Elemente de drept civil Noţiuni generale, principii. Persoane şi bunuri. Obligaţii civile şi contracte speciale. Răspunderea civilă

Elemente de drept civil Noţiuni generale, principii. Persoane şi bunuri. Obligaţii civile şi contracte speciale. Răspunderea civilă
Preț: 49,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 376
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea, realizată în temeiul noului Cod civil, se adresează mai ales studenţilor de la facultăţile sau secţiile de administraţie publică şi ştiinţe economice, dar şi studenţilor de la drept, urmărind să contureze un tablou general al celor mai importante instituţii de drept civil care au tangenţă cu viitoarele lor profesii.
Este cu totul semnificativă capacitatea noului Cod civil de a unifica legea civilă, prin preluarea sistematizată a domeniilor normative de drept comercial şi de drept internaţional privat, care îi amplifică diversitatea şi îi subliniază normativitatea, ca operă legislativă.
Prin urmare, explicaţiile sintetice ale temelor selectate din dreptul civil pot prezenta un interes aparte nu doar pentru jurişti, ci şi pentru specialişti din afara profesiilor juridice şi publicul larg.


Capitolul I
Cuprins
Abrevieri ................................................................................................XI
Partea I. Noţiuni generale de drept civil ...............................................1
Capitolul I. Dreptul civil în sistemul de drept ......................................1
Secţiunea 1. Concepţii şi noţiuni generale despre drept .......................1
§1. Concepţii istorico-fondatoare .....................................................1
§2. Dreptul natural şi dreptul pozitiv ................................................3
§3. Dreptul pozitiv (obiectiv) şi dreptul subiectiv ............................9
§4. Norme juridice, instituţii juridice, ramuri de drept ...................13
Secţiunea a 2-a. Dreptul civil ca ramură de drept ...............................20
Secţiunea a 3-a. Izvoarele (sursele) dreptului civil .............................24
§1. Aspecte generale .......................................................................24
§2. Legea (în sensul generic din Codul civil) .................................27
§3. Uzanţele ....................................................................................36
§4. Analogia ....................................................................................37
§5. Principiile generale ale dreptului ..............................................40
5.1. Principii generale de drept privind perspectiva
evoluţiei societăţii ..............................................................44
5.1.1. Principiul libertăţii („libertate negativă” şi
„libertate pozitivă”, „libertăţi publice”) .......................52
5.1.2. Principiul universalităţii ..............................................60
5.1.3. Principiul egalităţii în drepturi ....................................60
5.1.4. Principiul proprietăţii ..................................................61
5.1.5. Principiul solidarităţii..................................................73
5.1.6. Principiul prevenirii (prevenţiei) .................................76
5.1.7. Principiul precauţiei ....................................................81
5.1.8. Principiul „pacta sunt servanda” .................................86
5.1.9. Principiul responsabilităţii (răspunderii) .....................90
5.2. Principii generale de drept instituţional .............................95
5.2.1. Principiul suveranităţii integrate .................................95
5.2.2. Principiul legalităţii .....................................................98
5.2.3. Principiul ierarhiei ....................................................101
VI Elemente de drept civil
5.2.4. Principiul preeminenţei tratatelor internaţionale
privind drepturile omului şi a dreptului
Uniunii Europene .......................................................102
5.2.5. Principiul accesului liber la justiţie ...........................107
Capitolul II. Interpretarea şi aplicarea legii civile ........................... 109
Secţiunea 1. Interpretarea legii civile ............................................... 109
Secţiunea a 2-a. Aplicarea (acţiunea) legii civile .............................. 112
Capitolul III. Raportul juridic civil ................................................... 115
Secţiunea 1. Noţiune ......................................................................... 115
Secţiunea a 2-a. Structura raportului juridic civil ............................. 115
Secţiunea a 3-a. Despre probele raporturilor sau situaţiilor
juridice civile ................................................................................ 124
Secţiunea a 4-a. Publicitatea raporturilor (situaţiilor)
juridice civile ................................................................................ 125
Capitolul IV. Despre prescripţia extinctivă şi decădere ................... 127
Secţiunea 1. Prescripţia extinctivă .................................................... 127
Secţiunea a 2-a. Decăderea ............................................................... 132
Partea a II-a. Despre persoane şi bunuri .......................................... 134
Capitolul I. Despre persoane .............................................................. 134
Secţiunea 1. Persoana fizică .............................................................. 134
§1. Definire si atribute de identificare ..........................................134
§2. Capacitatea civilă a persoanei fizice .......................................136
§3. Ocrotirea juridică a persoanei fizice .......................................138
§4. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente .......140
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică (morală sau fictivă) .................... 141
§1. Noţiune, elemente constitutive, categorii ...............................141
§2. Capacitatea persoanei juridice ................................................145
§3. Reorganizarea persoanei juridice ............................................149
§4. Încetarea persoanei juridice ....................................................151
§5. Statul ca subiect de drept civil ................................................153
Capitolul II. Despre patrimoniu şi bunuri ........................................ 155
Secţiunea 1. Patrimoniul ................................................................... 155
§1. Despre patrimoniu ..................................................................155
Cuprins VII
§2. Fiducia ....................................................................................159
§3. Activ, pasiv şi expresie pecuniară ...........................................160
Secţiunea a 2-a. Bunurile .................................................................. 161
§1. Despre bunuri .........................................................................161
1.1. Categorii de bunuri (distincţia bunurilor) .........................162
1.2. Bunurile publice şi bunurile private .................................167
1.3. Bunuri mobile şi bunuri imobile ......................................168
1.4. Bunuri indivizibile şi bunuri divizibile.
Bunuri principale şi bunuri accesorii ...............................169
§2. Produsele bunurilor (art. 547-550 C.civ.) ...............................169
§3. Administrarea bunurilor altuia ................................................170
Capitolul III. Despre drepturile reale ................................................ 172
Capitolul IV. Dreptul de proprietate ................................................. 176
Secţiunea 1. Noţiune şi forme de proprietate .................................... 176
Secţiunea a 2-a. Dreptul de proprietate privată ................................. 177
Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună ............................................... 181
Secţiunea a 4-a. Dezmembrămintele dreptului de
proprietate privată ......................................................................... 183
Secţiunea a 5-a. Apărarea dreptului de proprietate, .......................... 185
Secţiunea a 6-a. Despre cărţile funciare ............................................ 187
Partea a III-a. Despre obligaţiile civile .............................................. 189
Capitolul I. Faptele juridice şi actele juridice civile ......................... 189
Secţiunea 1. Faptele juridice ............................................................. 189
Secţiunea a 2-a. Actele juridice ......................................................... 189
Capitolul II. Contractul ...................................................................... 192
Secţiunea 1. Aspecte introductive. Contractul – act de cultură
şi civilizaţie ................................................................................... 192
Secţiunea a 2-a. Contractul - izvor de obligaţii ................................. 194
Secţiunea a 3-a. Structura contractului ............................................. 195
Secţiunea a 4-a. Formă şi efecte ....................................................... 198
Secţiunea a 5-a. Neexecutarea contractului ...................................... 200
Secţiunea a 6-a. Modalităţi şi nulităţi ............................................... 201
VIII Elemente de drept civil
Capitolul III. Unele aspecte privind contractul de adeziune ........... 204
Secţiunea 1. Introducere, noţiune, trăsături ..................................204
Secţiunea a 2-a. Elementele contractului de adeziune .................207
Secţiunea a 3-a. Contractul de adeziune - act juridic complex ......... 212
Secţiunea a 4-a. Clauzele abuzive şi alte clauze în contractul
de adeziune ................................................................................... 214
Capitolul IV. Executarea obligaţiilor civile ....................................... 217
Secţiunea 1. Executarea directă a obligaţiilor civile (plata).............. 217
Secţiunea a 2-a. Executarea indirectă a obligaţiilor
(daunele-interese) ......................................................................... 219
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului ... 220
Capitolul V. Garantarea obligaţiilor .................................................. 222
Capitolul VI. Stingerea obligaţiilor ................................................... 227
Partea a IV-a. Contracte speciale....................................................... 230
Capitolul I. Contracte de drept comun ............................................. 230
Secţiunea 1. Contractul de vânzare ................................................... 230
§1. Definire, caractere juridice, elemente .....................................230
§2. Obligaţiile părţilor şi dreptul de preempţiune .........................234
Secţiunea a 2-a. Contractul de vânzare în alte legislaţii ................... 237
Secţiunea a 3-a. Contractul de vânzare internaţională ...................... 240
§1. Menţiuni, obiect, preţ, livrare .................................................240
§2. Construcţia contractului de vânzare internaţională.
Tipuri de contract .....................................................................243
Secţiunea a 4-a. Alte contracte speciale în Codul civil ..................... 250
Capitolul II. Contracte de drept public
(contractele administrative) ........................................................... 259
Secţiunea 1. Aspecte generale ........................................................... 259
Secţiunea a 2-a. Contractele administrative în alte
sisteme juridice ............................................................................. 263
Cuprins IX
Partea a V-a. Răspunderea civilă ....................................................... 268
Capitolul I. Răspunderea civilă delictuală ........................................ 268
Secţiunea 1. Introducere. Elemente .................................................. 268
Secţiunea a 2-a. Formele răspunderii civile delictuale ..................... 280
Secţiunea a 3-a. Principalele aspecte ale răspunderii civile în
teoria contemporană ..................................................................... 284
§1. Persoana responsabilă .............................................................284
§2. Prejudiciul (dauna) .................................................................294
§3. Cauzalitatea ............................................................................295
§4. Răspunderea rezultată din tulburarea de vecinătate ................296
Secţiunea a 4-a. Unele aspecte de drept european în materia
răspunderii civile delictuale .......................................................... 300
Secţiunea 5-a. Răspunderea civilă delictuală în raport
cu principiul precauţiei ................................................................. 301
§1. Fundamentele teoretice ale principiului precauţiei .................302
§2. Aspecte practice ale principiului .............................................305
§3. Epoca precauţiei şi regândirea temeiurilor răspunderii ..........312
Secţiunea a 6-a. Consideraţii privind răspunderea civilă
delictuală a autorităţilor publice ................................................... 320
Secţiunea a 7-a. Principii generale ale răspunderii patrimoniale
a autorităţilor publice .................................................................... 330
Secţiunea 8-a. Aspecte ale răspunderii civile delictuale pentru
dauna ecologică ............................................................................ 336
§1. Elemente pentru definirea daunei ecologice ...........................336
§2. Fundamentele răspunderii civile pentru dauna ecologică .......344
Capitolul II. Răspunderea civilă contractuală ................................. 353
Secţiunea 1. Elementele şi funcţiile răspunderii civile
contractuale................................................................................... 353
Secţiunea a 2-a. Cauze care exonerează de răspundere ................... 354
Secţiunea a 3-a. Drepturile creditorului cu privire la
patrimoniul debitorului ................................................................. 356
Bibliografie selectivă ........................................................................... 359


978-606-18-0063-6
Data aparitiei: 20 Dec 2012
Nr pagini : 376

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.051 sec