Dreptul la mostenire in Noul Cod civil

Dreptul la mostenire in Noul Cod civil
Preț: 64,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 496
Categoria: Familiei

DESCRIERE

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, intrată în vigoare la data de 1 octombrie 2011, conferă dreptului de a moşteni o nouă configuraţie.

Cunoaşterea şi înţelegerea sensului noii reglementări în această materie vor contribui substanţial la creşterea calităţii actului de justiţie. Alături de cei care înfăptuiesc justiţia, sunt interesaţi de cunoaşterea dispoziţiilor noului Cod civil în materia dreptului de a moşteni, de asemenea, partenerii justiţiei, teoreticienii dreptului, notarii publici, funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, studenţii specializărilor Drept şi Administraţie publică.
În egală măsură, prezintă utilitate practică şi cunoaşterea dispoziţiilor Codului civil de la 1864, întrucât acestea sunt aplicabile, în virtutea principiului tempus regit actum, moştenirilor deschise anterior datei de 1 octombrie 2011.
În scopul de a veni în ajutorul celor interesaţi, în lucrarea de faţă sunt analizate comparativ instituţiile dreptului succesoral, prin raportare la ambele acte normative menţionate şi sunt relevate de o manieră foarte clară noutăţile aduse de Legea nr. 287/2009, prin inserarea unor „inventare ale noutăţilor”.
Cuprins
Abrevieri .............................................................................................XIX
Prefaţă .................................................................................................XXI
Titlul I. Consideraţii generale asupra materiei moştenirii ..................1
Capitolul I. Raportul de drept succesoral ..............................................1
§1. Noţiunea raportului de drept succesoral .................................1
§2. Izvoarele raportului de drept succesoral .................................2
§3. Premisele raportului de drept succesoral ................................6
§4. Caracterele juridice ale raportului de drept succesoral...........6
§5. Elementele raportului de drept succesoral ..............................8
5.1. Subiectele raportului de drept succesoral .......................... 8
5.2. Conţinutul raportului de drept succesoral ......................... 9
5.3. Obiectul raportului de drept succesoral .......................... 11
Capitolul II. Noţiunea şi felurile moştenirii ........................................13
§1. Precizări terminologice ........................................................13
§2. Noţiunea de moştenire ..........................................................15
§3. Reglementarea legală a moştenirii .......................................15
§4. Felurile moştenirii ................................................................16
4.1. Moştenirea legală ............................................................ 16
4.2. Moştenirea testamentară ................................................ 18
4.3. Coexistenţa moştenirii legale cu moştenirea
testamentară ....................................................................... 18
4.4. Coexistenţa calităţii de moştenitor legal
cu cea de legatar ................................................................ 19
§5. Inventarul noutăţilor .............................................................20
Capitolul III. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii .............21
§1. Transmiterea moştenirii este o transmisiune mortis causa ...21
§2. Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală .......22
§3. Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară ............24
§4. Transmiterea moştenirii este o transmisiune indivizibilă .....26
VI Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
Capitolul IV. Deschiderea moştenirii ..................................................28
§1. Consideraţii generale asupra deschiderii moştenirii .............28
§2. Data deschiderii moştenirii ...................................................29
2.1. Stabilirea datei deschiderii moştenirii ............................. 29
2.2. Importanţa juridică a datei deschiderii moştenirii ........... 32
§3. Locul deschiderii moştenirii .................................................33
3.1. Stabilirea locului deschiderii moştenirii ......................... 33
3.2. Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii ....... 36
§4. Inventarul noutăţilor .............................................................38
Capitolul V. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ................39
§1. Consideraţii asupra condiţiilor generale ale dreptului
de a moşteni ...........................................................................39
§2. Capacitatea de a moşteni ......................................................39
2.1. Consideraţii generale asupra capacităţii de a moşteni ..... 39
2.2. Persoanele care au capacitatea de a moşteni ................... 41
2.3. Persoanele care nu au capacitatea de a moşteni .............. 45
2.4. Inventarul noutăţilor ........................................................ 46
§3. Nedemnitatea succesorală ....................................................47
3.1. Noţiunea şi reglementarea legală a nedemnităţii
succe so rale ......................................................................... 47
3.2. Natura şi caracterele juridice ale nedemnităţii
succesorale ......................................................................... 47
3.3. Cazurile de nedemnitate succesorală .............................. 49
3.4. Regimul juridic al nedemnităţii ....................................... 52
3.4.1. Regimul juridic al nedemnităţii de drept ................. 52
3.4.2. Regimul juridic al nedemnităţii judiciare ................ 53
3.5. Efectele nedemnităţii succesorale ................................... 54
3.5.1. Efectele nedemnităţii succesorale faţă de nedemn... 54
3.5.2. Efectele nedemnităţii succesorale faţă de terţi ......... 56
3.5.3. Înlăturarea nedemnităţii ........................................... 56
3.6. Inventarul noutăţilor ........................................................ 57
§4. Vocaţia la moştenire .............................................................58
4.1. Consideraţii generale asupra vocaţiei la moştenire ......... 58
4.2. Vocaţia succesorală legală ............................................... 58
4.3. Vocaţia succesorală conferită prin testament .................. 61
4.4. Vocaţia la moştenire şi capacitatea de folosinţă .............. 61
4.5. Inventarul noutăţilor ........................................................ 62
Cuprins VII
Titlul II. Devoluţiunea succesorală legală ...........................................63
Capitolul I. Principiile generale ale devoluţiunii legale
a moştenirii .....................................................................................63
§1. Consideraţii generale asupra devoluţiunii legale
a moş tenirii.............................................................................63
§2. Principiul chemării rudelor la moştenire în ordinea
claselor de moştenitori ...........................................................64
§3. Principiul proximităţii gradului de rudenie în cadrul
aceleiaşi clase de moştenitori .................................................67
§4. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi
de acelaşi grad ........................................................................67
§5. Reprezentarea succesorală ....................................................68
5.1. Noţiunea şi reglementarea legală a reprezentării
succe sorale ......................................................................... 68
5.2. Domeniul de aplicare a reprezentării succesorale ........... 69
5.3. Condiţiile reprezentării succesorale ................................ 69
5.4. Modul cum operează reprezentarea succesorală ............. 72
5.5. Efectele reprezentării succesorale ................................... 74
5.6. Reprezentarea succesorală şi retransmiterea dreptului
de opţiune succesorală ....................................................... 76
§6. Inventarul noutăţilor .............................................................78
Capitolul II. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al
defunctului ......................................................................................79
§1. Consideraţii generale asupra drepturilor succesorale
ale soţului supravieţuitor ........................................................79
1.1. Reglementarea legală a drepturilor succesorale ale
soţului supravieţuitor ......................................................... 79
1.2. Condiţiile cerute de lege soţului supravieţuitor
pentru a putea moşteni ....................................................... 80
1.3. Corelaţia dintre dreptul la moştenire al soţului
supravieţuitor şi regimul matrimonial ales ........................ 83
1.4. Enumerarea drepturilor succesorale ale soţului
supra vie ţuitor ..................................................................... 85
§2. Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor în concurs
cu oricare dintre clasele de moştenitori sau,
în lipsa acestora, dreptul de moştenire exclusiv .....................85
§3. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor .........................88
§4. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor .........91
VIII Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
§5. Procedura de calcul al drepturilor succesorale ale soţului
supravieţuitor .........................................................................93
§6. Inventarul noutăţilor .............................................................95
Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului .............97
§1. Clasa I de moştenitori legali .................................................97
1.1. Noţiune ........................................................................... 97
1.2. Împărţirea moştenirii ..................................................... 101
1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire
al des cen denţilor .............................................................. 103
§2. Clasa a II-a de moştenitori legali ........................................104
2.1. Ascendenţii privilegiaţi ................................................ 105
2.1.1. Noţiune .................................................................. 105
2.1.2. Împărţirea moştenirii ............................................. 106
2.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire
al ascendenţilor privilegiaţi ........................................ 109
2.2. Colateralii privilegiaţi .................................................. 110
2.2.1. Noţiune .................................................................. 110
2.2.2. Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi şi
între aceştia şi ascendenţii privilegiaţi ......................... 112
2.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire
al colateralilor privilegiaţi ........................................... 116
§3. Clasa a III-a de moştenitori legali ...................................... 116
3.1. Noţiune .......................................................................... 116
3.2. Împărţirea moştenirii ..................................................... 117
3.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire
al ascendenţilor ordinari .................................................. 117
§4. Clasa a IV-a de moştenitori legali ...................................... 118
4.1. Noţiune .......................................................................... 118
4.2. Împărţirea moştenirii ..................................................... 119
4.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire
al colateralilor ordinari .................................................... 119
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................120
Capitolul IV. Moştenirea vacantă ...................................................... 121
§1. Noţiunea de moştenire vacantă şi reglementarea juri dică
a acesteia ..............................................................................121
§2. Beneficiarii drepturilor succesorale asupra moştenirii
vacante .................................................................................124
Cuprins IX
§3. Natura juridică a drepturilor succesorale asupra
moşte nirilor vacante şi interesul determinării acesteia ........126
§4. Particularităţile drepturilor succesorale ale comunei,
oraşului sau municipiului asupra moştenirilor vacante ........128
§5. Situaţii atipice privind moştenirea vacantă ........................134
§6. Inventarul noutăţilor ...........................................................137
Titlul III. Devoluţiunea testamentară a moştenirii .......................... 138
Capitolul I. Testamentul .................................................................... 138
Secţiunea 1. Consideraţii generale asupra testamentului ..............138
§1. Noţiunea testamentului şi reglementarea legală
a acestuia ..............................................................................138
§2. Caracterele juridice ale testamentului ................................139
§3. Cuprinsul testamentului ......................................................141
§4. Proba testamentului ............................................................142
§5. Interpretarea testamentului .................................................143
§6. Condiţiile esenţiale de validitate ale testamentului ............144
6.1. Capacitatea de a dispune şi de a primi prin testament .. 145
6.1.1. Capacitatea de a dispune prin testament ................ 145
6.1.2. Capacitatea de a primi prin testament .................... 146
6.1.3. Simulaţia în materia incapacităţilor speciale
de a primi ..................................................................... 148
6.2. Consimţământul ............................................................ 149
6.3. Obiectul ......................................................................... 152
6.4. Cauza (scopul) .............................................................. 152
6.5. Forma ............................................................................ 153
6.5.1. Consideraţii generale asupra formei
testamentului ............................................................... 153
6.5.2. Condiţiile generale de formă ................................. 154
6.5.3. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de formă ....... 156
6.5.4. Limitări ale efectelor nulităţii absolute
în cazul nerespectării condiţiilor de formă
ale testamentului şi derogări de la dreptul comun ....... 156
§7. Inventarul noutăţilor ...........................................................158
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ........................................159
§1. Consideraţii generale asupra formelor testamentului .........159
§2. Testamentele ordinare .........................................................160
2.1. Testamentul olograf ....................................................... 160
X Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
2.1.1. Noţiunea testamentului olograf şi reglementarea
legală a acestuia ........................................................... 160
2.1.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului
olograf ......................................................................... 160
2.1.3. Condiţiile speciale de formă ale testamentului
olograf ......................................................................... 161
2.1.4. Deschiderea testamentului olograf......................... 164
2.1.5. Forţa probantă a testamentului olograf .................. 165
2.2. Testamentul autentic...................................................... 166
2.2.1. Noţiunea testamentului autentic şi reglementarea
legală a acestuia ........................................................... 166
2.2.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului
autentic ........................................................................ 167
2.2.3. Autentificarea testamentului .................................. 168
2.2.4. Înregistrarea testamentului autentic ....................... 170
2.2.5. Forţa probantă a testamentului autentic ................. 171
§3. Testamentele privilegiate ....................................................172
3.1. Noţiunea testamentelor privilegiate şi reglementarea
legală a acestora ............................................................... 172
3.2. Testamentul făcut în timp de epidemii, catastrofe,
războaie sau alte asemenea împrejurări excepţionale ...... 172
3.3. Testamentul făcut la bordul unei nave sau aeronave ..... 172
3.4. Testamentul militarilor .................................................. 173
3.5. Testamentul făcut de o persoană internată într-o instituţie
sanitară ............................................................................. 173
3.6. Reguli comune testamentelor privilegiate ..................... 173
§4. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate .......................175
§5. Conversiunea formei testamentare .....................................176
§6. Inventarul noutăţilor ...........................................................177
Capitolul II. Principalele dispoziţii testamentare .............................. 179
Secţiunea 1. Legatul .....................................................................179
§1. Noţiunea legatului şi caracterele juridice ale acestuia ........179
§2. Condiţiile legatului .............................................................180
§3. Clasificarea legatelor ..........................................................182
3.1. Clasificarea legatelor după obiectul lor ........................ 182
3.1.1. Legatul universal ................................................... 182
3.1.2. Legatul cu titlu universal ....................................... 185
3.1.3. Legatul cu titlu particular ....................................... 187
Cuprins XI
3.2. Clasificarea legatelor după modalităţile
care le afectează ............................................................... 195
3.2.1. Legatul pur şi simplu ............................................. 195
3.2.2. Legatul cu termen .................................................. 196
3.2.3. Legatul sub condiţie .............................................. 196
3.2.4. Legatul cu sarcină (sub modo) ............................... 197
3.3. Inventarul noutăţilor ...................................................... 199
§4. Ineficacitatea legatelor .......................................................200
4.1. Consideraţii generale asupra ineficacităţii legatelor ..... 200
4.2. Revocarea legatelor ....................................................... 200
4.2.1. Revocarea voluntară a legatelor ............................. 200
4.2.1.1. Revocarea voluntară a testamentului .............. 201
4.2.1.2. Revocarea voluntară a legatelor ..................... 208
4.2.1.3. Retractarea revocării voluntare
a testamentului ........................................................ 212
4.2.2. Revocarea judecătorească a legatelor .................... 214
4.2.3. Inventarul noutăţilor .............................................. 217
4.3. Caducitatea legatelor ..................................................... 218
4.3.1. Noţiunea caducităţii ............................................... 218
4.3.2. Cauzele caducităţii ................................................. 219
4.3.3. Regimul legatului-sarcină ...................................... 223
4.4. Consecinţele ineficacităţii legatelor .............................. 224
4.5. Inventarul noutăţilor ...................................................... 226
Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea ....................................................227
§1. Noţiunea dezmoştenirii ......................................................227
§2. Felurile dezmoştenirii .........................................................228
§3. Efectele dezmoştenirii ........................................................231
§4. Nulitatea dezmoştenirii ......................................................235
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................235
Secţiunea a 3-a. Execuţia testamentară .........................................236
§1. Noţiunea execuţiei testamentare .........................................236
§2. Natura juridică a execuţiei testamentare ............................239
§3. Atribuţiile executorului testamentar ...................................241
3.1. Consideraţii generale asupra atribuţiilor executorului
testa mentar ....................................................................... 241
3.2. Atribuţiile executorului testamentar .............................. 243
3.3. Transmiterea execuţiei testamentare ............................. 245
§4. Încetarea execuţiei testamentare .........................................245
XII Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
4.1. Cazurile de încetare a execuţiei testamentare ............... 245
4.2. Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea
executorului tes tamentar .................................................. 247
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................248
Capitolul III. Limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii ...... 250
§1. Consideraţii generale asupra limitelor dreptului
de a dis pune asupra moştenirii .............................................250
§2. Oprirea actelor juridice asupra moştenirii nedeschise ........250
2.1. Noţiunea şi reglementarea legală a actelor juridice
asupra moştenirii nedeschise ........................................... 250
2.2. Condiţiile actelor juridice asupra moştenirii
nedeschise ........................................................................ 251
2.3. Sancţiunea aplicabilă actelor juridice asupra moştenirii
nedes chise ........................................................................ 253
§3. Oprirea substituţiilor fideicomisare graduale şi veşnice ....254
3.1. Noţiunea substituţiei fideicomisare şi reglementarea
legală a acesteia ............................................................... 254
3.2. Condiţiile substituţiei fideicomisare ............................. 256
3.3. Efectele substituţiei fideicomisare
(sau cazurile în care aceasta este permisă) ....................... 257
3.4. Ineficacitatea substituţiei fideicomisare ........................ 259
3.5. Revizuirea sarcinii administrării bunului/ bunurilor ..... 260
3.6. Liberalităţile reziduale .................................................. 261
3.7. Inventarul noutăţilor ...................................................... 263
§4. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală ......264
4.1. Noţiunea rezervei succesorale şi reglementarea
legală a acesteia ............................................................... 264
4.2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale ................ 265
4.2.1. Rezerva succesorală reprezintă o parte
a moştenirii (pars hereditatis) ..................................... 265
4.2.2. Rezerva succesorală este indisponibilă .................. 268
4.3. Întinderea rezervei succesorale ..................................... 269
4.3.1. Consideraţii generale asupra întinderii rezervei
succesorale................................................................... 269
4.3.2. Rezerva soţului supravieţuitor al defunctului ........ 270
4.3.2.1. Imputarea rezervei soţului supravieţuitor
asupra moştenirii ..................................................... 271
Cuprins XIII
4.3.2.2. Cotitatea disponibilă specială a soţului
supravieţuitor ......................................................... 273
4.3.3. Rezerva descendenţilor defunctului ....................... 278
4.3.4. Rezerva ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului .. 280
4.4. Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii
disponibile ....................................................................... 281
4.4.1. Determinarea activului brut al moştenirii .............. 282
4.4.2. Stabilirea activului net al moştenirii ...................... 284
4.4.3. Reunirea fictivă a valorii donaţiilor făcute
de către defunct ........................................................... 286
4.4.3.1. Gratuităţi care nu sunt supuse reunirii ............ 287
4.4.3.2. Evaluarea bunurilor donate ............................. 289
4.4.4. Consideraţii finale asupra calculului rezervei
succesorale şi al cotităţii disponibile ........................... 290
4.5. Reducţiunea liberalităţilor excesive .............................. 291
4.5.1. Noţiunea reducţiunii liberalităţilor excesive şi
reglementarea legală a acesteia ................................... 291
4.5.2. Persoanele care pot invoca reducţiunea
liberalităţilor excesive ................................................. 292
4.5.3. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive ............ 294
4.5.4. Căile procedurale de exercitare a dreptului
la reducţiune ................................................................ 296
4.5.5. Efectele reducţiunii liberalităţilor excesive ........... 299
4.5.6. Reducţiunea unor liberalităţi speciale ................... 303
4.6. Inventarul noutăţilor ...................................................... 306
§5. Raportul donaţiilor .............................................................309
5.1. Noţiunea raportului donaţiilor şi reglementarea
legală a acestuia ............................................................... 309
5.2. Domeniul de aplicare a raportului ................................. 310
5.3. Delimitarea raportului donaţiilor de instituţiile
juridice ase mănătoare ...................................................... 311
5.4. Condiţiile raportului donaţiilor ..................................... 312
5.5. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor .................. 316
5.6. Donaţiile care sunt supuse raportului ............................ 317
5.7. Donaţiile care nu sunt supuse raportului ....................... 318
5.8. Efectele scutirii de raport .............................................. 320
5.9. Modalităţile de realizare a raportului donaţiilor............ 320
5.10. Căile procedurale de realizare a raportului ................. 323
XIV Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
5.11. Evaluarea bunului în cazul raportului prin
echivalent ......................................................................... 325
5.12. Inventarul noutăţilor ................................................... 327
§6. Raportul datoriilor ..............................................................328
6.1. Noţiunea raportului datoriilor şi reglementarea
legală a acestuia ............................................................... 328
6.2. Condiţiile şi efectele raportului datoriilor ..................... 329
6.2.1. Condiţiile raportului datoriilor ............................... 329
6.2.2. Efectele raportului datoriilor .................................. 330
6.3. Natura juridică a raportului datoriilor ........................... 331
6.4. Inventarul noutăţilor ...................................................... 332
§7. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei succesorale
cu cotitatea disponibilă ........................................................332
Titlul IV. Transmisiunea moştenirii ................................................... 336
Capitolul I. Dreptul de opţiune succesorală ...................................... 336
Secţiunea 1. Consideraţii generale asupra dreptului de
opţiune succesorală ..................................................................336
§1. Noţiunea de opţiune succesorală şi reglementarea
legală a acesteia ....................................................................336
§2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală .......................340
§3. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală ......342
§4. Condiţiile de validitate ale actului de opţiune
succesorală ...........................................................................346
4.1. Capacitatea cerută pentru exercitarea dreptului
de opţiune suc cesorală ..................................................... 346
4.2. Consimţământul neviciat............................................... 347
4.3. Obiectul actului de opţiune succesorală ........................ 347
4.4. Cauza actului de opţiune succesorală ............................ 347
4.5. Forma actului de opţiune succesorală ........................... 348
4.6. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de validitate
ale actului de opţiune succesorală .................................... 348
§5. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală ......................349
5.1. Termenul de opţiune succesorală .................................. 349
5.2. Natura juridică a termenului de opţiune succesorală .... 350
5.3. Domeniul de aplicare a termenului de opţiune
succesorală ....................................................................... 350
Cuprins XV
5.4. Începutul prescripţiei dreptului de opţiune
succesorală ....................................................................... 351
5.5. Suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie
a dreptului de opţiune succesorală ................................... 352
5.6. Reducerea termenului de opţiune .................................. 356
5.7. Prorogarea termenului de opţiune succesorală .............. 356
5.8. Efectele prescripţiei dreptului de opţiune
succesorală ....................................................................... 357
§6. Inventarul noutăţilor ...........................................................358
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii .........................................359
§1. Noţiunea şi reglementarea legală a acceptării moştenirii ...359
§2. Felurile acceptării ...............................................................360
2.1. Acceptarea voluntară ..................................................... 360
2.1.1. Acceptarea voluntară expresă ................................ 360
2.1.2. Acceptarea voluntară tacită .................................... 362
2.2. Acceptarea forţată ......................................................... 367
2.2.1. Noţiunea acceptării forţate şi reglementarea
legală a acesteia ........................................................... 367
2.2.2. Condiţiile acceptării forţate ................................... 368
2.3. Efectele acceptării moştenirii ........................................ 372
2.3.1. Efectele generale ale acceptării moştenirii ............ 372
2.3.2. Efectele speciale ale acceptării moştenirii ............. 375
2.4. Întocmirea inventarului şi luarea măsurilor speciale
de conservare a bunurilor succesorale ............................. 375
2.4.1. Întocmirea inventarului bunurilor succesorale ...... 375
2.4.2. Măsurile speciale de conservare a bunurilor
succesorale................................................................... 378
§3. Inventarul noutăţilor ...........................................................379
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire .....................................380
§1. Noţiunea renunţării la moştenire şi reglementarea
legală a acesteia ....................................................................380
§2. Condiţiile de validitate a renunţării la moştenire ...............380
2.1. Condiţii speciale de fond .............................................. 380
2.2. Condiţii de formă .......................................................... 383
2.3. Nulitatea declaraţiei de renunţare la moştenire ............. 384
§3. Efectele renunţării la moştenire ..........................................385
§4. Revocarea renunţării la moştenire ......................................386
XVI Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
4.1. Noţiunea, reglementarea legală şi condiţiile revocării
renunţării la moştenire ..................................................... 386
4.2. Efectele revocării renunţării la moştenire ..................... 388
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................389
Capitolul II. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii ........... 390
§1. Obiectul transmisiunii ........................................................390
1.1. Activul moştenirii .......................................................... 390
1.2. Pasivul moştenirii .......................................................... 391
§2. Transmisiunea activului moştenirii ....................................393
§3. Transmisiunea pasivului moştenirii ....................................394
3.1. Categorii de moştenitori care suportă pasivul
moştenirii ......................................................................... 394
3.2. Principiul divizării de drept a pasivului moştenirii ....... 396
3.3. Excepţiile pe care le comportă principiul divizării
de drept a pasivului moştenirii ......................................... 399
3.4. Regularizarea plăţii pasivului între moştenitori ............ 400
§4. Inventarul noutăţilor ..........................................................402
Capitolul III. Sezina .......................................................................... 403
§1. Noţiunea de sezină şi reglementarea legală a acesteia .......403
§2. Moştenitorii sezinari ...........................................................404
§3. Efectele sezinei ...................................................................406
§4. Dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari ..........406
4.1. Consideraţii generale asupra dobândirii sezinei
de către moştenitorii nesezinari ....................................... 406
4.2. Dobândirea posesiunii moştenirii de către legatari ....... 407
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................409
Capitolul IV. Petiţia de ereditate ....................................................... 410
§1. Noţiunea şi reglementarea legală a petiţiei de ereditate .....410
§2. Persoanele care pot obţine recunoaşterea calităţii
de moştenitor ........................................................................ 411
§3. Delimitarea petiţiei de ereditate de alte acţiuni civile
ase mă nătoare ........................................................................412
§4. Caracterele juridice ale petiţiei de ereditate .......................413
§5. Dovada calităţii de moştenitor în cadrul petiţiei de
ere ditate ................................................................................414
5.1. Consideraţii generale asupra dovezii calităţii de
moştenitor ........................................................................ 414
Cuprins XVII
5.2. Dovada calităţii de moştenitor prin certificatul
de moşte nitor ................................................................... 415
5.2.1. Consideraţii generale asupra certificatului
de moştenitor ............................................................... 415
5.2.2. Funcţiile certificatului de moştenitor ..................... 417
5.2.3. Puterea doveditoare a certificatului
de moştenitor ............................................................... 417
5.3. Dovada calităţii de moştenitor prin alte
mijloace de probă ............................................................. 421
§6. Efectele petiţiei de ereditate ...............................................421
§7. Inventarul noutăţilor ...........................................................425
Titlul V. Indiviziunea şi partajul moştenirii ...................................... 427
Capitolul I. Indiviziunea succesorală ................................................ 427
§1. Noţiunea, reglementarea legală şi caracteristicile
indivi ziunii succesorale ........................................................427
§2. Regimul juridic aplicabil indiviziunii succesorale .............428
§3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieşirea din
indi viziune............................................................................434
§4. Inventarul noutăţilor ...........................................................435
Capitolul II. Partajul succesoral ........................................................ 437
§1. Noţiunea şi reglementarea legală a partajului
succesoral .............................................................................437
§2. Condiţiile generale de fond ale partajului succesoral .........438
2.1. Persoanele care pot cere partajul moştenirii.................. 438
2.2. Capacitatea necesară pentru a cere şi participa
la partajul moştenirii ........................................................ 438
§3. Obiectul partajului succesoral ............................................439
§4. Formele partajului succesoral .............................................442
4.1. Partajul prin bună învoială ............................................ 442
4.2. Partajul pe cale judecătorească ..................................... 444
4.2.1. Cazuri de partaj pe cale judecătorească ................. 444
4.2.2. Modalităţile de realizare a partajului
pe cale judecătorească ................................................. 444
§5. Efectele partajului succesoral .............................................448
5.1. Efectul constitutiv al partajului ..................................... 448
5.2. Consecinţele efectului constitutiv al partajului ............. 450
§6. Obligaţia de garanţie între copărtaşi ...................................450
XVIII Dreptul la moştenire în Noul Cod civil
§7. Desfiinţarea partajului succesoral ......................................451
§8. Drepturile creditorilor cu privire la partajul succesoral .....452
§9. Inventarul noutăţilor ...........................................................455
Capitolul III. Partajul de ascendent ................................................... 456
§1. Noţiunea partajului de ascendent .......................................456
§2. Condiţiile partajului de ascendent ......................................456
2.1. Consideraţii generale asupra condiţiilor
partajului de ascendent .................................................... 456
2.2. Persoanele care pot realiza partajul de ascendent ......... 457
2.3. Persoanele între care se poate realiza partajul
de ascendent ..................................................................... 457
2.4. Obiectul partajului de ascendent ................................... 459
2.5. Modul de efectuare a partajului .................................... 460
§3. Efectele partajului de ascendent .........................................461
3.1. Efectele partajului realizat prin donaţie ........................ 461
3.2. Efectele partajului realizat prin testament ..................... 463
§4. Cauzele de ineficacitate a partajului de ascendent .............464
§5. Inventarul noutăţilor ...........................................................464
Bibliografie .......................................................................................... 467

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.052 sec