Exceptiile in procesul civil. Jurisprudenta comentata si reglementarea din noul Cod de procedura civila

DESCRIERE

Data aparitiei: 30 Martie 2012

Prezenta lucrare cuprinde jurisprudenta relevanta in materia exceptiilor procesuale, atat hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si hotarari ale altor instante judecatoresti, cu precadere ale Curtii de Apel Bucuresti, multe dintre acestea nepublicate pana acum.

Acolo unde au simtit nevoia, autorii au inclus si scurte comentarii sau au facut trimitere la solutiile contrare pronuntate cu privire la aceleasi probleme de drept. In cadrul comentariilor, autorii au evidentiat dispozitiile din noul Cod civil si din noul Cod de procedura civila, acesta urmand a intra in curand in vigoare, care s-ar aplica problemelor de drept dezlegate prin hotararile judecatoresti redate.

De asemenea, acolo unde a fost cazul, dupa prezentarea hotararii, autorii au mentionat si solutia care ar urma sa fie data potrivit noii reglementari procesual civile pentru a asigura o punte de legatura intre cele doua acte normative, aspect ce garanteaza actualitatea prezentei lucrari si ulterior intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila.

Prof. univ. dr. Gabriel BoroiCuprins
Prefaţă ................................................................................................ V
Capitolul I. Ordinea de soluţionare a excepţiilor ............................ 1
1. Punerea în discuţie a excepţiilor invocate.
Respectarea dreptului la un proces echitabil ............................. 1
2. Contestaţie în anulare introdusă împotriva unei
hotărâri care nu se duce la îndeplinire prin executare
silită. Termenul de introducere. Analiza criticilor
în cadrul unui singur motiv de recurs. Excepţia
tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii ...................................... 6
3. Admiterea contestaţiei la executare propriu-zise.
Acţiune de întoarcere a executării. Excepţia de
prematuritate şi inadmisibilitate .............................................. 10
4. Contestaţie la executare. O primă notificare de
executare anulată în altă cauză. Excepţia tardivităţii,
litispendenţei. Autoritatea de lucru judecat provizorie ............ 16
5. Neîndeplinirea procedurii de conciliere. Excepţia de
prematuritate a cererii. Prescripţia dreptului la acţiune
al asigurătorului împotriva terţului responsabil de
evenimentul asigurat. Ordinea de soluţionare a excepţiilor .... 22
6. Acţiunea în anulare formulată împotriva sentinţei
arbitrale. Excepţia insuficientei timbrări şi
excepţia inadmisibilităţii ......................................................... 27
7. Excepţia de necompetenţă materială a instanţei.
Excepţia de netimbrare. Ordinea de soluţionare.
Anularea parţială ca netimbrată a unei acţiuni. Existenţa
mai multor capete de cerere cu finalitate diferită .................... 34
8. Nulitatea actului juridic invocată prin întâmpinare.
Calificare ca excepţie procesuală. ........................................... 40
9. Acţiune în grăniţuire şi cerere reconvenţională
privind obligarea la plata sultei stabilită prin hotărârea
de partaj. Excepţiile de inadmisibilitate, prescripţie a
dreptului material la acţiune şi autoritatea de lucru judecat .... 44
VIII Excepţiile în procesul civil
10. Cerere de revizuire formulată împotriva mai multor
hotărâri. Soluţii diferite cu privire la fiecare hotărâre
în parte. Lipsa contrarietăţii de hotărâri .................................. 57
Capitolul II. Autoritate de lucru judecat........................................ 65
11. Poliţist sancţionat disciplinar cu destituirea din
poliţie, şi trimis în judecată pentru întreţinere de
raporturi sexuale cu minori. Achitare pe motiv că
fapta nu există. Acţiune ulterioară de reîncadrare
în funcţie. Efectul pozitiv al lucrului judecat .......................... 65
12. Acţiune în revendicare. Probatoriu administrat
în afara învestirii. Lipsa autorităţii de lucru judecat
într-o acţiune în grăniţuire ulterioară. ..................................... 72
13. Antecontract de vânzare-cumpărare cu obligaţia
promitentului-vânzător de a restitui avansul şi
despăgubirea convenţională. Contract de comodat
între aceleaşi părţi cu privire la acelaşi bun.
Inexistenţa creanţei promitentului-vânzător
cu privire la folosinţa bunului ................................................. 80
14. Hotărâre de respingere a cererii de obligare la plată
pentru lipsă în gestiune în temeiul art. 271 alin. (1)
C. Muncii. Autoritate de lucru judecat într-o acţiune
ulterioară întemeiată pe art. 998 – 999 C. civ. ........................ 90
15. Prezumţia lucrului judecat. Formularea diferită
a petitului. Prescripţia acţiunii în nulitate absolută
întemeiată pe Legea nr. 10/2001 ............................................. 95
16. Pensie de întreţinere. Modificarea mijloacelor celui care
datorează întreţinere. Lipsa autorităţii de lucru judecat ........ 105
17. Legatar cu titlu particular. Emiterea unui certificat de
moştenitor pârâtelor pentru moştenirea legală a sumelor
cuvinte defunctei potrivit legii speciale de reparaţie.
Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor .................. 107
Capitolul III. Excepţia de inadmisibilitate ................................... 117
18. Cerere de revizuire. Procedura în desfăşurare în faţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cerere de
suspendare pe motivul existenţei cauzei pe rolul
instanţei europene ................................................................. 117
19. Calificarea inadmisibilităţii ca excepţie procesuală
sau apărare de fond. Absenţa categoriei separate a
inadmisibilităţilor .................................................................. 122
Cuprins
IX
20. Acţiune în constatare a falsului având ca obiect
notele scrise. Inadmisibilă pe cale principală.
Lipsa caracterului probator al notelor scrise ......................... 130
21. Acţiune în pretenţii. Cerere reconvenţională prin
care se solicită constatarea neîndeplinirii obligaţiilor
reclamantului şi depăşirea mandatului. Inadmisibilitate.
Calificare ca excepţie de neexecutare a contractului ............. 140
22. Hotărâre de deschidere a procedurii insolvenţei.
Lipsa contestaţiei debitorului. Ordonanţă
preşedinţială de suspendare provizorie a executării .............. 145
23. Acţiune în evacuare. Pârât care nu deţine un titlu
asupra imobilului. Săvârşirea unei fapte ilicite.
Schimbarea jurisprudenţei cu privire la
admisibilitatea acţiunii .......................................................... 148
24. Acţiune în evacuare. Aprecierea admisibilităţii
în funcţie de atitudinea şi apărările pârâtului.
Indicarea greşită a apartamentului. Nelegala citare ............... 156
25. Legea nr. 10/2001. Existenţa unui „bun” în sensul
art. 1 Protocolul 1 din Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului. Admisibilitatea acţiunii
introdusă de către fostul proprietar împotriva
succesorului fostei chiriaşe, cumpărătoare în temeiul
Legii nr. 112/1995. Efectele Legii nr. 1/2009.
Cauza Tudor Tudor împotriva României .............................. 164
26. Legea nr. 10/2001. Acţiune în revendicare
imobiliară de drept comun formulată după intrarea
în vigoare a legii speciale. Lipsa existenţei unui „bun”
în sensul art. 1 din Protocolul 1 CEDO. Calificarea
inadmisibilităţii ca excepţie. Respingerea acţiunii
ca inadmisibilă ...................................................................... 181
27. Ordonanţă de plată. Inadmisibilitatea exercitării
recursului împotriva încheierii de respingere a
emiterii ordonanţei ................................................................ 187
28. Revizuire. Hotărâre a instanţei de recurs care
nu evocă fondul. Inadmisibilitate. Momentul de la
care curge termenul de formulare a revizuirii ....................... 191
29. Declaraţie autentică de plată a sultei. Contraînscris
prin care se stipula că sulta nu a fost plătită. Acţiune
în constatare a caracterului simulat şi de obligare la
plata sultei. Admisibilitate sub aspectul existenţei
acţiunii în realizare şi a necesităţii anulării actului notarial .. 193
X Excepţiile în procesul civil
30. Contract de vânzare-cumpărare cu rentă viageră.
Pact comisoriu. Admisibilitatea acţiunii în constatare a
rezoluţiunii de drept. Caracterul patrimonial şi
transmisibil al dreptului de a solicita rezoluţiunea.
Calitatea procesuală pasivă a cumpărătorului debitor
al obligaţiei de plată al rentei viagere .................................... 205
31. Excepţie admisă cu privire la un capăt de cerere.
Respingerea ca prematură a unui capăt de cerere.
Inadmisibilitatea unei căi de atac separate ............................ 219
32. Contestaţie în anulare. Greşita apreciere a situaţiei
de fapt. Eroare de judecată. Inadmisibilitate. ........................ 221
33. Apel anulat ca netimbrat. Recurs exercitat
cu privire la fondul cauzei. Inadmisibilitate .......................... 225
Capitolul IV. Calitatea procesuală ................................................ 229
34. Procedura insolvenţei. Hotărâre de angajare a
răspunderii patrimoniale a organelor de conducere.
Recurs formulat de preşedintele comitetului
creditorului în nume propriu ................................................. 229
35. Procedura insolvenţei. Acţiunea de antrenare a
răspunderii administratorului. Creditor care nu deţine
mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor.
Inexistenţa unui comitet al creditorilor ................................. 233
36. Acţiune de obligare la încheierea unui nou contract
de închiriere. O.U.G. nr. 40/1999. Cerere
îndreptată împotriva proprietarului unui alt imobil.
Autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale
în procesul civil ..................................................................... 239
37. Lipsa calităţii procesuale pasive. Lipsa personalităţii
juridice a judecătoriei. Acţiune în constatarea nulităţii
absolute unui act juridic. Calitatea procesual pasivă
a tuturor părţilor contractante ............................................... 253
38. Recurs declarat de Curtea de Conturi a României
împotriva unei decizii care anulează o decizie a
Directorului Camerei de Conturi Sălaj.
Lipsa calităţii procesuale active ............................................ 258
39. Obligarea la încheiere a unui contract de concesiune.
Lipsa dovedirii obligaţiei pârâtului de a încheia contractul.
Transmitere a obligaţiei de plată a taxei de concesiune
sau a obligaţiei de încheiere a contractului de concesiune .... 261
Cuprins
XI
40. Legea nr. 10/2001. Lipsa calităţii procesuale pasive
a Statului Român în ipoteza în care unitatea
deţinătoare a imobilului a fost identificată ............................ 265
41. Titlu încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995
desfiinţat pentru cauză de nulitate absolută. Acţiunea
foştilor chiriaşi de restituire a valorii de circulaţie a
imobilului şi a valorii îmbunătăţirilor. Calitatea
procesuală a adevăraţilor proprietari ..................................... 269
42. Accesiune imobiliară artificială. Unitate de stat
reorganizată în condiţiile Legii nr. 15 din 1990.
Calitatea procesuală pasivă a unităţii administrativteritoriale.
Lipsa calităţii procesuale pasive a
Ministerului Economiei şi Finanţelor .................................... 275
43. Acţiune în anulare a contractului de vânzare-cumpărare.
Calitate procesuală activă a moştenitorilor
proprietarului clădirii ............................................................ 278
44. Anularea hotărârii arbitrale. Lipsa calităţii procesuale
active a Societăţii de Medicină Generală în raporturile
juridice civile dintre Casa de Asigurări de Sănătate şi
medicii de familie. Acţiune formulată în nume propriu ........ 282
45. Constatarea nulităţii absolute a contractului de garanţie
imobiliară. Acţiune introdusă de fiica proprietarilor.
Dreptul la domiciliul. Lipsa calităţii procesuale active ......... 289
46. Contestaţie în anulare pentru omisiunea citării.
Transmiterea creanţei anterior pronunţării hotărârii
contestate. Lipsa transmiterii calităţii procesuale active ....... 293
47. Exercitarea unei căi de atac de către Ministerul Public
în ipoteza în care procurorul nu a participat
la judecarea cauzei ................................................................ 296
48. Cerere de asigurare dovezi formulată în contradictoriu
cu Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană
a Drepturilor Omului ............................................................. 299
Capitolul V. Competenţa materială .............................................. 303
49. Revizuire. Contrarietate de hotărâri. Hotărâri pronunţate
de către Judecătorie şi C. A.. Declinare către Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie. Invocare din oficiu a
excepţiei de necompetenţă materială ..................................... 303
50. Transpunerea cauzei între secţii. Lipsa unei declinări de
competenţă. Inadmisibilitatea căii de atac ............................. 305
XII Excepţiile în procesul civil
51. Mărfuri confiscate abuziv de către stat. Acţiune
în despăgubire întemeiată pe Legea nr. 221/2009.
Caracter civil ......................................................................... 308
52. Ordonanţă de plată. Cerere de obligare la plata
debitului principal şi la plata penalităţilor. Existenţa
unui singur capăt de cerere. Determinarea
competenţei materiale ........................................................... 313
53. Obligarea la plata despăgubirilor pentru lipsa de
folosinţă a terenului şi la ridicarea construcţiilor.
Hotărâre supusă numai recursului. Greşita alcătuire
a instanţei de apel .................................................................. 317
54. Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri
judecătoreşti pronunţată într-un stat membru
al Uniunii Europene .............................................................. 321
55. Acţiune în revendicare a unui bun imobil. Existenţa
prezumţiei de comercialitate. Completarea raportului
de expertiză cu privire la valoare imobilului ......................... 325
56. Acţiunea în revendicare. Expertiză tehnică
specialitatea construcţii efectuată în apel
pentru stabilirea valorii imobilului. Depăşirea
pragului de 500.000 RON ..................................................... 328
57. Acţiunea în rezoluţiune a contractului de închiriere
şi plata chiriilor restante. Hotărâre supusă recursului. .......... 333
58. Cerere reconvenţională care atrage competenţa
instanţei superioare. Păstrarea competenţei instanţei
învestite cu cererea principală ............................................... 342
59. Cerere reconvenţională având ca obiect anularea
clauzei contractuale. Caracter neevaluabil în bani ................ 344
60. Acţiune în constatare a caracterului simulat şi a
nulităţii absolute. Caracter evaluabil în bani. Excepţia
necompetenţei materiale invocată direct în recurs ................ 347
61. Acţiune în constatare a nulităţii absolute a procurii
şi a antecontractului de vânzare-cumpărare .......................... 358
62. Acţiune în evacuare. Competenţa instanţei civile.
Calitatea procesuală activă a locatorului ............................... 362
63. Acţiune în constituirea unei ipoteci. Obligaţie
principală comercială. Competenţa materială
a instanţei comerciale ............................................................ 368
64. Cerere de ridicare a măsurii asigurătorii a sechestrului
adresate instanţei civile. Hotărâre supusă numai
recursului. Nelegala compunere a instanţei de apel.
Cuprins
XIII
Necompetenţa materială a Curţii de Apel
de judecare a recursului ......................................................... 370
65. Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Stabilirea
competenţei materiale. Valoarea contractului.
Data de la care poate fi aplicată decizia în interesul legii ..... 377
66. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului de
vânzare-cumpărare. Competenţa materială după
criteriul valoric în cazul achitării avansului .......................... 381
67. Contestaţia la executare propriu-zisă. Lipsa criteriului
valoric în determinarea competenţei materiale.
Competenţa instanţei de executare ........................................ 385
68. Întoarcerea executării. Modul de stabilire
a competenţei materiale ........................................................ 390
69. Contract de servicii turistice încheiate cu un
consumator. Competenţa materială a judecătoriei ................ 394
70. Procedura somaţiei de plată. Raport juridic
de natură administrativă. Competenţa materială
a instanţei de contencios-administrativ ................................. 396
71. Acţiuni prin care debitorul în insolvenţă tinde la
recuperarea creanţelor proprii de la parteneri
contractuali. Competenţă materială ....................................... 398
72. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea nr. 290
din 2003. Competenţa materială în primă
instanţă a tribunalului ............................................................ 400
73. Contestaţie în anulare. Neinvocarea motivelor
în căile de atac. Competenţa materială a Tribunalului .......... 403
74. Cauză strămutată. Declinarea competenţei materiale
către instanţa ierarhic inferioară celei de la care
a fost strămutată cauza .......................................................... 405
Capitolul VI. Competenţa teritorială ........................................... 413
75. Învestire cu formulă executorie a biletului
la ordin. Locul plăţii. Înţeles ................................................. 413
76. Competenţa teritorială exclusivă stabilită
prin Legea nr. 221/2009 ........................................................ 415
Capitolul VII. Competenţa generală ............................................. 417
77. Formularul de asigurare MAR 91. Competenţa
instanţelor britanice în absenţa unei alegeri de
jurisdicţie exprese. Lipsa de competenţă generală
a instanţelor din România ..................................................... 417
XIV Excepţiile în procesul civil
Capitolul VIII. Excepţia prescripţiei dreptului material
la acţiune şi prescripţia executării ................................................ 422
78. Hotărâre de partaj cu stabilirea unei sulte. Tranzacţie
asupra masei partajabile încheiată după pronunţarea
hotărârii de partaj. Prescrierea dreptului de a cere sulta ........ 422
79. Acceptarea moştenirii de un succesibil cu grad mai
îndepărtat decât ceilalţi succesibili care nu au acceptat
moştenirea. Termenul de acceptare a moştenirii.
Acceptarea tacită a moştenirii ............................................... 427
80. Existenţa unui bun în sensul definit de art. 1 din
Protocolul nr. 1 la CEDO. Imprescriptibilitatea
acţiunii în despăgubiri. Davidescu c. României .................... 433
81. Drept subiectiv creat printr-o modificare legislativă.
Legea nr. 1/2009 prin care se creează dreptul la
despăgubire a proprietarilor a căror titluri au fost
desfiinţate. Momentul de la care începe să curgă
termenul de prescripţie .......................................................... 436
82. Ajutor material al salariaţilor reprezentând
contravaloarea a 4.000 m3 de gaze.
Neexecutarea obligaţiei ......................................................... 441
83. Contestaţie la executare. Prescripţia executării şi
întreruperea prescripţiei. Diligenţa creditoarei
şi perimarea executării .......................................................... 448
Capitolul IX. Excepţia de neconstituţionalitate ........................... 454
84. Contestaţie în anulare. Înţelesul sintagmei
„cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică
privitoare la competenţă”. Lipsa legăturii cu
fondul a excepţiei de neconstituţionalitate ............................ 454
85. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea
nr. 221/2009. Temeiul acţiunii declarat neconstituţional.
Neaplicarea hotărârilor Curţii Constituţionale.
Caracterul echitabil al procedurii şi
principiul nediscriminării ...................................................... 459
86. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea
nr. 221/2009. Temeiul acţiunii declarat neconstituţional.
Aplicabilitatea imediată a hotărârilor Curţii
Constituţionale. Caracterul echitabil al procedurii ................ 472
Cuprins
XV
Capitolul X. Incompatibilitate şi recuzare ................................... 486
87. Recurs exercitat împotriva încheierii de respingerii
a cererii de recuzare. Inadmisibilitate. Excepţie
de procedură. Excepţie de neconstituţionalitate.
Abuz de drept. Opinie separată ............................................. 486
88. Judecător care s-a pronunţat asupra excepţie
de netimbrare. Participarea la judecarea cauzei
după casarea cu trimitere a hotărârii ..................................... 494
Capitolul XI. Excepţia suspendării ............................................... 500
89. Acţiune de partaj. Înscrierea în fals cu privire
la un act juridic ce vizează calitatea de bun comun.
Existenţa unei plângeri penale cu privire la fals .................... 500
90. Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuală activă
probată prin certificat de moştenitor şi testament.
Litigiu secundar având ca obiect anularea certificatului
de deces şi de căsătorie. Independenţa dintre
cele două litigii. Motive de fond invocate în
recursul exercitat împotriva încheierii de suspendare ........... 504
91. Cerere de repunere pe rol formulată după depunerea
precizărilor solicitate de către instanţă .................................. 510
92. Necomunicarea către reclamant a măsurilor luate
de către instanţă şi a întâmpinării. Greşita suspendare
a cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor
de către reclamant ................................................................. 513
93. Recurs exercitat împotriva încheierii de respingerii
a cereri de suspendare. Inadmisibilitate ................................ 516
Capitolul XII. Nulitatea recursului ............................................... 519
94. Legea nr. 10/2001. Hotărâre pronunţată după
intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, supusă
numai recursului. Apel declarat în termen şi motivat
la primul termen de judecată. Nulitatea recursului
pentru nemotivare. Cerere de intervenţie în interes
propriu inadmisibilă în recurs ............................................... 519
95. Procedura insolvenţei. Recurs. Neindicarea sentinţei
atacate. Identificarea de către instanţă. Nemotivarea
recursului în termen legal. Sancţiune .................................... 524
XVI Excepţiile în procesul civil
Capitolul XIII. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant ............. 529
96. Insolvenţă. Societate aflată în procedura
simplificată a falimentului. Recurs declarat
de către fostul administrator statutar al societăţii.
Lipsa calităţii de reprezentant ............................................... 529
97. Recurs semnat de către directorul societăţii.
Lipsa dovezii calităţii de reprezentant.
Anularea recursului ............................................................... 532
Capitolul XIV. Excepţia lipsei de interes...................................... 536
98. Acţiune în anulare a deciziei Curţii de Conturi
formulată de sindicatul salariaţilor. Decizie
referitoare la suspendarea unor practici nelegale
de acceptare la negocierea acordurilor colective
a unor clauze care nu se încadrează în
prevederile legale în vigoare ................................................. 536
99. Interesul în exercitarea unui căi de atac împotriva
unei hotărâri aparent favorabile. Autoritatea
de lucru judecat ca mijloc de probă ....................................... 546
100. Repunere pe rol pentru discutarea excepţiei.
Citarea fără menţiunea discutării excepţiei.
Nulitate invocată de către parte care nu are interes ............... 552
101. Anularea contractului de vânzare-cumpărare.
Cauză civilă declinată instanţei comerciale.
Lipsa concilierii prealabile.
Intervenirea condiţiei rezolutorii ........................................... 562
Capitolul XV. Excepţia prematurităţii ......................................... 567
102. Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut
de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Consecinţe .......... 567
Capitolul XVI. Lipsa semnăturii ................................................... 572
103. Cerere de chemare în judecată semnată
de către mandatar. Lipsa împuternicirii. Sancţiune ............... 572
Index ............................................................................................... 577

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec