Executarea silita in procesul civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita

Executarea silita in procesul civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita
Preț: 65,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2010
Pagini: 710
Format: 17x24
Categoria: Civil

DESCRIERE

Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu şi lipsit de eficienţă practică dacă ordinea juridică internă a statului, care respectă preeminenţa dreptului, ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie sau alt înscris ce constituie titlu executoriu să rămână neexecutate în detrimentul unei părţi.

Tocmai de aceea, statul, în calitate de depozitar al forţei publice, este chemat să manifeste un comportament diligent şi să-l asiste pe creditor în executarea hotărârii care îi este favorabilă.

Aşadar, dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti este unul dintre aspectele dreptului de acces la justiţie şi reclamă, prin chiar natura sa, o reglementare din partea statului. Monografia de faţă, consacrată executării silite în procesul civil, reprezintă o sinteză a doctrinei şi jurisprudenţei în materie, în care sunt valorificate ultimele dispoziţii legale, cele mai noi soluţii din jurisprudenţă şi, nu în ultimul rând, aspectele europene ale acestei proceduri, inclusiv consecinţele ce se răsfrâng asupra statului naţional ca urmare a nerespectării unui titlu executoriu. Problemele teoretice abordate au fost ilustrate cu soluţii din practica instanţelor judecătoreşti atât din Bucureşti, cât şi din ţară, lucrarea căpătând, astfel, caracter aplicativ.

Chiar dacă aprecierile, observaţiile, criticile şi propunerile din cuprinsul lucrării nu vor fi acceptate de toată lumea, cu siguranţă vor suscita discuţii şi dezbateri interesante în acest domeniu.
uprins:

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A EXECUTĂRII SILITECAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALESecţiunea I. Semnificaţia noţiunii de "executare silită" si caracteristicile acesteia

1. Sediul materiei

2. Definiţie

3. Caracteristicile executării siliteSecţiunea a II a. Corelaţia dreptului de a cere executarea silită cu dreptul material la acţiune

1. Asemănări

2. Deosebiri

3. Corelaţia dintre dreptul material la acţiune si dreptul de a cere executarea silităSecţiunea a III a. Natura juridică a executării silite

1. Procedura de drept comun

2. Dispoziţii specialeSecţiunea a IV a. Normele execuţionale

1. Definiţie

2. Sediul materiei

3. ClasificareSecţiunea a V a. Modalităţile executării silite

1. Modalităţi şi forme

2. Intervertirea

3. Dispoziţii specialeCAPITOLUL II. PARTICIPANŢII LA EXECUTAREA SILITĂSecţiunea I. Precizări prealabileSecţiunea a II a. Părţile

1. Consideraţii generale

2. Principiul disponibilităţii în faza executării silite

3. Coparticiparea procesuală în faza executării silite

4. TerţiiSecţiunea a III a. Organele de executare

1. Definiţie. Categorii

2. Executorii judecătoreşti

2. 1. Aspecte preliminare. Principii

2. 2. Competenţa executorilor judecătoreşti

2. 3. Statutul executorilor judecătoreşti

2. 4. Desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti şi controlul acesteia

2. 5. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea executorilor judecătoreşti

3. Executorii fiscali

3. 1. Noţiune şi sediul materiei

3. 2. Competenţa

4. Executorii instituţiilor de credit reglementate de O. U. G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

5. Executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

5. 1. Consideraţii preliminare

5. 2. Competenţa executorilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

6. Executorii instituţiilor financiare nebancare

6. 1. Consideraţii preliminare

6. 2. Organizarea activităţii executorilor

6. 3. Competenţa executorilor pentru instituţiile financiare nebancare

6. 4. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea executorilor pentru instituţiile financiare nebancare

6. 5. Desfăşurarea activităţii executorilor pentru instituţiile financiare nebancare

Secţiunea a IV a. Instanţa

1. Învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive ori care au devenit irevocabile, precum şi a altor înscrisuri

2. Încuviinţarea executării silite

3. Dispunerea unor măsuri de executare silită

4. Soluţionarea problemelor litigioase ivite cu prilejul executării siliteSecţiunea a V a. Procurorul

1. Consideraţii generale

2. Cererea privind punerea în executare a hotărârilor

3. Participarea la procedura de executare

4. Contestaţia la executare

5. Supravegherea punerii în executare a hotărârilor judecătoreştiSecţiunea a VI a. Alţi participanţi la executarea silită

1. Organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice

2. Primarul sau viceprimarul

3. Cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi

4. Instituţiile, băncile şi orice alte persoaneCAPITOLUL III. DECLANŞAREA EXECUTĂRII SILITESecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Creanţa - cauză a urmăririi silite

1. Creanţă certă

2. Creanţă lichidă

3. Creanţă exigibilă

4. Sancţiunea punerii în executare a unei creanţe care nu este certă, lichidă şi exigibilăSecţiunea a III a. Titlurile executorii

1. Noţiuni generale

2. Hotărârile instanţelor judecătoreşti

3. Hotărârile judecătoreşti străine şi tranzacţiile judiciare încheiate în străinătate

4. Hotărârile arbitrale

5. Titlurile executorii privind creanţele fiscale

6. Actele autentificate de notarul public

7. Contractul de credit, inclusiv contractul de garanţie reală sau personală încheiate de o instituţie de credit

8. Contractul de credit, inclusiv contractul de garanţie reală sau personală încheiate de o instituţie financiară nebancară

9. Actul de adjudecare

10. Actele de sancţionare în materia contravenţiilor

11. Cambia, cecul şi biletul la ordin

12. Contractul de leasing

13. Încheierea/hotărârea de expedient privind înţelegerea părţilor asupra plăţii în materia somaţiei de plată sau a combaterii întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale; ordonanţa de plată devenită irevocabilă

14. Titlul constatator al creanţei Oficiului de Recuperare a Creanţelor Bancare

15. Contractele sau convenţiile de credit ori alte titluri constatatoare ale creanţelor A. V. A. S.

16. Titlul executoriu potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

17. Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului

18. Contractul de credit ipotecar şi garanţiile reale şi personale în temeiul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

19. Decizia casei teritoriale de pensii

20. Contractul de vânzare cumpărare, procesul verbal de predare primire a locuinţei şi contractul de împrumut potrivit Decretului lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

21. Contractul de garanţie reală mobiliară

22. Contractele de împrumut încheiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

23. Decizia sau, după caz, dispoziţia de aprobare a restituirii în natură a imobilului

24. Contractul de asistenţă juridică

25. Contractele de arendare

26. Angajamentul de plată prevăzut de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţi sau instituţii publice 27. Convenţiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare încheiate de Banca Naţională a României

28. Angajamentele de plată semnate de membri sau persoanele care nu sunt membri ai unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare

29. Procesul verbal de stabilire a penalităţilor, neatacat, întocmit de personalul cu drept de control împuternicit de Administraţia Naţională "Apele Române" şi procesul verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare şi/sau contractului

30. Procesul verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare şi/sau contractului, încheiat potrivit Ordinului Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 798/31. 08. 2005 privind aprobarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare

31. Angajamentul scris al părţii responsabile de îndeplinirea obligaţiei de plată a unei sume, potrivit Legii nr. 299/24. 10. 2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor

32. Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie garanţii ale rambursării finanţării încheiate potrivit O. U. G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu

33. Contractele de vânzare cumpărare de acţiuni încheiate de Agenţia Domeniilor Statului

34. Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului

35. Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

36. Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului

37. Decizia emisă de Casa de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, de organele de pensii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii

38. Acordul încheiat între foştii proprietari cu investitorii, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

39. Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător, reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori agent de asigurare

40. Titlul pentru plata despăgubirilor, în temeiul Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

41. Contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii

42. Documentul întocmit de căpitănia de port, în temeiul art. 90 alin. 5 din O. G. nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată

43. Ordinul de imputare emis de directorul penitenciarului

44. Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunii amenzii disciplinare

45. Dispoziţia privind stabilirea cuantumului creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă

46. Sentinţa de confirmare a planului

47. Decizia de recuperare emisă de direcţia pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti

48. Actele emise de către Consiliul Naţional al Audiovizualului sau de către I. G. C. T. I., precum şi de către personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul telecomunicaţiilor

49. Procesul verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunii întocmit de către personalul împuternicit din cadrul C. N. P. A. S. sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii. Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

50. Procesul verbal neatacat în termen întocmit de agenţii de poliţie rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

51. Actele emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii sau I. G. C. T. I.

52. Decizia de aplicare a sancţiunilor emisă de preşedintele autorităţii de reglementare în domeniul serviciilor poştale

53. Dispoziţia de recuperare emisă de primar în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

54. Angajamentul de plată privind obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali

55. Decizia de imputare emisă de comandantul sau şeful unităţii militare care a efectuat cercetarea şi angajamentul de plată pentru acoperirea pagubelor, precum şi pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natură ori a serviciilor nedatorate, recunoscute

56. Contractul pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de consolidare, evidenţa, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanţi

57. Deciziile emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă/angajamentele beneficiarilor

58. Facturile de energie electrică

59. Titlurile executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene

60. Titlul executoriu european

61. ConcluziiSecţiunea a IV a. Despre cauţiuni

1. Dispoziţii generale

2. Dispoziţii speciale cu privire la cauţiuni în materia executării silite

3. Prevederi ale noului Cod de procedură civilăSecţiunea a V a. Cererea de executare silită

1. Cuprinsul cererii

2. Aspecte procedurale

3. Prevederi ale noului Cod de procedură civilăSecţiunea a VI a. Cheltuielile de executareSecţiunea a VII a. Înştiinţarea prealabilă a debitorului

1. Somaţia primul act de executare

2. Cuprinsul somaţiei

3. Caracterul somaţiei

4. Forma somaţiei

5. Dispoziţii speciale cu privire la somaţie

6. Prevederi ale noului Cod de procedură civilăCAPITOLUL IV. INCIDENTE PROCEDURALE IVITE ÎN CURSUL EXECUTĂRII SILITESecţiunea I. Precizări prealabileSecţiunea a II a. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

1. Consideraţii generale

2. Termenele de prescripţie

3. Suspendarea şi întreruperea termenului de prescripţie

4. Repunerea în termenul de prescripţie

5. Constatarea împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silităSecţiunea a III a. Suspendarea executării silite

1. Suspendarea voluntară a executării silite

2. Suspendarea legală a executării siliteSecţiunea a IV a. Perimarea executării silite

1. Definiţie şi sediul materiei

2. Condiţiile perimării

3. Constatarea perimării

4. Efectele perimăriiSecţiunea a V a. Proprietatea comună asupra bunului urmărit şi beneficiul de discuţiune şi de diviziune

1. Proprietatea comună

2. Beneficiul de discuţiune şi beneficiul de diviziuneSecţiunea a VI a. Întoarcerea executării silite

1. Noţiune şi reglementarea anterioară

2. Reglementarea actuală

3. Restabilirea situaţiei anterioare
CAPITOLUL V. OBIECTUL EXECUTĂRII SILITESecţiunea I. Precizări prealabileSecţiunea a II a. Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor fizice

1. Bunuri exceptate de la urmărirea silită ca inalienabile

2. Bunuri alienabile exceptate de la urmărirea silită

3. Bunuri neurmăribile în temeiul voinţei părţilor

4. Limitări ale dreptului creditorului de a urmări imobilele debitoruluiSecţiunea a III a. Bunurile neurmăribile aparţinând persoanelor juridice

1. Bunurile proprietate publică

2. Bunurile din patrimoniul instituţiilor publice

3. Bunurile din patrimoniul societăţilor comercialeCAPITOLUL VI. CONTESTAŢIA LA EXECUTARESecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Subiectele contestaţiei la executareSecţiunea a III a. Obiectul contestaţiei la executare

1. Contestaţia la executare propriu zisă

2. Contestaţia la titluSecţiunea a IV a. Natura juridică a contestaţiei la executareSecţiunea a V a. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare

1. Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti

2. Titlurile executorii altele decât hotărârile judecătoreşti

3. Refuzul organului de executare de a începe executarea silită sau de a îndeplini un act de executareSecţiunea a VI a. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare

1. Reglementarea de drept comun

2. Termene speciale pentru exercitarea contestaţiei la executare

3. Plângerea formulată în temeiul Legii nr. 188/2000

4. ConcluziiSecţiunea a VII a. Procedura de judecată a contestaţiei la executare

1. Compunerea completului de judecată

2. Cererea

3. Taxa judiciară de timbru

4. Părţile contestaţiei la executare

5. Citarea părţilor

6. Procedura de judecată

7. Căile de atacSecţiunea a VIII a. Efectele hotărârilor pronunţate în contestaţia la executare

1. Admiterea contestaţiei la executare

2. Respingerea contestaţiei la executare

3. Prevederi ale noului Cod de procedură civilăSecţiunea a IX a. Contestaţia la executare în materia creanţelor fiscale

1. Consideraţii preliminarii

2. Instanţa competentă

3. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare

4. Suspendarea provizorie a executării silite

5. Procedura de soluţionare a contestaţiei la executare

6. Efectele hotărârii date asupra contestaţiei la executare

7. Contestaţia la executare în condiţiile O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilorSecţiunea a X a. Contestaţia la executare în materia valorificării unor active ale statuluiSecţiunea a XI a. Opoziţia la executare prevăzută de Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economiceSecţiunea a XII a. Opoziţia la executare în materia cambiei, cecului şi biletului la ordin

1. Sediul materiei

2. Consideraţii generale

3. Termenul

4. Instanţa competentă

5. Aspecte particulare

6. Părţile

7. Suspendarea executării

8. Măsuri de asigurare

9. Excepţiile cambiale

10. Procedura de soluţionare a opoziţiei la executareSecţiunea a XIII a. Contestaţia la executare reglementată de O. G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi de O. U. G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

1. Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului

2. Încheierea/hotărârea de expedient privind înţelegerea părţilor asupra plăţii

3. Aspecte particulareCAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ŞI RELUAREA EXECUTĂRII SILITESecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Încetarea executării siliteSecţiunea a III-a. Reluarea executării silite

PARTEA A II A. PROCEDURILE EXECUŢIONALECAPITOLUL VIII. URMĂRIREA SILITĂ MOBILIARĂSecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Identificarea şi sechestrarea bunurilor mobile

1. Somaţia

2. Identificarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului

3. Sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitoruluiSecţiunea a III a. Procesul verbal de sechestru

1. Conţinut

2. SancţiuneSecţiunea a IV a. Incidente ce se pot ivi în cursul urmăririi silite mobiliare

1. O altă urmărire făcută şi averea mobilă sub peceţi sau sub pază de custode

2. Încetarea sau suspendarea urmăririiSecţiunea a V a. Valorificarea bunurilor sechestrate

1. Termenul de licitaţie

2. Publicitatea vânzării

3. Procedura licitaţiei

4. Efectele vânzării silite a bunurilor mobile urmărite ale debitorului

5. Distribuirea sumelor obţinute din vânzare

Secţiunea a VI a. Urmărirea bunurilor mobile în sistemul Codului de procedură fiscală

1. Identificarea şi sechestrarea bunurilor mobile urmăribile

2. Procesul verbal de sechestru

3. Custodele

4. Valorificarea bunurilor
CAPITOLUL IX. POPRIREASecţiunea I. Noţiune, reglementare, importanţă şi sediul materiei

1. Noţiune şi reglementare

2. Importanţă

3. Sediul materieiSecţiunea a II a. Subiectele popririi

1. Creditorul popritor

2. Debitorul poprit

3. Terţul popritSecţiunea a III a. Obiectul popririi

1. Regula

2. Limite

3. Interdicţii

4. Titlurile la purtător şi cele nominative

5. Cambia, biletul la ordin şi cecul

6. Veniturile viitoare ale debitoruluiSecţiunea a IV a. Procedura popririi în dreptul comun

1. Înfiinţarea popririi

2. Executarea popririi

3. Eliberarea şi distribuirea sumei

4. Validarea popririi

5. Executarea hotărârii de validare a popririiSecţiunea a V a. Procedura popririi în materia creanţelor fiscale

1. Obiectul popririi

2. Competenţa

3. Înfiinţarea popririi

4. Executarea popririi

5. Eliberarea şi distribuirea sumei

6. Executarea silită a terţului popritCAPITOLUL X. URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE ŞI A RECOLTELOR PRINSE DE RĂDĂCINISecţiunea I. Consideraţii generale şi natura juridică a acestei proceduriSecţiunea a II a. Părţile raportului juridic execuţional

1. Creditorul urmăritor

2. Debitorul urmăritSecţiunea a III a. Obiectul urmăririiSecţiunea a IV a. Procedura urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

1. Termenul în care se poate recurge la această procedură

2. Somaţia

3. Reguli de procedurăSecţiunea a V a. Procedura urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini în lumina Codului de procedură fiscalăCAPITOLUL XI. URMĂRIREA SILITĂ IMOBILIARĂSecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Bunurile imobile urmăribileSecţiunea a III a. Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie

1. Identificarea imobilului urmărit şi procesul verbal de situaţie

2. Somaţia

3. Conservarea bunurilor imobile urmărite

4. Concursul de urmăriri imobiliare

5. Stabilirea preţului

6. Publicaţia de vânzareSecţiunea a IV a. Vânzarea silită la licitaţie

1. Condiţiile pentru ţinerea licitaţiei

2. Desfăşurarea licitaţiei

3. Obligaţiile adjudecataruluiSecţiunea a V a. Actul de adjudecare

1. Noţiune şi conţinut

2. Efectele adjudecării

3. Cererea de evicţiune

4. Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executareSecţiunea a VI a. Procedura de urmărire silită imobiliară în lumina Codului de procedură fiscală

1. Conservarea bunurilor imobile urmăribile şi instituirea administratorului sechestru

2. Suspendarea executării silite a bunurilor imobile

3. Particularităţi privitoare la vânzarea la licitaţie a bunurilor imobileCAPITOLUL XII. ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂSecţiunea I. Consideraţii generaleSecţiunea a II a. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită de drept comun

1. Ordinea de preferinţă

2. Creditori care au asupra bunului vândut drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate în condiţiile prevăzute de lege

3. Dobânzi, penalităţi sau alte asemenea accesorii ale creanţei principale

4. Titlul care conţine obligaţia de plată a unei sume de bani în mod periodic

5. Creanţele condiţionale sau afectate de un termen suspensiv

6. Procedura de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare

7. Contestarea modului de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare

8. Sancţiunea pentru creditorul care nu a cerut să participe la distribuirea sumelor rezultate din executare sau pentru creditorul care nu şi a depus titlul până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executareSecţiunea a III a. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită în lumina Codului de procedură fiscală

1. Ordinea de distribuire

2. Creditorii fiscali care au un privilegiu

3. Accesoriile creanţei

4. Creditorii care au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale

5. Creditorii care nu au participat la executarea silită

6. Procedura de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare

7. Sancţiunea pentru creditorul care nu a cerut să participe la distribuirea sumelor rezultate din executare sau pentru creditorul care nu şi a depus titlul până la data întocmirii de către organele de executare a procesului verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume

CAPITOLUL XIII. EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂSecţiunea I. Consideraţii preliminariiSecţiunea a II a. Predarea silită a bunurilor mobile

1. Somaţia

2. Deposedarea debitoruluiSecţiunea a III a. Predarea silită a bunurilor imobile

1. Somaţia

2. Predarea bunului creditorului

3. Situaţia bunurilor mobile ce se găsesc în imobilul supus execuţiei

4. Situaţia evacuărilor în perioada 1 decembrie - 1 martie

5. Prevederi ale Noului Cod de procedură civilăSecţiunea a IV a. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

1. Noţiune şi admisibilitate

2. Executarea silită a obligaţiilor de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului

3. Executarea silită a obligaţiilor de a face sau de a nu face ce implică faptul personal al debitorului

4. Norme speciale care reglementează instituţia amenzii cominatoriiCAPITOLUL XIV. REGULI SPECIALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ A ACTIVELOR STATULUI ŞI A GARANŢIILOR REALE MOBILIARESecţiunea I. Reguli speciale privind executarea silită a activelor statului

1. Consideraţii generale

2. Blocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrării speciale

3. Reguli privind executarea silităSecţiunea a II a. Reguli speciale privind executarea silită a garanţiilor reale mobiliare

1. Consideraţii generale

2. Reguli privind executarea silităCAPITOLUL XV. NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR STABILITE PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE

Secţiunea I. Dreptul internSecţiunea a II a. Obligaţii ce cad în sarcina statului

1. Executarea hotărârilor judecătoreşti este garantată de articolul 6 al Convenţiei

2. Care sunt hotărârile care trebuie executate

3. Determinarea conţinutului obligaţiei de a executa hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului

4. ConcluziiSecţiunea a III a. Jurisprudenţa C. E. D. O.

1. Hotărârea în cauza Sabin Popescu împotriva României

2. Hotărârea în cauza Costin împotriva României

3. Hotărârea în cauza Şandor împotriva României

4. Hotărârea în cauza Ruianu împotriva României

5. Hotărârea în cauza Brumărescu împotriva României

6. Hotărârea în cauza Ignaccolo Zenide împotriva României

7. Hotărârea în cauza Pini şi Bertani şi Manera şi Atripaldi împotriva României

8. Hotărârea în cauza Ghibuşi împotriva României

9. Hotărârea în cauza Pop împotriva României

10. Hotărârea în cauza Ioachimescu şi Ion împotriva României

11. Hotărârea în cauza Abăluţă împotriva României

12. Hotărârea în cauza Lafargue împotriva României

13. Hotărârea în cauza Dragne şi alţii împotriva României

14. Hotărârea în cauza Dan Strungariu împotriva României

15. Hotărârea în cauza Elisabeta Pântea împotriva României

16. Hotărârea în cauza Brătulescu împotriva României

17. Hotărârea în cauza Butan şi Dragomir împotriva României

18. Hotărârea în cauza Cerăceanu împotriva României

19. Hotărârea în cauza Ion Cetină şi Ion împotriva României

20. Alte condamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decurgând din neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.055 sec