Dreptul muncii. Curs universitar

Dreptul muncii. Curs universitar
Preț: 55,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 432
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Cursul de fata isi propune sa evidentieze modificarile aduse institutiilor reglementate de Codul muncii, dar si analiza stiintifica a acestora in contextul amplelor modificari suferite de intreaga legislatie in domeniu, inclusiv actele normative subsecvente (ordine, instructiuni si norme de aplicare etc.).

Pentru o mai buna si eficienta intelegere, materialul supus cercetarii a fost structurat, in principal, pe scheletul folosit de legiuitor in redactarea Codului muncii, republicat, urmand succesiunea reglementarii institutiilor stabilita de acest act normativ. Astfel, dupa o scurta introducere in materie, partea a doua trateaza pe larg dreptul individual al muncii, cu prezentarea detaliata a contractului individual de munca, in cea de-a treia parte este analizat dreptul colectiv al muncii, cu principalele sale institutii – contractul colectiv de munca si dialogul social –, iar ultima parte a lucrarii a supus analizei raspunderea juridica in dreptul muncii sub toate formele sale – disciplinara, patrimoniala, contraventionala si penala –, Inspectia Muncii si jurisdictia muncii.

Prin datele si informatiile de actualitate pe care le contine, cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru eficient si, in acelasi timp, indispensabil pentru toti cei interesati, necesar deopotriva studentilor facultatilor de drept si de administratie publica, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetareCuprins
PARTEA I. Introducere în dreptul muncii ..................................................................... 1
Capitolul I. Dreptul muncii – ramură a sistemului unitar de drept ............................ 3
Secţiunea 1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii ....................................................... 3
1.1. Noţiunea de muncă şi rolul ei ............................................................................ 3
1.2. Formele în care poate fi prestată munca .......................................................... 3
1.3. Obiectul dreptului muncii ................................................................................... 7
1.3.1. Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă .......................... 7
1.3.2. Caracteristicile raportului juridic de muncă născut
în baza încheierii contractului individual de muncă .................................... 9
1.3.3. Concluzii ..................................................................................................... 9
Secţiunea a 2-a. Izvoarele dreptului muncii ............................................................... 10
2.1. Izvoarele comune ............................................................................................ 10
2.2. Izvoarele specifice .......................................................................................... 10
2.2.1. Izvoarele specifice interne ........................................................................ 10
2.2.2. Izvoare internaţionale ............................................................................... 11
Capitolul al II-lea. Principiile dreptului muncii. Corelaţia dreptului muncii
cu alte ramuri de drept ................................................................................................ 15
Secţiunea 1. Principiile dreptului muncii ..................................................................... 15
Secţiunea a 2-a. Corelarea dreptului muncii cu alte ramuri de drept ......................... 16
2.1. Consideraţii generale ...................................................................................... 16
2.2. Dreptul muncii şi dreptul constituţional ........................................................... 17
2.3. Dreptul muncii, dreptul civil şi dreptul procesual civil ...................................... 17
2.4. Dreptul muncii şi dreptul administrativ ............................................................ 18
2.5. Dreptul muncii şi dreptul comercial ................................................................. 18
2.6. Dreptul muncii, dreptul penal şi dreptul procesual penal ................................ 19
2.7. Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale ..................................................... 19
PARTEA A II-A. Dreptul individual al muncii ............................................................. 21
Capitolul I. Învăţarea pe tot parcursul vieţii............................................................... 23
Secţiunea 1. Consideraţii generale ............................................................................ 23
1.1. Educaţia permanentă ...................................................................................... 23
1.2. Învăţarea în context formal ............................................................................. 23
1.3. Învăţarea în contexte nonformale ................................................................... 23
1.4. Învăţarea în contexte informale ....................................................................... 23
Secţiunea a 2-a. Organisme cu responsabilităţi referitoare
la învăţarea pe tot parcursul vieţii .......................................................... 24
2.1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .................................. 25
2.2. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale .............................................. 25
2.3. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ..................................................... 25
2.4. Autoritatea Naţională pentru Calificări ............................................................ 26
Capitolul al II-lea. Formarea profesională .................................................................. 32
Secţiunea 1. Accepţiunile, definiţia şi conţinutul formării profesionale ....................... 32
Secţiunea a 2-a. Obiectivele principale ale formării profesionale............................... 32
Secţiunea a 3-a. Sistemul de formare profesională ................................................... 33
3.1. Chestiuni preliminare ...................................................................................... 33
X Dreptul muncii
3.2. Formarea profesională iniţială ......................................................................... 33
3.2.1. Formarea profesională iniţială prin sistemul naţional de învăţământ ........ 33
3.2.2. Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar ........................................ 35
3.2.3. Învăţământul superior ............................................................................... 36
3.2.3.1. Ciclul I – Studiile universitare de licenţă ............................................. 38
3.2.3.2. Ciclul II – Studiile universitare de master ........................................... 39
3.2.3.3. Studiile universitare de doctorat ......................................................... 40
3.2.4. Învăţământul postuniversitar ..................................................................... 45
Secţiunea a 4-a. Formarea profesională a adulţilor .................................................... 46
4.1. Chestiuni prealabile ......................................................................................... 46
4.2. Organizarea formării profesionale a adulţilor .................................................. 48
4.3. Autorizarea furnizorilor de formare profesională ............................................. 50
4.4. Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor ................................ 51
4.5. Finanţarea formării profesionale a adulţilor ..................................................... 52
Secţiunea a 5-a. Formarea profesională a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă .............................................................. 52
5.1. Noţiunea de „persoană în căutarea unui loc de muncă” ................................. 52
5.2. Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ............ 53
5.3. Serviciile de formare profesională ................................................................... 54
5.4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care beneficiază
de programe de pregătire profesională .................................................................. 55
Secţiunea a 6-a. Formarea profesională a salariaţilor ................................................ 56
6.1. Modalităţi ......................................................................................................... 56
6.2. Participarea la formarea profesională ............................................................. 56
6.3. Cheltuielile privind formarea profesională ....................................................... 57
6.4. Contracte speciale de formare profesională organizate de angajatori ............ 59
6.5. Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă .................................. 60
6.5.1. Chestiuni introductive. Noţiune ................................................................. 60
6.5.2. Părţile în contractul de ucenicie la locul de muncă ................................... 60
6.5.3. Conţinutul, forma şi durata contractului de ucenicie ................................. 62
6.5.4. Coordonatorul de ucenicie ........................................................................ 62
6.5.5. Organizarea uceniciei la locul de muncă .................................................. 64
6.5.6. Statutul ucenicului ..................................................................................... 64
6.5.7. Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă ................................. 66
6.5.8. Controlul aplicării dispoziţiilor legale privind ucenicia la locul de muncă .. 67
Secţiunea a 7-a. Formarea profesională a funcţionarilor publici ................................ 67
7.1. Noţiune. Principii ............................................................................................. 67
7.2. Modalităţile de realizare a formării profesionale a funcţionarilor publici .......... 68
7.3. Furnizorii de formare profesională ................................................................... 69
7.4. Drepturi şi obligaţii specifice ale beneficiarilor de formare
şi ale furnizorilor de formare ........................................................................... 69
Capitolul al III-lea. Contractul individual de muncă .................................................. 72
Secţiunea 1. Repere istorice ...................................................................................... 72
Secţiunea a 2-a. Elementele contractului individual de muncă .................................. 73
2.1. Prestarea muncii ............................................................................................. 73
2.2. Plata salariului ................................................................................................. 73
2.3. Subordonarea.................................................................................................. 74
2.4. Elementul temporal ......................................................................................... 74
Secţiunea a 3-a. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă ....... 74
3.1. Contractul individual de muncă este un act juridic .......................................... 74
3.2. Contractul individual de muncă este un act juridic bilateral ............................. 75
3.3. Contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic........................ 75
Cuprins XI
3.4. Contractul individual de muncă este un contract oneros şi comutativ ............ 75
3.5. Contractul individual de muncă este un contract consensual ......................... 75
3.6. Contractul individual de muncă este un contract intuitu personae .................. 76
3.7. Contractul individual de muncă este un contract cu executare succesivă ...... 76
3.8. Contractul individual de muncă implică obligaţia de „a face” .......................... 76
3.9. Imposibilitatea condiţiei suspensive şi a celei rezolutorii ................................ 77
3.10. Posibilitatea afectării contractului individual de muncă
de un termen extinctiv sau suspensiv ............................................................ 77
Secţiunea a 4-a. Contractul individual de muncă şi alte contracte ............................. 78
4.1. Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă ..................... 78
4.2. Contractul individual de muncă şi contractul civil de locaţiune a lucrărilor ..... 78
4.3. Contractul individual de muncă şi contractul de voluntariat ............................ 79
4.4. Contractul individual de muncă şi contractul de mediere a angajării
cetăţenilor români în străinătate ............................................................................. 81
4.5. Contractul individual de muncă şi contractul de solidaritate ........................... 82
Capitolul al IV-lea. Încheierea contractului individual de muncă ............................ 83
Secţiunea 1. Generalităţi cu privire la încheierea contractului individual de muncă .. 83
Secţiunea a 2-a. Condiţii generale obligatorii privind încheierea
şi validitatea contractului individual de muncă ...................................... 83
2.1. Capacitatea juridică a părţilor ......................................................................... 83
2.1.1. Capacitatea juridică a persoanei ce urmează a fi încadrată în muncă ..... 83
2.1.2. Incompatibilităţi privind încheierea contractului individual de muncă ....... 85
2.1.3. Capacitatea juridică a străinilor ................................................................. 87
2.1.4. Capacitatea juridică a angajatorului.......................................................... 87
2.2. Consimţământul părţilor .................................................................................. 90
2.3. Obiectul şi cauza contractului individual de muncă ........................................ 93
2.4. Conţinutul contractului individual de muncă .................................................... 95
2.4.1. Partea legală ............................................................................................. 95
2.4.2. Partea convenţională ................................................................................ 95
2.4.3. Clauze importante ale contractului individual de muncă ........................... 96
2.4.3.1. Felul muncii ........................................................................................ 96
2.4.3.2. Locul muncii ....................................................................................... 96
2.4.3.3. Clauze specifice ................................................................................. 97
2.5. Condiţii speciale obligatorii privind încheierea şi validitatea
contractului individual de muncă .................................................................. 100
2.5.1. Examenul medical .................................................................................. 100
2.5.2. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale
ale celui care solicită angajarea. Concursul şi termenul de
încercare (sau de probă) ........................................................................ 102
2.5.3. Repartizarea în muncă şi avizul prealabil ............................................... 104
2.5.4. Condiţii de studii şi vechime în muncă .................................................... 106
2.5.5. Cumulul de funcţii ................................................................................... 108
2.5.5.1. Cumulul pensiei cu salariul .............................................................. 109
2.5.5.2. Cumulul salariului cu o parte din indemnizaţia de şomaj ................. 110
2.5.5.3. Excepţii de la posibilitatea cumulului de funcţii ................................ 111
2.5.5.4. Incompatibilităţi privind notarii publici ............................................... 111
2.5.5.5. Incompatibilităţi privind avocaţii ....................................................... 112
2.5.5.6. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici ....................................... 112
2.5.5.7. Incompatibilităţi privind executorii judecătoreşti ............................... 113
2.5.6. Informarea persoanei care solicită angajarea ......................................... 113
XII Dreptul muncii
2.6. Durata contractului individual de muncă ....................................................... 115
2.6.1. Încheierea contractului individual de muncă
pe perioadă nedeterminată ..................................................................... 115
2.6.2. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată ....................... 116
2.6.3. Munca prin agent de muncă temporară .................................................. 117
2.6.4. Contractul de ucenicie la locul de muncă ............................................... 119
2.6.5. Contractul individual de muncă cu timp parţial ....................................... 120
2.6.6. Contractul individual de muncă la domiciliu ............................................ 121
2.7. Forma şi înregistrarea contractului individual de muncă ............................... 122
2.7.1. Forma scrisă este forma impusă de lege ................................................ 122
2.7.2. Formalitatea dublului exemplar ............................................................... 123
2.7.3. Înregistrarea contractului individual de muncă ........................................ 123
Capitolul al V-lea. Executarea contractului individual de muncă .......................... 128
Secţiunea 1. Puterea obligatorie a contractului individual de muncă ....................... 128
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile angajatorului .............................................. 129
2.1. Drepturile angajatorilor reglementate prin dispoziţiile Codului muncii ........... 129
2.1.1. Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii ................................. 129
2.1.2. Să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat,
în condiţiile legii ....................................................................................... 129
2.1.3. Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat,
sub rezerva legalităţii lor ......................................................................... 129
2.1.4. Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire
a sarcinilor de serviciu ............................................................................ 130
2.1.5. Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice
sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului
colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern ............................... 130
2.1.6. Să stabilească obiectivele de performanţă individuală,
precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora ............................... 130
2.2. Obligaţiile angajatorului ................................................................................. 130
2.2.1. Obligaţia de informare a salariaţilor asupra condiţiilor de muncă
şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă ..... 131
2.2.2. Obligaţia de a asigura permanent condiţiile tehnice şi
organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă
şi condiţiile corespunzătoare de muncă .................................................. 133
2.2.3. Obligaţia de a acorda salariaţilor toate drepturile ce decurg
din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul
individual de muncă ................................................................................ 133
2.2.4. Obligaţia comunicării periodice a situaţiei economice
şi financiare a unităţii .............................................................................. 133
2.2.5. Obligaţia de a consulta sindicatul sau, după caz,
reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile
să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora ........................ 134
2.2.6. Obligaţia de a plăti toate contribuţiile şi impozitele aflate
în sarcina sa, precum şi de a reţine şi vira impozitele şi
contribuţiile datorate de salariaţi, în condiţiile legii .................................. 135
2.2.7. Obligaţii privind registrul general de evidenţă a salariaţilor ..................... 135
2.2.8. Obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care
atestă calitatea de salariat a solicitantului............................................... 136
2.2.9. Obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter
personal ale salariaţilor ........................................................................... 136
2.2.10. Obligaţiile privind protecţia salariaţilor pe perioadele
cu temperaturi extreme ........................................................................... 136
Cuprins XIII
2.2.11. Obligaţii ale angajatorului privind prevenirea tuturor formelor
de discriminare şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi .................. 138
2.2.12. Acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou şi
a tichetelor de creşă ............................................................................... 140
Secţiunea a 3-a. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor ................................................. 144
3.1. Drepturi ale salariaţilor .................................................................................. 144
3.2. Obligaţiile salariaţilor ..................................................................................... 146
Capitolul al VI-lea. Modificarea contractului individual de muncă ........................ 148
Secţiunea 1. Noţiune. Elementele şi condiţiile modificării ........................................ 148
Secţiunea a 2-a. Criterii de clasificare a modificării
contractului individual de muncă .......................................................... 149
Secţiunea a 3-a. Delegarea ..................................................................................... 150
3.1. Definiţie. Natură juridică ................................................................................ 150
3.2. Caracteristicile delegării ................................................................................ 150
3.3. Efectele delegării .......................................................................................... 152
3.4. Nulităţile delegării .......................................................................................... 155
3.5. Încetarea delegării ........................................................................................ 155
Secţiunea a 4-a. Detaşarea ..................................................................................... 156
4.1. Noţiune. Definiţie. Natură juridică ................................................................. 156
4.2. Caracterele detaşării ..................................................................................... 157
4.3. Efectele detaşării .......................................................................................... 158
4.4. Nulitatea detaşării ......................................................................................... 160
4.5. Încetarea detaşării ........................................................................................ 161
4.6. Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale ............... 162
Secţiunea a 5-a. Trecerea temporară în altă muncă ................................................ 162
5.1. Noţiune. Natură juridică ................................................................................ 162
5.2. Efecte ale trecerii temporare în altă muncă .................................................. 164
Secţiunea a 6-a. Transferul ...................................................................................... 165
Secţiunea a 7-a. Alte cazuri de modificare a contractului individual de muncă........ 167
Capitolul al VII-lea. Suspendarea contractului individual de muncă .................... 168
Secţiunea 1. Chestiuni preliminare........................................................................... 168
1.1. Noţiune. Reglementare juridică ..................................................................... 168
1.2. Trăsături caracteristice .................................................................................. 169
1.3. Cazuri de suspendare ................................................................................... 170
Secţiunea a 2-a. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă ........... 170
2.1. Concediul de maternitate .............................................................................. 170
2.2. Concediul pentru incapacitate temporară de muncă .................................... 172
2.3. Carantina ...................................................................................................... 173
2.4. Serviciul militar de concentrare sau de mobilizare ........................................ 173
2.5. Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive,
legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului,
dacă legea nu prevede altfel ........................................................................ 174
2.6. Îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicate ....................... 174
2.7. Forţa majoră .................................................................................................. 175
2.8. De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele,
autorizaţiile ori atestările necesare exercitării profesiei ............................... 175
2.9. Arestarea preventivă a salariatului ................................................................ 175
2.10. Alte cazuri de suspendare de drept a contractului individual de muncă,
reglementate expres prin unele acte normative ........................................... 176
XIV Dreptul muncii
Secţiunea a 3-a. Suspendarea contractului individual de muncă
din iniţiativa părţilor .............................................................................. 177
3.1. Suspendarea din iniţiativa salariatului ........................................................... 177
3.1.1. Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau,
în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ......... 177
3.1.2. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani ................................... 181
3.1.3. Concediul paternal .................................................................................. 181
3.1.4. Concediul pentru formare profesională ................................................... 182
3.1.5. Exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor
profesionale constituite la nivel central sau local,
pe toată durata mandatului ..................................................................... 182
3.1.6. Participarea la grevă ............................................................................... 183
3.1.7. Absenţele nemotivate ............................................................................. 183
3.2. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului ........................................ 184
3.2.1. Suspendarea dispusă pe durata cercetării disciplinare prealabile .......... 184
3.2.2. Suspendarea contractului individual de muncă în cazul
în care salariatul este învinuit sau inculpat pentru fapte
penale incompatibile cu funcţia deţinută ................................................. 185
3.2.3. Suspendarea contractului individual de muncă în cazul
întreruperii sau reducerii temporare a activităţii ...................................... 187
3.2.4. Detaşarea ............................................................................................... 189
3.2.5. Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor,
autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor ....... 189
3.2.6. Perioada în care nu s-a prestat munca din culpa angajatorului .............. 190
3.3. Suspendarea prin acordul părţilor ................................................................. 190
3.3.1. Concediul fără plată pentru studii ........................................................... 190
3.3.2. Concediul fără plată pentru interese personale ...................................... 191
3.3.3. Activitatea în cadrul serviciului public judeţean sau local
SALVAMONT şi activitatea de salvare din mediul
subteran speologic (salvaspeo) .............................................................. 191
Secţiunea a 4-a. Procedura suspendării .................................................................. 192
Secţiunea a 5-a. Efectele suspendării ...................................................................... 192
Capitolul al VIII-lea. Încetarea contractului individual de muncă .......................... 195
Secţiunea 1. Chestiuni prealabile ............................................................................. 195
1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă ................................... 195
1.2. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă ............................... 195
Secţiunea a 2-a. Încetarea de drept a contractului individual de muncă .................. 196
2.1. Decesul salariatului sau angajatorului persoană fizică,
precum şi dizolvarea angajatorului persoană juridică ..................................... 197
2.2. Declararea judecătorească a morţii sau a punerii
sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică .................... 197
2.3. Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi
a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau comunicarea
deciziei de pensionare .................................................................................... 198
2.4. Nulitatea contractului individual de muncă .................................................... 199
2.5. Admiterea cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat
a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate ............ 199
2.6. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate ................. 200
2.7. Retragerea de către autorităţile sau organismele competente a
avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei .... 200
Cuprins XV
2.8. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii,
ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară .................................. 201
2.9. Expirarea termenului contractului individual de muncă
încheiat pe durată determinată ....................................................................... 202
2.10. Retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor
legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani ......................... 202
Secţiunea a 3-a. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor ... 203
Secţiunea a 4-a. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului.
Concedierea ......................................................................................... 204
4.1. Definiţie. Situaţii ............................................................................................ 204
4.2. Concedierea pentru motive ce ţin de persoana salariatului .......................... 204
4.2.1. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă ................... 204
4.2.2. Desfacerea contractului individual de muncă în cazul arestării
preventive a salariatului mai mult de 30 de zile ...................................... 207
4.2.3. Desfacerea contractului individual de muncă în cazul inaptitudinii
fizice şi/sau psihice ................................................................................. 208
4.2.4. Desfacerea contractului individual de muncă pentru
necorespundere profesională ................................................................. 210
4.3. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului .................. 212
Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea şi consultarea salariaţilor ....... 213
5.1. Noţiune .......................................................................................................... 213
5.2. Informarea şi consultarea salariaţilor ............................................................ 214
Secţiunea a 6-a. Reguli privind concedierea ............................................................ 217
6.1. Interdicţii privind concedierea ....................................................................... 217
6.2. Dreptul la preaviz .......................................................................................... 218
6.3. Decizia de concediere ................................................................................... 219
6.4. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale .......................................... 220
Secţiunea a 7-a. Demisia ......................................................................................... 222
7.1. Prezentare generală. Noţiune. Natură juridică .............................................. 222
7.2. Efectele demisiei ........................................................................................... 225
Capitolul al IX-lea. Timpul de muncă şi timpul de odihnă ...................................... 227
Secţiunea 1. Timpul de muncă ................................................................................. 227
1.1. Definiţie, clasificare, organizare .................................................................... 227
1.2. Forme ale timpului de muncă ........................................................................ 228
1.2.1. Ziua de muncă de 8 ore .......................................................................... 228
1.2.2. Ziua de muncă sub 8 ore ........................................................................ 228
1.2.3. Munca cu program de lucru integral ....................................................... 228
1.2.4. Programele individualizate de muncă ..................................................... 229
1.2.5. Munca suplimentară ............................................................................... 230
1.2.6. Munca de noapte .................................................................................... 230
1.2.7. Munca în tură continuă, turnus şi alte forme specifice ............................ 231
1.2.8. Munca în schimburi ................................................................................. 232
Secţiunea a 2-a. Timpul de odihnă........................................................................... 232
2.1. Noţiune .......................................................................................................... 232
2.2. Repausuri periodice şi forme ale acestora .................................................... 232
2.3. Sărbătorile legale .......................................................................................... 233
2.4. Concediile ..................................................................................................... 234
2.4.1. Concediul de odihnă anual ..................................................................... 234
2.4.2. Concediul de odihnă suplimentar ........................................................... 234
2.4.3. Efectuarea concediului de odihnă........................................................... 235
2.4.4. Indemnizaţia de concediu ....................................................................... 235
2.4.5. Întreruperea concediului de odihnă ........................................................ 236
XVI Dreptul muncii
2.4.6. Zile libere plătite ...................................................................................... 236
2.4.7. Concedii fără plată .................................................................................. 236
Capitolul al X-lea. Salarizarea ................................................................................... 237
Secţiunea 1. Consideraţii generale ........................................................................... 237
1.1. Noţiunea de salariu ....................................................................................... 237
1.2. Elementele salariului ..................................................................................... 237
1.2.1. Salariul de bază ...................................................................................... 238
1.2.2. Indemnizaţiile .......................................................................................... 238
1.2.3. Sporurile şi alte adaosuri ........................................................................ 238
1.3. Categorii de salarii......................................................................................... 239
1.3.1. Salariul nominal şi salariul real ............................................................... 239
1.3.2. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată ............................. 239
Secţiunea a 2-a. Sistemul de salarizare ................................................................... 240
2.1. Noţiunea sistemului de salarizare ................................................................. 240
2.2. Principiile sistemului de salarizare ................................................................ 240
2.2.1. Principiul negocierii salariilor ................................................................... 240
2.2.2. Principiul prestabilirii salariilor prin acte normative pentru
personalul din unităţile bugetare, instituţiile şi autorităţile
publice, precum şi din regiile autonome cu specific deosebit ................. 240
2.2.3. Principiul egalităţii de tratament – la muncă egală salariu egal .............. 241
2.2.4. Principiul diferenţierii salariilor în raport cu nivelul studiilor,
funcţia îndeplinită, cantitatea şi calitatea muncii ..................................... 241
2.2.5. Principiul indexării şi compensării salariilor ............................................. 242
2.2.6. Principiul confidenţialităţii ........................................................................ 242
2.3. Plata salariului. Condiţii ................................................................................. 242
Secţiunea a 3-a. Protecţia drepturilor salariale ......................................................... 244
3.1. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale................................... 244
3.2. Protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii
sau al unor părţi ale acesteia ............................................................................... 246
Capitolul al XI-lea. Sănătatea şi securitatea în muncă ............................................ 247
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Noţiune. Principii .............................................. 247
1.1. Noţiune .......................................................................................................... 247
1.2. Principiile generale privind securitatea şi sănătatea în muncă...................... 248
Secţiunea a 2-a. Organizarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor ............................... 249
2.1. Obligaţiile angajatorilor .................................................................................. 249
2.2. Obligaţiile salariaţilor ..................................................................................... 251
Secţiunea a 3-a. Organe şi organizaţii cu atribuţii în domeniul securităţii
şi sănătăţii muncii ................................................................................. 252
3.1. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ............................................. 252
3.2. Ministerul Sănătăţii Publice ........................................................................... 253
3.3. Sindicatele ..................................................................................................... 253
Secţiunea a 4-a. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă ............................... 253
Secţiunea a 5-a. Activităţi specifice ale angajatorului privind sănătatea
şi securitatea muncii ............................................................................. 257
5.1. Instructajul pentru protecţia muncii ................................................................ 257
5.2. Echipamentul de protecţie şi echipamentul de lucru ..................................... 257
5.3. Materiale igienico-sanitare ............................................................................ 257
5.4. Alimentaţia de protecţie ................................................................................. 257
Secţiunea a 6-a. Accidentele de muncă şi bolile profesionale ................................. 258
6.1. Accidentele de muncă ................................................................................... 258
6.1.1. Declararea accidentelor de muncă ......................................................... 259
Cuprins XVII
6.1.2. Cercetarea accidentelor de muncă ......................................................... 259
6.1.3. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă .................................... 260
6.2. Bolile profesionale ......................................................................................... 260
6.3. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale .................................................... 260
Secţiunea a 7-a. Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor
legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă ....................... 261
PARTEA A III-A. Dreptul colectiv al muncii ............................................................. 263
Capitolul I. Organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor ............................ 265
Secţiunea 1. Generalităţi. Definiţie ........................................................................... 265
Secţiunea a 2-a. Trăsăturile caracteristice ale sindicatelor ...................................... 266
Secţiunea a 3-a. Libertatea sindicală ....................................................................... 266
3.1. Noţiunea libertăţii sindicale ........................................................................... 266
3.2. Izvoarele libertăţii sindicale ........................................................................... 267
3.3. Libertatea sindicală individuală ..................................................................... 268
3.3.1. Categorii de persoane care se pot sindicaliza ........................................ 268
3.3.2. Persoane care nu se pot sindicaliza ....................................................... 268
3.4. Libertatea sindicală colectivă ........................................................................ 268
3.4.1. Raporturile organizaţiilor sindicale cu organizaţiile patronale ................. 269
3.4.2. Raporturile sindicatelor cu autorităţile publice
sunt guvernate de principiul independenţei sindicatelor ......................... 269
3.5. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale ..................................................... 270
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al sindicatelor........................................................ 271
4.1. Constituirea sindicatelor ................................................................................ 271
4.2. Conducerea organizaţiei sindicale ................................................................ 271
4.3. Dobândirea personalităţii juridice .................................................................. 272
4.4. Consecinţe ale personalităţii juridice ............................................................. 273
4.5. Activităţi sindicale .......................................................................................... 273
4.6. Democraţia şi disciplina sindicală ................................................................. 274
4.7. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale ................................................. 275
4.8. Dizolvarea şi reorganizarea sindicatelor ....................................................... 277
4.9. Acţiunea sindicală ......................................................................................... 277
Secţiunea a 5-a. Reprezentanţii salariaţilor ............................................................. 279
Capitolul al II-lea. Organizaţiile patronale – patronatul .......................................... 281
Secţiunea 1. Patronatul – partener social ................................................................ 281
1.1. Noţiunea de patron ....................................................................................... 281
1.2. Dreptul la asociere al patronilor. Temeiul legal al funcţionării acestora ........ 282
Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al organizaţiilor patronale ..................................... 282
2.1. Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor ................................. 282
2.2. Statutul organizaţiilor patronale .................................................................... 282
2.3. Eligibilitatea organelor de conducere ............................................................ 283
2.4. Personalitatea juridică ................................................................................... 283
2.5. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale ............................................. 285
2.6. Patrimoniul şi finanţarea activităţii ................................................................. 285
2.7. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale .................................................. 286
2.8. Dizolvarea organizaţiilor patronale ................................................................ 287
Capitolul al III-lea. Dialogul social ............................................................................ 288
Secţiunea 1. Parteneriatul social şi tripartismul........................................................ 288
1.1. Parteneriatul social. Noţiune ......................................................................... 288
1.2. Tripartismul – instrument al dialogului social ................................................ 288
XVIII Dreptul muncii
Secţiunea a 2-a. Consiliul Economic şi Social .......................................................... 290
2.1. Generalităţi. Noţiunea şi scopul Consiliului Economic şi Social .................... 290
2.2. Atribuţiile Consiliului Economic şi Social ....................................................... 290
2.3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social .......................... 291
2.3.1. Plenul Consiliului Economic şi Social ..................................................... 291
2.3.2. Biroul executiv ......................................................................................... 293
2.3.3. Preşedintele şi vicepreşedinţii ................................................................. 293
2.3.4. Comisiile de specialitate ......................................................................... 293
2.4. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social
la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial ............................ 294
Secţiunea a 3-a. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social ............................ 296
Capitolul al IV-lea. Contractele colective de muncă ............................................... 297
Secţiunea 1. Noţiuni introductive privind contractele colective de muncă ................ 297
1.1. Definiţii ale contractelor colective de muncă ................................................. 297
1.2. Natura juridică ............................................................................................... 298
1.3. Caracterele contractului colectiv de muncă ................................................... 298
1.4. Importanţa contractului colectiv de muncă .................................................... 299
1.5. Categorii de contracte colective de muncă şi conţinutul acestora ................. 299
Secţiunea a 2-a. Conţinutul contractelor colective de muncă ................................... 300
Secţiunea a 3-a. Negocierea şi încheierea contractelor
(acordurilor) colective de muncă .......................................................... 301
3.1. Noţiunea de negociere colectivă ................................................................... 301
3.2. Funcţiile negocierii colective.......................................................................... 301
Secţiunea a 4-a. Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea
şi încheierea contractelor colective de muncă ..................................... 302
4.1. Angajatorul şi reprezentarea acestuia la negocierea colectivă ..................... 302
4.2. Angajaţii şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă ......................... 303
Secţiunea a 5-a. Procedura negocierii ..................................................................... 303
Secţiunea a 6-a. Negocierea şi încheierea acordurilor colective .............................. 306
Secţiunea a 7-a. Durata şi forma contractului colectiv de muncă ............................. 308
7.1. Durata contractului colectiv de muncă .......................................................... 308
7.2. Forma contractului colectiv de muncă ........................................................... 308
Secţiunea a 8-a. Înregistrarea şi publicitatea contractului colectiv de muncă .......... 309
8.1. Înregistrarea contractului colectiv de muncă ................................................. 309
8.2. Publicitatea contractului colectiv de muncă................................................... 310
Secţiunea a 9-a. Efectele contractului colectiv de muncă ........................................ 311
9.1. Contractul colectiv de muncă – izvor de drept .............................................. 311
9.2. Salariaţii care beneficiază de efectele contractului colectiv de muncă.......... 311
9.3. Influenţa contractului colectiv de muncă asupra contractului
individual de muncă ..................................................................................... 311
9.4. Obligativitatea executării contractului colectiv de muncă .............................. 312
Secţiunea a 10-a. Modificarea contractului colectiv de muncă ................................. 312
10.1. Noţiuni. Cazuri ............................................................................................. 312
10.1.1. Noţiune .................................................................................................. 312
10.1.2. Cazurile de modificare a contractului colectiv de muncă ...................... 313
10.2. Procedura modificării contractului colectiv de muncă ................................. 313
Secţiunea a 11-a. Suspendarea contractului colectiv de muncă .............................. 314
11.1. Noţiunea suspendării contractului colectiv de muncă ................................. 314
11.2. Cazurile şi procedura suspendării contractului colectiv de muncă .............. 314
Secţiunea a 12-a. Încetarea contractelor colective de muncă .................................. 315
12.1. Consideraţii introductive .............................................................................. 315
12.2. Cazurile de încetare a contractului colectiv de muncă ................................ 315
Cuprins XIX
Capitolul al V-lea. Conflictele colective de muncă.................................................. 316
Secţiunea 1. Conflictele de muncă. Noţiune ............................................................ 316
1.1. Definiţia conflictelor de muncă ...................................................................... 316
1.2. Clasificarea conflictelor de muncă ................................................................ 316
1.3. Trăsăturile conflictelor de muncă .................................................................. 317
Secţiunea a 2-a. Conflictele colective de muncă...................................................... 317
2.1. Definiţie ......................................................................................................... 317
2.2. Trăsăturile conflictelor colective de muncă ................................................... 318
2.3. Nivelurile la care pot avea loc conflictele colective de muncă ...................... 318
2.4. Reprezentarea angajaţilor în conflictele colective de muncă ........................ 319
2.5. Situaţiile în care se pot declanşa conflicte colective de muncă .................... 319
2.6. Declanşarea conflictelor colective de muncă ................................................ 320
2.7. Concilierea conflictelor colective de muncă .................................................. 320
2.8. Medierea conflictelor colective de muncă ..................................................... 322
2.9. Arbitrajul conflictelor colective de muncă ...................................................... 322
Secţiunea a 3-a. Greva ............................................................................................ 322
3.1. Noţiunea de grevă ......................................................................................... 322
3.2. Limitele dreptului la grevă ............................................................................. 324
3.3. Clasificarea grevelor ..................................................................................... 326
3.4. Greva de avertisment .................................................................................... 327
3.5. Greva de solidaritate ..................................................................................... 327
3.6. Greva propriu-zisă. Declararea grevei .......................................................... 328
3.7. Interdicţii şi restricţii în declararea grevei ...................................................... 328
3.8. Suspendarea începerii sau continuării grevei ............................................... 329
3.9. Desfăşurarea grevei ...................................................................................... 329
3.10. Încetarea grevei .......................................................................................... 331
3.11. Răspunderea juridică pentru nerespectarea normelor legale privind greva ..... 333
PARTEA A IV-A. Răspunderea juridică .................................................................... 335
Capitolul I. Răspunderea disciplinară ...................................................................... 337
Secţiunea 1. Disciplina muncii – condiţie indispensabilă oricărui proces de muncă ...... 337
1.1. Noţiunea de disciplină a muncii .................................................................... 337
1.2. Izvoarele disciplinei muncii ........................................................................... 338
1.3. Căile de înfăptuire a disciplinei muncii .......................................................... 338
Secţiunea a 2-a. Regulamentul intern – bază a răspunderii juridice
în raporturile de muncă ........................................................................ 338
Secţiunea a 3-a. Răspunderea disciplinară ............................................................. 339
3.1. Noţiune .......................................................................................................... 339
3.2. Elementele esenţiale ..................................................................................... 340
3.3. Trăsăturile caracteristice ............................................................................... 340
3.4. Abaterea disciplinară .................................................................................... 340
3.4.1. Elementele constitutive ale abaterii disciplinare ..................................... 340
3.4.2. Cauze exoneratoare ............................................................................... 341
3.5. Cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme ale răspunderii juridice ........ 341
3.5.1. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială .............. 342
3.5.2. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală ....................... 342
3.5.3. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea contravenţională ....... 342
3.5.4. Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea civilă delictuală.......... 342
Secţiunea a 4-a. Sancţiunile disciplinare ................................................................. 342
4.1. Noţiune .......................................................................................................... 342
4.2. Clasificarea sancţiunilor disciplinare ............................................................. 343
4.3. Sancţiuni generale ........................................................................................ 343
XX Dreptul muncii
4.4. Sancţiuni disciplinare specifice ...................................................................... 344
4.4.1. Sancţiuni specifice aplicabile magistraţilor .............................................. 344
4.4.2. Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului didactic .......................... 344
4.4.3. Sancţiuni disciplinare aplicabile funcţionarilor publici ............................. 345
4.5. Radierea sancţiunilor disciplinare.................................................................. 345
Secţiunea a 5-a. Procedura aplicării şi executarea sancţiunilor ............................... 346
5.1. Consideraţii generale .................................................................................... 346
5.2. Cercetarea abaterii disciplinare ..................................................................... 346
5.3. Organele competente să aplice sancţiunile disciplinare şi termenele
de stabilire a sancţiunilor ................................................................................ 347
5.4. Decizia (ordinul) de sancţionare .................................................................... 348
5.5. Executarea sancţiunilor disciplinare .............................................................. 349
5.6. Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare ........................................... 349
Capitolul al II-lea. Răspunderea patrimonială .......................................................... 350
Secţiunea 1. Răspunderea patrimonială a salariaţilor .............................................. 350
1.1. Cadrul legal. Definiţie .................................................................................... 350
1.2. Trăsăturile răspunderii patrimoniale .............................................................. 350
1.3. Cazuri de neangajare a răspunderii patrimoniale a salariaţilor ..................... 353
1.3.1. Pagube provocate de salariaţi în situaţia de forţă majoră ....................... 353
1.3.2. Starea de necesitate ............................................................................... 353
1.3.3. Ordinul de serviciu .................................................................................. 353
1.3.4. Acordul angajatorului .............................................................................. 353
1.3.5. Pagube provocate de alte cauze neprevăzute
şi care nu puteau fi înlăturate.................................................................. 353
1.3.6. Pagubele ce se încadrează în riscul normal al serviciului ...................... 354
Secţiunea a 2-a. Obligaţia de restituire .................................................................... 354
Secţiunea a 3-a. Formele răspunderii patrimoniale a salariaţilor ............................. 355
3.1. Răspunderea unipersonală ........................................................................... 355
3.2. Răspunderea conjunctă ................................................................................ 356
3.3. Răspunderea subsidiară ............................................................................... 356
3.4. Răspunderea solidară ................................................................................... 357
Secţiunea a 4-a. Răspunderea patrimonială a angajatorului .................................... 358
4.1. Cadrul juridic de reglementare ...................................................................... 358
4.2. Cazuri în care angajatorul răspunde patrimonial ........................................... 358
4.3. Acţiunea în regres a angajatorului................................................................. 359
Capitolul al III-lea. Răspunderea contravenţională ................................................. 360
Secţiunea 1. Generalităţi. Definiţia răspunderii contravenţionale ............................. 360
Secţiunea a 2-a. Contravenţiile prevăzute de Codul muncii ..................................... 360
Secţiunea a 3-a. Contravenţii referitoare la fapte săvârşite în legătură cu raporturile
juridice de muncă reglementate prin acte normative speciale ............. 364
Capitolul al IV-lea. Răspunderea penală .................................................................. 366
Secţiunea 1. Unele particularităţi ale răspunderii penale în dreptul muncii .............. 366
Secţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute de Codul muncii, republicat ....................... 367
Secţiunea a 3-a. Infracţiuni de dreptul penal al muncii reglementate
de alte acte normative .......................................................................... 369
Capitolul al V-lea. Inspecţia Muncii .......................................................................... 371
Secţiunea 1. Natura juridică a Inspecţiei Muncii ....................................................... 371
Secţiunea a 2-a. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii ............................... 371
Secţiunea a 3-a. Obiectivele principale ale Inspecţiei Muncii ................................... 372
Cuprins XXI
Secţiunea a 4-a. Atribuţiile Inspecţiei Muncii ............................................................ 372
4.1. Atribuţii generale ........................................................................................... 373
4.2. Atribuţii specifice ........................................................................................... 373
4.2.1. Atribuţii specifice în domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă ....... 373
4.2.2. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă ........... 374
4.2.3. Servicii la dispoziţia celor interesaţi ........................................................ 375
Secţiunea a 5-a. Inspectorii de muncă ..................................................................... 376
5.1. Obligaţiile inspectorilor de muncă ................................................................. 376
5.2. Drepturile inspectorilor de muncă ................................................................. 377
Capitolul al VI-lea. Jurisdicţia muncii....................................................................... 380
Secţiunea 1. Chestiuni prealabile. Noţiunea de jurisdicţie a muncii ......................... 380
Secţiunea a 2-a. Conflictele de muncă – obiect al jurisdicţiei .................................. 381
Secţiunea a 3-a. Părţile conflictelor de muncă ......................................................... 382
3.1. Salariaţii ........................................................................................................ 382
3.2. Angajatorii .............

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.048 sec