Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului

Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 448

DESCRIERE

Concepţia care a stat la baza elaborării acestei lucrări are în vedere o metodă de analiză comparativă a instituţiilor şi noţiunilor, tranzitorie de la reglementarea vechiului Cod civil la cea a noului Cod civil, analiză care evidenţiază diferenţele de reglementare sau doar de nuanţă între instituţii. În acelaşi timp, confruntarea noului Cod civil cu sursele sale intelectuale de sorginte europeană, nord-americană şi nu numai este un fapt ce are menirea de a ne arăta cât datorează noua reglementare postmodernismului juridic contemporan în materia excepţiilor de la principiul relativităţii efectelor contractului.
Identificarea elementelor cu caracter de noutate legislativă este realizată atât prin raportare la ideile şi soluţiile dezvoltate în timp de doctrină şi jurisprudenţă, cât şi prin prezentarea părerilor autorului şi comentarii cu intenţia de a explica eventualele implicaţii şi probleme pe care noile reglementări le-ar putea ridica practicii judiciare.
Pe parcursul întregii lucrări sunt împletite aspectele teoretice cu cele practice, astfel încât lucrarea înfăptuită să ofere o imagine cât mai clară asupra excepţiilor de la res inter alios acta, o succesiune logică şi un aspect de continuitate, pornind de la lămurirea noţiunilor de contract, efecte, relativitate, excepţii şi terminând cu prezentarea şi analiza a două excepţii reale şi două aparente de la principiul relativităţii efectelor contractului.Cuprins
Cuvânt-înainte ......................................................................... XIII
Abrevieri ................................................................................. XVII
Titlul I. Temeiurile principiului relativităţii efectelor
contractului şi domeniul său de aplicare: părţi, terţi,
categorii intermediare ................................................................ 1
Capitolul I. Aspecte introductive ............................................. 1
Secțiunea 1. Vechiul şi noul Cod civil român ........................ 1
Secțiunea a 2-a. Definiţia contractului ................................... 7
Secțiunea a 3-a. Originile istorice ale principiului
relativităţii efectelor contractului ...................................... 12
Capitolul II. Reglementarea, noţiunea şi fundamentul
principiului relativităţii efectelor contractului .................. 14
Secțiunea 1. Reglementarea principiului ............................. 14
Secțiunea a 2-a. Noţiunea principiului ................................. 18
Secțiunea a 3-a. Fundamentul principiului .......................... 24
Capitolul III. Înţelesul unor noţiuni în legătură cu
relativitatea efectelor contractului ..................................... 38
Secțiunea 1. Paralelism între contract şi convenţie .............. 38
Secțiunea a 2-a. Distincţia dintre contract şi obligaţie ......... 42
Secțiunea a 3-a. Distincţia dintre contract şi alte
acorduri de voinţe ............................................................. 43
Secțiunea a 4-a. Semnificaţia sintagmelor „n-au efecte”
şi „decât” .......................................................................... 51
Secțiunea a 5-a. Delimitarea efectelor relative ale
contractelor ....................................................................... 52
§1. Efectele obligatorii/efectele obligaţionale
şi efectele obligaţionale/efectele neobligaţionale ...... 53
§2. Efectele relative ale contractului/efectele
relative ale obligaţiei ................................................. 54
§3. Efectele directe/efectele indirecte .............................. 57
Secțiunea a 6-a. Opozabilitatea contractului ........................ 58
Excepţii VI de la principiul relativităţii efectelor contractului
Capitolul IV. Domeniul de aplicare a principiului
relativităţii efectelor contractului: părţi, terţi,
categorii intermediare ......................................................... 70
Secțiunea 1. Determinarea noţiunilor de părţi,
terţi şi avânzi-cauză .......................................................... 70
§1. Părţile contractului .................................................... 72
§2. Terţii .......................................................................... 83
§3. Avânzii-cauză ............................................................ 94
3.1. Succesorii universali şi succesorii
cu titlu universal .................................................. 97
3.2. Succesorii cu titlu particular .............................. 105
3.3. Creditorii chirografari ........................................ 114
Secțiunea a 2-a. Grupurile de contracte şi principiul
relativităţii efectelor contractului .................................... 123
Capitolul V. Excepţii de la principiul relativităţii
efectelor contractului: definiţie şi clasificare ................... 130
Secțiunea 1. Definiţia noţiunii de excepţie de la
principiul relativităţii efectelor contractului ................... 130
Secțiunea a 2-a. Clasificarea excepţiilor de la
principiul relativităţii efectelor contractului ................... 133
Titlul II. Excepţii reale de la principiul relativităţii
efectelor contractului .............................................................. 137
Capitolul I. Contractul în favoarea unei terţe persoane
sau stipulaţia pentru altul ................................................. 137
Secțiunea 1. Reglementarea stipulaţiei pentru altul în
legislaţia naţională şi legislaţiile altor state .................... 137
§1. Reglementarea stipulaţiei pentru altul
în dreptul român ...................................................... 137
§2. Reglementarea stipulaţiei pentru altul în
legislaţiile altor state ................................................ 138
2.1. Reglementarea stipulaţiei pentru altul
în dreptul italian ................................................. 138
2.2. Reglementarea stipulaţiei pentru altul
în dreptul german ............................................... 139
2.3. Reglementarea stipulaţiei pentru altul
în dreptul elveţian .............................................. 140
Cuprins VII
2.4. Reglementarea stipulaţiei pentru altul în dreptul
canadian (Codul civil al Provinciei Québec) ..... 141
2.5. Reglementarea stipulaţiei pentru altul
în dreptul francez ............................................... 142
Secțiunea a 2-a. Definiţia noţiunii ...................................... 143
Secțiunea a 3-a. Valabilitatea stipulaţiei pentru altul ......... 149
Secțiunea a 4-a. Natura juridică şi mecanismul
stipulaţiei pentru altul ..................................................... 152
§1. Teoria dublului contract sau teoria ofertei ............... 153
§2. Teoria gestiunii de afaceri ....................................... 156
§3. Teoria angajamentului unilateral al promitentului ..... 157
§4. Teoria reprezentării ................................................. 160
§5. Teoria tripartită a raportului juridic ......................... 160
§6. Teoria dreptului direct ............................................. 161
Secțiunea a 5-a. Condiţiile de validitate şi eficacitate
ale stipulaţiei pentru altul ............................................... 163
§1. Consideraţii introductive ......................................... 163
§2. Condiţiile de fond ale stipulaţiei pentru altul .......... 165
§3. Condiţiile de formă ale stipulaţiei pentru altul ........ 166
§4. Condiţiile speciale ale stipulaţiei pentru altul .......... 167
4.1. Terţul beneficiar să fie determinat sau,
cel puţin, determinabil ........................................ 168
4.2. Terţul beneficiar al stipulaţiei trebuie să
existe la momentul la care promitentul trebuie
să îşi execute prestaţia ........................................ 169
4.3. Voinţa de a stipula pentru altul .......................... 170
4.4. Ce se întâmplă cu stipulaţia pentru altul în
eventualitatea nerespectării condiţiilor sale
speciale de validitate? ........................................ 172
4.5. Care va fi destinul stipulaţiei pentru altul în
contextul noului criteriu (dinamic) de analiză şi
stabilire a categoriei de părţi ale contractului? ... 173
§5. Acceptarea sau refuzul stipulaţiei pentru altul
de către terţul beneficiar .......................................... 175
Secțiunea a 6-a. Efectele stipulaţiei pentru altul ................ 181
§1. Efectele stipulaţiei pentru altul în raporturile
dintre stipulant şi promitent ..................................... 183
Excepţii VIII de la principiul relativităţii efectelor contractului
§2. Efectele stipulaţiei pentru altul în raporturile
dintre promitent şi terţul beneficiar ......................... 188
§3. Efectele stipulaţiei pentru altul în raporturile
dintre stipulant şi terţul beneficiar ........................... 192
Secțiunea a 7-a. Unele aplicaţii practice ale stipulaţiei
pentru altul reglementate expres de legislaţia română
în vigoare ........................................................................ 193
§1. Stipulaţia pentru altul în materia contractului
de rentă viageră ....................................................... 194
§2. Stipulaţia pentru altul în materia contractului
de asigurare ............................................................. 196
§3. Stipulaţia pentru altul în materia contractului
de transport de bunuri .............................................. 198
Capitolul II. Acţiunea directă .............................................. 200
Secțiunea 1. Definiţia noţiunii ........................................... 200
Secțiunea a 2-a. Unele aplicaţii practice ale acţiunii
directe ............................................................................. 205
§1. Acţiunea directă în materia contractului
de antrepriză ............................................................ 205
§2. Acţiunea directă în materia contractului de mandat .... 209
§3. Acţiunea directă a creditorilor privilegiaţi, ipotecari
şi gajişti asupra indemnizaţiei de asigurare acordate
sau a despăgubirilor datorate, după caz, în ipoteza
pieirii sau distrugerii bunului asupra căruia poartă
dreptul, adică privilegiul, ipoteca sau gajul
prevăzute de art. 2330 NCC .................................... 213
§4. Acţiunea directă a victimei care a suferit un
prejudiciu, împotriva asigurătorului de răspundere
civilă auto prevăzută de art. 2224 NCC şi art. 54
din Legea nr. 136/1995 ............................................ 215
§5. Acţiunea directă a proprietarului împotriva
asigurătorului locatarului în materia contractului
de asigurare încheiat de locatar în baza art. 1822
alin. (1) coroborat cu art. 2226 NCC ....................... 218
§6. Acţiunea directă a beneficiarului împotriva
reprezentantului administratorului pentru prejudiciile
suferite, prevăzută de art. 830 alin. (2) NCC ........... 219
Cuprins IX
Secțiunea a 3-a. Natura juridică a acţiunii directe .............. 222
§1. Acţiunea directă şi cesiunea de creanţă ................... 222
§2. Acţiunea directă şi privilegiul ................................. 224
§3. Acţiunea directă şi gestiunea de afaceri .................. 226
§4. Acţiunea directă şi îmbogăţirea fără justă cauză ..... 228
§5. Acţiunea directă şi reprezentarea ............................. 231
§6. Acţiunea directă şi delegaţia .................................... 232
§7. Acţiunea directă şi stipulaţia pentru altul ................ 233
Secțiunea a 4-a. Acţiunea directă şi relativitatea efectelor
contractului ..................................................................... 235
Titlul III. Excepţii aparente de la principiul relativităţii
efectelor contractului .............................................................. 241
Capitolul I. Promisiunea faptei altuia (convenţia
de porte-fort) ...................................................................... 241
Secțiunea 1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în legislaţiile altor state şi în legislaţia naţională ............ 241
§1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în legislaţiile altor state ............................................ 241
1.1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul elveţian ............................................... 241
1.2. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul canadian ............................................. 241
1.3. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul italian ................................................. 242
1.4. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul algerian .............................................. 242
1.5. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul senegalez ............................................ 242
1.6. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul francez ............................................... 243
1.7. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în dreptul american (Codul civil al Statului
Louisiana-USA) ................................................. 243
§2. Reglementarea promisiunii faptei altuia
în legislaţia naţională ............................................... 244
Secțiunea a 2-a. Definiţia noţiunii ...................................... 244
Excepţii X de la principiul relativităţii efectelor contractului
Secțiunea a 3-a. Caracterele juridice ale promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 253
Secțiunea a 4-a. Unele aplicaţii practice ale promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 255
§1. Promisiunea faptei altuia în materia contractului
de mandat ................................................................ 255
§2. Promisiunea faptei altuia în materia proprietăţii
comune pe cote-părţi ............................................... 256
§3. Promisiunea faptei altuia în materia incapabililor ... 259
§4. Promisiunea faptei altuia în materie comercială ...... 260
§5. Promisiunea faptei altuia în cazul decesului unuia
dintre litiganţi .......................................................... 260
Secțiunea a 5-a. Efectele promisiunii faptei altuia ............. 261
§1. Efectele promisiunii faptei altuia faţă de
promitentul porte-fort .............................................. 264
§2. Efectele promisiunii faptei altuia faţă de terţul
al cărui angajament este promis de porte-fort ......... 268
Secțiunea a 6-a. Natura juridică a promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 271
Secțiunea a 7-a. Distincţii între promisiunea faptei
altuia şi alte mecanisme sau operaţiuni juridice ............. 274
§1. Promisiunea faptei altuia şi stipulaţia pentru altul ... 274
§2. Promisiunea faptei altuia şi promisiunea
publică de recompensă ............................................ 276
§3. Promisiunea faptei altuia şi pactul de opţiune ......... 278
§4. Promisiunea faptei altuia şi promisiunea
de a contracta .......................................................... 280
§5. Promisiunea faptei altuia şi promisiunea
de bune oficii ........................................................... 284
§6. Promisiunea faptei altuia şi fideiusiunea ................. 285
§7. Promisiunea faptei altuia şi reprezentarea
convenţională .......................................................... 288
Capitolul II. Reprezentarea ................................................. 289
Secțiunea 1. Reglementarea reprezentării în legislaţia
naţională şi în alte legislaţii ............................................ 289
§1. Reglementarea reprezentării în legislaţia naţională ..... 289
§2. Reglementarea reprezentării în alte legislaţii .......... 293
2.1. Reglementarea reprezentării în dreptul italian ... 293
Cuprins XI
2.2. Reglementarea reprezentării în dreptul german .... 294
2.3. Reglementarea reprezentării în dreptul elveţian .... 294
2.4. Reglementarea reprezentării în Codul european
al contractelor (proiectul Gandolfi) ................... 295
Secțiunea a 2-a. Definiţia noţiunii ...................................... 295
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de validitate ale reprezentării ..... 304
§1. Condiţiile generale ale reprezentării ........................ 304
§2. Condiţiile specifice ale reprezentării ....................... 316
2.1. Existenţa puterii de a reprezenta ........................ 318
2.2. Existenţa intenţiei de a reprezenta ..................... 321
2.3. Manifestarea voinţei valabile, libere
şi neviciate din partea reprezentantului ............. 322
Secţiunea a 4-a. Dovada în materia reprezentării ............... 328
Secţiunea a 5-a. Încetarea reprezentării ............................. 332
Secţiunea a 6-a. Clasificarea reprezentării ......................... 340
§1. Reprezentarea generală şi reprezentarea specială .... 340
§2. Reprezentarea voluntară şi reprezentarea
obligatorie ............................................................... 341
§3. Reprezentarea de drept privat şi reprezentarea
de drept public ......................................................... 343
§4. Reprezentarea perfectă şi reprezentarea imperfectă .... 343
§5. Reprezentarea legală, reprezentarea judiciară
şi reprezentarea convenţională ................................ 345
5.1. Reprezentarea legală .......................................... 346
5.2. Reprezentarea judiciară ...................................... 351
5.3. Reprezentarea convenţională ............................. 360
Secţiunea a 7-a. Efectele reprezentării ............................... 366
§1. Efectele reprezentării faţă de reprezentant .............. 367
§2. Efectele reprezentării faţă de reprezentat ................ 370
§3. Efectele reprezentării faţă de terţul contractant ....... 372
Secţiunea a 8-a. Contractul cu sine însuşi şi dubla
reprezentare .................................................................... 373
Secţiunea a 9-a. Ratificarea ................................................ 380
Secţiunea a 10-a. Reprezentarea – excepţie aparentă
de la principiul relativităţii efectelor contractului? ......... 383
Concluzii .................................................................................... 387
Bibliografie selectivă ................................................................. 405
Index ........................................................................................... 427


978-606-18-0151-0
Nr pagini (estimativ): 448

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0266 sec