Dreptul pietei de capital

Dreptul pietei de capital
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 448
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

978-606-18-0191-6
Data aparitiei: 29 Apr 2013
Nr pagini : 448


Dreptul pieţei de capital reprezintă o disciplină pluridisciplinară, care cuprinde elemente de drept şi instituţii juridice din cadrul dreptului comercial, dreptului administrativ, dreptului muncii, dreptului concurenţei, dreptului civil şi dreptului penal. Dincolo de regulile de drept substanţial, dreptul pieţei de capital presupune aplicarea unor reguli procedurale, întemeiate fie pe norme speciale, fie pe norme cu caracter comun aparţinând dreptului procesual civil.
Pe lângă întrepătrunderea unor ramuri importante ale dreptului în sfera dreptului pieţei de capital, caracterul pluridisciplinar al acestuia este decisiv conturat de influenţele majore ale ştiinţei economice.
Cursul se deschide prin prezentarea principiilor fundamentale care conturează dreptul pieţei de capital, fiind descrise principiul transparenţei, principiul protecţiei investitorilor, principiul egalităţii de tratament şi principiul majorităţii.
Definirea şi explicarea elementelor caracteristice generale ale instrumentelor financiare, precum şi descrierea principalelor instrumente financiare reprezintă un prim pas în vederea înţelegerii scopului vizat de pieţele de capital, precum şi a obiectului tranzacţiilor bursiere.
Un capitol extrem de important este dedicat tranzacţiilor cu instrumente financiare, fiind urmărite elementele componente clasice dezvoltate de dreptul civil: consimţământul (cu o atenţie deosebită acordată ofertei de a contracta şi ordinului de bursă), capacitatea, părţile tranzacţiei şi efectele juridice ale acesteia.
Actorilor importanţi ai pieţelor de capital le sunt dedicate următoarele capitole: intermediarii autorizaţi, organismele de plasament colectiv, operatorii de piaţă, fiind evidenţiate caracteristicile esenţiale, fiind împletite aspecte de drept civil, administrativ, dreptul muncii, dar şi, evident, drept financiar lato sensu.
Într-un capitol distinct sunt prezentate operaţiunile de piaţă, respectiv ofertele publice: de vânzare, de cumpărare, de preluare, procedurile squeeze out şi sell out.
Elementele de drept ce caracterizează emitenţii instrumentelor financiare, fiind subliniate obligaţiile de informare a publicului, componentă esenţială a principiului protecţiei investitorilor sunt prezentate, dar şi condiţiile legale imperative care este necesar a fi îndeplinite în vederea admiterii la tranzacţionare.
Cursul abordează şi aspectele referitoare la abuzul de piaţă, fiind înfăţişate trăsăturile esenţiale ale utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate, precum şi ale manipulării pieţei de capital. Este realizată o succintă descriere a principalelor metode de manipulare a pieţei de capital, precum şi a atribuţiilor autorităţii administrative în combaterea abuzului de piaţă.
În ultimul capitol sunt descrise elemente esenţiale de drept societar aplicabile societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de capital.


Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................ XXI
Introducere. Necesitatea introducerii unui curs universitar
de drept al pieţei de capital ....................................................................................... 1
Capitolul I. Principiile dreptului pieţei de capital .................................................. 9
Secţiunea 1. Principiul protecţiei investitorilor ....................................................... 9
§1. Protecţia investitorilor .................................................................................. 9
§2. Principiul protecţiei investitorilor ................................................................. 9
§3. Considerentele economice .......................................................................... 10
§4. Mecanisme de protecţie a investitorilor ...................................................... 10
Secţiunea a 2-a. Principiul transparenţei pieţei de capital ..................................... 12
§5. Transparenţa pieţei de capital ..................................................................... 12
§6. Consecinţe ale transparenţei pieţei de capital ............................................. 13
§7. Autoritatea competentă a pieţei de capital .................................................. 13
§8. Principiul informării permanente a investitorilor ....................................... 14
§9. Temeiul legal al principiului informării permanente .................................. 14
Secţiunea a 3-a. Principiul egalităţii de tratament a investitorilor ......................... 15
§10. Scopul implementării principiului ............................................................ 15
§11. Cadru legislativ ......................................................................................... 16
§12. Caractere juridice ale obligaţiei de asigurare a unui tratament
egal pentru investitori ............................................................................... 16
§13. Consacrare legală ...................................................................................... 17
§14. Efectele aplicării acestui principiu ............................................................ 17
Secţiunea a 4-a. Principiul majorităţii ................................................................... 17
§15. Necesitatea unui principiu al majorităţii .................................................. 17
§16. Efectul principal ....................................................................................... 18
§17. Limitele de aplicare .................................................................................. 19
§18. Principii subsecvente ................................................................................ 20
Capitolul II. Instrumentele financiare şi valorile mobiliare ................................ 21
Secţiunea 1. Instrumente financiare. Definiţie. Categorii. Rol .............................. 21
§1. Definiţia legală ........................................................................................... 21
§2. Definiţia instituţiei juridice a instrumentului financiar ............................... 23
§3. Elementele definitorii ale instituţiei juridice a instrumentului financiar ....... 24
§4. Categorii de instrumente financiare ............................................................ 26
§5. Rolul instrumentelor financiare .................................................................. 28
Secţiunea a 2-a. Valorile mobiliare. Sfera de incidenţă a noţiunii de valoare
mobiliară. Definiţie ............................................................................................. 29
§6. Noţiunea de valoare mobiliară .................................................................... 29
VI Dreptul pieţei de capital
Secţiunea a 3-a. Natura juridică şi caracterele juridice ale instrumentelor
financiare ............................................................................................................ 31
§7. Natura juridică a instrumentelor financiare ................................................ 31
§8. Caracterele juridice ale instrumentelor financiare ...................................... 35
§9. Caracterul juridic al negociabilităţii ........................................................... 36
§10. Instrumentele financiare sunt bunuri fungibile de gen ............................. 37
§11. Instrumentele financiare sunt sesizabile ................................................... 38
§12. Instrumentele financiare sunt bunuri neconsumptibile ............................. 39
Secţiunea a 4-a. Acţiunea ...................................................................................... 39
§13. Definiţie .................................................................................................... 39
§14. Caracterele juridice principale ale acţiunilor ............................................ 40
Secţiunea a 5-a. Obligaţiunile ............................................................................... 43
§15. Noţiunea de obligaţiune ............................................................................ 43
§16. Obligaţiuni corporative ............................................................................. 44
§17. Noţiunea de obligaţiune convertibilă. Emiterea obligaţiunilor
convertibile în acţiuni ............................................................................... 44
§18. Principalele elemente ale obligaţiunilor convertibile ............................... 45
§19. Natura juridică a obligaţiunilor şi a obligaţiunilor convertibile ................ 46
Secţiunea a 6-a. Principalele instrumente financiare derivate. Tipuri de
instrumente derivate ............................................................................................ 46
§20. Noţiune ..................................................................................................... 46
§21. Contractele futures .................................................................................... 47
§22. Opţiunile ................................................................................................... 49
§23. Contractele swap ....................................................................................... 50
Capitolul III. Contractul de vânzare-cumpărare de instrumente financiare ..... 51
Secţiunea 1. Tranzacţia bursieră. Noţiune, caractere juridice ............................... 51
§1. Definiţii enunţate în doctrină ...................................................................... 51
§2. Definiţia propusă ........................................................................................ 52
§3. Analiza elementelor definitorii ale tranzacţiei bursiere .............................. 52
§4. Caracterul solemn al contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni
tranzacţionate într-un sistem multilateral de tranzacţionare ....................... 54
§5. Caracterul sinalagmatic comutativ ............................................................. 57
§6. Caracterul de contract negociat. Contractele încheiate prin
negocieri bilaterale ..................................................................................... 59
§7. Caracterul de contract negociat. Contractele încheiate în cadrul
unor sisteme multilaterale de tranzacţionare .............................................. 60
§8. Alte caractere juridice ................................................................................. 61
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de servicii de investiţii financiare –
condiţie de validitate a tranzacţiei bursiere ......................................................... 62
§9. Încheierea contractului................................................................................ 62
Secţiunea a 3-a. Consimţământul .......................................................................... 62
§10. Consimţământul ........................................................................................ 62
§11. Oferta de a contracta. Aspecte cu caracter general ................................... 62
§12. Acceptarea ofertei ..................................................................................... 64
Cuprins VII
Secţiunea a 4-a. Ordinul de bursă .......................................................................... 64
§13. Noţiune ..................................................................................................... 64
§14. Natura juridică a ordinului de bursă ......................................................... 65
§15. Caracterele juridice ale ordinului de bursă ............................................... 68
§16. Proba ordinului de bursă ........................................................................... 69
§17. Regimul juridic aplicabil ordinelor de bursă. Consimţământul
intermediarului de a executa ordinul ........................................................ 69
§18. Obligaţia legală de refuz a mandatului special – refuzul executării
ordinului ................................................................................................... 70
§19. Situaţii în care intermediarul poate refuza executarea ordinului .............. 72
§20. Tipurile ordinelor de bursă ....................................................................... 73
§21. Termenul de valabilitate a ordinelor în sistemul de tranzacţionare ............. 76
§22. Ordinele trebuie executate în condiţiile cele mai favorabile
pentru client .............................................................................................. 77
Secţiunea a 5-a. Promisiunea bilaterală de a încheia o tranzacţie bursieră.
Antecontractul de vânzare-cumpărare de acţiuni tranzacţionate pe o piaţă
reglementată sau într-un sistem multifuncţional de tranzacţionare ..................... 77
§23. Antecontractul de vânzare-cumpărare de acţiuni tranzacţionate .............. 77
Secţiunea a 6-a. Capacitatea de a încheia contractul de vânzare-cumpărare
de instrumente financiare. ................................................................................... 79
§24. Aspecte cu caracter general ...................................................................... 79
§25. Incapacităţi izvorând din dreptul comun. Incapacităţi care vizează
contractul de vânzare-cumpărare în general. Particularităţi privind
vânzarea de acţiuni ................................................................................... 79
§26. Incapacităţi rezultate din norme speciale .................................................. 81
Capitolul IV. Intermediarii ..................................................................................... 84
Secţiunea 1. Noţiunea de intermediar. Instituţia juridică a intermediarului
pe piaţa de capital ............................................................................................... 84
§1. Regimul juridic ........................................................................................... 84
§2. Trăsăturile intermediarilor de servicii financiare ........................................ 84
§3. Autorizarea şi controlul exercitat de C.N.V.M. .......................................... 85
Secţiunea a 2-a. Rolul intermediarilor pe piaţa de capital ..................................... 85
§4. Legătura dintre investitor şi mecanismele pieţei de capital ........................ 85
§5. Funcţiile îndeplinite de intermediari ........................................................... 86
§6. Rolul de administratori – o platformă centralizatoare pentru
determinarea preţurilor ............................................................................... 86
Secţiunea a 3-a. Aspecte privind monopolul prestării serviciilor
de investiţii financiare ......................................................................................... 86
§7. Monopolul intermediarilor.......................................................................... 86
§8. Sancţiunea nerespectării monopolului intermediarilor ............................... 87
§9. Excepţii de la monopolul intermediarilor ................................................... 87
Secţiunea a 4-a. Societăţile de servicii de investiţii financiare ............................. 88
§10. Regim juridic ............................................................................................ 88
§11. Excepţii ..................................................................................................... 88
§12. Obiectul de activitate ................................................................................ 88
VIII Dreptul pieţei de capital
§13. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă .......................................... 89
§14. Acţiunile emise de firmele de investiţii .................................................... 89
§15. Autorizarea activităţii ............................................................................... 89
§16. Autorizarea de către C.N.V.M. ................................................................. 90
§17. Structura organizatorică ............................................................................ 90
§18. Consiliul de administraţie. Interdicţii ....................................................... 90
§19. Controlul intern ......................................................................................... 91
§20. Regimul juridic al acţionarilor .................................................................. 92
§21. Autoritatea administrativă ........................................................................ 92
§22. Restricţii legale ......................................................................................... 93
Secţiunea a 5-a. Servicii de investiţii financiare ................................................... 93
§23. Serviciile de investiţii ............................................................................... 93
Secţiunea a 6-a. Principalele servicii de investiţii financiare ................................ 94
§24. Administrarea pe baze discreţionare a portofoliului ................................. 94
§25. Preluarea, transmiterea şi executarea ordinelor ........................................ 95
§26. Ordinul de bursă ....................................................................................... 95
§27. Obligaţiile intermediarului ........................................................................ 96
§28. Formularul de confirmare a executării ordinelor ...................................... 96
§29. Administrarea portofoliului clienţilor de retail. Obligaţii ......................... 97
§30. Formularul de raportare privind activele clientului .................................. 97
§31. Răspunderea firmei de investiţii ............................................................... 97
§32. Condiţii speciale ....................................................................................... 97
§33. Obligaţia de a executa ordinele în condiţiile cele mai favorabile
pentru client .............................................................................................. 98
§34. Consimţământul prealabil ......................................................................... 98
§35. Subcontractarea. Condiţii ......................................................................... 99
§36. Revizuirea politicii de executare .............................................................. 99
§37. Serviciile de consultanţă ........................................................................... 99
§38. Obligaţiile persoanelor care realizează recomandări de investiţii .......... 100
§39. Prestarea serviciilor de consultanţă şi interesul semnificativ
al autorului recomandării de investiţii .................................................... 101
§40. Obligaţii de informare a publicului ......................................................... 101
§41. Transparenţa persoanelor care prestează servicii de consultanţă
financiară ................................................................................................ 102
§42. Obligaţii trimestriale ............................................................................... 102
Secţiunea a 7-a. Agenţi de bursă şi agenţi delegaţi. Autorizarea agenţilor
de bursă şi a agenţilor delegaţi .......................................................................... 103
§43. Cadru legislativ ....................................................................................... 103
§44. Definiţie. Agent pentru servicii de investiţii financiare .......................... 103
§45. Definiţie. Agent delegat .......................................................................... 104
§46. Delegare .................................................................................................. 104
§47. Interdicţii ................................................................................................ 104
§48. Agent afiliat ............................................................................................ 104
§49. Agenţii delegaţi. Obligaţii. Drepturi ....................................................... 105
§50. Supravegherea agenţilor delegaţi ............................................................ 105
Cuprins IX
§51. Autorizarea agenţilor de servicii de investiţii financiare. Condiţiile
autorizării ............................................................................................... 105
§52. Retragerea autorizaţiei ca urmare a încetării raporturilor de muncă ............ 106
Secţiunea a 8-a. Natura, regimul juridic aplicabil şi efectele contractului
de servicii de investiţii financiare ..................................................................... 107
§53. Natura juridică ........................................................................................ 107
§54. Regimul juridic aplicabil contractului de servicii de investiţii financiare .... 112
§55. Clienţi profesionali, clienţi de retail ....................................................... 113
§56. Obligaţiile firmei de investiţii-comisionar .............................................. 115
§57. Obligaţia generală a firmei de investiţii de executare a mandatului ............ 117
§58. Obligaţiile clientului-investitor ............................................................... 118
§59. Clauzele obligatorii ale contractului de servicii de investiţii
financiare ................................................................................................ 120
§60. Contractul de servicii de investiţii financiare la distanţă ........................ 121
Secţiunea a 9-a. Obligaţia de garantare a firmei de investiţii
împotriva riscurilor ........................................................................................... 122
§61. Capitalul iniţial ....................................................................................... 122
§62. Necesitatea acoperirii riscurilor – obiectivul impunerii
unui nivel minim al capitalului iniţial .................................................... 123
§63. Norme juridice la nivel european ........................................................... 124
§64. Determinarea capitalul iniţial al unei firme de investiţii ........................ 126
Secţiunea a 10-a. Fondul de compensare a investitorilor .................................... 127
Capitolul V. Organismele de plasament colectiv ................................................ 130
Secţiunea 1. Noţiunea şi rolul organismelor de plasament colectiv .................... 130
§1. Definiţie .................................................................................................... 130
§2. Caracterele generale ................................................................................. 130
§3. Rolul ......................................................................................................... 130
§4. Cadrul legislativ european ........................................................................ 131
Secţiunea a 2-a. Societăţile de administrare a investiţiilor .................................. 131
§5. Scopul constituirii ..................................................................................... 131
§6. Societatea de administrare a investiţiilor. Definiţie .................................. 132
§7. Rolul S.A.I. ............................................................................................... 132
§8. Caractere juridice ...................................................................................... 132
§9. Structura S.A.I. ......................................................................................... 133
§10. Supraveghere internă .............................................................................. 133
§11. Obiectul de activitate al societăţii de administrare a investiţiilor ........... 134
§12. Delegarea unor activităţi ......................................................................... 136
§13. Obligaţia generală de garanţie pentru acoperirea riscurilor.
Capitalul iniţial al societăţii de administrare a investiţiilor .................... 136
§14. Autorizarea societăţilor de administrare a investiţiilor ........................... 138
§15. Retragerea autorizaţiei ............................................................................ 139
§16. Regulile prudenţiale pe care trebuie să le respecte S.A.I. ....................... 140
§17. Reguli de conduită .................................................................................. 142
Secţiunea a 3-a. Depozitarul................................................................................ 144
§18. Noţiune ................................................................................................... 144
X Dreptul pieţei de capital
§19. Funcţiile depozitarului ............................................................................ 145
§20. Obligaţiile legale ale depozitarului ......................................................... 145
§21. Contractul dintre societatea de administrare a investiţiilor
şi depozitar ............................................................................................. 146
§22. Efectele contractului de depozitare ......................................................... 146
§23. Delegarea activităţii de depozitare .......................................................... 148
Secţiunea a 4-a. Transparenţa şi publicitatea organismelor de
plasament colectiv ............................................................................................. 149
§24. Prospectul de emisiune ........................................................................... 149
§25. Alte documente ce trebuie publicate ....................................................... 149
Secţiunea a 5-a Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare –
O.P.C.V.M.-uri (O.P.C.-uri deschise) ............................................................... 150
§26. Tipuri de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare .............. 150
§27. Autorizarea ............................................................................................. 151
§28. Reguli privind investiţiile care pot fi realizate de organismele
de plasament colectiv ............................................................................. 151
§29. Regimul juridic aplicabil activităţii O.P.C.V.M. .................................... 154
§30. Emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare ................................. 155
§31. Valoarea de emisiune a titlurilor O.P.C.V.M. ........................................ 156
§32. Fondurile deschise de investiţii .............................................................. 156
§33. Societăţile deschise de investiţii ............................................................. 157
Secţiunea a 6-a. Categorii speciale de O.P.C.V.M.-uri: de tip master
şi de tip feeder ................................................................................................... 158
§34. O.P.C.V.M.-uri de tip feeder .................................................................. 158
§35. O.P.C.V.M.-uri de tip master ................................................................. 159
Secţiunea a 7-a. Alte organisme de plasament colectiv ...................................... 159
§36. Normele de drept aplicabile .................................................................... 159
§37. Tipuri de A.O.P.C. .................................................................................. 159
§38. Obligaţii şi interdicţii legale ................................................................... 161
§39. Fondurile închise de investiţii ................................................................. 161
§40. Societăţile închise de investiţii ............................................................... 163
Capitolul VI. Locul de tranzacţionare. Operatorii de piaţă şi de sistem .......... 164
Secţiunea 1. Locul de tranzacţionare. Aspecte generale ..................................... 164
§1. Noţiunea de „loc de tranzacţionare” ......................................................... 164
§2. Reguli privind locul tranzacţionării instrumentelor financiare ................. 164
§3. Clasificarea pieţelor de instrumente financiare......................................... 165
Secţiunea a 2-a. Pieţele reglementate. Autorizarea pieţelor reglementate .......... 168
§4. Noţiunea de piaţă reglementată ................................................................ 168
§5. Sfera de incidenţă a instituţiei juridice a pieţei reglementate ................... 169
§6. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materia sferei de
incidenţă a instituţiei juridice a pieţei reglementate. Decizia
Curţii Europene de Justiţie din 22 martie 2012 ......................................... 171
§7. Caracterele juridice ale pieţei reglementate .............................................. 172
§8. Sistemul tehnico-informatic prin intermediul căruia se încheie
tranzacţiile pe piaţa reglementată ............................................................. 173
Cuprins XI
§9. Condiţiile de acces la tranzacţionarea pe piaţa reglementată .................... 174
§10. Operatorul de piaţă – administrator al pieţei reglementate ..................... 174
§11. Autorizarea pieţei reglementate .............................................................. 175
§12. Obligaţiile de raportare ale operatorului pieţei reglementate.................. 176
§13. Segmentele Bursei de Valori Bucureşti – principala piaţă
reglementată din România ...................................................................... 177
§14. Piaţa operaţiunilor speciale şi a ofertelor publice ................................... 181
§15. Piaţa drepturilor ...................................................................................... 183
§16. Condiţiile generale de tranzacţionare stabilite de C.N.V.M.
pentru piaţa de capital din România ....................................................... 184
§17. Regimul juridic al dobândirii calităţii de participant la tranzacţionare
pe piaţa reglementată .............................................................................. 186
Secţiunea a 3-a. Sisteme alternative de tranzacţionare. Noţiune, aprobarea
constituirii, reguli de funcţionare ...................................................................... 187
§18. Noţiune ................................................................................................... 187
§19. Scopul creării sistemelor alternative de tranzacţionare .......................... 187
§20. Aprobarea constituirii şi regulile de funcţionare .................................... 188
§21. Condiţiile de funcţionare ale sistemului alternativ de tranzacţionare ........... 188
Secţiunea a 4-a. Tranzacţiile încheiate în afara pieţelor reglementate sau a
sistemelor multifuncţionale de tranzacţionare .................................................. 192
§22. Tranzacţii ce pot fi încheiate în afara pieţelor reglementate şi ale
sistemelor multifuncţionale de tranzacţionare. ....................................... 192
§23. Pieţele de tip O.T.C. ............................................................................... 192
§24. Internalizatorul sistematic ....................................................................... 193
Capitolul VII. Operaţiuni de piaţă ....................................................................... 195
Secţiunea 1. Ofertele publice – aspecte cu caracter general ................................ 195
§1. Sfera de incidenţă a instituţiei juridice a ofertei publice ........................... 195
§2. Noţiune ..................................................................................................... 195
§3. Caractere juridice ale instituţiei juridice a ofertei publice ........................ 196
Secţiunea a 2-a. Condiţiile ofertei publice de valori mobiliare.
Categoriile de oferte publice ............................................................................. 196
§4. Condiţiile de drept comun ........................................................................ 196
§5. Condiţii specifice ...................................................................................... 197
§6. Categoriile de oferte publice ..................................................................... 197
Secţiunea a 3-a. Prospectul şi documentul de ofertă ........................................... 199
§7. Rolul prospectului/documentului de ofertă ............................................... 199
§8. Procedura aprobării prospectului şi obligaţiile ofertantului ...................... 200
§9. Decizia de aprobare a prospectului/documentului de ofertă publică ........ 201
§10. Nulitatea ofertelor publice derulate fără aprobarea prospectului/
documentului de ofertă ........................................................................... 201
§11. Nulitatea tranzacţiilor efectuate în baza unei oferte publice nule şi
restituirea prestaţiilor ............................................................................. 203
§12. Publicitatea ofertelor publice .................................................................. 204
§13. Informarea publicului cu privire la prospectul/documentul de ofertă .......... 205
XII Dreptul pieţei de capital
§14. Irevocabilitatea ofertei. Momentul la care oferta publică
devine obligatorie ................................................................................... 206
§15. Perioada de derulare a ofertei publice ..................................................... 207
§16. Derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de
tranzacţionare al unui operator de piaţă/ de sistem conform
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 3/2007 .......................................................... 207
Secţiunea a 4-a. Incidente care afectează derularea ofertei publice .................... 209
§17. Revocarea deciziei de aprobare a ofertei publice ................................... 209
§18. Suspendarea ofertei publice şi suspendarea publicităţii
ofertei publice ......................................................................................... 210
§19. Revocarea deciziei de aprobare .............................................................. 212
§20. Anularea deciziei de aprobare ................................................................ 213
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor
legale referitoare la oferta publică .................................................................... 214
§21. Cauzele antrenării răspunderii ................................................................ 214
§22. Persoanele responsabile de încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la
prospectul/documentul de ofertă publică ............................................... 215
§23. Răspunderea pentru informaţiile furnizate în rezumatul prospectului ........... 215
§24. Felurile răspunderii ................................................................................. 216
§25. Acţiunea în justiţie .................................................................................. 216
Secţiunea a 6-a. Oferta publică de vânzare ......................................................... 218
§26. Clasificarea ofertelor publice de vânzare ................................................ 218
§27. Elementele definitorii ale ofertelor publice de vânzare .......................... 219
§28. Sfera de aplicare a prevederilor privind ofertele publice de vânzare ...... 220
§29. Aspecte specifice fiecărei categorii de ofertă publică de vânzare.
Oferta publică primară iniţială ............................................................... 221
§30. Oferta publică primară de vânzare propriu-zisă...................................... 224
§31. Oferta publică secundară de vânzare ...................................................... 224
§32. Aspecte specifice privind intermediarul ofertelor publice
de vânzare de valori mobiliare ............................................................... 224
§33. Finalizarea ofertei publice de vânzare .................................................... 225
Secţiunea a 7-a. Activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie ....................... 226
§34. Condiţiile de desfăşurare ale activităţii de solicitare a intenţiei
de investiţie ............................................................................................ 226
Secţiunea a 8-a. Ofertele publice transfrontaliere ............................................... 226
§35. Passportingul – oferta publică/admiterea la tranzacţionare fără
obligaţia aprobării unui prospect ............................................................ 226
§36. Competenţa de aprobare în cazul ofertelor publice de vânzare
transfrontaliere ....................................................................................... 227
§37. Constatarea nerespectării dispoziţiilor legale cu ocazia ofertelor
publice transfrontaliere ........................................................................... 227
Secţiunea a 9-a. Oferta publică de cumpărare ..................................................... 227
§38. Aspecte cu caracter general .................................................................... 227
§39. Noţiunea de ofertă publică. Definiţia ofertei publice de cumpărare ............ 228
§40. Categoriile ofertei publice de cumpărare ................................................ 228
§41. Elementele caracteristice ale ofertei publice de cumpărare .................... 229
Cuprins XIII
§42. Principiile care conturează cadrul juridic al ofertei publice
de cumpărare .......................................................................................... 230
§43. Scopul normelor incidente ofertei publice de cumpărare ....................... 231
§44. Oferta de cumpărare voluntară. Preţul ofertei publice de cumpărare
voluntară ................................................................................................. 232
Secţiunea a 10-a. Oferta publică de preluare obligatorie .................................... 233
§45. Oferta publică de preluare obligatorie – o expresie a principiului
protecţiei investitorilor ........................................................................... 233
§46. Instituţia juridică a controlului ................................................................ 234
§47. Condiţiile în care oferta publică de preluare este obligatorie ................. 235
§48. Obligativitatea ofertelor publice de preluare în cazul controlului
indirect. Structurile piramidale ............................................................... 236
§49. Obligativitatea ofertei publice de preluare în cazul schimbării
indirecte a controlului conform dispoziţiilor Instrucţiunii
C.N.V.M. nr. 3/2009 .............................................................................. 238
§50. Debitorul obligaţiei de a efectua oferta publică ...................................... 239
§51. Sancţiunile nerespectării obligaţiei de a lansa o ofertă publică
de preluare .............................................................................................. 240
§52. Termenul în care trebuie lansată oferta publică obligatorie .................... 242
§53. Preţul ofertei publice obligatorii de preluare. Natura juridică
a preţului ................................................................................................ 242
§54. Modalitatea de determinare a preţului ofertei publice obligatorii
de preluare .............................................................................................. 243
§55. Excepţii de la obligativitatea ofertei publice de preluare ........................ 245
§56. Depăşirea neintenţionată a pragului de control de 33% din totalul
drepturilor de vot .................................................................................... 246
Secţiunea a 11-a. Retragerea acţionarilor dintr-o societate (procedurile
de squeeze out şi de sell out) ............................................................................. 247
§57. Conţinutul dreptului de squeeze out ....................................................... 247
§58. Definiţia şi caracterele contractului încheiat ca urmare a exercitării
dreptului de squeeze out (excludere) ...................................................... 248
§59. Fundamentarea teoretică a introducerii textului legal privind procedura
excluderii acţionarilor minoritari în legislaţia Uniunii Europene ............. 249
§60. Preţul la care se exercită dreptul de excludere (squeeze out) .................. 250
§61. Determinarea preţului în cadrul procedurii de excludere a acţionarilor
minoritari în cazul neaplicării preţului din oferta publică de preluare ... 251
§62. Procedura exercitării dreptului de excludere (squeeze out) .................... 252
§63. Dreptul de squeeze out, ca formă de privare de proprietate din
perspectiva normelor constituţionale şi ale Convenţiei Europene
a Drepturilor Omului care garantează proprietatea ................................ 253
§64. Interesul public ocrotit de normele juridice care conturează dreptul
de squeeze out. ....................................................................................... 255
Secţiunea a 12-a. Exercitarea dreptului de retragere la iniţiativa acţionarilor
minoritari (dreptul de sell out) .......................................................................... 256
§65. Dreptul de sell out ................................................................................... 256
XIV Dreptul pieţei de capital
Secţiunea a 13-a. Activităţile de stabilizare a preţului ........................................ 257
§66. Instituţia juridică a stabilizării. Definiţie ................................................ 257
§67. Scopul activităţilor de stabilizare ............................................................ 258
Capitolul VIII. Emitenţii de instrumente financiare
şi protecţia investitorilor ....................................................................................... 259
Secţiunea 1. Noţiunea de emitent de instrumente financiare .............................. 259
§1. Definiţia legală şi condiţiile dobândirii calităţii de emitent ...................... 259
§2. Categoriile de emitenţi .............................................................................. 259
Secţiunea a 2-a. Obiectivele listării valorilor mobiliare ...................................... 259
§3. Obţinerea finanţării ................................................................................... 259
§4. Obţinerea lichidităţii pentru titlurile emitentului ...................................... 260
§5. Valoarea de piaţă dată de listarea acţiunilor ............................................. 260
§6. Alte avantaje ale listării ............................................................................ 261
Secţiunea a 3-a. Condiţiile şi procedura admiterii la admiterea
la tranzacţionare ................................................................................................ 261
§7. Necesitatea elaborării unui prospect de admitere la tranzacţionare .......... 261
§8. Hotărârea adunării generale extraordinare ................................................ 261
§9. Derularea procedurii de admitere la tranzacţionare prin mijlocirea
unui intermediar autorizat ...................................................................... 262
§10. Înscrisurile ce trebuie depuse în vederea aprobării cererii
de admitere la tranzacţionare .................................................................. 262
§11. Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România
a unor valori mobiliare emise de nerezidenţi ......................................... 263
§12. Refuzul aprobării cererii de admitere la tranzacţionare .......................... 263
§13. Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată a acţiunilor ........................................................................ 264
§14. Problema acordului emitentului privind admiterea la tranzacţionare
pe o piaţă reglementată ........................................................................... 266
§15. Cerinţele Bursei de Valori Bucureşti referitoare la emitenţi privind
admiterea la tranzacţionare a instrumentelor financiare ......................... 266
§16. Situaţii în care respectarea condiţiilor privind capitalizarea şi
perioada de funcţionare anterioară nu împiedică aprobarea
cererii de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ................ 267
§17. Condiţii privind acţiunile admise la tranzacţionare ................................ 268
§18. Gradul de distribuţie al acţiunilor către public ....................................... 270
§19. Indivizibilitatea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor ......................... 271
§20. Condiţii legale privind admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare
pe o piaţă reglementată ........................................................................... 271
§21. Condiţiile impuse de Bursa de Valori Bucureşti pentru admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare ............................................................... 272
§22. Admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor convertibile....................... 273
Secţiunea a 4-a. Obligaţia emitenţilor de a asigura un tratamentul egal al
investitorilor ...................................................................................................... 274
§23. Caracterele juridice ale obligaţiei asigurării unui tratament egal ........... 274
Cuprins XV
§24. Efectele obligaţiei de a asigura un tratament egal pentru toţi
deţinătorii de valori mobiliare de acelaşi tip şi clasă .............................. 275
Secţiunea a 5-a. Respectarea dreptului la informare al investitorilor .................. 275
§25. Temeiul dreptului la informare ............................................................... 275
§26. Rolul autorităţii administrative în respectarea dreptului la informare ............. 276
§27. Principalele informaţii care trebuie comunicate de către emitenţii ale
căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ...... 276
§28. Reguli generale privind raportarea informaţiilor .................................... 277
§29. Informarea acţionarilor cu privire la organizarea adunărilor
generale şi facilitarea exercitării drepturilor de vot ................................ 278
§30. Informaţii cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea
de noi acţiuni, inclusiv operaţiunile de distribuire, subscriere,
renunţare şi conversie ............................................................................. 279
§31. Informări cu privire la evenimente care pot influenţa preţul acţiunilor .... 279
§32. Alte obligaţii de raportare ....................................................................... 280
§33. Informarea cu privire la actele juridice încheiate de persoanele
relevante ................................................................................................. 281
§34. Raportarea informaţiilor cu caracter privilegiat ...................................... 282
§35. Amânarea dezvăluirii informaţiilor cu caracter privilegiat ..................... 283
§36. Condiţiile şi cauzele de amânare a dezvăluirii informaţiilor
cu caracter privilegiat ............................................................................. 283
§37. Efectele amânării dezvăluirii informaţiilor privilegiate .......................... 284
§38. Obligaţii de raportare a tranzacţiilor încheiate în contul persoanelor
care au acces la informaţii privilegiate (persoane iniţiate) ..................... 285
§39. Informaţii considerate a avea caracter privilegiat care trebuie
aduse la cunoştinţa publicului ................................................................ 285
§40. Momentul încetării caracterului privilegiat al informaţiilor ................... 287
§41. Raportarea periodică ............................................................................... 288
§42. Obligaţii generale ale emitenţilor de obligaţiuni admise
la tranzacţionare ..................................................................................... 288
Capitolul IX. Abuzul de piaţă ............................................................................... 290
Secţiunea 1. Cadrul juridic aplicabil abuzului de piaţă şi sfera de aplicare
a regimului juridic al abuzului de piaţă ............................................................. 290
§1. Cadrul legislativ european ........................................................................ 290
§2. Sfera de aplicare ....................................................................................... 290
Secţiunea a 2-a. Analiza instituţiei juridice a informaţiei privilegiate ................ 291
§3. Noţiune ..................................................................................................... 291
§4. O informaţie de natură precisă .................................................................. 292
§5. O informaţie care nu a fost încă cunoscută publicului .............................. 294
§6. Efectul semnificativ al informaţiei asupra preţului ................................... 295
§7. Informaţia trebuie să se refere în mod direct sau indirect la unul
sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente
financiare .................................................................................................. 298
§8. Criteriul investitorului raţional ................................................................. 298
XVI Dreptul pieţei de capital
Secţiunea a 3-a. Informaţia privilegiată din perspectiva persoanelor
răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacţionarea
instrumentelor financiare .................................................................................. 300
§9. Practica ilicită – front running .................................................................. 300
§10. O informaţie de natură precisă referitoare la un ordin
de tranzacţionare .................................................................................... 301
§11. Ordine ale unui client încă neexecutate .................................................. 302
§12. Impactul informaţiei conţinute de ordinul asupra preţului ..................... 302
Secţiunea a 4-a. Interdicţia de a tranzacţiona în temeiul unei informaţii
privilegiate şi de a divulga altei persoane o informaţie privilegiată ................. 303
§13. Interdicţia de a tranzacţiona aplicabilă persoanelor care deţin
informaţii privilegiate ............................................................................. 303
§14. Natura faptei ilicite ................................................................................. 304
§15. Sfera de incidenţă a interdicţiei .............................................................. 304
§16. Efectele încălcării obligaţiei de a nu tranzacţiona în temeiul
informaţiilor privilegiate ........................................................................ 304
§17. Responsabilitatea şi sancţiunile civile ale încălcării obligaţiei
de a nu tranzacţiona în temeiul informaţiilor privilegiate ...................... 305
§18. Obligaţia de confidenţialitate în timpul menţinerii caracterului
privilegiat al informaţiei ......................................................................... 306
§19. Extinderea sferei de aplicare a interdicţiei utilizării abuzive
a informaţiilor privilegiate ..................................................................... 307
Secţiunea a 5-a. Manipularea pieţei de capital – considerente generale ............. 307
§20. Noţiunea de manipulare a pieţei de capital ............................................. 307
Secţiunea a 6-a. Manipularea pieţei de capital prin tranzacţii sau ordine de
tranzacţionare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în
eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare ........ 309
§21. Considerente generale privind manipularea prin ordine sau
tranzacţii care dau semnale false sau induc în eroare ............................. 309
§22. Tranzacţii care dau sau ar putea da semnale false sau care induc
în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor
financiare ................................................................................................ 309
§23. Ordine de tranzacţionare care dau sau ar putea da semnale false
sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul
instrumentelor financiare înşelătoare ..................................................... 313
§24. Semnale ale manipulării pieţei de capital prin inducerea în eroare
sau emiterea de semnale false ................................................................ 315
§25. Practici de manipulare a pieţei de capital prin emiterea de semnale
false sau inducerea în eroare a investitorilor .......................................... 318
Secţiunea a 7-a. Manipularea pieţei de capital prin tranzacţii sau ordine de
tranzacţionare care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane
acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare,
la un nivel anormal ori artificial ........................................................................ 323
§26. Considerente generale ............................................................................. 323
§27. Tranzacţii care menţin preţul unuia sau mai multor instrumente
financiare la un nivel anormal ori artificial ............................................ 323
Cuprins XVII
§28. Ordine de tranzacţionare care menţin preţul unuia sau mai multor
instrumente financiare la un nivel anormal ori artificial ........................ 325
§29. Semnale ale manipulării pieţei de capital prin ordine sau tranzacţii
care menţin preţul unuia sau mai multor instrumente financiare
la un nivel anormal ori artificial ............................................................. 326
§30. Situaţii considerate de către Directiva abuzului de piaţă nr. 2003/6/CE
drept manipulare a pieţei de capital prin menţinerea unui preţ artificial
prin intermediul unor tranzacţii sau ordine de tranzacţionare ..................... 329
§31. Practici de manipulare a pieţei prin menţinerea unui preţ artificial ........... 333
Secţiunea a 8-a. Tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun
procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune ......................................... 336
§32. Consideraţii cu caracter general .............................................................. 336
§33. Elemente definitorii ................................................................................ 336
§34. Situaţia considerată de Directiva abuzului de piaţă şi de legislaţia
română drept manipulare a pieţei de capital prin utilizarea de
procedee fictive – Scalping .................................................................... 339
§35. Semnale ale manipulării pieţei de capital prin utilizarea
de procedee fictive sau a altor forme de înşelăciune în viziunea
legislaţiei şi recomandărilor Uniunii Europene ...................................... 341
§36. Practici manipulative prin utilizarea de procedee fictive ........................ 342
Secţiune a 9-a. Diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv
internet sau prin orice altă modalitate ............................................................... 348
§37. Consideraţii generale .............................................................................. 348
§38. Natura şi caracteristicile informaţiilor vizate de textul art. 244
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 297/2004, respectiv de art. 1 alin. (2)
lit. c) din Directiva abuzului de piaţă nr. 2003/6/CE .............................. 350
§39. Informaţia care se referă la posibile evoluţii viitoare ............................. 353
§40. Regimul juridic aplicabil zvonului ......................................................... 353
§41. Practici de manipulare prin diseminarea de informaţii false................... 354
Secţiunea a 10-a. Practicile de piaţă acceptate .................................................... 355
§42. Practicile de piaţă acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul
uneia sau a mai multor pieţe şi care sunt agreate de C.N.V.M.,
în conformitate cu procedurile europene. ............................................... 355
§43. Scopul acceptării unor practici de piaţă .................................................. 356
§44. Condiţiile exonerării de răspundere ........................................................ 356
Secţiunea a 11-a. Obligaţia de monitorizare a operaţiunilor în vederea
prevenirii abuzului de piaţă ............................................................................... 357
§45. Obligaţia operatorilor de piaţă ................................................................ 357
§46. Obligaţia profesioniştilor pieţei de a notifica tranzacţiile suspecte ........ 357
§47. Temeiul juridic al obligaţiei privind notificarea tranzacţiilor
suspecte .................................................................................................. 357
§48. Enumerarea indiciilor privind manipularea pieţei de capital .................. 358
Secţiunea a 12-a. Rolul şi atribuţiile autorităţii administrative a pieţei
de capital în combaterea şi sancţionarea abuzului de piaţă ............................... 359
§49. Competenţa autorităţii administrative a pieţei de capital ........................ 359
§50. Atribuţiile autorităţii administrative ....................................................... 360
XVIII Dreptul pieţei de capital
Capitolul X. Elemente de drept societar privind emitenţii ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ..................... 361
Secţiunea 1. Adunarea generală a acţionarilor – aspecte cu caracter
general privind adunările generale ale acţionarilor ........................................... 361
§1. Aspecte privind adunările generale .......................................................... 361
§2. Categoriile de adunări generale ................................................................ 362
§3. Competenţa adunărilor generale ............................................................... 363
§4. Limitele competenţei adunării generale .................................................... 365
§5. Competenţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor .......................... 366
§6. Competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor .................. 369
§7. Adunarea constitutivă ............................................................................... 370
Secţiunea a 2-a. Dreptul acţionarilor de a participa la adunările generale .......... 371
§8. Definiţie şi caractere juridice .................................................................... 371
Secţiunea a 3-a. Data de referinţă ........................................................................ 372
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea acţionarilor în adunările generale ...................... 373
§9. Reguli generale ......................................................................................... 373
§10. Procura specială ...................................................................................... 375
Secţiunea a 5-a. Reguli de drept privind convocarea adunărilor generale .......... 376
§11. Competenţa convocării adunării generale ............................................... 376
§12. Convocarea obligatorie a adunării generale ............................................ 377
§13. Modalităţi de convocare a adunării generale .......................................... 378
§14. Termenul de convocare........................................................................... 379
§15. Conţinutul convocatorului ...................................................................... 380
§16. Ordinea de zi ........................................................................................... 380
Secţiunea a 6-a. Drepturile acţionarilor cu ocazia desfăşurării
adunărilor generale ........................................................................................... 381
§17. Dreptul de a adresa întrebări consiliului de administraţie sau
directoratului şi dreptul de a propune proiecte de hotărâri ..................... 381
§18. Accesul acţionarilor ................................................................................ 382
§19. Sancţiunea nerespectării dreptului de a participa la adunarea
generală .................................................................................................. 382
Secţiunea a 7-a. Cvorumul adunărilor generale .................................................. 383
§20. Noţiunea şi nivelul cvorumului minim ................................................... 383
Secţiunea a 8-a. Dreptul de a vota ....................................................................... 384
§21. Noţiune ................................................................................................... 384
§22. Importanţa ............................................................................................... 385
§23. Titularul dreptului de vot ........................................................................ 385
§24. Întinderea mandatului dat în vederea exercitării dreptului
de vot în adunările generale ................................................................... 387
§25. Excepţii de la regula o acţiune = un vot ................................................. 387
§26. Suspendarea dreptului de vot .................................................................. 390
§27. Procedura exercitării dreptului de vot ..................................................... 392
§28. Convenţiile asupra exercitării dreptului de vot ....................................... 393
§29. Majorităţi cerute de dispoziţiile legale pentru a se adopta hotărâri
în adunările generale .............................................................................. 394
Cuprins XIX
Secţiunea a 9-a. Consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere –
organ de conducere şi reprezentare al societăţii comerciale pe acţiuni ............. 396
§30. Rolul administratorilor ........................................................................... 396
Secţiunea a 10-a. Aspecte cu caracter general privind dreptul de control.
Mijloace necontencioase prin care se exercită dreptul de control ..................... 398
§31. Definiţie, caractere juridice şi temei juridic ............................................ 398
§32. Prerogativele acţionarilor cu privire la actele încheiate
de administratori ..................................................................................... 398
Secţiunea a 11-a. Modalităţi de valorificare în justiţie a dreptului
de control al acţionarilor ................................................................................... 399
§33. Dreptul de a ataca în justiţie actele administratorilor ............................. 399
§34. Acţiunea în anulare a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor .......... 400
§35. Termenul de prescripţie al dreptului la ac

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.024 sec