Evaziunea fiscala. Comentarii si exemple practice

Evaziunea fiscala. Comentarii si exemple practice
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 352
Categoria: Penal

DESCRIERE

Lucrarea prezintă într-o manieră practică fenomenul evaziunii fiscale. Pentru o mai bună înţelegere a textului legal, cât şi a modalităţilor de comitere a infracţiunilor, au fost folosite foarte multe exemple. În acest fel, cititorul poate privi legea cu ochii practicianului, poate înţelege normele legale prin prisma realităţilor sociale.
Originalitatea abordării nu rezidă doar în ideile expuse, ci şi în modul de analiză, care îmbină partea de contabilitate cu partea juridică.
Structurată în cinci capitole, cartea analizează noţiuni precum evaziunea fiscală, optimizarea fiscală, aspectele comune infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, infracţiunile de evaziune fiscală şi pe cele conexe infracţiunilor de evaziune fiscală, cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei.Cuprins
Abrevieri... XI
Introducere... XIII
Capitolul I. Noţiunea şi cauzele evaziunii fiscale... 1
Secţiunea 1. Noţiunea de evaziune fiscală... 1
§1. Definiţia evaziunii fiscale... 1
§2. Optimizarea fiscală – exemple practice... 2
Secţiunea a 2-a. Cauzele evaziunii fiscale... 13
§1. De ce ar trebui să ştim care sunt cauzele
evaziunii fiscale?... 13
§2. Factorii economici... 14
§3. Factorii psihologici... 15
Capitolul II. Aspecte comune infracţiunilor prevăzute
de Legea nr. 241/2005... 17
Secţiunea 1. Obiectul şi subiectul infracţiunii... 17
§1. Obiectul juridic şi obiectul material... 17
§2. Subiectul activ şi subiectul pasiv... 19
Secţiunea a 2-a. Conţinutul constitutiv... 23
§1. Latura obiectivă... 23
§2. Latura subiectivă... 64
Secţiunea a 3-a. Forme, modalităţi, sancţiuni... 65
Capitolul III. Infracţiuni conexe infracţiunilor
de evaziune fiscală... 67
Secţiunea 1. Nerefacerea documentelor de evidenţă
contabilă distruse (art. 3)... 67
Secţiunea a 2-a. Refuzul de a prezenta documentele
legale şi bunurile din patrimoniu (art. 4)... 79
Secţiunea a 3-a. Împiedicarea efectuării verificărilor
financiare, fiscale sau vamale (art. 5)... 88
VIII Evaziunea fiscală. Comentarii şi exemple practice
Secţiunea a 4-a. Reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie,
a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii
cu reţinere la sursă (art. 6)... 101
Secţiunea a 5-a. Tipărirea, deţinerea sau punerea în circulaţie,
fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor
tipizate (art. 7)... 125
Secţiunea a 6-a. Obţinerea, fără drept, de rambursări,
restituiri sau compensări (art. 8)... 141
Capitolul IV. Infracţiuni de evaziune fiscală... 163
Secţiunea 1. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile
sau taxabile [art. 9 alin. (1) lit. a)]... 163
Secţiunea a 2-a. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor
comerciale [art. 9 alin. (1) lit. b)]... 181
Secţiunea a 3-a. Evidenţierea unor operaţiuni fictive
[art. 9 alin. (1) lit. c)]... 207
Secţiunea a 4-a. Alterarea, distrugerea sau ascunderea
de acte contabile [art. 9 alin. (1) lit. d)]... 235
Secţiunea a 5-a. Executarea de evidenţe contabile duble
[art. 9 alin. (1) lit. e)]... 243
Secţiunea a 6-a. Sustragerea de la efectuarea verificărilor
financiare, fiscale sau vamale [art. 9 alin. (1) lit. f)]... 252
Secţiunea a 7-a. Substituirea, degradarea sau înstrăinarea
bunurilor sechestrate [art. 9 alin. (1) lit. g)]... 276
Capitolul V. Cauze de nepedepsire şi cauze de reducere
a pedepselor (art. 10)... 285
Secţiunea 1. Consideraţii privind constituţionalitatea textului... 285
§1. Condiţionarea reducerii limitelor de pedeapsă de un
anumit moment procesual – încălcarea principiului
egalităţii în faţa legii prevăzut de art. 16 alin. (1)
din Constituţie... 286
§2. Claritatea şi previzibilitatea – condiţii esenţiale
ale dreptului la un proces echitabil... 287
§3. Restrângerea sferei de aplicare a textului doar
la anumite infracţiuni de prejudiciu – tratament
inechitabil... 293
Secţiunea a 2-a. Modalitatea de aplicare... 299
Cuprins IX
§1. Acoperirea prejudiciului doar de un singur inculpat... 299
§2. Acoperirea prejudiciului de către partea
responsabilă civilmente... 302
§3. Acoperirea prejudiciului – îndeplinirea voluntară
a obligaţiei de plată... 303
§4. Cuantumul prejudiciului ce trebuie recuperat –
contestarea acestuia... 304
§5. Aplicarea art. 10 în caz de concurs de infracţiuni... 304
§6. Primul termen de judecată... 307
Secţiunea a 3-a. Efecte... 307
§1. Aplicarea în cascadă a cauzelor de reducere
a pedepsei... 307
§2. Concurs între cauzele de agravare şi cele
de atenuare a răspunderii penale... 307
Concluzii – Propuneri pentru îmbunătăţirea
cadrului normativ... 309
Acte normative relevante... 315
Bibliografie... 333
Index alfabetic... 335
Index alfabetic1
achiziţii intracomunitare
9, 179, 195, 232
acordarea liberului de vamă
56, 58
„acte contabile” 66, 77, 186,
219, 234, 235
antrepozitul fiscal 50, 137
bancrută frauduloasă 77, 239
cauze de nepedepsire 285, 302
circuite fictive 229
„cheltuieli nereale” 206, 213,
216
comercializarea de facturi
personalizate 311
concurenţă neloială 16
confiscarea mărfurilor 55, 58
contrabandă 54, 57, 164
Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene 58
desistarea şi împiedicarea
rezultatului 301
documentele de control 67,
71, 78
„documente de evidenţă
contabilă” 77, 248
documente justificative 30, 72,
75, 77, 186, 201
dosarul preţurilor de transfer 12
dreptul la un proces echitabil
287, 289
dreptul organelor de control de
a intra în sedii sau incinte ori
pe terenuri 93
estimarea prejudiciului 61, 199
„evaziune fiscală legală” 2
evidenţă contabilă
- în partidă simplă 28, 67, 74,
76
- în partidă dublă 28, 41, 44
evidenţe contabile duble 243,
250, 252
exemplul clasic de ascundere a
actelor contabile 236
exigibilitatea
- taxei 50, 52
- plăţii 50
„fapt generator” 51
fişe de magazie 247
frauda tip carusel 157
impozite
- directe 176
- indirecte 176
impozit pe venitul
microîntreprinderilor 3
1 Cifrele fac trimitere la numărul paginii.
336 Evaziunea fiscală. Comentarii şi exemple practice
infracţiune omisivă 79, 124
infracţiuni
- de rezultat 60, 64, 123, 159,
241, 283
- de pericol 60, 64, 78, 86,
100, 140, 242
legea mai favorabilă 295
marcaje false 137, 138, 170
măsura de siguranţă a
confiscării speciale 54
măsuri de simplificare 12
metoda comparării preţurilor 11
metoda
- operativ-contabilă 39, 245,
246
- cantitativ-valorică 39, 245,
246
neemiterea bonului fiscal 197
notă de fundamentare 63
noţiunea de „contribuabil” 296
„operaţiuni fictive” 149, 181,
206, 207
optimizare fiscală 2, 3, 5, 9
paradisuri fiscale 9, 10
poprirea 144, 153, 278
punct de lucru 257, 259
răspunderea pentru întocmirea
documentelor justificative
20, 182
răspunderea pentru conducerea
contabilităţii 20, 21, 69, 182
răspunderea pentru modul de
aplicare a reglementărilor
contabile 20, 21, 182
reconsiderarea activităţilor
desfăşurate de PFA de către
organele fiscale 8, 9
regim suspensiv de accize 50, 51
risc minim de a fi controlat 15
scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale
188, 199, 207, 228, 235
sechestrul penal 283
sediu secundar 256, 261
sustragere
- de la controlul vamal 55,
57, 164, 165, 167
- de la impunere 1, 2
stabilirea bazei de impunere
62, 200
termenul de păstrare a statelor
de salarii 45, 265
tipizate cu regim special 126,
129, 221
Introducere
Dintre toate infracţiunile, evaziunea fiscală este, cu siguranţă,
cea care beneficiază de cea mai mare clemenţă din partea opiniei
publice.
Cu toate acestea, evaziunea fiscală este o infracţiune care, din
punct de vedere economic, face cele mai multe victime. Aceasta
diminuează resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor
publice şi creează distorsiuni concurenţiale şi inegalităţi în detrimentul
contribuabililor de bună-credinţă care înţeleg să-şi declare
veniturile şi/sau bunurile impozabile şi să-şi plătească taxele şi
impozitele aferente.
Efectele acestei infracţiuni se văd foarte bine mai ales în aceste
momente de criză financiară, când, din lipsa resurselor, au loc
disponibilizări de personal, reduceri de salarii, pensii etc.
Lucrarea prezintă într-o manieră practică fenomenul evaziunii
fiscale. Pentru o mai bună înţelegere a textului legal, cât şi a
modalităţilor de comitere a infracţiunilor, au fost folosite foarte
multe exemple. În acest fel, cititorul poate privi legea cu ochii
practicianului, poate înţelege legea prin prisma realităţilor sociale.
Originalitatea abordării nu rezidă doar în ideile expuse, ci şi în
modul de analiză, care îmbină partea de contabilitate cu partea
juridică. De altfel, o analiză serioasă a acestei probleme nu poate
să facă abstracţie nici de partea juridică, nici de partea de contabilitate,
mai ales că în contabilitate lucrurile sunt privite altfel
decât în juridic (existând şi un principiu al prevalenţei economicului
asupra juridicului).
Lucrarea este structurată în 5 capitole.
În primul capitol a fost analizată noţiunea de evaziune fiscală,
făcându-se distincţie între noţiunea de evaziune fiscală şi cea de
optimizare fiscală, această din urmă noţiune fiind analizată de alţi
autori sub denumirea de „evaziune fiscală legală”. În plus, au fost
prezentate cauzele evaziunii fiscale, aspect foarte important în
XIV Evaziunea fiscală. Comentarii şi exemple practice
lupta de combatere a acestui fenomen, întrucât o boală nu poate fi
tratată eficient decât dacă se cunosc cauzele, sau, altfel spus, un
tratament adecvat ţine cont nu numai de simptome, ci şi de cauze.
În cel de-al doilea capitol au fost analizate aspectele comune
infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, punându-se accent
pe cadrul legislativ, pe drepturile şi obligaţiile persoanelor care
desfăşoară activităţi economice.
În capitolul trei au fost analizate infracţiunile conexe infracţiunilor
de evaziune fiscală. Dintre toate aceste infracţiuni, infracţiunile
prevăzute de art. 6 şi art. 8 sunt mai des întâlnite în practica
judiciară. În cazul infracţiunii prevăzute de art. 6, au fost analizate
prevederile din legile speciale ce reglementează contribuţiile la
sistemele de asigurări sociale de pensie, şomaj şi sănătate,
făcându-se aplicarea principiului specialia generalibus derogant,
ceea ce înseamnă că vor intra în domeniul de aplicare al art. 6 doar
acele contribuţii sau impozite care nu au o reglementare specială.
În capitolul patru au fost analizate infracţiunile de evaziune
fiscală prevăzute de art. 9. În acest sens, mai întâi, s-a arătat faptul
că reglementarea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9
lit. a) are caracter de normă generală în raport cu infracţiunile de
evaziune fiscală prevăzute de art. 9 lit. b) şi c), neputând fi reţinute
în concurs ideal. Totodată, a fost analizat raportul dintre infracţiunea
de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) şi
infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 86/2006, infracţiunea asimilată contrabandei,
prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 şi infracţiunea
de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile
supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori
cu marcaje false, peste limita a 10. 000 ţigarete, prevăzută de
art. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, arătându-se, de asemenea, faptul că reglementarea infracţiunii
de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) are
caracter de normă generală, neputând fi reţinută în concurs ideal cu
cele trei infracţiuni. Pe lângă aspectele menţionate, au fost
analizate diferite situaţii particulare întâlnite în practica judiciară,
cum ar fi: existenţa infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de
art. 9 alin. (1) lit. b) în situaţia lipsei mărfurilor din stoc; distincţia
Introducere XV
dintre noţiunea de venituri şi noţiunea de încasări şi modul cum se
reflectă această distincţie în situaţia neevidenţierii sumelor încasate;
sancţiunea care intervine în situaţia neîntocmirii documentelor
justificative în momentul livrării mărfurilor; vânzarea sub
cost a mărfurilor; calitatea de document justificativ a facturii prin
prisma Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 5/2007
pronunţată în recurs în interesul legii etc.
În ultimul capitol au fost analizate cauzele de nepedepsire şi de
reducere a pedepsei prevăzute de art. 10. În această privinţă, mai
întâi au fost făcute câteva aprecieri cu privire la constituţionalitatea
textului, ţinându-se seama de criticile formulate de Curtea Constituţională
în Decizia nr. 573/03. 05. 2011, atunci când a analizat
constituţionalitatea art. 741 din Codul penal. Mai apoi, a fost
analizat modul de aplicare a art. 10 în diferite situaţii particulare,
cum ar fi situaţia acoperirii prejudiciului de către un singur
inculpat ori de partea responsabilă civilmente, situaţia contestării
prejudiciului ori situaţia concursului de infracţiuni.
Lucrarea este un instrument de lucru util pentru procurori,
judecători, poliţişti, avocaţi ori alte persoane care, de pe o poziţie
sau alta, sunt implicate în cauzele având ca obiect investigarea sau
judecarea infracţiunilor de evaziune fiscală.
Pe de o parte, lucrarea este uşor de parcurs şi de înţeles datorită
numeroaselor exemple inserate în cuprinsul acesteia. Cu ajutorul
exemplelor, am încercat să îl ajutăm pe cititor să îşi formeze o
imagine asupra realităţii, asupra modului în care legea se aplică în
practică. De aceea, lucrarea poate fi de un real folos începătorilor,
acelor persoane care încă încearcă să înţeleagă un fenomen atât de
complex, fenomenul evaziunii fiscale.
Pe de altă parte, lucrarea are şi un anumit grad de tehnicitate, în
special pe partea de contabilitate, care face mai dificilă înţelegerea
textului de către un cititor neavizat. Din această perspectivă,
lucrarea se adresează profesioniştilor, persoanelor care au de spus
ultimul cuvânt în cauzele de evaziune fiscală.
Autorul


978-606-18-0065-0
Data aparitiei: 14 Aug 2012
Nr pagini: 352

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec