Evaluarea intreprinderii

Evaluarea intreprinderii
Preț: 48,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 455
Format: 17x24

DESCRIERE

Evaluarea întreprinderii este intersecţia între autostrada reprezentată de teoria finanţelor cu drumul reprezentat de realitatea tranzacţiilor economice (şi deci, nevoia de estimare a valorii de piaţă) cu o altă autostradă reprezentată de nevoia de informare corectă a utilizatorilor de informaţie economico-financiară (şi deci, nevoia de estimare a valorii juste).

Unii o consideră o artă, alţii o ştiinţă; în pragmatismul lumii reale este unanim recunoscută atât ca disciplină de specialitate, cât şi ca un serviciu profesional.

În prima ipostază, evaluarea întreprinderii contribuie la formarea unei gândiri coerente şi pragmatice în măsura în care întreprinderea este înţeleasă de către studenţi din cel mai sintetic şi mai pragmatic mod posibil, şi anume valoarea acesteia. În a doua ipostază avem de-a face cu un serviciu profesional menit să asigure buna funcţionare a sistemului economic şi social ce are nevoie, în multe situaţii, de o estimare independentă a valorii companiilor (tranzacţionare, justa despăgubire, înregistrarea valorii juste în contabilitate, finanţare, restructurare şi reorganizare etc.).

Această carte a fost elaborată de un colectiv de experţi evaluatori de întreprinderi, membri ANEVAR, cu experienţă practică şi didactică în formarea evaluatorilor.

Cuprins
Cuvânt-înainte ......................................................................................................................................... 11
Capitolul 1
Introducere în evaluarea întreprinderii ................................................................................................ 13
1.1. Introducere ...................................................................................................................................... 13
1.2. Evaluarea întreprinderii – consideraţii generale ................................................................................ 15
1.3. Despre evaluare şi evaluator. Cine evaluează întreprinderile ........................................................... 16
1.4. Cine şi când are nevoie de servicii de evaluare a întreprinderii ........................................................ 18
1.5. Cadrul legal şi regulile de evaluare a întreprinderii. Posibilităţile de atac
asupra opiniei evaluatorului ............................................................................................................... 19
1.6. Cadrul profesional al evaluării. Organizaţii profesionale în domeniul evaluării ................................. 21
Întrebări ................................................................................................................................................... 26
Capitolul 2
Activitatea de evaluare a întreprinderii ............................................................................................... 29
2.1. Definirea misiunii de evaluare ........................................................................................................... 29
2.2. Condiţii de acceptare a misiunii de evaluare ..................................................................................... 31
2.3. Calitatea şi revizuirea rapoartelor de evaluare .................................................................................. 32
2.4. Despre acurateţea şi precizia evaluărilor .......................................................................................... 33
2.5. Raportarea valorii. Despre incertitudine în evaluare ......................................................................... 35
2.6. Erori comune în cadrul rapoartelor de evaluare ................................................................................ 37
Întrebări ................................................................................................................................................... 40
Capitolul 3
Teoria valorii. Bazele şi principiile evaluării ....................................................................................... 51
3.1. Scurt istoric al teoriei valorii. Teoria evaluării .................................................................................... 51
3.2. Concepte de bază în evaluare .......................................................................................................... 54
3.3. Bazele evaluării. Principalele tipuri de valoare .................................................................................. 60
3.4. Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a întreprinderii ......................................... 68
Întrebări ................................................................................................................................................... 70
Capitolul 4
Procesul de evaluare a întreprinderii ................................................................................................... 79
4.1. Definirea problemei ........................................................................................................................... 80
4.2. Diagnosticul întreprinderii .................................................................................................................. 83
4.3. Aplicarea celor trei abordări ale evaluării întreprinderii ..................................................................... 90
4.4. Reconcilierea valorii şi estimarea valorii finale .................................................................................. 93
Întrebări ................................................................................................................................................... 94
Capitolul 5
Analiza şi prezentarea informaţiilor pentru evaluarea firmei ............................................................. 97
5.1. Obţinerea informaţiilor interne ........................................................................................................... 97
5.2. Tehnici de cercetare şi planificarea cercetării ................................................................................... 98
5.3. Surse de informaţii: Baze de date financiare privind întreprinderile ................................................ 100
5.4. Cercetarea economică .................................................................................................................... 102
5.5. Selectarea surselor de informaţii economice .................................................................................. 102
5.6. Selectarea surselor de informaţii despre industrie .......................................................................... 105
Evaluarea întreprinderii
8
5.7. Cercetarea tranzacţiilor cu companii ............................................................................................... 106
5.8. Surse de date privind tranzacţii cu companii listate ........................................................................ 106
5.9. Prezentarea cercetării în raport ....................................................................................................... 107
5.10. Alte surse de informaţii .................................................................................................................. 108
Întrebări ................................................................................................................................................. 108
Capitolul 6
Analiza financiară în scopul evaluării întreprinderii ........................................................................ 113
6.1. Importanţa şi scopul analizei financiare pentru evaluare ................................................................ 113
6.2. Cadrul de analiză şi evaluare a întreprinderii .................................................................................. 115
6.3. Analiza strategiei întreprinderii ........................................................................................................ 119
6.4. Analiza informaţiei contabile ........................................................................................................... 124
6.5. Analiza financiară ............................................................................................................................ 130
6.6. Prezentarea principalelor rate financiare utilizate în evaluarea companiilor ................................... 134
6.7. Ajustarea informaţiilor financiar-contabile în analiza şi evaluarea întreprinderii.............................. 152
Întrebări ................................................................................................................................................. 157
Capitolul 7
Abordări şi metode utilizate în evaluarea întreprinderii .................................................................. 161
7.1. Abordări în evaluarea întreprinderii ................................................................................................. 161
7.2. Metode de evaluare a întreprinderii ................................................................................................ 163
7.3. Capitalul acţionarilor şi capitalul investit .......................................................................................... 165
7.4. Avantaje şi dezavantaje ale metodelor de evaluare ........................................................................ 166
Întrebări ................................................................................................................................................. 170
Capitolul 8
Costul capitalului ................................................................................................................................ 173
8.1. Introducere ..................................................................................................................................... 173
8.2. Valoarea în timp a banilor ............................................................................................................... 175
8.3. Conceptul de cost al capitalului ....................................................................................................... 180
8.4. Metode de stabilire a costului capitalului propriu ............................................................................ 185
8.4.1. Metoda construcţiei în trepte (Build-up Method) .................................................................... 185
8.4.2. Modelul de evaluare a activelor financiare (Capital Asset Pricing Model – CAPM) ............... 186
8.4.3. Modelul CAPM modificat pentru mărimea şi pentru riscul specific/nesistematic
al întreprinderii ....................................................................................................................... 186
8.4.4. APM ..................................................................................................................................... 190
8.4.5. Modelul Gordon ..................................................................................................................... 191
8.5. Costul capitalului propriu în acţiuni preferenţiale............................................................................. 194
8.6. Costul capitalului împrumutat (kd) ................................................................................................... 195
8.7. Costul mediu ponderat al capitalului (cmpc) ................................................................................... 198
8.8. Rata de actualizare pentru capitalul de risc .................................................................................... 203
Întrebări ................................................................................................................................................. 204
Capitolul 9
Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii .................................................................. 207
9.1. Logica abordării pe bază de venit ................................................................................................... 207
9.2. Concepte fundamentale .................................................................................................................. 208
9.3. Corecţiile Contului de profit şi pierdere ........................................................................................... 209
Cuprins
9
9.4. Metode de evaluare în cadrul abordării prin venit ........................................................................... 213
9.5. Metoda fluxului de numerar net actualizat (DCF) ............................................................................ 214
9.6. Metoda capitalizării venitului ........................................................................................................... 223
Întrebări ................................................................................................................................................. 226
Capitolul 10
Abordarea prin comparaţie în evaluarea întreprinderii ................................................................... 229
10.1. Logica abordării prin comparaţia de piaţă ..................................................................................... 229
10.2. Definirea multiplilor valorii de piaţă ............................................................................................... 232
10.3. Elementele de comparaţie şi sursele de informaţii ........................................................................ 235
10.4. Piaţa întreprinderilor necotate ....................................................................................................... 237
10.5. Metodele uzuale de evaluare prin comparaţie .............................................................................. 240
Întrebări ................................................................................................................................................. 244
Capitolul 11
Abordarea pe bază de active ............................................................................................................... 247
11.1. Logica abordării bazate pe active ................................................................................................. 247
11.2. Fundamente teoretice ................................................................................................................... 248
11.3. Aplicabilitatea abordării ................................................................................................................. 250
11.4. Premisele valorii ............................................................................................................................ 250
11.5. Etape generale în evaluarea activelor ........................................................................................... 251
11.6. Evaluarea activelor şi datoriilor ..................................................................................................... 252
Întrebări ................................................................................................................................................. 282
Capitolul 12
Nivelurile valorii întreprinderii. Conceptele de control, marketabilitate şi lichiditate ................... 285
12.1. Conceptul şi importanţa controlului în evaluarea întreprinderii ..................................................... 285
12.2. Conceptul şi importanţa lichidităţii şi a marketabilităţii .................................................................. 287
12.3. Nivelurile valorii întreprinderii ........................................................................................................ 289
Întrebări ................................................................................................................................................. 290
Capitolul 13
Discounturi şi prime aplicate în evaluarea întreprinderii ................................................................ 293
13.1. Logica aplicării primei de control şi a discounturilor în evaluarea întreprinderii ............................ 293
13.2. Pachet de control – pachet minoritar. Prima de control ................................................................ 296
13.3. Discountul pentru lipsa de control ................................................................................................. 297
13.4. Evidenţe privind mărimea ajustărilor pentru lipsa de control ......................................................... 301
13.5. Discountul pentru lipsa de lichiditate ............................................................................................. 303
13.6. Evidenţe privind mărimea ajustărilor pentru lipsa de marketabilitate/lichiditate ............................ 304
13.7. Alte discounturi aplicate în evaluarea întreprinderii ...................................................................... 309
Întrebări ................................................................................................................................................. 311
Capitolul 14
Evaluarea în cazul acţiunilor la firme mici sau mijlocii ................................................................... 315
14.1. Ce este o întreprindere mică? ....................................................................................................... 315
14.2. Ajustarea situaţiilor financiare ....................................................................................................... 318
14.3. Factorii calitativi care afectează valoarea şi metode de evaluare ................................................. 319
14.3.1. Abordarea pe bază de active ............................................................................................ 320
Evaluarea întreprinderii
10
14.3.2. Abordarea pe bază de venit .............................................................................................. 321
14.3.3. Abordarea prin comparaţie ............................................................................................... 321
14.3.4. Metoda cash-flow .............................................................................................................. 322
Întrebări ................................................................................................................................................. 323
Capitolul 15
Abordarea managementului şi strategiei companiei din prisma valorii ....................................... 325
15.1. Introducere ................................................................................................................................... 325
15.2. Abordarea strategiei companiei din prisma valorii ........................................................................ 326
15.3. Utilizarea managementului valorii ................................................................................................. 329
15.4. De ce se utilizează managementul valorii. Cum să devii manager al valorii ................................. 330
15.5. Indicatori de măsurare a performanţei în managementul valorii ................................................... 332
Întrebări ................................................................................................................................................. 335
Capitolul 16
Evaluarea activelor necorporale ......................................................................................................... 339
16.1. Introducere ................................................................................................................................... 339
16.2. Capitalul intelectual. Sursa valorii necorporale a companiilor ....................................................... 341
16.3. Definirea activelor necorporale şi a goodwill-ului .......................................................................... 344
16.4. Clasificarea activelor necorporale ................................................................................................. 347
16.5. Abordări şi metode de evaluare a activelor intangibile .................................................................. 354
16.6. Exemple privind evaluarea unor active necorporale ..................................................................... 359
Întrebări ................................................................................................................................................. 368
Capitolul 17
Teoria opţiunilor în evaluare ............................................................................................................... 373
17.1. Introducere ................................................................................................................................... 373
17.2. Aplicaţii ale teoriei opţiunilor în evaluare ....................................................................................... 373
17.3. Exemplu de evaluare a opţiunii de dezvoltare .............................................................................. 376
17.4. Utilizarea teoriei opţiunilor. Evaluarea întreprinderilor în dificultate .............................................. 382
Întrebări ................................................................................................................................................. 386
Capitolul 18
Cazuri specifice de evaluare a întreprinderii ..................................................................................... 389
18.1. Evaluarea activelor necorporale pentru înregistrare în contabilitate ............................................. 389
18.2. Evaluarea întreprinderii în cazul disputelor între acţionari ............................................................ 393
18.3. Evaluarea datoriilor ....................................................................................................................... 399
Întrebări ................................................................................................................................................. 401
Anexe .................................................................................................................................................... 403
Anexa 1. Chestionar de evaluare ........................................................................................................... 405
Anexa 2. Glosar de termeni importanţi în evaluarea întreprinderii ......................................................... 411
Bibliografie ............................................................................................................................................ 447
Rezolvare texte ..................................................................................................................................... 453

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.0694 sec