Efectele obligatiilor civile

Efectele obligatiilor civile
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-678-569-3
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 256
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea trateaza materia reglementata de Titlul V „Executarea obligatiilor” din Cartea a V-a „Despre obligatii” in noul Cod civil. In materia efectelor obligatiilor, notiunile de obligatie si executarea acesteia, modalitatile de executare, plata, conditiile platii, persoanele care pot efectua plata, persoanele care o pot primi sunt elemente sine qua non.

Buna-credinta si diligenta in executarea obligatiei sunt notiuni ce se regasesc in noul Cod civil, avand consacrate doua sectiuni distincte in aceasta lucrare.

Ce se intampla in caz de neexecutare a obligatiei asumate? Traditional, ca efect al obligatiei, avem dreptul creditorului de a urmari si de a obtine de la debitor executarea intocmai a prestatiei, precum si de a obtine despagubiri in caz de neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare. In temeiul noului Cod civil, creditorul are dreptul de a opta intre mai multe remedii/sanctiuni/mijloace juridice, cu observarea prioritatii executarii silite in natura.

Exista o ordine sau o ierarhie a mijloacelor juridice/remediilor/sanctiunilor? Poate renunta creditorul aprioric expres la unul dintre ele?


Cuprins
Capitolul I. Noţiunea de obligaţie civilă_________________ 1
Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie. Structură ___________ 1
§1. Noţiune. Definiţie____________________________ 1
§2. Sensurile noţiunii de obligaţie. Noţiunea
de îndatorire________________________________ 2
§3. Structura raportului juridic de obligaţie___________ 4
3.1. Subiectele (părţile)_ ______________________ 4
3.2. Conţinutul_ _____________________________ 4
3.3. Obiectul________________________________ 4
3.4. Importanţa sancţiunii în clasificarea
obligaţiilor______________________________ 10
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de obligaţie contractuală_____ 11
§1. Criteriile de delimitare a unei obligaţii
contractuale_______________________________ 11
§2. Categorii de obligaţii contractuale. Obligaţii
primare şi obligaţii secundare_ ________________ 17
§3. Efectele obligaţiilor. Distincţia efectele
obligaţiilor – efectele contractului_______________ 19
3.1. Efectele contractelor şi efectele obligaţiilor____ 20
3.2. Reglementarea efectelor contractului________ 24
3.2.1. Principiile care guvernează efectele
contractului__________________________ 24
3.2.1.1. Principiul obligativităţii contractului
(pacta sunt servanda)________________ 24
3.2.1.2. Principiul relativităţii_ ____________ 27
3.2.1.3. Opozabilitatea efectelor
contractului________________________ 28
Capitolul al II-lea. Executarea obligaţiilor prin plată_ ____ 29
Secţiunea 1. Plata_ ______________________________ 29
§1. Aspecte generale privind valabilitatea __________ 29
1.1. Noţiunea şi funcţiile _ ____________________ 29
1.2. Natura juridică _ ________________________ 30
1.3. Temeiul plăţii. Conform art. 1470 C. civ.
Orice plată presupune o datorie_____________ 32
§2. Condiţiile ________________________________ 33
VIII Efectele obligaţiilor civile
2.1. Subiectele _ ___________________________ 33
2.1.1. Solvensul_________________________ 33
2.1.1.1. Regula generală stabilită de art. 1472
C. civ. Categoria solvensului__________ 33
2.1.1.2. Calităţile solvensului_____________ 35
2.1.1.3. Caz particular: efectuarea plăţii
de către un terţ_____________________ 36
2.1.1.4. Caz particular: efectuarea plăţii
în cazul cesiunilor succesive ale creanţelor
înscrise în arhiva electronică a garanţiilor
mobiliare__________________________ 38
2.1.2. Accipiensul________________________ 39
2.1.2.1. Categoria accipiensului___________ 39
2.1.2.2. Deplina capacitate de exerciţiu a
accipiensului_ _____________________ 39
2.1.2.3. Caz particular: plata făcută
unui terţ___________________________ 40
2.1.2.4. Caz particular: plata făcută unui
creditor aparent. Condiţii şi consecinţe___ 42
2.2. Indivizibilitatea plăţii_ ____________________ 44
2.3. Imputaţia plăţii__________________________ 44
2.3.1. Imputaţia făcută de debitor____________ 45
2.3.2. Imputaţia făcută de creditor___________ 46
2.3.3. Imputaţia legală_____________________ 46
2.4. Valabilitatea plăţii în funcţie de obiectul
obligaţiei_______________________________ 47
2.4.1. Obligaţia de a da (de a strămuta) un bun
individual determinat. Obligaţia de a preda
bunuri individual determinate_____________ 47
2.4.2. Obligaţia de a da bunuri de gen________ 49
2.4.3. Obligaţia de a da o sumă de bani_______ 49
2.4.4. Obligaţia de a constitui o garanţie_______ 50
2.4.5. Valabilitatea plăţii având ca obiect
predarea bunurilor individual determinate___ 51
2.4.6. Plata făcută cu bunul altuia____________ 53
2.4.7. Darea în plată______________________ 54
2.5. Locul plăţii_____________________________ 55
2.6. Data plăţii_ ____________________________ 57
2.6.1. Plata anticipată_____________________ 58
2.7. Cheltuielile plăţii_ _______________________ 59
2.8. Dovada plăţii___________________________ 59
Cuprins IX
2.8.1. Reguli privind dovada plăţii_ _____________ 59
2.8.2. Proba executării prestaţiilor accesorii____ 60
2.8.3. Dovada executării prestaţiilor periodice_ _ 61
2.8.4. Forţa probatorie a înscrisului original al
creanţei_ ____________________________ 61
2.8.5. Proba plăţii efectuate prin virament
bancar_ _____________________________ 62
2.8.6. Consimţirea creditorului la liberarea
garanţiilor – ultim efect al primirii plăţii
de către creditor_______________________ 63
Secţiunea a 2-a. Diligenţa în executarea obligaţiilor_ ____ 63
§1. Aspecte generale. Diligenţa bunului proprietar în
executarea obligaţiilor. Înţelesul unor termeni_____ 63
§2. Criteriul bunului proprietar. Criteriul persoanei
rezonabile. Comparaţie_ _____________________ 65
§3. Criteriul bunului proprietar şi regula
bunei-credinţe în executarea obligaţiilor_ ________ 76
Secţiunea a 3-a. Buna-credinţă în executarea
obligaţiilor contractuale_________________________ 77
§1. Reglementarea de către Codul civil de la 1864 a
regulii bunei-credinţe în executarea contractelor.
Evoluţia conceptului în dreptul român şi francez.
Tendinţe noi în dreptul francez________________ 77
§2. Obligaţia de bună-credinţă în executarea
obligaţiilor
(contractuale) conform noului
Cod civil__________________________________ 82
Capitolul al III-lea. Neexecutarea obligaţiilor. Mijloacele
juridice ale creditorului__________________________ 91
Secţiunea 1. Aspecte generale privind neexecutarea_ ___ 91
§1. Noţiunea de neexecutare. Conceptualizarea
consecinţelor neexecutării____________________ 91
1.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor____ 91
1.2. Conceptualizarea consecinţelor neexecutării:
sancţiuni, mijloace juridice sau remedii________ 93
§2. Prezentarea mijloacelor juridice ale creditorului
în caz de neexecutare a obligaţiilor_____________ 96
2.1. Identificarea mijloacelor juridice ale
creditorului în caz de neexecutare a
obligaţiilor______________________________ 96
2.2. Prezentarea condiţiilor generale de activare
a mijloacelor juridice ale creditorului__________ 99
X Efectele obligaţiilor civile
2.2.1. Condiţia generală a neexecutării fără
justificare a obligaţiei civile_____________ 100
2.2.1.1. Noţiunea de neexecutare fără
justificare_________________________ 100
2.2.1.2. Neimputabilitatea faţă de creditor
a faptului neexecutării obligaţiei de către
debitor___________________________ 102
2.2.1.3. Ce se înţelege prin dovada
neexecutării?_____________________ 103
2.2.2. Condiţia generală a punerii
debitorului în întârziere_ _______________ 104
2.2.2.1. Importanţa şi rolul punerii în
întârziere_________________________ 104
2.2.2.2. Sensurile şi funcţiile punerii în
întârziere_________________________ 106
2.2.2.3. Modurile punerii în întârziere:
regula şi derogările_________________ 107
2.2.2.4. Efectele punerii în întârziere______ 109
2.2.3. Punerea în întârziere a creditorului de
către debitor_________________________ 111
2.2.3.1. Plata, drept subiectiv al debitorului_ 111
2.2.3.2. Reglementarea cazurilor de
punere în întârziere a creditorului______ 111
2.2.3.3. Reglementarea efectelor punerii în
întârziere a creditorului______________ 112
2.2.3.4. Reglementarea drepturilor
debitorului în cazul punerii în întârziere a
creditorului_ ______________________ 113
Secţiunea a 2-a. Executarea silită (în natură) a
obligaţiilor_ _________________________________ 114
§1. Prioritatea executării silite în natură_ __________ 114
1.1. Regula priorităţii executării silite în natură_ __ 114
1.2. Condiţiile, conţinutul şi limitele dreptului la
executarea silită în natură. Situaţia
obligaţiilor intuitu personae________________ 116
§2. Executarea silită în natură a obligaţiilor de a da _ 120
§3. Executarea silită în natură a obligaţiilor
de a face_ _______________________________ 121
3.1. Sediul legal şi domeniul de aplicaţie.
Recitirea adagiului nemo praecise
cogi potest ad factum____________________ 121
Cuprins XI
3.2. Caz particular: executarea obligaţiei de a
face constând în predarea unui bun_________ 125
3.3. Modalităţile specifice de executare a
obligaţiilor de a face, potrivit art. 1528_ ______ 125
3.4. Concluzii în privinţa executării silite în
natură a obligaţiilor de a face______________ 127
§4. Executarea silită a obligaţiilor de a nu face______ 127
4.1. Particularităţile executării silite în natură a
obligaţiilor
de a nu face___________________ 127
4.2. Executarea obligaţiei de a nu face în contextul
art. 1529 C. civ._________________________ 128
Secţiunea a 3-a. Daunele-interese, mijloc juridic
complex în cadrul art. 1516_____________________ 129
§1. Regimul juridic al daunelor-interese, în contextul
art. 1516_________________________________ 129
1.1. Introducere. Relaţia dintre daunele-interese
şi celelalte mijloace juridice ale creditorului_ __ 129
1.2. Funcţiile şi natura juridică a
daunelor-interese_ ______________________ 130
§2. Daunele-interese şi răspunderea civilă
contractuală______________________________ 132
2.1. Daunele-interese ca formă a răspunderii
civile contractuale_______________________ 132
2.2. Funcţiile răspunderii contractuale__________ 134
2.3. Soarta obligaţiei contractuale neexecutate
în cazul acordării de daune-interese_________ 138
2.4. Clasificarea daunelor-interese
(despăgubirilor)_________________________ 139
2.5. Prezentarea condiţiilor acordării
daunelor-interese_ ______________________ 142
2.5.1. Prejudiciul _______________________ 144
2.5.1.1. Noţiunea de prejudiciu __________ 144
2.5.2. Raportul de cauzalitate între
neexecutarea obligaţiei şi prejudiciu_ _____ 146
2.5.3. Vinovăţia debitorului________________ 147
2.5.3.1. Formele de vinovăţie___________ 147
2.5.3.2. Intenţia (dolul) şi culpa gravă
asimilată intenţiei (dolului)___________ 149
2.5.4. Inexistenţa unei convenţii de
nerăspundere________________________ 152
XII Efectele obligaţiilor civile
§3. Chestiunea cumulului celor două forme de
răspundere civilă_ _________________________ 153
§4. Evaluarea daunelor-interese _ _______________ 156
4.1. Evaluarea legală a daunelor-interese.
Domeniul de aplicare_ ___________________ 156
4.1.1. Evaluarea legală a daunelor moratorii
în cazul obligaţiilor băneşti______________ 156
4.1.2. Modalităţi de evaluare a daunelor
moratorii în cazul obligaţiilor de a face.
Evaluarea legală_ ____________________ 160
4.2. Evaluarea judiciară a daunelor-interese_____ 162
4.2.1. Principiul reparării integrale a
prejudiciului_ ________________________ 163
4.2.2. Determinarea reparării integrale a
prejudiciului. Pierderea suferită (damnum
emergens) şi beneficiul nerealizat
(lucrum cessans)_____________________ 165
4.2.3. Previzibilitatea prejudiciului, limită a
principiului reparării integrale____________ 169
4.2.4. Repararea prejudiciului direct şi necesar,
limită a principiului reparării integrale_____ 171
4.2.5. Prejudiciul imputabil creditorului, limită
a principiului reparării integrale_ _________ 172
4.3. Evaluarea convenţională a
daunelor-interese. Clauza penală___________ 173
4.3.1. Caracteristicile clauzei penale________ 174
4.3.2. Funcţiile clauzei penale______________ 175
4.3.3. Condiţiile invocării clauzei penale______ 176
4.3.4. Chestiunea cumulului clauzei penale___ 177
4.3.5. Mutabilitatea clauzei penale.
Reductibilitatea clauzei penale_ _________ 179
Secţiunea a 4-a. Rezoluţiunea, rezilierea
şi reducerea prestaţiilor________________________ 182
§1. Regimul juridic al rezoluţiunii şi rezilierii________ 182
1.1. Natura juridică. Domeniul de aplicare_______ 182
1.2. Condiţiile rezoluţiunii____________________ 184
1.3. Rezoluţiunea parţială_ __________________ 185
1.4. Modalităţi de operare a rezoluţiunii_________ 186
1.4.1. Rezoluţiunea judiciară_______________ 187
1.4.2. Rezoluţiunea unilaterală. Declaraţia
de rezoluţiune_ ______________________ 189
Cuprins XIII
1.4.3. Pactele comisorii___________________ 191
1.5. Aplicabilitatea rezoluţiunii în cazul
nerespectării obligaţiei de executare cu
bună-credinţă a contractelor. Distincţia necesară
între comportamentul creditorului şi cel al
creditorului din perspectiva verificării
obligaţiei de bună-credinţă________________ 193
1.6. Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii_ ________ 196
§2. Regimul juridic al reducerii prestaţiilor_________ 197
2.1. Noţiunea mijlocului juridic al reducerii
prestaţiilor_____________________________ 197
2.2. Condiţiile reducerii prestaţiei creditorului_ ___ 197
Secţiunea a 5-a. Excepţia de neexecutare___________ 199
§1. Ordinea executării obligaţiilor________________ 199
1.1. Neexecutarea fără justificare şi neexecutarea
din cauze justificate a obligaţiilor___________ 199
1.2. Regulile de executare a obligaţiilor
contractuale, conform art. 1555 C. civ._______ 200
§2. Regimul juridic al excepţiei de neexecutare_____ 201
2.1. Noţiunea excepţiei de neexecutare_________ 201
2.2. Domeniul de aplicare al excepţiei de
neexecutare_ __________________________ 202
2.3. Condiţiile excepţiei de neexecutare_ _______ 203
2.4. Efectele excepţiei de neexecutare_ ________ 205
§3. Regimul juridic al imposibilităţii de executare____ 206
3.1. Noţiunea imposibilităţii de executare_______ 206
3.2. Desfiinţarea de drept a contractului_ _______ 207
3.3. Suspendarea contractului________________ 207
3.4. Desfiinţarea contractului prin rezoluţiune_ ___ 207
Secţiunea a 6-a. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului__________________________________ 208
§1. Prezentarea mijloacelor de protecţie a
drepturilor creditorului_ _____________________ 208
§2. Acţiunea oblică___________________________ 209
2.1. Noţiunea şi natura juridică_______________ 209
2.2. Domeniul de aplicare ___________________ 210
2.3. Condiţiile _ ___________________________ 211
2.3.1. Condiţii cu privire la creanţă__________ 212
2.3.2. Condiţii cu privire la debitor___________ 212
2.3.3. Condiţii cu privire la creditor__________ 212
2.4. Prescripţia extinctivă _ __________________ 213
XIV Efectele obligaţiilor civile
2.5. Efectele admiterii acţiunii oblice_ __________ 213
2.5.1. Efectele faţă de creditori_____________ 213
2.5.2. Efectele faţă de debitorul
pasiv/neglijent_ ______________________ 214
§3. Acţiunea revocatorie_______________________ 215
3.1. Noţiunea şi natura juridică a acţiunii
revocatorii_____________________________ 215
3.2. Domeniul de aplicare al acţiunii revocatorii___ 216
3.3. Condiţiile acţiunii revocatorii______________ 217
3.3.1. Condiţia prejudiciului suferit de
creditor ca urmare a încheierii actului
juridic de către debitor_________________ 217
3.3.2. Condiţia fraudei debitorului___________ 218
3.3.3. Condiţia complicităţii terţului
la fraudă____________________________ 219
3.3.4. Condiţii privitoare la creanţă__________ 220
3.4. Prescriptibilitatea ______________________ 221
3.5. Efectele admiterii acţiunii revocatorii________ 222
3.5.1. Efectele faţă de creditori_____________ 222
3.5.2. Drepturile terţului faţă de bunul obiect
al actului juridic declarat inopozabil_______ 223
Concluzii _______________________________________ 225
Bibliografie selectivă_____________________________ 235
Index___________________________________________ 239


Titlu: Efectele obligatiilor civile
Autori: Cristina Elisabeta Zamsa
Editura: Hamangiu
Pagini: 256
Data aparititei: 19 Iulie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-569-3

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec