate de
titularul dreptului de proprietate. Puterea de lucru judecat
în faţa instanţei civile învestite cu soluţionarea cererii
de expropriere _____________________________________ 13
Capitolul al II-lea. Exproprierea şi stabilirea despăgubirilor ____ 18
6. Expropriere parţială. Solicitarea de către proprietar a
exproprierii totale. Criterii avute în vedere de instanţa de
judecată__________________________________________ 18
7. Expropriere parţială sau expropriere totală. Apreciere.
Rest de parcelă neexpropriat şi fără posibilităţi de
exploatare economică. Impunerea exproprierii întregii
parcele___________________________________________ 24
8. Expropriere parţială cerută de expropriator. Expropriere
totală solicitată de proprietar. Aprecierea instanţei.
Criterii___________________________________________ 29
9. Prejudiciul creat proprietarului ca urmare a măsurii
exproprierii parţiale. Despăgubiri ______________________ 33
10. Despăgubiri acordate pentru imobilul expropriat.
Proporţionalitatea măsurii de expropriere. Necesitatea
Exproprierea pentru c XII auză de utilitate publică
acoperirii atât a prejudiciului efectiv, cât şi a beneficiului
nerealizat ________________________________________ 37
11. Stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru imobilul
expropriat. Necesitatea păstrării unui echilibru just între
exigenţele interesului general al comunităţii şi imperativele
apărării drepturilor fundamentale ale individului__________ 45
12. Stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii.
Echilibrul între interesul general al comunităţii şi cel al
persoanei afectate de o măsură privativă de proprietate_____ 53
13. Stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere pentru
cauză de utilitate publică. Criterii şi modalităţi de evaluare__ 55
14. Despăgubiri acordate pentru imobile expropriate. Criterii
prevăzute de lege. Lipsa unei îmbogăţiri fără justă cauză ___ 59
15. Stabilirea despăgubirii între limitele minime şi maxime
determinate de valoarea oferită de expropriator şi cea
solicitată de expropriat. Aprecierea instanţei în ipoteza în care
unul dintre punctele de vedere exprimate în raportul de
expertiză încălcă prevederilor art. 25 din Legea
nr. 33/1994 _______________________________________ 63
16. Stabilirea cuantumului despăgubirii pentru imobilul
expropriat. Criterii concrete care trebuie luate în
considerare _______________________________________ 68
17. Stabilirea cuantumului despăgubirii. Forţa probantă a
expertizei ________________________________________ 72
18. Determinarea preţului de piaţă al imobilului expropriat.
Forţa probantă a expertizei. Obligaţiile instanţei de
judecată _________________________________________ 78
19. Înţelesul sintagmei „preţul cu care se vând, în mod obişnuit,
imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială”.
Necesitatea administrării unor probe pertinente pentru
dovedirea preţului__________________________________ 87
20. Calcularea cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii
pentru cauză de utilitate publică. Înţelesul sintagmei „preţul cu
care se vând, în mod obişnuit, imobilele”, prevăzută de
Legea nr. 33/1994__________________________________ 91
21. Stabilirea cuantumului despăgubirii. Dovezi privind preţul
cu care se vând în mod obişnuit imobilele de acelaşi fel în
unitatea administrativ-teritorială ______________________ 96
22. Nedepunerea de către expropriator a unor dovezi privind
preţurile de tranzacţionare a imobilelor de natura celui
expropriat. Consecinţe _____________________________ 101
Cuprins XIII
23. Calcularea cuantumului despăgubirilor. Ipoteza în care
preţurile de tranzacţionare a terenurilor de pe raza aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale au variat foarte mult ______ 105
24. Stabilirea cuantumului despăgubirii pentru imobilul
expropriat. Valoarea reală a acestuia. Criterii____________ 115
25. Momentul care trebuie avut în vedere la stabilirea
cuantumului despăgubirilor. Preţul de la data întocmirii
raportului de expertiză _____________________________ 120
26. Criterii de stabilire a cuantumului despăgubirii. Teren
agricol situat în extravilan. Diminuarea valorii terenului
neexpropriat _____________________________________ 124
27. Calcularea cuantumului despăgubirilor în caz de
expropriere pentru cauză de utilitate publică. Momentul
la care trebuie să se raporteze instanţa de judecată ________ 130
28. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Stabilirea
despăgubirilor. Momentul luat în considerare de către
instanţă în acest sens_______________________________ 134
29. Caracterul prealabil şi just al despăgubirilor Data de la
care se stabilesc despăgubirile datorate ca efect al
exproprierii ______________________________________ 136
30. Expropriere parţială. Societate comercială proprietară a
terenului. Calcularea cuantumului prejudiciul suferit.
Criterii avute în vedere _____________________________ 142
31. Stabilirea de către instanţă a unei despăgubiri mai mici
decât cea oferită de către expropriator. Consecinţe________ 150
32. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Stabilirea
de către instanţă a unei despăgubiri fără respectarea
dispoziţiilor legale_________________________________ 154
33. Stabilirea cuantumului despăgubirii. Luarea în
considerare de către instanţa de judecată a unui act care
se situează în afara cerinţelor legii. Consecinţe __________ 157
34. Stabilirea cuantumului despăgubirilor. Folosirea în
cadrul expertizei a unor metode de calcul care nu se regăsesc
printre criteriile prevăzute expres şi neechivoc de lege.
Consecinţe_______________________________________ 159
35. Exproprierea unor clădiri cu destinaţie de locuinţă.
Obligaţia expropriatorului. Necesitatea unei cereri a
proprietarului ____________________________________ 161
36. Interdicţia suspendării sau sistării lucrărilor de utilitate
publică privind drumurile ce fac obiectul Legii
nr. 198/2004 _____________________________________ 167
37. Scoaterea definitivă ori temporară din circuitul agricol
sau din fondul forestier naţional a terenurilor necesare
Exproprierea pentru c XIV auză de utilitate publică
pentru lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale. Exceptarea de la plata taxelor prevăzute de
Legea fondului funciar _____________________________ 171
38. Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de
stabilire a cuantumului despăgubirii. Momentul de la
care se efectuează plata despăgubirilor către persoana
expropriată ______________________________________ 175
39. Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Acordarea
de daune-interese pentru întârzierea plăţii despăgubirilor.
Condiţii ________________________________________ 184
Capitolul al III-lea. Retrocedare a imobilelor expropriate _____ 188
40. Imobile expropriate care nu au fost utilizate în termen
de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate
de la expropriat. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile
art. 35 din Legea nr. 33/1994, având ca obiect imobile
de natura celor la care se referă Legea nr. 10/2001.
Condiţii de admisibilitate ___________________________ 188
41. 1. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea
nr. 33/1994 în cazul cererilor având ca obiect
retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior
intrării în vigoare a acestei legi ______________________ 193
2. Participarea procurorului la judecarea cererilor de
retrocedare a imobilelor expropriate __________________ 193
42. Acţiune introdusă după intrarea în vigoare a Legii
nr. 10/2001 privind un imobil expropriat anterior
datei de 22 decembrie 1989. Lege aplicabilă. Decizia
nr. 53/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
pronunţată în recurs în interesul legii__________________ 196
43. Imobil expropriat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989. Inadmisibilitatea acţiunii de drept comun în
retrocedarea imobilului, întemeiată pe dispoziţiile
art. 35 din Legea nr. 33/1994, după intrarea în vigoare
a Legii nr. 10/2001________________________________ 203
44. Acţiune având ca obiect retrocedarea unui teren
expropriat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.
Dispoziţiile legale aplicabile. Decizia nr. 53/2007 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite,
pronunţată în recurs în interesul legii__________________ 208
45. Acţiune în retrocedarea terenului expropriat. Opţiunea
reclamantului de a continua judecata acţiunii în
retrocedare sau de a urma procedura administrativă
Cuprins XV
reglementată de Legea nr. 10/2001. Obligaţia instanţei
de judecată ______________________________________ 212
Capitolul al IV-lea. Aspecte procedurale în litigiile privind
exproprierea________________________________________ 218
46. Contestarea despăgubirilor pentru un imobil expropriat.
Lipsa unei hotărâri a comisiei prevăzute de lege. Lipsa
calităţii procesuale active ___________________________ 218
47. Acţiune având ca obiect plata contravalorii lipsei de
folosinţă a unui teren care a fost expropriat. Natura
juridică a litigiului_________________________________ 222
48. Acţiune având ca obiect stabilirea dreptului de
despăgubire pentru expropriere. Competenţă materială ____ 224
49. Litigiu privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică. Aspecte procedurale. Neparticiparea
procurorului la şedinţa de judecată. Consecinţe __________ 227
50. Cerere adresată instanţei judecătoreşti pentru stabilirea
dreptului de despăgubire în caz de expropriere. Scutirea
de la plata taxei de timbru. Ipoteze în care nu se aplică
scutirea _________________________________________ 230
51. Obligativitatea stabilirii de către instanţă a persoanelor
care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor
propuse a fi expropriate ____________________________ 235
52. Necesitatea lămuririi de către instanţă a situaţiei
juridice a terenului expropriat________________________ 237
53. Efectuarea unei expertize în faţa instanţei de judecată.
Teren expropriat. Specialitatea experţilor desemnaţi
să calculeze cuantumul despăgubirii___________________ 243
54. Constituirea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a comisiei
de experţi pentru stabilirea despăgubirilor. Neînştiinţarea
reclamantului despre efectuarea expertizei. Consecinţe ____ 247
55. Raport de expertiză efectuat de o comisie de experţi.
Nesemnarea de către experţi a acestuia şi depunerea
separată a concluziilor. Nerespectarea dispoziţiilor
art. 26 din Legea nr. 33/1994. Consecinţe ______________ 250
56. Formularea de către comisia de experţi a unui răspuns
parţial la obiectivele stabilite de instanţa de judecată.
Imposibilitatea instanţei de a verifica valoarea imobilului
la momentul exproprierii____________________________ 254
57. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 33/1994.
Necercetarea motivelor de apel invocate de către parte.
Contradicţie în considerentele deciziei. Casare __________ 258
58. Expropriere. Aspecte procedurale. Omisiunea instanţei
de apel de a analiza toate motivele de apel cu care a fost
Exproprierea pentru c XVI auză de utilitate publică
învestită. Casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei
spre rejudecare ___________________________________ 262
Capitolul al V-lea. Selecţii din jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului în materia exproprierii _____________ 270
59. Ocuparea unei parcele de teren de către Administraţia
Naţională a Drumurilor. Neinformarea proprietarului acestuia.
Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 (cauza Vergu
c. României) _____________________________________ 270
60. Lipsa unui act formal de expropriere. Încălcarea
principiului securităţii juridice. Încălcarea dreptului la
respectarea bunurilor persoanei (cauza Burghelea
c. României) _____________________________________ 282
61. Teren expropriat. Obţinerea unei decizii de retrocedare a unei
parcele. Neexecutare efectivă a acesteia într-un termen
rezonabil. Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a
dreptului la respectarea bunurilor (cauza Ana şi Ioan
Radu c. României) ________________________________ 293
Index alfabetic _________________________________________ 307

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.136 sec