Dreptul mediului. Notiuni

Dreptul mediului. Notiuni
Preț: 31,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 224
Categoria: Mediului

DESCRIERE

Data aparitiei: 10 Octombrie 2011


Problemele de mediu, de utilizare raţională a resurselor sunt probleme delicate atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere educaţional, al atitudinii omului faţă de lumea care îl înconjoară. Omul este obligat practic să evolueze spiritual, să depăşească orizontul îngust al profitului cu orice preţ, spre a-şi apleca atenţia asupra nevoilor tuturor celorlalţi de a trăi într-un mediu de calitatea căruia suntem răspunzători fiecare din noi.


Cum natura trebuie protejată, iar resursele nu sunt inepuizabile, este evident faptul că pentru protecţia mediului trebuie să fie cunoscute şi aplicate principiile care stau la baza unei dezvoltări durabile, armonioase, a societăţii, în strânsă interdependenţă cu păstrarea armoniei naturii şi cu grija de a păstra pentru generaţiile viitoare resursele naturale pe care le utilizează generaţia actuală.

Termenul de „sustainable development” a fost consacrat în anul 1987, la un an de la catastrofa de la Cernobâl, fiind definit în aşa-numitul Raport Brundtland, al WCED, cu titlul „Viitorul nostru comun”, în care se arată că „dezvoltarea durabilă este aceea care urmăreşte nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor”.
Cuprins
Cuvântul autorului ............................................................................... XI
Lista de abrevieri ............................................................................... XIII
Capitolul I. Notiunea de mediu si resurse naturale ..............................1
1.1. Consideratii generale......................................................................1
1.2. Poluarea si efectele ei .....................................................................4
1.3. Ocrotirea mediului înconjurator .....................................................6
1.4. Strategii de dezvoltare nationala si protectie a mediului ................8
1.5. Conferintele Mondiale în domeniul protectiei mediului
si importanta lor ................................................................................9
Capitolul II. Dreptul mediului..............................................................13
2.1. Obiectul dreptului mediului..........................................................13
2.2. Raporturile juridice de drept al mediului......................................14
2.3. Definitia dreptului mediului .........................................................15
2.4. Rolul dreptului mediului în sistemul de drept ..............................16
2.5. Functiile dreptului mediului .........................................................17
2.6. Modalitati de implementare a principiilor dreptului
mediului si a obiectivelor strategice................................................18
Capitolul III. Izvoarele dreptului mediului .........................................20
3.1. Consideratii generale....................................................................20
3.2. Legea ............................................................................................20
3.3. Constitutia ....................................................................................21
3.4. Codul ............................................................................................21
3.5. Legea propriu-zisa........................................................................22
3.6. Tratatele internationale.................................................................22
3.7. Cutuma .........................................................................................23
3.8. Jurisprudenta ................................................................................23
3.9. Doctrina........................................................................................24
Dreptul VI mediului. Notiuni
Capitolul IV. Principiile dreptului mediului .......................................25
4.1. Principii generale..........................................................................25
4.2. Principiile interne ale dreptului mediului .....................................31
4.3. Principiile externe ale dreptului mediului ....................................34
Capitolul V. Poluarea si protectia atmosferei pe plan intern
si international ...................................................................................37
5.1. Consideratii generale....................................................................37
5.2. Efectele principale ale poluarii atmosferei ...................................38
5.3. Protectia juridica a atmosferei în dreptul intern ...........................38
5.4. Protectia atmosferei pe plan international ....................................41
5.5. Protectia spatiului extraatmosferic ...............................................44
Capitolul VI. Protectia juridica a apei pe plan intern
si international ...................................................................................46
6.1. Consideratii generale....................................................................46
6.2. Clasificarea apelor........................................................................46
6.3. Poluarea apei ................................................................................48
6.4. Gospodarirea si folosinta apelor...................................................49
6.5. Protectia apei în dreptul intern .....................................................50
6.6. Protectia cursurilor de apa internationale .....................................51
6.7. Poluarea cursurilor de apa internationale .....................................52
6.8. Raspunderea contraventionala si penala privind regimul
de protectie a apelor ........................................................................56
Capitolul VII. Protectia marilor si oceanelor......................................58
7.1. Particularitatile poluarii marilor si oceanelor ...............................58
7.2. Protectia juridica a marilor si oceanelor.......................................59
7.3. Reglementari de protectie cu caracter intern ................................59
7.4. Reglementari cu caracter international .........................................61
7.4.1. Conventii internationale cu caracter global...........................61
7.4.2. Reglementari internationale cu caracter regional ..................64
Capitolul VIII. Protectia solului si subsolului .....................................69
8.1. Consideratii generale....................................................................69
8.2. Poluarea solului ............................................................................69
8.3. Protectia subsolului ......................................................................72
Cuprins VII
Capitolul IX. Protectia vegetatiei forestiere si a pasunilor ................74
9.1. Consideratii generale....................................................................74
9.2. Regimul juridic al padurilor din fond forestier.............................75
9.3. Protectia juridica a fondului forestier ...........................................78
9.4. Combaterea poluarii .....................................................................79
9.5. Produsele padurii si folosinta lor..................................................80
9.6. Protectia pasunilor si a fânetelor naturale.....................................81
9.7. Protectia plantelor cultivate..........................................................82
Capitolul X. Protectia faunei terestre si acvatice................................84
10.1. Consideratii generale..................................................................84
10.2. Statutul juridic al animalului ......................................................84
10.3. Protectia animalelor domestice...................................................86
10.4. Protectia faunei salbatice............................................................87
10.4.1. Protectia faunei salbatice în dreptul intern..........................88
10.4.2. Administrarea si gestionarea fondului cinegetic .................89
10.4.3. Raspunderea civila pentru pagubele provocate de vânat.....90
10.4.4. Obligatiile detinatorilor de terenuri.....................................92
10.4.5. Protectia vânatului...............................................................93
10.4.6. Regimul de exercitare a vânatoarei .....................................93
10.4.7. Permisul de vânatoare .........................................................94
10.4.8. Autorizatiile de vânatoare ...................................................94
10.4.9. Raspunderi si sanctiuni .......................................................95
10.5. Protectia faunei pe plan international .........................................96
10.5.1. Reglementari internationale globale....................................96
10.5.2. Reglementarile internationale privind protectia unor
specii sau grupe de specii de animale determinate
amenintate cu disparitia ............................................................100
Capitolul XI. Protectia ariilor protejate si a monumentelor
naturii ...............................................................................................103
11.1. Consideratii generale................................................................103
11.2. Regimul juridic al ariilor protejate si monumentelor
naturii în România.........................................................................104
11.3. Regimul juridic al ariilor protejate ...........................................106
11.4. Regimul juridic al Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” ..........114
11.4.1. Regimul de administrare ...................................................116
11.4.2. Zonele de protectie ale Rezervatiei ...................................116
Dreptul VIII mediului. Notiuni
11.4.3. Conditii de valorificare a resurselor naturale si de practicare
a diverselor activitati în Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” ...117
11.5. Protectia naturii pe plan international.......................................118
Capitolul XII. Protectia asezarilor umane.........................................121
12.1. Populatia si mediul înconjurator. Notiuni generale ..................121
12.2. Calitatea vietii si factorii care o influenteaza ...........................122
12.3. Asigurarea starii de sanatate a populatiei .................................122
12.4. Populatia si mediul înconjurator în reglementarile
internationale.................................................................................123
12.5. Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos.
Consacrarea juridica. Corelatii cu celelalte drepturi
fundamentale ale omului ...............................................................124
Capitolul XIII. Regimul juridic intern al deseurilor si
al substantelor toxice.......................................................................128
13.1. Consideratii generale................................................................128
13.2. Reglementarea depozitarii deseurilor .......................................129
13.3. Regimul juridic al deseurilor refolosibile.................................136
13.4. Regimul de import al substantelor si deseurilor de orice
natura în România .........................................................................137
13.5. Regimul juridic al stupefiantelor ..............................................138
13.6. Transportul peste frontiere a substantelor si marfurilor
periculoase ....................................................................................139
13.7. Regimul juridic ala materiilor explozive ..................................140
Capitolul XIV. Poluarea radioactiva .................................................142
14.1. Particularitati ale poluarii radioactive.......................................142
14.2. Surse de poluarea radioactiva...................................................142
14.3. Principiile si conditiile utilizarii energiei nucleare
în România ....................................................................................143
14.4. Supravegherea starii de sanatate a populatiei si
a personalului expus la radiatii......................................................144
14.5. Organele de control al activitatilor nucleare.............................145
14.6. Folosirea în scopuri pasnice a energiei nucleare pe plan
international ..................................................................................146
14.7. Controlul international al armelor nucleare..............................149
14.8. Controlul international al celorlalte arme de distrugere în masa .....151
14.8.1. Armele biologice...............................................................151
Cuprins IX
14.8.2. Armele chimice .................................................................151
14.8.3. Arme incendiare................................................................152
Capitolul XV. Protectia asezarilor umane.........................................153
15.1. Consideratii generale................................................................153
15.2. Conceptul de asezare omeneasca..............................................153
15.3. Obiectivele protectiei mediului în asezarile omenesti ..............154
15.4. Protectia mediului în asezarile omenesti ..................................156
15.5. Rolul activitatii de gospodarire comunala în protectia
mediului în asezarile omenesti ......................................................157
15.6. Protectia mediului în documentatiile de urbanism
si amenajarea teritoriului...............................................................158
15.7. Regimul juridic al calitatii în constructii ..................................159
15.8. Poluarea fonica.........................................................................159
Capitolul XVI. Raspunderea juridica în dreptul mediului ..............161
16.1. Conditiile si formele raspunderii juridice.................................161
16.1.1. Consideratii generale.........................................................161
16.1.2. Raspunderea civila ............................................................162
16.1.3. Raspunderea civila delictuala subiectiva si obiectiva
în dreptul mediului....................................................................166
16.1.4. Raspunderea civila delictuala reglementata de
art. 1000 alin. (3) C. civil..........................................................167
16.1.5. Raspunderea reglementata de Codul Aerian si
Legea nr. 111/1996 ...................................................................168
16.1.6. Raspunderea contraventionala în dreptul mediului ...........169
16.1.7. Raspunderea penala în dreptul mediului ...........................170
16.2. Particularitatile elementelor constitutive ale raspunderii
materiale a statelor ........................................................................171
16.3. Raspunderea subiectiva pe plan international ..........................173
16.5. Raspunderea pentru pagube aduse patrimoniului comun
al umanitatii...................................................................................174
16.6. Raspunderea pentru crime si delicte internationale ..................175
Capitolul XVII. Procedura de reglementare a activitatilor
economice si sociale cu impact asupra mediului...........................176
17.1. Procedura de autorizare ............................................................176
17.2. Studiul de impact, acordul si autorizatia de mediu...................179
Dreptul X mediului. Notiuni
Capitolul XVIII. Prevenirea si controlul integrat al poluarii ..........179
18.1. Consideratii generale................................................................179
18.2. Raspunderile si obligatiile autoritatilor competente
pentru protectia mediului ..............................................................179
18.3. Documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu...179
18.4. Conditii de autorizare integrata si conformarea cu conditiile
prevazute de autorizatia integrata de mediu..................................179
18.5. Conditii de prevenire a poluarii transfrontaliere.......................179
18.6. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu ...............................179
18.6.1. Modificari în exploatarea instalatiei..................................179
18.6.2. Schimbul de informatii......................................................179
18.7. Sanctiuni...................................................................................179
18.8. Institutii care au drept de control în dreptul mediului ..............179
18.9. Termeni si notiuni de mediu.....................................................179
Bibliografie ...........................................................................................179
Acte normative incidente ....................................................................207

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.019 sec