Executarea silita in materia garantiilor reale mobiliare

Executarea silita in materia garantiilor reale mobiliare
Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 296
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

In materia executarii silite, Titlul VI al Legii nr. 99/1999 a introdus, in sistemul romanesc de drept, in materie mobiliara, o procedura speciala si privata de executare silita a obligatiilor contractuale, a carei principala caracteristica o constituie posibilitatea creditorului de a intra, cu sau fara interventia organelor de executare, in posesia bunului ce formeaza obiectul material (derivat) al contractului si de a-l vinde, spre a-si satisface creanta. Prin instituirea unei astfel de proceduri, creditorului i se recunoaste pentru prima data in legislatia romaneasca dreptul de a-si face sigur dreptate, desigur, in limitele legii.

Reglementarea acestei proceduri in cadrul Titlului VI al Legii nr. 99/1999 privind „Garantiile reale mobiliare” este de natura sa induca in eroare cu privire la domeniul sau de aplicare, care este insa mult mai larg, cuprinzand si o serie de contracte devenite uzuale in practica comerciala, printre care enumeram, cu titlu exemplificativ, cesiunile drepturilor de creanta, vanzarile conditionate, contractele de consignatie, de inchiriere sau leasing etc.

Lucrarea de fata isi propune sa examineze sfera creditorilor care pot recurge la o astfel de procedura si conditiile in care o pot face, atat din perspectiva legislatiei actuale, cat si din cea a noului Cod civil.
Cuprins
Capitolul I. Consideraţii introductive privind procedura de executare
silită de drept comun şi procedura specială de executare silită
reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 ________________ 1
§1. Noţiuni introductive privind executarea silită _______________ 1
§2. Evoluţia legislativă adusă de adoptarea Titlului VI al Legii
nr. 99/1999 în materia garanţiilor reale mobiliare şi a
operaţiunilor asimilate lor________________________________ 3
2.1. Garantarea obligaţiilor şi noţiunea de garanţie___________ 3
2.2. Clasificarea garanţiilor_______________________________ 5
2.3. Sistemul garanţiilor reale înainte şi după adoptarea
Titlului VI al Legii nr. 99/1999 _________________________ 6
2.4. Concluzii cu privire la evoluţia legislativă______________ 10
§3. Noţiuni introductive privind procedura specială de executare
silită reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 __________ 11
3.1. Consideraţii generale _______________________________ 11
3.2. Caractere _________________________________________ 14
Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare al Capitolului V din
Titlul VI al Legii nr. 99/1999 ______________________________ 16
§1. Consideraţii introductive _______________________________ 16
§2. Procedura de executare silită se aplică numai cu privire la
garanţiile reale asupra bunurilor cu care se garantează
îndeplinirea unei obligaţii care cade sub incidenţa
Titlului VI al Legii nr. 99/1999 ___________________________ 17
§3. Garanţia reală mobiliară________________________________ 19
3.1. Noţiune. Definiţie__________________________________ 19
3.2. Caractere juridice__________________________________ 22
§4. Operaţiunile asimilate garanţiilor reale mobilare ___________ 27
4.1. Noţiune. Consideraţii introductive ____________________ 27
Executarea silită în materia VIII garanţiilor reale mobiliare
4.2. Cesiunile de creanţă________________________________ 29
4.3. Vânzările condiţionate______________________________ 35
4.4. Alte acte juridice destinate să garanteze îndeplinirea
unei obligaţii cu un bun______________________________ 38
4.5. Contractele de închiriere şi contractele de leasing_______ 40
4.6. Contractele de consignaţie __________________________ 44
4.7. Warantele şi recipisele de depozit ____________________ 46
Capitolul al III-lea. Procedura specială de executare silită
reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 _______________ 49
§1. Drepturile creditorului rezultate din încheierea
contractului de garanţie reală mobiliară ___________________ 49
1.1. Noţiuni introductive________________________________ 49
1.2. Dreptul creditorului garantat de a executa silit garanţia __ 50
1.3. Dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă ____________ 52
1.4. Dreptul de opţiune cu privire la obiectul executării
silite ______________________________________________ 54
1.5. Dreptul de retenţie _________________________________ 55
1.6. Dreptul de opţiune cu privire la alegerea procedurii
de executare _______________________________________ 55
§2. Condiţiile executării garanţiilor reale mobiliare ____________ 59
2.1. Determinarea condiţiilor cerute de lege în vederea
declanşării procedurii speciale de executare ____________ 59
2.1.1. Consideraţii preliminarii_______________________________ 59
2.1.2. Alte condiţii propuse în doctrină________________________ 60
2.1.2.1. Garanţia reală mobiliară să poarte asupra bunurilor
cu care se garantează îndeplinirea unei obligaţii care
cade sub incidenţa Titlului VI al Legii nr. 99/1999 ______ 60
2.1.2.2. Existenţa temeiurilor comercial rezonabile___________ 62
2.2. Necesitatea existenţei unui titlu executoriu_____________ 64
2.3. Obligaţia garantată să fie certă, lichidă şi exigibilă ______ 67
2.3.1. Consideraţii prealabile ________________________________ 67
2.3.2. Creanţa să fie certă ___________________________________ 68
2.3.3. Condiţia exigibilităţii _________________________________ 71
2.4. Neîndeplinirea obligaţiei garantate ___________________ 71
2.5. Proba neîndeplinirii obligaţiei garantate _______________ 73
Cuprins IX
2.6. Accelerarea scadenţei obligaţiei garantate _____________ 76
§3. Luarea în posesie a bunului _____________________________ 80
3.1. Dreptul creditorului de luare în posesie a obiectului
garanţiei___________________________________________ 80
3.2. Intrarea în posesia bunului în mod paşnic______________ 83
3.2.1. Consideraţii introductive ______________________________ 83
3.2.2. Obiectul deposedării _________________________________ 86
3.2.3. Cerinţele luării paşnice în posesie a bunului ______________ 90
3.2.4. Cerinţele pentru ca luarea în posesie să fie considerată
paşnică _____________________________________________ 92
3.3. Intrarea în posesia bunului prin intermediul
organelor de executare ______________________________ 97
§4. Vânzarea bunului _____________________________________ 99
4.1. Consideraţii preliminare ____________________________ 99
4.2. Principiile ce guvernează vânzarea bunului afectat
garanţiei__________________________________________ 101
4.2.1. Vânzarea bunului aflat în posesia creditorului ___________ 101
4.2.2. Vânzarea bunului aflat în posesia creditorului ___________ 106
4.3. Obligaţia creditorului de notificare a vânzării _________ 108
4.3.1. Consideraţii generale ________________________________ 108
4.3.2. Obligaţia notificării în cazul unor drepturi de creanţă _____ 112
4.4. Opoziţia la vânzare _______________________________ 113
4.5. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale cu
privire la vânzarea bunului afectat garanţiei ____________ 122
4.6. Distribuirea sumei de bani obţinute din vânzarea
bunului __________________________________________ 126
§5. Particularităţi privind executarea garanţiei asupra unor
categorii de bunuri____________________________________ 129
5.1. Noţiuni introductive_______________________________ 129
5.2. Executarea garanţiei asupra sumelor depuse într-un
cont la bancă _____________________________________ 130
5.2.1. Noţiuni introductive. Domeniu de aplicare ______________ 130
5.2.2. Procedura de executare ______________________________ 132
5.3. Executarea asupra titlurilor care conferă drepturi reale
asupra unor bunuri mobile __________________________ 136
5.4. Executarea asupra titlurilor negociabile_______________ 141
5.4.1. Noţiuni introductive privind titlurile (de valoare)
negociabile. Clasificarea titlurilor de valoare _____________ 141
Executarea silită în materia X garanţiilor reale mobiliare
5.4.2. Consideraţii generale privind executarea garanţiilor
reale mobiliare având ca obiect titluri negociabile ________ 143
5.4.3. Particularităţi în cazul efectelor de comerţ_______________ 144
5.4.4. Particularităţi în cazul executării garanţiilor reale
mobiliare emise de o societate comercială pe acţiuni ______ 146
5.5. Executarea asupra unor drepturi de creanţă ___________ 151
5.5.1. Cesiunea creanţei afectate drept garanţie reală mobiliară __ 156
5.6. Particularităţi cu privire la executarea silită a părţilor
de interes şi a părţilor sociale ________________________ 159
5.6.1. Executarea garanţiilor reale mobiliare constituite asupra
părţilor sociale din societatea cu răspundere limitată ______ 159
5.6.2. Executarea silită asupra părţilor de interes _______________ 162
Capitolul al IV-lea. Procedura specială de executare a ipotecilor
mobiliare şi a operaţiunilor asimilate reglementată de noul
Cod civil ______________________________________________ 167
§1. Consideraţii introductive ______________________________ 167
1.1. Noţiunea de ipotecă mobiliară şi de operaţiune
asimilată _________________________________________ 168
1.2. Domeniul de aplicare al procedurii speciale de
executare_________________________________________ 171
1.3. Etapele procedurii de executare _____________________ 172
§2. Drepturile creditorului rezultate din încheierea
contractului de ipotecă mobiliară _______________________ 173
§3. Condiţiile executării ipotecilor mobiliare_________________ 176
3.1. Executarea ipotecii mobiliare se poate efectua
doar în virtutea unui titlu executoriu __________________ 177
3.1.1. Situaţia ipotecilor mobiliare___________________________ 177
3.1.2. Situaţia operaţiunilor asimilate (ipotecilor)_______________ 178
3.2. Creanţa garantată trebuie să fie certă şi lichidă_________ 181
3.3. Creanţa trebuie să fie exigibilă ______________________ 183
3.4. Neexecutarea obligaţiei garantate ___________________ 185
3.4.1. Aspecte legate de neexecutarea obligaţiei garantate_______ 185
3.4.2. Accelerarea scadenţei obligaţiei garantate_______________ 188
§4. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale _____ 192
4.1. Deposedarea debitorului ___________________________ 192
4.1.1. Drepturile creditorului asupra bunului ipotecat __________ 192
Cuprins XI
4.1.2. Deposedarea debitorului _____________________________ 193
4.1.2.1. Deposedarea debitorului ipotecar _________________ 193
4.1.2.2. Luarea în posesie a bunului în cazul operaţiunilor
asimilate ________________________________________ 195
4.1.2.3. Domeniul de aplicare ___________________________ 197
4.1.3. Intrarea în posesia bunului prin mijloace proprii _________ 198
4.1.3.1. Consideraţii introductive ________________________ 198
4.1.3.2. Pluralitatea creditorilor ipotecari __________________ 199
4.1.3.3. Obiectul deposedării____________________________ 202
4.1.3.4. Condiţii_______________________________________ 203
4.1.4. Intrarea în posesia bunului prin intermediul
organelor de executare ___________________________________ 205
4.2. Vânzarea bunului_________________________________ 207
4.2.1. Consideraţii preliminare. Domeniu de aplicare___________ 207
4.2.2. Principiile ce guvernează vânzarea bunului afectat
garanţiei ___________________________________________ 208
4.2.2.1. Libertatea de a stabili prin contractul de ipotecă
modul de valorificare a bunului grevat _______________ 208
4.2.2.2. Principiul manierei comercial rezonabile___________ 209
4.2.3. Obligaţia creditorului de notificare a vânzării____________ 210
4.2.4. Opoziţia la executare ________________________________ 212
4.2.4.1. Consideraţii generale ___________________________ 212
4.2.4.2. Opoziţia la executare şi acţiunea în daune _________ 214
4.2.4.3. Obiectul opoziţiei la executare ___________________ 215
4.2.4.4. Competenţa de a soluţiona opoziţia la executare ____ 216
4.2.5. Distribuirea sumei de bani obţinute din vânzarea bunului _ 218
4.2.5.1. Domeniu de aplicare ___________________________ 218
4.2.5.2. Procedura de distribuire a preţului ________________ 219
4.2.5.3. Preluarea bunului ipotecat pentru stingerea
creanţei_________________________________________ 220
4.2.5.4. Preluarea bunului în vederea administrării__________ 224
§5. Executarea ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile
necorporale__________________________________________ 226
5.1. Executarea ipotecii mobiliare asupra creanţelor________ 227
5.1.1. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor ____________________ 227
5.1.2. Ipoteca asupra conturilor _____________________________ 230
5.2. Executarea ipotecii mobiliare asupra titlurilor
reprezentative _____________________________________ 232
Executarea silită în materia XII garanţiilor reale mobiliare
5.2.1. Executarea ipotecii mobiliare asupra titlurilor
reprezentative privind bunuri mobile ________________________ 232
5.2.2. Executarea ipotecii mobiliare asupra titlurilor de
valoare negociabile _______________________________________ 233
§6. Sancţiunile nerespectării regulilor cu privire executarea
ipotecii mobiliare_____________________________________ 237
6.1. Încălcarea regulilor privind notificarea _______________ 237
6.2. Încălcarea regulilor cu privire la preluarea bunului _____ 241
6.3. Încălcarea regulilor cu privire la executarea ipotecii ____ 241
Capitolul al V-lea. Executarea garanţiilor reale mobiliare şi a
operaţiunilor asimilate în procedura insolvenţei ____________ 243
§1. Consideraţii introductive. Reglementare__________________ 243
§2. Delimitarea sferei creditorilor garantaţi __________________ 245
§3. Garanţia reală mobiliară în cazul declanşării procedurii
insolvenţei debitorului obligaţiei garantate________________ 249
3.1. Suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau
bunurilor sale _____________________________________ 250
3.2. Ridicarea suspendării. Efecte________________________ 253
3.3. Drepturile creditorilor garantaţi _____________________ 260
3.4. Dreptul administratorului judiciar/lichidatorului de a
introduce acţiuni pentru anularea, constituirea ori
perfectarea unei garanţii reale________________________ 267
§4. Garanţia reală mobiliară în cazul insolvenţei
creditorului garantat___________________________________ 268
§5. Garanţia reală mobiliară în cazul declanşării procedurii
insolvenţei atât împotriva creditorului, cât şi a debitorului ___ 275
§6. Insolvenţa terţului debitor al garanţiei reale mobiliare ______ 277
Index alfabetic_____________________________________________ 281

Data: 20.04.2011
296 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.033 sec