Dreptul securitatii sociale Sinteze si grile

Dreptul securitatii sociale Sinteze si grile
Preț: 29,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 216
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Legislaţia din domeniul securităţii sociale a fost şi este într-o continuă schimbare. În acest context este necesară cunoaşterea şi înţelegerea principiilor care stau la baza sistemului de securitate socială, a principalelor reglementări, pentru a înţelege raţiunile şi efectele dispoziţiilor legale aplicabile, dar şi pe cele ale eventualelor modificări intervenite în legislaţie într-un anumit context economic şi social.

Cuprins
Cuvânt-înainte ........................................................................ XVII
Capitolul I. Politici ºi sisteme de securitate socialã.
Dreptul securitãþii sociale .......................................................... 1
Secþiunea 1. Politici ºi sisteme de securitate socialã .................. 1
§1. Noþiunea de securitate socialã .......................................... 1
§2. Conþinutul politicilor de securitate socialã ....................... 2
§3. Sisteme de securitate socialã. Trãsãturi ........................... 2
§4. Apariþia ºi evoluþia sistemelor de securitate socialã......... 2
4.1. Primul sistem de securitate socialã ............................. 2
4.2. Legea americanã a securitãþii sociale
(Social Security Act) din 1935 ....................................... 3
4.3. Legea securitãþii sociale din Noua Zeelandã (1938) ... 3
4.4. Raportul lordului Beveridge ....................................... 4
Secþiunea a 2-a. Dreptul securitãþii sociale ................................. 4
§1. Trãsãturi ........................................................................... 4
§2. Obiectul de reglementare ................................................. 5
2.1. Raporturile de asigurare socialã ................................. 5
2.2. Raporturile de asistenþã socialã .................................. 6
§3. Dreptul internaþional ºi european al securitãþii sociale.
Principii ............................................................................. 7
Test de autoevaluare 1 ……….….…….…………...……………….. 9
Capitolul II. Sistemele de asigurare pentru pensii ................... 11
Secþiunea 1. Aspecte generale .................................................. 11
§1. Sistemul de pensii publice (Pilonul I) – Legea
nr. 263/2010 .................................................................... 11
§2. Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) –
Legea nr. 411/2004 .......................................................... 11
§3. Sistemul de pensii facultative (Pilonul III) – Legea
nr. 204/2006 .................................................................... 12
Secþiunea a 2-a. Asigurarea în sistemul de pensii publice ........ 13
§1. Aspecte generale ............................................................ 13
§2. Principiile sistemului public de pensii ........................... 14
Dreptul securitãþii sociale
VI
§3. Categorii de asiguraþi ..................................................... 16
3.1. Persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii... 16
3.2. Persoane asigurate facultativ .................................... 18
Test de autoevaluare 2 ………………….…………...……………. 18
§4. Stagiul de cotizare .......................................................... 19
4.1. Definiþie .................................................................... 19
4.2. Transferul drepturilor ºi prestaþiilor de asigurãri
sociale .......................................................................... 19
4.3. Calcularea stagiului de cotizare ................................ 20
Test de autoevaluare 3 ………………….…………...……………. 22
4.4. Evidenþa stagiului de cotizare ................................... 22
§5. Contribuþia de asigurãri sociale ...................................... 23
5.1. Condiþiile de muncã .................................................. 23
A. Condiþii deosebite .................................................. 23
B. Condiþii speciale ..................................................... 24
5.2. Cotele de contribuþie ................................................ 24
5.3. Cuantumul, baza de calcul ºi sarcina suportãrii
contribuþiilor de asigurãri sociale................................. 25
A. Persoanele asigurate obligatoriu,
prin efectul legii ....................................................... 25
B. Persoane asigurate facultativ .................................. 27
5.4. Plata contribuþiilor de asigurãri sociale .................... 27
Test de autoevaluare 4 …………….…………...…………………. 30
5.5. Prestaþiile ce se acordã în sistemul
de pensii publice .......................................................... 31
Secþiunea a 3-a. Pensiile acordate în sistemul
de pensii publice ..................................................................... 32
§1. Pensia pentru limitã de vârstã ........................................ 32
1.1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................ 32
A. Vârsta standard de pensionare ................................ 32
B. Stagiul minim de cotizare ....................................... 32
1.2. Stagiul complet de cotizare ...................................... 33
1.3. Reducerea vârstei standard de pensionare ................ 33
1.4. Cumulul pensiei cu alte venituri din activitãþi
profesionale.................................................................. 35
§2. Pensia anticipatã............................................................. 35
2.1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................ 35
Cuprins
VII
2.2. Cuantum ................................................................... 36
2.3. Trecerea la pensia pentru limitã de vârstã ................ 36
§3. Pensia anticipatã parþialã ................................................ 36
3.1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................ 36
3.2. Cuantum ................................................................... 37
3.3. Trecerea la pensia pentru limitã de vârstã ................ 37
§4. Pensia de urmaº ............................................................. 37
4.1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................ 37
4.2. Calculul pensiei ........................................................ 38
4.3. Dreptul de opþiune al soþului supravieþuitor ............. 39
§5. Pensia de invaliditate ..................................................... 39
5.1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................ 39
5.2. Gradul de invaliditate ............................................... 39
5.3. Stagiul de cotizare .................................................... 40
5.4. Stabilirea pensiei. Stagiul potenþial .......................... 41
5.5. Indemnizaþie de însoþitor .......................................... 41
5.6. Evaluarea medicalã ................................................... 41
5.7. Cumulul pensiei cu alte venituri din activitãþi
profesionale.................................................................. 42
5.8. Trecerea la pensia pentru limitã de vârstã ................ 42
Test de autoevaluare 5 …………….…………...…………………. 42
§6. Calculul pensiilor ........................................................... 43
§7. Plata pensiilor ................................................................ 45
§8. Suspendarea ºi încetarea plãþii pensiilor ........................ 46
§9. Aspecte jurisdicþionale ................................................... 48
§10. Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate
profesionalã ..................................................................... 49
Test de autoevaluare 6 ………………….…………...…..………. 49
Secþiunea a 4-a. Alte drepturi de asigurãri sociale
în sistemul de pensii publice .................................................. 50
§1. Categorii de prestaþii ...................................................... 50
§2. Tratament balnear .......................................................... 50
§3. Bilete de odihnã ............................................................. 51
§4. Ajutor de deces .............................................................. 51
4.1. Beneficiari ................................................................ 51
4.2. Cuantum ................................................................... 52
4.3. Plata .......................................................................... 52
Dreptul securitãþii sociale
VIII
Capitolul III. Sistemul asigurãrilor pentru ºomaj
ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ................................... 54
Secþiunea 1. Asigurãrile pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii ... 54
§1. Aspecte generale ............................................................ 54
§2. Beneficiarii prestaþiilor sistemului asigurãrilor
de ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii ......................................... 55
Secþiunea a 2-a. Sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ................. 56
§1. Categorii de asiguraþi ..................................................... 56
Test de autoevaluare 7 …………….………………...…..………. 58
§2. Contribuþia la bugetul asigurãrilor de ºomaj .................. 59
2.1. În cazul persoanelor pentru care asigurarea
este obligatorie ............................................................. 59
2.2. În cazul persoanelor asigurate facultativ în baza
contractului de asigurare pentru ºomaj ........................ 59
Test de autoevaluare 8 …………….…………..........…..………. 59
§3. Indemnizaþia de ºomaj ................................................... 60
3.1. Beneficiari ................................................................ 60
A. ªomerii ................................................................... 60
B. Persoane asimilate ºomerilor .................................. 61
3.2. Condiþii de acordare ................................................. 61
A. ªomerii ................................................................... 61
B. Persoanele asimilate ºomerilor ............................... 62
3.3. Durata de acordare .................................................... 63
A. ªomerii ................................................................... 63
B. Persoanele asimilate ºomerilor ............................... 63
3.4. Cuantum ................................................................... 63
A. ªomerii ................................................................... 63
B. Persoanele asimilate ºomerilor ............................... 64
3.5. Momentul naºterii dreptului la indemnizaþia
de ºomaj ....................................................................... 64
3.6. Plata .......................................................................... 65
3.7. Obligaþii ale beneficiarilor indemnizaþiei
de ºomaj ....................................................................... 65
3.8. Obligaþii ale angajatorilor ......................................... 66
3.9. Suspendarea ºi încetarea plãþii indemnizaþiei
de ºomaj ....................................................................... 66
3.10. Plãþi nedatorate ....................................................... 68
Cuprins
IX
§4. Relaþia cu alte sisteme de asigurãri sociale .................... 68
Test de autoevaluare 9 ………………….…………...…..………. 68
Secþiunea a 3-a. Mãsuri pentru prevenirea ºomajului ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã ....................................... 69
§1. Mãsuri pentru prevenirea ºomajului .............................. 69
1.1. Sprijinirea angajatorilor pentru realizarea
programelor de formare profesionalã ........................... 69
1.2. Servicii de preconcediere ......................................... 70
§2. Mãsuri pentru stimularea ocupãrii ................................. 71
2.1. Mãsuri destinate persoanelor aflate în cãutarea unui
loc de muncã ................................................................ 71
2.2. Mãsuri destinate angajatorilor .................................. 75
Capitolul IV. Sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Concediile ºi indemnizaþiile de asigurãri sociale
de sãnãtate ................................................................................. 81
Secþiunea 1. Sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate .............. 81
§1. Aspecte generale ............................................................ 81
§2. Categorii de asiguraþi ..................................................... 82
2.1. Persoane asigurate obligatoriu .................................. 83
2.2. Persoane asigurate facultativ .................................... 84
§3. Cota de contribuþie ......................................................... 85
§4. Drepturile ºi obligaþiile asiguraþilor ............................... 86
Secþiunea a 2-a. Concediile ºi indemnizaþiile
de asigurãri sociale de sãnãtate .............................................. 89
§1. Aspecte generale ............................................................ 89
§2. Categorii de asiguraþi ..................................................... 89
§3. Cota de contribuþie ......................................................... 90
§4. Stagiul de cotizare .......................................................... 91
§5. Categorii de prestaþii ...................................................... 92
5.1. Condiþii de acordare a prestaþiilor ............................ 92
5.2. Baza de calcul a prestaþiilor ...................................... 93
5.3. Concediul ºi indemnizaþia pentru incapacitate
temporarã de muncã cauzatã de boli obiºnuite
sau de accidente în afara muncii .................................. 93
A. Beneficiari .............................................................. 93
B. Fondul din care se suportã ...................................... 93
Dreptul securitãþii sociale
X
C. Durata de acordare ................................................. 94
D. Cuantum ................................................................. 95
5.4. Concediile ºi indemnizaþiile pentru prevenirea
îmbolnãvirilor ºi recuperarea capacitãþii de muncã ..... 95
A. Categorii de prestaþii ºi beneficiari ........................ 95
B. Fondul din care se suportã ...................................... 96
5.5. Concediul ºi indemnizaþia de maternitate ................. 96
A. Beneficiari .............................................................. 96
B. Durata de acordare ................................................. 96
C. Cuantum ................................................................. 97
D. Fondul din care se suportã ..................................... 97
5.6. Concediul ºi indemnizaþia pentru îngrijirea
copilului bolnav ........................................................... 97
A. Beneficiari .............................................................. 97
B. Durata de acordare ................................................. 97
C. Cuantum ................................................................. 98
D. Fondul din care se suportã ..................................... 98
5.7. Concediul ºi indemnizaþia de risc maternal .............. 98
A. Beneficiari .............................................................. 98
B. Durata de acordare ................................................. 99
C. Cuantum ................................................................. 99
D. Fondul din care se suportã ..................................... 99
Test de autoevaluare 10 …………….…………..……...…..……. 99
5.8. Plata indemnizaþiilor ............................................... 100
5.9. Încetarea plãþii indemnizaþiilor ............................... 101
5.10. Plãþi nedatorate ..................................................... 101
§6. Relaþia cu alte sisteme de asigurãri sociale .................. 101
Capitolul V. Asigurarea pentru accidente de muncã
ºi boli profesionale .................................................................. 103
Secþiunea 1. Aspecte generale ................................................ 103
Secþiunea a 2-a. Categorii de asiguraþi ................................... 104
Secþiunea a 3-a. Cota de contribuþie ....................................... 105
Secþiunea a 4-a. Categorii de prestaþii .................................... 106
§1. Condiþii de acordare a prestaþiilor ................................ 107
§2. Baza de calcul a prestaþiilor ......................................... 107
Cuprins
XI
§3. Indemnizaþia pentru incapacitate temporarã de muncã
cauzatã de accidente de muncã sau boli profesionale .... 108
3.1. Beneficiari .............................................................. 108
3.2. Durata de acordare .................................................. 108
3.3. Cuantum ................................................................. 108
3.4. Fondul din care se suportã indemnizaþia ................ 109
§4. Indemnizaþia pentru trecerea temporarã în alt loc
de muncã ºi indemnizaþia pentru reducerea timpului
de muncã ....................................................................... 109
4.1. Beneficiari .............................................................. 109
4.2. Durata de acordare .................................................. 109
4.3. Cuantum ................................................................. 109
4.4. Fondul din care se suportã indemnizaþiile .............. 110
§5. Compensaþii pentru atingerea integritãþii ..................... 110
5.1. Beneficiari .............................................................. 110
5.2. Durata de acordare ºi cuantum ............................... 110
§6. Despãgubiri în caz de deces ......................................... 110
6.1. Beneficiari .............................................................. 110
6.2. Durata de acordare ºi cuantum ............................... 111
§7. Alte prestaþii ................................................................. 111
Test de autoevaluare 11 ………………….……..……...………. 112
Capitolul VI. Sistemul naþional al asistenþei sociale ............... 114
Secþiunea 1. Aspecte generale ................................................ 114
Secþiunea a 2-a. Beneficiari .................................................... 116
Secþiunea a 3-a. Beneficiile de asistenþã socialã ..................... 116
§1. Noþiune ......................................................................... 116
§2. Clasificare .................................................................... 117
§3. Modalitate de acordare ................................................. 118
§4. Administrare ºi surse de finanþare ................................ 118
§5. Cuantum ....................................................................... 118
§6. Procedura acordãrii beneficiilor de asistenþã socialã ... 119
Secþiunea a 4-a. Serviciile sociale .......................................... 119
§1. Noþiune ......................................................................... 119
§2. Clasificare .................................................................... 120
§3. Condiþii de acordare ..................................................... 121
§4. Furnizorii de servicii sociale ........................................ 121
Dreptul securitãþii sociale
XII
§5. Administrare ºi surse de finanþare ................................ 122
§6. Procedura acordãrii serviciilor sociale ......................... 122
Secþiunea a 5-a. Mãsuri integrate de asistenþã socialã ............ 123
§1. Mãsurile de prevenire ºi combatere a sãrãciei
ºi riscului de excluziune socialã .................................... 123
§2. Asistenþa socialã a copilului ºi a familiei ..................... 124
§3. Asistenþa socialã a persoanelor cu dizabilitãþi ............. 125
§4. Asistenþa socialã a persoanelor vârstnice ..................... 125
Secþiunea a 6-a. Personalul din sistemul de asistenþã
socialã ................................................................................... 126
Secþiunea a 7-a. Finanþarea asistenþei sociale ......................... 127
Secþiunea a 8-a. Aspecte jurisdicþionale ................................. 128
Test de autoevaluare 12 ………………….……..……...………. 129
Capitolul VII. Venitul minim garantat ................................... 131
Secþiunea 1. Ajutorul social .................................................... 131
§1. Aspecte generale .......................................................... 131
§2. Beneficiari .................................................................... 131
§3. Condiþii de acordare ..................................................... 132
§4. Cuantum ....................................................................... 133
§5. Stabilirea ºi plata ajutorului social ............................... 134
Test de autoevaluare 13 …………….…………..……...………. 136
§6. Obligaþii ale beneficiarilor ........................................... 136
Secþiunea a 2-a. Ajutoarele de urgenþã ................................... 138
§1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................... 138
§2. Plata ............................................................................. 138
Capitolul VIII. Prestaþiile familiale ......................................... 140
Secþiunea 1. Alocaþia de stat pentru copii ............................... 140
§1. Aspecte generale .......................................................... 140
§2. Beneficiari .................................................................... 140
§3. Condiþii de acordare ..................................................... 140
§4. Cuantumul alocaþiei ..................................................... 141
§5. Plata alocaþiei ............................................................... 142
Test de autoevaluare 14 …………………….…..……...…….… 143
§6. Obligaþii ale beneficiarilor ........................................... 144
Secþiunea a 2-a. Alocaþia pentru susþinerea familiei ............... 144
§1. Aspecte generale .......................................................... 144
Cuprins
XIII
§2. Beneficiari .................................................................... 145
§3. Condiþii de acordare ..................................................... 146
§4. Cuantumul alocaþiei ..................................................... 147
§5. Plata alocaþiei ............................................................... 148
Test de autoevaluare 15 …………….……..……...………….… 149
§6. Obligaþii ale beneficiarilor ........................................... 150
Capitolul IX. Protecþia ºi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap ........................................................ 152
Secþiunea 1. Aspecte generale ................................................ 152
Secþiunea a 2-a. Beneficiari .................................................... 153
Secþiunea a 3-a. Drepturile persoanelor cu handicap .............. 153
§1. Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii – prevenire,
tratament ºi recuperare .................................................. 154
§2. Dreptul la educaþie ºi formare profesionalã ................. 154
§3. Dreptul la ocuparea ºi adaptarea locului de muncã,
orientare ºi reconversie profesionalã ............................. 156
§4. Dreptul la asistenþã socialã, respectiv servicii
sociale ºi prestaþii sociale .............................................. 156
§5. Dreptul la locuinþã, amenajarea mediului de viaþã
personal ambiant, transport, acces la mediul fizic,
informaþional ºi comunicaþional .................................... 157
§6. Dreptul la petrecerea timpului liber, acces la
culturã, sport, turism ...................................................... 158
§7. Dreptul la asistenþã juridicã ......................................... 158
§8. Dreptul la facilitãþi fiscale ............................................ 159
§9. Dreptul la evaluare ºi reevaluare prin examinarea
la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de cãtre
membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani ... 159
Secþiunea a 4-a. Accesibilitãþi ................................................ 159
Secþiunea a 5-a. Asistenþa persoanei cu handicap .................. 161
§1. Asistentul personal ....................................................... 161
§2. Indemnizaþia de însoþitor .............................................. 162
§3. Asistentul personal profesionist ................................... 163
Secþiunea a 6-a. Obligaþiile persoanelor cu handicap,
ale familiei sau reprezentanþilor legali ................................. 164
Dreptul securitãþii sociale
XIV
Secþiunea a 7-a. Încadrarea în muncã a persoanei
cu handicap........................................................................... 166
Test de autoevaluare 16 …………….…………..……...…….… 167
Capitolul X. Concediul paternal ºi protecþia maternitãþii
la locul de muncã .................................................................... 169
Secþiunea 1. Concediul paternal ............................................. 169
§1. Aspecte generale .......................................................... 169
§2. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................... 169
§3. Durata........................................................................... 169
§4. Cuantumul indemnizaþiei ............................................. 170
§5. Concediul de lãuzie ...................................................... 170
Test de autoevaluare 17 ………………………..……...…….…. 171
Secþiunea a 2-a. Protecþia maternitãþii la locul de muncã ....... 171
§1. Aspecte generale .......................................................... 171
§2. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................... 171
§3. Conþinutul protecþiei .................................................... 172
3.1. Obligaþii generale ................................................... 172
A. Obligaþia de prevenire a riscurilor ....................... 172
B. Obligaþia de evaluare anualã a riscurilor
la locul de muncã ................................................... 173
C. Obligaþia de informare ......................................... 173
D. Obligaþiile angajatorului privind modificarea
condiþiilor/ programului de lucru sau a locului
de muncã ................................................................ 173
E. Obligaþia angajatorului de a acorda concediul
de risc maternal ...................................................... 174
F. Imposibilitatea angajatorului de a obliga
salariatele sã presteze muncã de noapte sau
în condiþii insalubre sau greu de suportat .............. 174
G. Obligaþii privind regulamentul intern .................. 175
3.2. Obligaþii specifice anumitor situaþii ....................... 175
A. Obligaþia de a pãstra confidenþialitatea ................ 175
B. Obligaþia de a reduce timpul de lucru în cazul
salariatelor gravide ................................................ 175
C. Obligaþia de a acorda salariatelor gravide
dispensã pentru consultaþii prenatale ..................... 175
Cuprins
XV
D. Obligaþia de a modifica sau de a schimba
locul de muncã ....................................................... 175
E. Obligaþia de a modifica programul de lucru
în cazul salariatelor care alãpteazã ........................ 176
§4. Încetarea contractului de muncã .................................. 176
Test de autoevaluare 18 ………………….……..……...………. 177
Capitolul XI. Prestaþiile pentru susþinerea familiei
în vederea creºterii copilului ................................................. 179
Secþiunea 1. Concediul pentru creºterea copilului
ºi stimulentul de inserþie ....................................................... 179
§1. Categorii de prestaþii .................................................... 179
Test de autoevaluare 19 …………….……..……...……………. 183
§2. Natura prestaþiilor ........................................................ 183
§3. Beneficiari .................................................................... 183
§4. Condiþii de acordare ..................................................... 184
Test de autoevaluare 20 ………………….……..……...………. 187
§5. Obligaþii ale beneficiarilor ........................................... 187
§6. Relaþia cu alte sisteme de asigurãri sociale .................. 188
§7. Interdicþii la concediere ................................................ 188
Secþiunea a 2-a. Concediul pentru îngrijirea copilului
cu dizabilitate ....................................................................... 189
§1. Beneficiari ºi condiþii de acordare ............................... 189
§2. Alte drepturi ale beneficiarilor ..................................... 190
§3. Relaþia cu alte sisteme de asigurãri sociale .................. 190
Bibliografie ................................................................................ 193978-606-18-0072-8
Data aparitiei: 07 Aug 2012
Nr pagini : 216

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec