Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ pe anul 2009

Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a ICCJ pe anul 2009
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 136
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Data: 25.01.2011
136 pagini

Continuând seria volumelor publicate începând cu anul 2006, lucrarea de faţă aduce în atenţia celor interesaţi cele mai relevante decizii din anul 2009 ale Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia excepţiei de nelegalitate, cu scopul de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară de către celelalte instanţe judecătoreşti a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Culegerea cuprinde şi evidenţa actelor contestate pe calea excepţiei de nelegalitate cu privire la care au fost pronunţate decizii în perioada 2005-2009, arătându-se, pentru fiecare act în parte, soluţia pronunţată.

Din raţiuni de ordin economic, am ales să edităm această carte în dublu format: tipărit şi electronic. În paginile cărţii tiparite sunt redate numai deciziile în rezumat, cu pre­zentarea succintă a problemelor de drept soluţionate, iar în formatul electronic sunt redate speţele pe larg, cu întreaga situaţie de fapt, evoluţia dosarului şi motivarea soluţiilor.Cuprins
Capitolul I. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 ___________________ 1
Secţiunea 1. Condiţiile invocării excepţiei de nelegalitate ______ 1
1. Obiectul excepţiei de nelegalitate – actul
administrativ __________________________________ 1
1.1. Excepţii de nelegalitate admisibile ________________ 1
1.1.1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 670/C/2008 din 10
martie 2008 privind stabilirea salariului de bază
pentru consilierii pentru afaceri europene din
Ministerul Justiţiei ____________________________ 1
1.1.2. Atestat emis de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare în temeiul art. 9 alin. (3) din Statutul
C.N.V.M., aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 _________ 2
1.1.3. Decizie emisă de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare în temeiul art. 9 alin. (1) din Statutul
C.N.V.M., aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 _________ 3
1.2. Excepţii de nelegalitate inadmisibile _______________ 3
1.2.1. Act administrativ care nu poate fi atacat pe calea
contenciosului administrativ. Dispoziţie emisă de
primărie în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 10/2001,
prin care se propune acordarea de despăgubiri pentru
imobilele preluate abuziv de către stat şi care nu mai
pot fi restituite în natură. Excepţie de nelegalitate
inadmisibilă__________________________________ 3
1.2.2. Act premergător (operaţiune administrativă).
Raportul de control nr. 13 din 23 februarie 2006,
întocmit de Autoritatea de Control a Guvernului din
cadrul Cancelariei Primului-ministru, ale cărui constatări
au stat la baza ordinului de destituire din funcţia publică
de director executiv al unei Direcţii generale a
finanţelor publice judeţene. Cenzurarea legalităţii
raportului de control ___________________________ 4
1.2.3. Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ___ 5
1.2.4. Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului ___________ 5
1.2.5. Hotărârea unui consiliu local, emisă în temeiul
art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, prin care se
însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
VI Excepţia de nelegalitate
public al unităţilor administrativ-teritoriale, întocmit
conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998______ 5
1.2.6. Raport de evaluare (inspecţie) întocmit de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la
activitatea desfăşurată la nivelul unui Inspectorat şcolar
judeţean. Act premergător emiterii ordinului de
eliberare din funcţia de inspector şcolar judeţean.
Excepţie de nelegalitate inadmisibilă ______________ 6
1.2.7. Bilet la ordin ________________________________ 6
1.2.8. Avize emise de Ministerului Tineretului şi Sportului cu
privire la Statutul Federaţiei Române de Fotbal, necesare
autorizării Federaţiei ca persoană juridică non-profit __ 7
1.2.9. Adresă prin care autoritatea publică răspunde unui
petiţionar prin comunicarea de informaţii referitoare la
situaţia în care se află. Inadmisibilitatea excepţiei de
nelegalitate __________________________________ 7
1.2.10. Cerere de lămurire a înţelesului şi întinderii
dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti. Excepţie
inadmisibilă__________________________________ 7
2. Act administrativ cu caracter normativ – excepţie de
nelegalitate admisibilă___________________________ 8
3. Act administrativ abrogat. Excepţie de nelegalitate
admisibilă ___________________________________ 12
4. Act administrativ ce formează obiectul litigiului în
fond. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate ______ 12
5. Identitate între fondul litigiului şi fondul excepţiei
de nelegalitate. Inadmisibilitatea excepţiei de
nelegalitate __________________________________ 13
6. Act administrativ cu privire la care a fost soluţionată
definitiv şi irevocabil acţiunea în anulare.
Inadmisibilitatea invocării excepţiei de
nelegalitate cu privire la acelaşi act într-un alt litigiu,
dar între aceleaşi părţi __________________________ 14
7. Condiţia existenţei raportului de dependenţă între
soluţionarea fondului litigiului în cadrul căruia se
ridică excepţia şi legalitatea actului administrativ cu
privire la care se invocă excepţia de nelegalitate.
Instanţa competentă să se pronunţe asupra existenţei
raportului de dependenţă ________________________ 14
Cuprins VII
8. Raport de dependenţă. Acţiune în anularea actului
administrativ de eliberare din funcţia publică. Excepţie
de nelegalitate invocată cu privire la actul
administrativ prin care s-a dispus suspendarea
raportului de serviciu al funcţionarului public _______ 15
9. Raport de dependenţă. Acţiune în fond întemeiată pe
refuzul nejustificat al autorităţii publice de a răspunde
unei petiţii sau pe faptul că reclamantul este
nemulţumit de răspunsul primit la petiţie. Excepţie de
nelegalitate invocată cu privire la actul de numire în
funcţie a conducătorului departamentului juridic al
respectivei autorităţi publice _____________________ 16
10. Raportul de dependenţă între legalitatea actului
administrativ contestat pe calea excepţiei de
nelegalitate şi soluţionarea litigiului în fond – condiţie
de admisibilitate a excepţiei de nelegalitate.
Soluţionarea excepţiei de nelegalitate prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă. Soluţionarea
litigiului în fond prin hotărâre judecătorească definitivă
şi irevocabilă. Cerere de revizuire formulată şi admisă
cu privire la hotărârea pronunţată în recurs cu privire la
soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Neîndeplinirea
condiţiei referitoare la existenţa raportului de
dependenţă cu ocazia rejudecării recursului împotriva
hotărârii prin care a fost soluţionată în primă
instanţă excepţia de nelegalitate ___________________ 16
11. Condiţia motivării excepţiei de nelegalitate. Soluţia
pronunţată de instanţă în situaţia în care se
constată că excepţia de nelegalitate nu este motivată __ 18
Secţiunea a 2-a. Soluţionarea excepţiei de nelegalitate _______ 18
12. Obligativitatea citării emitentului actului
administrativ de către instanţa de contencios
administrativ învestită în fond cu soluţionarea
excepţiei de nelegalitate ________________________ 18
13. Soluţia pronunţată de instanţa de recurs în situaţia în
care instanţa de fond a soluţionat excepţia de
nelegalitate fără a-l cita pe emitentul actului
administrativ contestat__________________________ 19
14. Inadmisibilitatea modificării obiectului excepţiei de
nelegalitate în cursul judecăţii în faţa instanţei de
VIII Excepţia de nelegalitate
contencios administrativ sesizate cu soluţionarea
excepţiei ____________________________________ 19
15. Limitele învestirii instanţei de contencios
administrativ sesizate cu soluţionarea unei
excepţii de nelegalitate _________________________ 20
16. Soluţionarea fondului litigiului prin admiterea
excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile şi
respingerea acţiunii ca inadmisibilă. Excepţia de
nelegalitate invocată – mijloc de apărare – nu
mai face obiectul analizei________________________ 20
17. Invocarea excepţiei de nelegalitate cu respectarea
principiului securităţii raporturilor juridice şi a
principiului exercitării cu bună-credinţă a
drepturilor procesuale __________________________ 21
18. Controlul de legalitate. Cauzele de inopozabilitate
nu constituie un motiv de nelegalitate a actului
administrativ _________________________________ 22
19. Act administrativ unilateral cu caracter individual,
emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.
Înlăturarea aplicării dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) teza
finală din Legea nr. 262/2007 ____________________ 22
20. Act administrativ atacat cu acţiune în anulare.
Respingerea acţiunii prin hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă. Invocarea excepţiei de
nelegalitate cu privire la acelaşi act, de către aceeaşi
persoană vătămată. Excepţie de nelegalitate
inadmisibilă. H.G. nr. 160/2005 privind transmiterea
unui imobil din domeniul privat al statului şi din
administrarea Regiei Autonome „Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea
publică a statului şi în administrarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării __________________________ 28
21. Controlul de legalitate al hotărârii Guvernului pentru
atestarea bunurilor aparţinând domeniului public de
interes local __________________________________ 29
22. Contestaţie în anulare formulată în temeiul art. 317
alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. împotriva hotărârii prin
care a fost înlăturată aplicarea dispoziţiilor art. 4
alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2)
Cuprins IX
teza finală din Legea nr. 262/2007 cu privire la un act
administrativ unilateral cu caracter individual emis
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 ______ 30
23. Cerere de revizuire formulată în temeiul art. 21
alin. (2) din Legea nr. 554/2004 împotriva hotărârii
prin care a fost înlăturată aplicarea dispoziţiilor art. 4
alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2)
teza finală din Legea nr. 262/2007 cu privire la un act
administrativ unilateral cu caracter individual emis
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 ______ 31
Capitolul al II-lea. Acte administrative contestate
pe calea excepţiei de nelegalitate ______________________ 34
Secţiunea 1. Hotărâri ale Guvernului _____________________ 34
24. H.G. nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare,
organizare şi exploatare a jocurilor de noroc.
Excepţie respinsă cu privire la dispoziţiile art. 82
alin. (3) din hotărâre ___________________________ 34
25. H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării. Excepţie respinsă cu privire la
art. 143 din nomele metodologice _________________ 35
26. H.G. nr. 1305/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Corpului Naţional al Poliţiştilor. Excepţie respinsă în
privinţa dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din regulament.
Excepţie admisă în privinţa dispoziţiilor art. 9
alin. (3) din regulament _________________________ 36
27. H.G. nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul
public de radiodifuziune. Excepţie admisă cu
privire la dispoziţiile art. 3 din hotărâre ____________ 37
28. H.G. nr. 2137/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi
Turismului Şcolar şi a agenţiilor teritoriale ale
taberelor şi turismului şcolar. Excepţie respinsă cu
privire la art. 16 alin. (2) din hotărâre ______________ 38
X Excepţia de nelegalitate
29. H.G. nr. 1016/2005 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Timiş. Excepţie admisă cu
privire la pct. 1461 şi pct. 3381 din anexa nr. 2 la
hotărâre _____________________________________ 39
30. H.G. nr. 1825/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului. Excepţie admisă în privinţa
dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din normele
metodologice_________________________________ 40
31. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1)
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului, aprobate prin H.G.
nr. 1025/2006. Excepţie admisă __________________ 41
32. H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Prevederi care atestă că aparţine domeniului public al
statului terenul aferent clădirii în care îşi desfăşoară
activitatea o Direcţie agricolă şi dezvoltare rurală a
unui judeţ. Excepţie respinsă_____________________ 43
33. H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Excepţie de nelegalitate respinsă cu privire la
dispoziţiile pct. 21.6. din normele metodologice______ 43
34. H.G. nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Hunedoara, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Hunedoara. Excepţie respinsă cu privire la atestarea ca
aparţinând domeniului public de interes local
mijloacele amplasate pe terenul aferent autobazei
serviciului public local de călători_________________ 44
35. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor. Excepţie respinsă cu privire la
Capitolului V „Condiţii de muncă particulare”, Fişa
Cuprins XI
123 „Munca la înălţime”, subtitlul „Contraindicaţii”,
marcatorul privind „vârsta sub 18 ani şi
peste 55 ani” din hotărâre _______________________ 45
36. H.G. nr. 1398/2007 privind drepturile de transport
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare. Excepţie admisă cu privire la
dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din hotărâre. Ordinul
ministrului justiţiei nr. 399/C/2007. Excepţie admisă
cu privire la dispoziţiile pct. 13.1 din ordin__________ 46
Secţiunea a 2-a. Acte emise de conducători ai ministerelor,
ai organelor de specialitate ale administraţiei publice
centrale ori ai altor instituţii publice__________________ 47
37. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 300/2004 privind activitatea de management şi
resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei
şi Internelor. Excepţie respinsă cu privire la art. 18
alin. (1) lit. h). Excepţie respinsă faţă de critica de
nelegalitate privind nepublicarea ordinului şi
neaplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. e) din Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică ___________________________ 47
38. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 400 din 29 octombrie 2004 privind regimul
disciplinar al personalului din Ministerul
Administraţiei şi Internelor. Excepţie respinsă _______ 49
39. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 617 din 29 decembrie 2003 prin care au fost
desemnate categoriile de lucrători specializaţi care fac
parte din organele de cercetare penală ale poliţiei
judiciare. Excepţie respinsă______________________ 51
40. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul
mijloacelor informatice a unor acte administrative.
Excepţie respinsă cu privire la dispoziţiile art. 1
pct. 2 şi 3 şi anexele nr. 2 şi nr. 3 la ordin___________ 52
41. Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale
nr. 571/B din 3 august 2000, prin care au fost stabilite
funcţiile publice utilizate de minister şi de unităţile
subordonate, precum şi echivalarea funcţiilor de
XII Excepţia de nelegalitate
specialitate cu funcţiile publice potrivit dispoziţiilor
O.U.G. nr. 82/2000. Excepţie de nelegalitate admisă __ 53
42. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de bază în conformitate cu
prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005.
Excepţie de nelegalitate admisă cu privire la
dispoziţiile art. 161 din ordin, introdus prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1068/2008 ________________ 54
43. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 1987/2005 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere
şi a activităţilor conexe acestora. Excepţie respinsă cu
privire la dispoziţiile art. 164 alin. (2) şi art. 165 din
norme ______________________________________ 55
44. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
nr. 1074/2004 privind implementarea serviciului
universal în sectorul comunicaţiilor electronice. Excepţie
respinsă cu privire la art. 8 alin. (2) lit. a), c) şi d) din
decizie ______________________________________ 56
45. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 484/2005 privind unele
măsuri de informare a consumatorilor de către agenţii
economici care desfăşoară activităţi de schimb
valutar. Excepţie respinsă _______________________ 57
46. Nota nr. 1604 din 9 octombrie 2008 emisă de
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă. Excepţie admisă cu privire la dispoziţiile
care condiţionează acordarea premiului lunar de
neîncetarea raporturilor de serviciu sau de
muncă ale potenţialilor beneficiari ________________ 58
47. 1. Dispoziţia directorului Direcţiei Management Resurse
Umane din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor nr. 11/960/2004 privind procedurile şi
formularele utilizate în activitatea de management
resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative. Excepţie respinsă cu privire
la anexa nr. 12 ________________________________ 59
Cuprins XIII
2. Dispoziţia nr. 1399 din 18 mai 2007 a Inspectorului
General al Poliţiei Române privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor în vederea ocupării
posturilor vacante şi promovarea în funcţie în Poliţia
Română. Excepţie respinsă ______________________ 60
Secţiunea a 3-a. Certificate de atestare a dreptului
de proprietate____________________________________ 60
48. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria
M09 nr. 1216 din 25 octombrie 2005, emis de fostul
Minister al Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului. Excepţie respinsă____________________ 60
Secţiunea a 4-a. Acte ale autorităţilor administrative
autonome _______________________________________ 61
49. Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 684/2008 pentru organizarea
concursului de promovare a judecătorilor şi
procurorilor în funcţie, efectivă, la 5 octombrie 2008.
Excepţie respinsă cu privire la art. 3 din hotărâre _____ 61
50. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea documentelor
justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat,
respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi
pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru
încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate. Excepţie de nelegalitate
respinsă cu privire la dispoziţiile art. 11-17 din ordin__ 62
Secţiunea a 5-a. Alte acte emise de instituţii publice__________ 62
51. Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi
Credite de Comerţ Exterior nr. 14681/2004 pentru
aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a
garanţiilor de export de către Eximbank SA în numele
şi în contul statului, în scopul stimulării de obiective
complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie,
destinate exportului (NI-GAR-02-II/0). Excepţie
respinsă cu privire la dispoziţiile art. 22 alin. (1)
din norme ___________________________________ 62
XIV Excepţia de nelegalitate
Secţiunea a 6-a. Acte emise de organele de conducere ale
organizaţiilor profesionale _________________________ 64
52. Decizia nr. 8 din 21 iunie 2008 a Consiliului
Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din
România. Excepţie admisă ______________________ 64
53. Regulamentul Comisiilor de Disciplină ale Colegiului
Medicilor Dentişti din România. Excepţie admisă cu
privire la dispoziţiile art. 9 lit. e) din regulament _____ 65
Evidenţa actelor contestate pe calea excepţiei de
nelegalitate cu privire la care au fost pronunţate
decizii în perioada 2005-2009_________________________ 66
Lista cronologică a deciziilor____________________________ 120

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.042 sec