Dreptul securitatii sociale

Dreptul securitatii sociale
Preț: 54,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 296
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

978-606-18-0190-9
Data aparitiei: 18 Apr 2013
Nr pagini : 296


Dreptul securităţii sociale s-a desprins ca ramură distinctă de drept prin evoluţia sa de la o formă de protejare a salariaţilor împotriva unor riscuri sociale determinate, la o formă de protejare împotriva unor categorii din ce în ce mai largi de riscuri ale societăţii şi de garantare a unui nivel economic minim pentru toţi membrii societăţii. Ca ramură de drept, sistemele de securitate socială sunt concepute pe ideea realizării unui serviciu public şi funcţionează ca un serviciu public. Lucrarea este concepută în două părți, ținând cont de obiectul de reglementare al dreptului securităţii sociale care este format din ansamblul raporturilor juridice ce privesc: asigurarea socială şi asistenţa socială. Sunt avute astfel în vedere atât raporturile de asigurare socială (care se nasc, se modifică și se sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale expres prevăzute de lege), cât și raporturile de asistenţă socială (care se nasc, se modifică şi se sting în legătură cu dreptul cetăţenilor de a avea un minim necesar susţinerii traiului, dacă se află în imposibilitatea de a şi procura în mod licit sursele materiale pentru a trăi şi cu obligaţia statului de a garanta acest venit persoanelor aflate în nevoie). Având în vedere importanţa atât teoretică, dar mai ales practică a normelor aparţinând dreptului securității sociale, acest curs se adresează deopotrivă studenţilor şi practicienilor, asigurând un consistent suport teoretic într-un domeniu de maximă actualitate.şti


Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................... XI
Capitolul I. Securitatea socială ca drept fundamental în principalele
reglementări internaționale și europene. Instrumente de coordonare
a sistemelor de securitate socială. Dreptul securității sociale ................................ 1
Secțiunea 1. Securitatea socială ca drept fundamental în principalele
reglementări ale ONU și OIM ............................................................................... 6
Secțiunea a 2-a. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate
socială internaționale și regionale ....................................................................... 12
Secțiunea a 3-a. Dreptul securității sociale ........................................................... 34
§1. Raporturile de asigurare socială .................................................................. 35
§2. Raporturile de asistenţă socială .................................................................. 35
ASIGURĂRI SOCIALE
Capitolul II. Sistemul de asigurare pentru pensii ................................................. 37
Secțiunea 1. Sistemul de pensii publice – Pilonul I .............................................. 37
§1. Principiile sistemului public de pensii ........................................................ 38
§2. Categorii de persoane asigurate .................................................................. 39
§3. Bugetul asigurărilor sociale ........................................................................ 42
§4. Stagiul de cotizare ...................................................................................... 44
§5. Contribuabilii .............................................................................................. 46
§6. Contribuția de asigurări sociale .................................................................. 46
§7. Prestațiile ce se acordă în sistemul public de pensii ................................... 51
§8. Calculul pensiilor ........................................................................................ 67
§9. Acordarea pensiei și aspecte privind jurisdicția ......................................... 71
§10. Plata pensiei .............................................................................................. 75
§11. Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate profesională ....................... 77
Secțiunea a 2-a. Sistemul de pensii administrat privat – Pilonul II ....................... 81
Secțiunea a 3-a. Sistemul de pensii facultative – Pilonul III ................................. 83
Capitolul III. Sistemul asigurărilor pentru șomaj ................................................ 85
Secțiunea 1. Beneficiarii asigurărilor de șomaj ..................................................... 87
Secțiunea a 2-a. Categorii de persoane asigurate .................................................. 89
Secțiunea a 3-a. Bugetul asigurărilor pentru șomaj ............................................... 91
Secțiunea a 4-a. Contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj ............................... 93
Secțiunea a 5-a. Categorii de prestații ................................................................... 93
§1. Indemnizația de șomaj ................................................................................ 93
Secțiunea a 6-a. Măsuri pentru prevenirea șomajului ......................................... 103
VI Dreptul securităţii sociale
§1. Ajutorul de care beneficiază angajatorul pentru realizarea programelor
de formare profesională (art. 481 din Legea nr. 76/2002) ....................... 103
§2. Servicii de preconcediere .......................................................................... 104
§3. Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă .................................. 104
§4. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor ...................................... 105
§5. Stimularea mobilităţii forţei de muncă ..................................................... 106
§6. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor ............ 106
Capitolul IV. Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale ....... 114
Secțiunea 1. Noțiuni generale.............................................................................. 114
Secțiunea a 2-a. Principiile sistemului de asigurări pentru accidente
de muncă și boli profesionale ........................................................................... 115
Secțiunea a 3-a. Obiectivele asigurării pentru accidente de muncă şi boli
profesionale ....................................................................................................... 115
Secțiunea a 4-a. Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate ........................... 116
Secțiunea a 5-a. Riscurile asigurate ..................................................................... 117
Secțiunea a 6-a. Persoanele asigurate .................................................................. 119
Secțiunea a 7-a. Asigurătorul .............................................................................. 120
Secțiunea a 8-a. Contribuţiile de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale ........................................................................... 121
Secțiunea a 9-a. Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale ........................................................................... 123
§1. Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală,
reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă ........................ 123
§2. Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională ............. 125
§3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ............................. 125
§4. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă
şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă .............................. 126
§5. Compensaţii pentru atingerea integrităţii .................................................. 127
§6. Despăgubiri în caz de deces ...................................................................... 127
§7. Rambursări de cheltuieli ........................................................................... 127
Secțiunea a 10-a. Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă
şi a bolilor profesionale ..................................................................................... 128
Secțiunea a 11-a. Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale .... 128
Secțiunea a 12-a. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente
de muncă şi boli profesionale ........................................................................... 130
Secțiunea a 13-a. Răspunderea juridică ............................................................... 131
§1. Răspunderea civilă a angajatorului ........................................................... 131
§2. Răspunderea penală .................................................................................. 138
§3. Răspunderea contravențională .................................................................. 139
Secțiunea a 14-a. Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă
şi boli profesionale ............................................................................................ 139
Cuprins VII
Capitolul V. Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate ....... 141
Secțiunea 1. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile
de asigurări sociale de sănătate ......................................................................... 142
§1. Noțiuni generale ....................................................................................... 142
§2. Condiții ..................................................................................................... 143
§3. Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate ......... 146
§4. Plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate ............................... 150
§5. Alte drepturi și obligații ............................................................................ 153
§6. Răspunderea juridică ................................................................................ 155
Capitolul VI. Asigurările sociale de sănătate ...................................................... 157
Secțiunea 1. Contribuţia persoanelor care au obligația plății
contribuției direct .............................................................................................. 157
Secțiunea a 2-a. Contribuția persoanei asigurate cu plata contribuţiei
din alte surse ..................................................................................................... 158
Secțiunea a 3-a. Asigurările voluntare de sănătate .............................................. 159
Capitolul VII. Protecția maternității la locul de muncă ..................................... 162
Secțiunea 1. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii
la locurile de muncă .......................................................................................... 162
§1. Domeniul de aplicare ................................................................................ 162
§2. Obligații ale angajatorului ........................................................................ 165
§3. Drepturi și obligații ale salariatei .............................................................. 168
§4. Interdicții de concediere ........................................................................... 168
§5. Concediul și indemnizația de maternitate (art. 23-25
din O.U.G. nr. 158/2005) ........................................................................ 170
§6. Concediul de risc maternal ....................................................................... 172
Capitolul VIII. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului .............. 173
Secțiunea 1. Domeniul de aplicare ...................................................................... 174
Secțiunea a 2-a. Tipuri de concedii pentru creșterea copiilor.............................. 174
Secțiunea a 3-a. Obligația angajatorului de a aproba concediul
pentru creșterea copilului .................................................................................. 175
Secțiunea a 4-a. Stagiul minim ............................................................................ 176
Secțiunea a 5-a. Indemnizația lunară ................................................................... 178
Secțiunea a 6-a. Concediu fără plată pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 ani ....................................................................................... 183
Secțiunea a 7-a. Stimulentul de inserție .............................................................. 183
Secțiunea a 8-a. Condiții pentru acordarea concediului și indemnizației
pentru creșterea copilului .................................................................................. 184
Secțiunea a 9-a. Stabilirea drepturilor reprezentând indemnizaţii şi
stimulent de inserţie .......................................................................................... 185
Secțiunea a 10-a. Încetarea plății indemnizațiilor și stimulentului de inserție .... 186
Secțiunea a 11-a. Suspendarea plății indemnizațiilor și stimulentului de inserție .... 187
VIII Dreptul securităţii sociale
Secțiunea a 12-a. Asigurări sociale de sănătate, drepturi de pensie
și sistemul asigurărilor pentru şomaj ................................................................ 188
Secțiunea a 13-a. Copii cu handicap ................................................................... 189
Capitolul IX. Concediul paternal ......................................................................... 192
Secțiunea 1. Durata concediului paternal ............................................................ 192
Secțiunea a 2-a. Indemnizația pentru concediul paternal .................................... 193
Secțiunea a 3-a. Cursul de puericultura ............................................................... 193
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Capitolul X. Sistemul național de asistență socială ............................................. 195
Secțiunea 1. Aspecte generale ............................................................................. 195
Secțiunea a 2-a. Sistemul de beneficii de asistență socială ................................. 199
Secțiunea a 3-a. Sistemul de servicii sociale ....................................................... 204
Secțiunea a 4-a. Măsuri integrate de asistență socială ......................................... 211
§1. Prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială ......... 211
§2. Asistența socială a copilului și a familiei .................................................. 213
§3. Asistența socială a persoanelor cu nevoi speciale .................................... 216
§4. Asistența socială a persoanelor vârstnice .................................................. 217
Secțiunea a 5-a. Construcția instituțională a sistemului național
de asistență socială ............................................................................................ 219
§1. Nivelul central .......................................................................................... 219
§2. Nivelul local ............................................................................................. 223
Secțiunea a 6-a. Personalul din sistemul de asistență socială .............................. 223
Secțiunea a 7-a. Aspecte privind jurisdicția ........................................................ 224
Capitolul XI. Protecția specială a copilului ......................................................... 225
Secțiunea 1. Alocația de stat pentru copii ........................................................... 225
§1. Beneficiari ................................................................................................ 226
§2. Plata alocației ............................................................................................ 226
§3. Condiții de acordare .................................................................................. 226
§4. Cuantumul alocaţiei de stat ....................................................................... 229
§5. Obligațiile beneficiarilor ........................................................................... 230
Secțiunea a 2-a. Protecția copilului aflat în dificultate ........................................ 230
§1. Măsurile de protecţie specială a copilului ................................................. 231
§2. Plasamentul ............................................................................................... 232
§3. Plasamentul în regim de urgenţă ............................................................... 232
§4. Supravegherea specializată ....................................................................... 233
§5. Asistentul maternal (H.G. nr. 679/2003) .................................................. 233
Capitolul XII. Alocația pentru susținerea familiei .............................................. 237
Secțiunea 1. Beneficiarii alocației ....................................................................... 238
Secțiunea a 2-a. Cuantumul alocației .................................................................. 239
Cuprins IX
§1. Familiile formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora,
care locuiesc împreună (art. 5 din Legea nr. 277/2010) .......................... 239
§2. Familiile monoparentale (art. 6 din Legea nr. 277/2010) ......................... 240
Secțiunea a 3-a. Stabilirea și plata alocației ........................................................ 242
Secțiunea a 4-a. Ancheta socială ......................................................................... 243
Secțiunea a 5-a. Obligațiile titularului/beneficiarilor .......................................... 244
Secțiunea a 6-a. Suspendarea și încetarea plății alocației .................................... 244
Secțiunea a 7-a. Fondurile pentru plata alocaţiei ................................................ 245
Capitolul XIII. Venitul Minim Garantat ............................................................. 246
Secțiunea 1. Dispoziții generale .......................................................................... 246
Secțiunea a 2-a. Nivelul venitului minim garantat .............................................. 247
Secțiunea a 3-a. Stabilirea cuantumului ajutorului social ................................... 248
Secțiunea a 4-a. Stabilirea și plata ajutorului social ............................................ 249
Secțiunea a 5-a. Obligațiile beneficiarilor de ajutor social .................................. 250
Secțiunea a 6-a. Suspendarea acordării ajutorului social .................................... 252
Secțiunea a 7-a. Încetarea acordării ajutorului social .......................................... 253
Secțiunea a 8-a. Asigurări sociale de sănătate ..................................................... 254
Secțiunea a 9-a. Ajutoarele de urgență ................................................................ 254
Capitolul XIV. Protecția persoanelor cu handicap ............................................. 255
Secțiunea 1. Drepturile persoanelor cu handicap ................................................ 258
Secțiunea a 2-a. Obligațiile persoanelor cu handicap .......................................... 273
Secțiunea a 3-a. Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor
cu handicap ....................................................................................................... 274
Secțiunea a 4-a. Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale
pentru persoanele cu handicap – către o societate fără discriminări” ............... 275
Bibliografie selectivă .............................................................................................. 279

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec