Evictiunea in contracte civile si comerciale Situatii speciale reglementate in Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 137/2002

Evictiunea in contracte civile si comerciale Situatii speciale reglementate in Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 137/2002
Preț: 27,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data: 06. 09. 2011
272 pagini


Descriere
Lucrarea de fata realizeaza o analiza actuala a jurisprudentei in materia evictiunii si a raspunderii pentru nerespectarea obligatiei de garantie pentru evictiune in contractele civile si comerciale, precum si a modalitatilor speciale de aplicare a acestei institutii la situatia particulara a fostilor chiriasi-cumparatori ai imobilelor preluate de catre stat, in temeiul Legii nr. 112/1995, precum si in contractele de privatizare, plecand de la dispozitiile legale speciale: Legea nr. 10/2001, O. U. G. nr. 88/1997 si Legea nr. 137/2002.

Hotararile judecatoresti selectate examineaza modul de functionare a garantiei pentru evictiune, efectele obligatiei de garantie, modificarea conventionala a garantiei pentru evictiune in contractul de vanzare-cumparare, situatiile in care devine incidenta obligatia de garantie in contractele de schimb, donatie, locatiune, in raporturile dintre coproprietari, dreptul la despagubiri al societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare, al fostilor chiriasi-cumparatori ai imobilelor preluate de stat, ale caror contracte au fost desfiintate prin hotarari definitive si irevocabile, intinderea acestora in functie de modalitatea si momentul incheierii contractelor, momentul de la care se calculeaza termenul de prescriptie privind actiunea de plata a despagubirilor, aspecte privind calitatea procesuala activa si pasiva etc.

De asemenea, lucrarea cuprinde deciziile Curtii Constitutionale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului relevante in materie, precum si trimiteri la dispozitiile aplicabile din noul Cod civil.Cuprins
Capitolul I. Efectele contractului de vânzare-cumpărare.
Obligaţiile vânzătorului _______________________________ 1
Secţiunea 1. Obligaţia vânzătorului de predare a lucrului vândut___ 1
1. Obligaţia de predare a bunului vândut. Apartamentarea
imobilului în vederea înscrierii în Cartea funciară ______ 1
2. Obligaţia de predare a lucrului vândut. Evicţiune
parţială. Cerere în restituirea contravalorii suprafeţei
de teren diferenţă faţă de suprafaţa rezultată din actele de
înstrăinare_____________________________________ 4
Secţiunea a 2-a. Obligaţia de garanţie a vânzătorului
împotriva evicţiunii__________________________________ 5
2. 1. Obligaţia de garanţie faţă de subdobânditori _____________ 5
3. Înstrăinări succesive. Obligarea ultimului vânzător
faţă de cumpărătorul său. Lipsa unui raport juridic
direct între primul vânzător şi ultimul cumpărător______ 5
4. Înstrăinări succesive valabile. Obligaţia de garanţie a
evicţiunii în sarcina primului vânzător _______________ 9
5. Transmiterea obligaţiei de garanţie odată cu preluarea
unei societăţi comerciale prin absorbţie. Răspunderea
vânzătorului pentru evicţiune. Calitate procesuală
pasivă _______________________________________ 14
2. 2. Obligaţia de garanţie rezultând din fapte personale _______ 15
6. Imobil construit din fondurile statului. Vânzarea
aceluiaşi imobil de două ori de către societatea
specializată în acest sens. Bună-credinţă. Fapt personal
al vânzătorului, anterior vânzării. Sancţiune _________ 15
7. Vânzarea aceluiaşi imobil de două ori, de către acelaşi
vânzător unor cumpărători diferiţi. Acţiune în
revendicare. Comparare titluri. Aplicarea principiului
qui prior tempore potior iure _____________________ 17
8. Grevarea terenului de o servitute stabilită prin lege,
care are ca obiect utilitatea publică. Existenţa acestei
servituţi la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Lipsa menţiunii în contractul de vânzarecumpărare
a servituţii. Imposibilitatea obligării unităţii
administrativ-teritoriale la ridicarea conductelor de apă.
Incidenţa obligaţiei de garanţie a vânzătorului________ 18
Evicţiunea în contracte X civile şi comerciale
9. Înstrăinarea unui teren inclus în planul de urbanism local,
pentru care a fost instituită o restricţie în privinţa
construirii pentru o perioadă de 10 ani. Asumarea
riscului de către cumpărător______________________ 23
2. 3. Evicţiunea rezultată din fapta terţului__________________ 24
10. Condiţiile răspunderii pentru evicţiune. Existenţa unei
tulburări de drept. Cauză anterioară a evicţiunii.
Necunoaşterea cauzei de către cumpărător __________ 24
2. 4. Natura şi modul de funcţionare a obligaţiei de garanţie ___ 28
11. Respectarea obligaţiei de a face. Obligaţia vânzătorului
de a-l apăra pe cumpărător împotriva pretenţiilor
terţului ______________________________________ 28
12. Evicţiune neconsacrată printr-o hotărâre judecătorească.
Condiţii de admisibilitate. Predarea bunului cumpărat
către adevăratul proprietar. Tulburare pentru care este
antrenată răspunderea vânzătorului pentru evicţiune___ 36
13. Contract de vânzare-cumpărare desfiinţat printr-o
hotărâre judecătorească. Efectele nulităţii actului
juridic. Neangajarea garanţiei împotriva evicţiunii ____ 39
14. Dreptul vânzătorului de a opri din preţ o sumă egală
cu foloasele obţinute de către cumpărător din reducerea
valorii bunului pentru care acesta din urmă a fost evins.
Solicitarea vânzătorului privind restituirea prezumtivului
profit al cumpărătorului evins, în temeiul îmbogăţirii
fără justă cauză _______________________________ 45
15. Contract de vânzare-cumpărare nul absolut parţial.
Reaua-credinţă a ambelor părţi. Efecte. Sancţiune
aplicabilă ____________________________________ 47
16. Evicţiune totală. Caracterul subsidiar al obligaţiei de
garanţie pentru evicţiune ________________________ 51
17. Nechemarea în garanţie a vânzătorului pentru a
răspunde de evicţiune. Necesitatea dovedirii procesului
rău condus ___________________________________ 52
2. 5. Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune
consumată_______________________________________ 57
18. Acţiune în revendicare formulată înainte de apariţia
Legii nr. 10/2001. Condiţiile aplicării principiului
aparenţei în drept. Cerere de chemare în garanţie, în
temeiul art. 1344 C. civ. Necesitatea administrării de
dovezi în privinţa reevaluării preţului achitat ________ 57
2. 6. Aplicarea instituţiei garanţiei în situaţii speciale _________ 62
19. Vânzare silită. Efectele adjudecării. Imobil. Fapt
personal al debitorului. Excepţia de garanţie_________ 62
Cuprins XI
20. Vânzarea drepturilor succesorale. Partaj. Evicţiune.
Consecinţe ___________________________________ 63
21. Antecontract de vânzare-cumpărare. Nerespectarea de
către promitentul-vânzător a obligaţiei asumate prin
antecontract şi înstrăinarea bunului unei alte
persoane _____________________________________ 64
2. 7. Decizii privind constituţionalitatea dispoziţiilor ce
reglementează răspunderea împotriva evicţiunii________ 67
22. Asumarea de către cumpărător a evicţiunii. Lipsa
obligaţiei de a restitui preţul, în contextul principiului
constituţional al garantării dreptului de proprietate ____ 67
23. Posibilitatea cumpărătorului de a suspenda plata preţului
în cazul pericolului de evicţiune. Neîncălcarea
dreptului la un proces echitabil prin invocarea excepţiei
de neexecutare ________________________________ 68
24. Obligaţia vânzătorului de a apăra dreptul de proprietate
transmis cumpărătorului. Neîncălcarea principiului
constituţional de garantare şi apărare a dreptului de
proprietate____________________________________ 70
Capitolul al II-lea. Aplicarea instituţiei garanţiei împotriva
evicţiunii în alte contracte ____________________________ 72
25. Contract de schimb. Obiecte dobândite în urma săvârşirii
infracţiunii de furt. Obligaţia restituirii bunurilor obţinute
la schimb sau contravaloarea acestora ______________ 72
26. Contract de schimb. Cauza evicţiunii ulterioară
schimbului. Inaplicabilitatea dispoziţiilor referitoare la
obligaţia de garanţie ____________________________ 73
27. Garanţia împotriva evicţiunii în contractul de donaţie.
Imposibilitatea invocării ulterioare de către donator a unui
contract prin care să fie restrâns dreptul de proprietate
transmis prin donaţie ___________________________ 78
28. Contract de locaţiune. Obligaţia locatorului de a asigura
utilizarea neîmpiedicată a bunului de către locatar_____ 79
29. Contract de locaţiune. Acţiunea în revendicare formulată
de un terţ împotriva locatarului. Chemarea în garanţie a
locatorului. Neexercitarea vreunui drept de către terţul
reclamant prin care să fie tulburată folosinţa locatarului.
Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 1427-1428 C. civ. ___ 82
30. Obligaţiile locatorului faţă de locatar. Tulburarea
posesiei de către un terţ _________________________ 83
31. Constituţionalitate. Dobândirea calităţii de locatar
printr-un act legal. Protecţia drepturilor respectivilor
Evicţiunea în contracte XII civile şi comerciale
locatari. Respectarea principiului egalităţii de
tratament ____________________________________ 86
Capitolul al III-lea. Aplicarea instituţiei garanţiei împotriva
evicţiunii între copărtaşi _____________________________ 89
32. Obligaţia de garanţie între copărtaşi. Cunoaşterea
riscului evicţiunii. Imposibilitatea înlăturării obligaţiei
de garanţie în lipsa unei clauze exprese în acest sens __ 89
33. Obligaţia de garanţie între copărtaşi. Invocarea
uzucapiunii de către unul dintre ei. Condiţii de
admisibilitate _________________________________ 91
Capitolul al IV-lea. Aplicaţii ale răspunderii împotriva evicţiunii.
Cazul particular al imobilelor din patrimoniul societăţilor
comerciale privatizate, restituite foştilor proprietari
(O. U. G. nr. 88/1997 şi Legea nr. 137/2002) ______________ 93
34. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Calitatea
conferită de lege A. V. A. S. în exercitarea atribuţiilor ce-i
revin în cadrul procesului de privatizare a societăţilor
comerciale. Consecinţe în planul obligaţiei de garantare
pentru evicţiune reglementate de art. 1336 C. civ.
Persoana îndreptăţită la despăgubiri _______________ 93
35. Obligaţia de diligenţă a A. V. A. S. de a întocmi
documentaţiile necesare obţinerii înlesnirilor fiscale.
Obligaţia A. V. A. S. de garanţie pentru evicţiune, iar nu
pentru vicii___________________________________ 95
36. Privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat.
Calitate procesuală activă pentru chemarea în garanţie
contra evicţiunii. Dispoziţiile speciale ale O. U. G.
nr. 88/1997___________________________________ 98
37. Contract de privatizare. Contract de vânzare-cumpărare
de acţiuni. Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune.
Acţiune în regres _____________________________ 103
38. Valorificarea dreptului la repararea prejudiciului.
Prescripţia dreptului material la acţiune. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor art. 3228 din O. U. G. nr. 88/1997 _______ 107
39. Cerere pentru despăgubiri rezultate în urma retrocedării
activului, în raport de momentul la care a intervenit
procesul de privatizare. Termen de prescripţie. Legea
aplicabilă. Răspundere obiectivă, independentă de
orice culpă __________________________________ 109
40. Valoarea despăgubirii acordate societăţii privatizate, în
temeiul art. 324 alin. (2) din O. U. G. nr. 88/1997.
Momentul de la care se calculează termenul de
Cuprins XIII
prescripţie privind acţiunea de plată a despăgubirilor.
Culpă procesuală _____________________________ 111
41. Limitarea cuantumului despăgubirilor solicitate în temeiul
art. 30 din Legea nr. 137/2002. Inaplicabilitate în cazul
contractelor de vânzare-cumpărare acţiuni încheiate
anterior intrării în vigoare a legii _________________ 119
Capitolul al V-lea. Aplicaţii ale răspunderii împotriva evicţiunii.
Cazul particular al desfiinţării contractelor de
vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995
de către foştii chiriaşi (Legea nr. 10/2001) ______________ 126
42. Aplicarea în timp a Legii nr. 1/2009. Diferenţa
dintre valoarea de piaţă a locuinţei la data evicţiunii şi
suma restituită cu titlul de preţ reactualizat. Calitatea
procesuală pasivă a vânzătorului, potrivit dispoziţiilor
Codului civil. Cunoaşterea cauzei evicţiunii. Efecte
asupra obligaţiei de garanţie a vânzătorului _________ 126
43. Obligarea vânzătorului la plata sumei ce reprezintă
diferenţa de valoare dintre preţul actualizat şi valoarea de
circulaţie a imobilului. Aplicabilitatea dispoziţiilor legii
speciale sau generale. Intrarea în vigoare a Legii
nr. 1/2009 înainte de soluţionarea în primă instanţă a
cererii. Principiul disponibilităţii _________________ 133
44. Obligare la plata valorii de piaţă a bunului, în temeiul
art. 501 din Legea nr. 10/2001. Înţelesul noţiunii de
„contract de vânzare-cumpărare desfiinţat”. Încălcarea
Legii nr. 112/1995 la încheierea contractului ________ 139
45. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii
nr. 112/1995. Desfiinţare. Despăgubiri solicitate în baza
art. 501 din Legea nr. 10/2001. Interpretare normă____ 146
46. Interpretarea noţiunii de „desfiinţare a contractului
de vânzare-cumpărare”_________________________ 151
47. Cerere de chemare în judecată întemeiată pe prevederile
art. 501 din Legea nr. 10/2001. Contract de vânzarecumpărare
încheiat cu nerespectarea Legii nr. 112/1995.
Reţinerea în considerentele deciziei prin care s-a anulat
contractul de vânzare-cumpărare, că acesta nu s-a încheiat
cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995,
precum şi reaua-credinţă la încheierea contractului de
vânzare-cumpărare. Efectul pozitiv al lucrului
judecat _____________________________________ 153
48. Cerere de restituire a comisionului perceput de unitatea
specializată, în temeiul art. 13 lit. a) din Legea nr. 112/1995.
Calitate procesuală. Temeiul juridic al cererii. Calificarea
Evicţiunea în contracte XIV civile şi comerciale
raporturilor juridice create de Legea nr. 112/1995 între
unitatea specializată şi Stat _____________________ 160
49. Deducerea comisionului de 1% din valoarea de vânzare a
imobilelor înstrăinate foştilor chiriaşi de către
societăţile/instituţiile abilitate. Cerere de chemare în
garanţie prin care se solicită obligarea unităţii deţinătoare
la restituirea comisionului de 1% din preţul de
vânzare al apartamentului. Netemeinicie___________ 166
50. Contract de vânzare-cumpărare în temeiul Legii
nr. 112/1995. Anulare. Reactualizare preţ. Prescripţia
dreptului la acţiune ___________________________ 170
51. Despăgubiri la valoarea actuală a bunului imobil.
Evicţiune prin efectul unei hotărâri judecătoreşti.
Prescripţia dreptului material la acţiune. Data de la
care începe să curgă termenul prescripţiei__________ 172
52. Dreptul chiriaşilor-cumpărători de a solicita restituirea
preţului actualizat. Momentul naşterii dreptului.
Prescripţie extinctivă __________________________ 175
53. Concursul între legea specială şi cea generală. Prioritatea
dispoziţiilor mai favorabile în domeniul drepturilor
omului. Aplicarea dispoziţiilor Deciziei nr. 33/2008
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie _______________ 178
54. Acţiune în revendicare formulată de fostul proprietar,
admisă printr-o hotărâre devenită irevocabilă. Încheierea
contractului de vânzare-cumpărare cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Despăgubiri acordate
fostului chiriaş-cumpărător la valoarea preţului de
piaţă al imobilului, stabilită prin expertiză de
specialitate __________________________________ 183
55. Acţiune în despăgubiri formulată de proprietarul evins,
care a cumpărat imobilul în temeiul Legii nr. 112/1995.
Calitatea procesuală pasivă a Statului. Calitatea Regiei de
administrare a fondului locativ de stat de mandatar al
unităţii administrativ-teritoriale. Titularul dreptului de
dispoziţie asupra imobilului. Lipsa vreunei cauze de
nulitate a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între
unitatea deţinătoare şi chiriaşul-cumpărător. Dovada
relei-credinţe. Sarcina probei____________________ 187
56. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Dreptul chiriaşilorcumpărători
la despăgubiri reprezentând valoarea de piaţă
a imobilului. Calitatea procesuală a Ministerului
Finanţelor Publice. Prioritatea aplicării dispoziţiilor
Cuprins XV
speciale faţă de dreptul comun, în materie de
evicţiune ____________________________________ 192
57. Despăgubiri reprezentând spor de valoare adus imobilului
prin îmbunătăţiri necesare şi utile. Calitate procesuală
pasivă. Instituirea unui drept de retenţie asupra
imobilului până la plata sumei reprezentând spor de
valoare _____________________________________ 197
58. Dreptul de retenţie al proprietarilor care au cumpărat în
baza Legii nr. 112/1995. Instituire şi condiţii de
exercitare ___________________________________ 205
59. Litigiu de natură civilă având ca obiect obligarea
vânzătorului la plata de despăgubiri, ca urmare a evicţiunii
totale a lucrului vândut. Existenţa legitimării procesuale
pasive a Statului Român în acele situaţii în care bunul
supus evicţiunii este un imobil cumpărat în temeiul Legii
nr. 4/1973. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii
nr. 10/2001 __________________________________ 208
60. Constatarea nulităţii absolute a contractului de
vânzare-cumpărare încheiat între unitatea deţinătoare şi
chiriaşul imobilului şi restituirea imobilului fostului
proprietar. Dreptul chiriaşului-cumpărător la despăgubiri
reprezentând valoarea de circulaţie a imobilului.
Imobil înscris pe lista-anexă a Decretului
nr. 92/1950 __________________________________ 213
61. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu eludarea
prevederilor Legii nr. 112/1995. Constatarea nulităţii
contractului. Îndreptăţirea cumpărătorului la restituirea
preţului actualizat. Neaplicarea prevederilor Codului
civil în materia evicţiunii _______________________ 216
62. Constatarea nulităţii absolute a unui contract de
vânzare-cumpărare încheiat în anul 1973.
Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001. Calitatea
procesuală pasivă a Statului Român în calitate de vânzător.
Evicţiune totală. Aplicarea dispoziţiilor Codului civil în
materie de evicţiune. Obligarea vânzătorului de
rea-credinţă la restituirea către cumpărător a cheltuielilor
voluptorii ___________________________________ 225
Capitolul al VI-lea. Decizii privind constituţionalitatea dispoziţiilor
ce reglementează modalităţile de despăgubire ale foştilor
chiriaşi-cumpărători în temeiul Legii nr. 112/1995_______ 234
63. Restituirea preţului de piaţă al imobilelor din
contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu
Evicţiunea în contracte XVI civile şi comerciale
respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Fonduri
extrabugetare ________________________________ 234
64. Ocrotirea egală a dreptului de proprietate dobândit de
foştii chiriaşi în temeiul Legii nr. 112/1995 şi a dreptului
de proprietate dobândit prin fraudarea legii. Principiul
egalităţii ____________________________________ 236
65. Obligaţia de despăgubire pentru sporul adus de chiriaşi
imobilelor cu destinaţia de locuinţă. Respectarea
principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţilor publice ___________________________ 239
Capitolul al VII-lea. Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului ________________________________ 242
66. Dreptul la un proces echitabil şi la o cale efectivă
de atac. Respectarea securităţii raporturilor juridice.
Derogare. Nerespectarea principiului proporţionalităţii.
Încălcare ___________________________________ 242
67. Bunuri trecute abuziv în proprietatea statului.
Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu statul.
Buna-credinţă a cumpărătorului. Dreptul la un proces
echitabil. Încălcare. Obligaţia epuizării căilor
interne de atac. Nerespectare ____________________ 245
68. Ingerinţă prevăzută de lege, scop legitim şi
proporţionalitate. Drept de retenţie recunoscut statului
asupra bunului căruia i s-au adus îmbunătăţiri.
Inexistenţa încălcării art. 1 din Protocolul nr. 1 al
Convenţiei __________________________________ 248
Index _________________________________________________ 251

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec