Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un recurs efectiv

Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un recurs efectiv
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 456
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 22. 11. 2010
456 pagini

Cartea de faţă reprezintă o sinteză a celor mai elocvente repere jurisprudenţiale şi teoretice cu privire la dreptul de proprietate, consacrat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, drept fundamental ce poate fi invocat în ordinea juridică internă de către orice persoană interesată. Sunt analizate aproape 200 de hotărâri şi decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului rezumate la esenţa problemei de drept relevante pentru subiectul în discuţie, precum şi practică judiciară naţională şi decizii ale Curţii Constituţionale.

Lucrarea urmăreşte trei paliere: dreptul substanţial de proprietate şi două drepturi procedurale – dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenţie) şi dreptul la un recurs efectiv (art. 13 din Convenţie) –, iar informaţiile strict practice prezentate relevă noţiunile şi principiile consacrate în jurisprudenţa CEDO: noţiunea de „bun”, „victimă”, „imposibilitate obiectivă” de executare, termen rezonabil, caracterul efectiv al executării unei hotărâri judecătoreşti, „privare de bun”, „expropriere de facto”, dreptul de acces la o instanţă, „motive substanţiale şi imperioase” pentru anularea unei hotărâri definitive sau redeschiderea procedurii, garanţiile cu privire la desfăşurarea procesului etc.

În anexă este prezentată traducerea integrală a Hotărârii Maria Atanasiu şi alţii c. României, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 12 octombrie 2010 în procedura hotărârii-pilot, ce ar urma să stea la baza soluţionării tuturor cauzelor similare, prin care un reclamant s-ar plânge de încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenţie sau a art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1.Cuprins
Titlul I. Articolul 1 din Primul Protocol adiţional la
Convenţia europeană a drepturilor omului ______________________ 1
Capitolul I. Noţiunea de „bun” în jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului. Drepturile care intră sub protecţia
acestei norme __________________________________________________ 3
§1. Noţiunea de „bun” __________________________________________ 3
§2. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale
şi accesorii___________________________________________________ 3
2. 1. Dreptul de proprietate_____________________________________ 3
Practică judiciară naţională _____________________________________ 4
2. 2. Dreptul de servitute_______________________________________ 6
2. 3. Dreptul de superficie______________________________________ 6
Practică judiciară naţională _____________________________________ 6
§3. Drepturile succesorale ______________________________________ 12
§4. Dreptul de creanţă__________________________________________ 15
Capitolul al II-lea. Principiile aplicabile pentru stabilirea domeniului de
aplicare al art. 1 din Protocolul nr. 1, astfel cum reies din analiza
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului ________________ 17
Secţiunea 1. Primul principiu – Convenţia nu garantează dreptul unei
persoane fizice sau juridice de a dobândi un bun _________________ 17
Decizii ale Curţii Constituţionale________________________________ 20
Secţiunea a 2-a. Cel de-al doilea principiu – protecţia Convenţiei
se aplică numai cu privire la „bunurile actuale”___________________ 20
§1. Recunoaşterea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă a calităţii de titular actual al dreptului de proprietate
asupra unor bunuri (ipoteza I) _______________________________ 21
§2. Recunoaşterea, în urma unor măsuri legislative de restituire
adoptate de stat, a calităţii de titular al dreptului de proprietate
asupra unor bunuri (ipoteza a II-a)____________________________ 33
2. 1. Diferite ipoteze cu privire la incidenţa art. 1 din Protocolul
nr. 1, reieşite din examinarea jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului ______________________________________ 35
2. 1. 1. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire
în natură ce nu a fost anulată prin hotărâre judecătorească
ulterioară __________________________________________________ 35
Practică judiciară naţională ____________________________________ 36
2. 1. 2. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire în natură,
care a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă în
contestaţia formulată de către reclamant ________________________ 38
Dreptul de proprietate î XIV n jurisprudenţa CEDO
2. 1. 3. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire prin
echivalent _________________________________________________ 39
Practică judiciară naţională ____________________________________ 43
Secţiunea a 3-a Cel de-al treilea principiu – reclamantul beneficiază
de protecţia art. 1 din Protocolul nr. 1 şi în situaţia în care are
cel puţin „o speranţă legitimă” de redobândire a bunului în
materialitatea sa sau prin echivalent_____________________________ 49
Secţiunea a 4-a. Cel de-al patrulea principiu – Curtea nu va examina o
plângere decât în măsura în care se raportează la evenimente
care s-au produs după intrarea în vigoare a Convenţiei_____________ 54
Practică judiciară naţională ____________________________________ 62
Capitolul al III-lea. Noţiunea de „victimă” _____________________________ 68
Capitolul al IV-lea. Diferite ipoteze de încălcare a art. 1 din
Protocolul nr. 1 ________________________________________________ 76
Secţiunea 1. Diferitele ipoteze cu privire la pretinsa încălcare a
art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al
persoanei/autorităţii responsabile de nerespectarea dreptului de
proprietate al reclamantului ___________________________________ 76
§1. Cazuri în care reclamantul pune în discuţie nerespectarea
dreptului de proprietate de către o autoritate publică ______________ 77
1. 1. Situaţii de încălcare atât a art. 1 din Protocolul nr. 1, cât
şi a art. 6 parag. nr. 1 din Convenţie________________________ 77
1. 1. 1. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile_____________ 77
1. 1. 2. Neexecutarea într-un termen rezonabil a unei hotărâri
judecătoreşti irevocabile _____________________________________ 80
1. 1. 3. Desfiinţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile __________________ 81
1. 2. Situaţii în care Curtea nu a mai considerat necesar să
examineze separat fondul plângerii referitoare la încălcarea
art. 6 din Convenţie _____________________________________ 81
1. 3. Situaţii în care Curtea nu a mai considerat necesar să
examineze separat fondul plângerii întemeiate pe art. 1 din
Protocolul nr. 1 _________________________________________ 83
§2. Cazuri în care reclamantul pune în discuţie nerespectarea
dreptului de proprietate de către un particular ____________________ 84
Secţiunea a 2-a. Diferite ipoteze cu privire la pretinsa încălcare a
art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al celor trei
norme distincte cuprinse de textul convenţional __________________ 94
§1. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza I din
Protocolul nr. 1 – principiul general al respectării proprietăţii _______ 95
1. 1. Dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive
sau a unui act administrativ ce dispune asupra dreptului de
proprietate _____________________________________________ 95
1. 1. 1. Neexecutarea unei decizii administrative referitoare la dreptul
de proprietate al reclamantului, emisă de către autorităţile
cu atribuţii în aplicarea legilor fondului funciar __________________ 95
Cuprins XV
1. 1. 2. Neexecutarea unui titlu de proprietate eliberat în procedura
Legii fondului funciar ________________________________________ 97
1. 1. 3. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ce recunoaşte
dreptul reclamantului de a i se constitui/reconstitui dreptul de
proprietate asupra unui teren, conform legislaţiei interne _________ 101
1. 1. 4. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care s-a
constatat caracterul nelegal al preluării imobilului. Cauza Maria
Atanasiu şi alţii c. României__________________________________ 105
1. 2. Noţiunea de „imposibilitate obiectivă” de executare.
Împrejurări analizate de Curte care ar putea justifica
neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti emise în procedura
legilor fondului funciar__________________________________ 106
1. 2. 1. Emiterea unor titluri de proprietate în favoarea unor terţi, ulterior
rămânerii definitive a hotărârii favorabile reclamantului, pe terenul
asupra căruia acestuia din urmă i s-a reconstituit dreptul de
proprietate ________________________________________________ 106
1. 2. 2. Neadoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii
fondului funciar____________________________________________ 108
1. 2. 3. Atribuirea unui teren pe un alt amplasament___________________ 109
1. 2. 4. Lipsa de fonduri, invocată drept „imposibilitate obiectivă” de
executare _________________________________________________ 111
1. 2. 5. Lipsa oricărei justificări valabile pentru neexecutarea într-un
termen rezonabil a unei hotărâri judecătoreşti definitive ce nu
preciza amplasamentul precis al terenului de restituit ____________ 111
1. 3. Termenul rezonabil şi caracterul efectiv al executării unei
hotărâri judecătoreşti ___________________________________ 112
1. 3. 1. Informarea reclamantului, în timpul procesului de retrocedare,
despre existenţa unor construcţii pe terenul respectiv ____________ 112
1. 3. 2. Punerea în posesie a reclamantului asupra terenurilor la care
avea dreptul, fără însă a fi executată în termen rezonabil hotărârea
judecătorească ____________________________________________ 115
1. 3. 3. Prezentarea, în cursul unei proceduri în contradictoriu, a motivelor
considerate de autoritatea administrativă ca reprezentând o justificare
pentru neexecutarea hotărârii, ceea ce a permis reclamantului să îşi
susţină cauza în condiţii care nu l-au dezavantajat în raport cu
partea adversă _____________________________________________ 115
1. 3. 4. Neconvocarea reclamantului conform dispoziţiilor legale pentru
punerea în posesie _________________________________________ 117
1. 4. Concluzii _____________________________________________ 118
§2. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza a II-a
din Protocolul nr. 1 – privarea de bun_________________________ 118
2. 1. Situaţii posibile ________________________________________ 119
2. 1. 1. Admiterea acţiunii în revendicare într-un litigiu între particulari __ 119
2. 1. 2. Admiterea acţiunii în revendicare introduse de un particular, cu
consecinţa pierderii dreptului de proprietate al reclamantului,
ce fusese recunoscut anterior printr-o hotărâre definitivă şi
irevocabilă pronunţată în cadrul unui litigiu între aceleaşi părţi,
care a şi fost executată. Efecte similare recursului în anulare_______ 120
Dreptul de proprietate î XVI n jurisprudenţa CEDO
2. 1. 3. Confirmarea dreptului de proprietate al terţilor asupra aceluiaşi
teren printr-o hotărâre judecătorească ulterioară celei ce a
reconstituit dreptul de proprietate al reclamantului ______________ 121
2. 1. 4. Admiterea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale
a titlului de proprietate emis în procedura Legii nr. 18/1991
şi lipsa totală a despăgubirii__________________________________ 124
2. 1. 5. Refuzul reclamantului de a accepta amplasamentul propus de
Comisia locală, în condiţiile în care acesta deţine o hotărâre
judecătorească irevocabilă privind reconstituirea în favoarea sa a
dreptului de proprietate asupra unui teren referitor la care
instanţele nu au determinat amplasamentul exact________________ 125
2. 1. 6. Imposibilitatea de a redobândi dreptul de proprietate asupra
bunului imobil vândut de către stat, analizată ca o privare de
proprietate care, combinată cu lipsa oricărei despăgubiri, aduce
atingere dreptului la respectarea bunurilor _____________________ 126
2. 1. 7. Vânzarea de către stat a bunului proprietatea reclamantului unor
persoane de bună-credinţă, anterioară hotărârii judecătoreşti
prin care reclamantului i se recunoscuse dreptul de proprietate ____ 127
2. 1. 8. Vânzarea de către stat a bunului altuia către terţi de
bună-credinţă, anterioară confirmării în justiţie a dreptului de
proprietate al celuilalt, combinată cu lipsa totală a despăgubirii____ 128
2. 1. 9. Vânzarea bunului altuia. Respingerea acţiunii în revendicare
şi lipsa totală a despăgubirii__________________________________ 129
2. 2. Exproprierea de facto ___________________________________ 130
2. 2. 1. Ingerinţă care nu are o bază legală___________________________ 130
2. 2. 2. Vânzarea bunului altuia confirmată ulterior în instanţă __________ 132
2. 3. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în
urma admiterii recursului în anulare. Cauze de tipul
cauzei-pilot Brumărescu. Efecte similare recursului
în anulare_____________________________________________ 134
Practică judiciară naţională ___________________________________ 140
§3. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 2 din
Protocolul nr. 1 – reglementarea folosinţei bunurilor în
conformitate cu interesul general____________________________ 152
3. 1. Reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi.
Imposibilitatea proprietarului de a obţine obligarea locatarilor
de a-i plăti o chirie _____________________________________ 152
3. 2. Aplicarea prevederilor O. U. G. nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe ______________________________________________ 153
3. 3. Prelungirea de drept a contractelor de închiriere în temeiul
Legii nr. 17/1994 şi O. U. G. nr. 40/1999 ___________________ 156
3. 4. Schimbul obligatoriu de locuinţe reglementat prin
O. U. G. nr. 40/1999 ____________________________________ 161
Practică judiciară naţională ___________________________________ 163
Decizii ale Curţii Constituţionale ______________________________ 167
Cuprins XVII
Titlul al II-lea. Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, privit din perspectiva
dreptului de proprietate ____________________________________ 169
Capitolul I. Precizări prealabile _____________________________________ 171
Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare al art. 6 parag. 1 din Convenţie __ 173
Secţiunea 1. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în litigiile cu caracter
patrimonial dintre doi particulari ______________________________ 173
Secţiune a 2-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în litigiile cu caracter
patrimonial între un particular şi autorităţile publice ______________ 177
Secţiune a 3-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în procedurile
extraordinare ______________________________________________ 178
Capitolul al III-lea. Conţinutul art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a
drepturilor omului ____________________________________________ 181
Secţiunea 1. Dreptul de acces la instanţă în jurisprudenţa C. E. D. O. _____ 182
§1. Precizări prealabile ________________________________________ 182
§2. Dreptul de acces la instanţă în etapa de fond __________________ 183
2. 1. Condiţiile de admisibilitate a unei acţiuni __________________ 183
2. 1. 1. Inadmisibilitatea acţiunii impusă de regula unanimităţii
în acţiunea în revendicare ___________________________________ 183
Practică judiciară naţională ___________________________________ 185
2. 1. 2. Inadmisibilitatea acţiunii ce decurge din faptul că reclamantul
nu a urmat procedura administrativă prealabilă prevăzută de
Legea nr. 10/2001__________________________________________ 186
Practică judiciară naţională ___________________________________ 190
2. 1. 3. Inadmisibilitatea acţiunii din cauza autorităţii de lucru judecat ___ 196
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 200
2. 1. 4. Inadmisibilitatea acţiunii din cauza prescripţiei ________________ 201
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 202
Practică judiciară naţională ___________________________________ 202
2. 1. 5. Excepţia prematurităţii acţiunii ______________________________ 205
Practică judiciară naţională ___________________________________ 205
2. 1. 6. Aplicarea retroactivă a legii civile____________________________ 206
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 207
Practică judiciară naţională ___________________________________ 209
2. 2. Refuzul instanţelor de a examina legalitatea hotărârilor
autorităţilor administrative cu privire la amplasamentul
terenului ce trebuie retrocedat reclamantului în temeiul
legilor fondului funciar__________________________________ 213
2. 3. Limitări ale dreptului de acces la instanţă datorate
legislaţiei care reglementează taxa de timbru _______________ 216
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 219
2. 4. Limitări ale dreptului de acces la instanţă din perspectiva
termenelor procedurale pentru formularea unei acţiuni
(sau a unui alt act de procedură) __________________________ 220
Practică judiciară naţională ___________________________________ 221
Dreptul de proprietate î XVIII n jurisprudenţa CEDO
2. 5. Limitări ale dreptului de acces la instanţă din perspectiva
cheltuielilor de judecată_________________________________ 223
Practică judiciară naţională ___________________________________ 223
§3. Dreptul de acces la instanţă în căile ordinare de atac (atunci
când dreptul intern prevede şi o astfel de etapă procesuală) ______ 229
3. 1. Termenele procedurale pentru introducerea căii de atac ______ 229
3. 2. Reguli de procedură aplicabile în căile de atac______________ 229
3. 2. 1. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv că
reclamantul a formulat prea vag motivele ______________________ 230
3. 2. 2. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv că nu a fost
depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă______________________ 232
§4. Dreptul de acces la instanţă în căile extraordinare de atac.
Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la principiul securităţii
raporturilor juridice _______________________________________ 233
4. 1. Precizări prealabile _____________________________________ 233
4. 2. Admiterea unei acţiuni în revendicare _____________________ 235
4. 3. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
de către Curtea Supremă de Justiţie în urma unui recurs
în anulare formulat de Procurorul general __________________ 237
4. 4. Anularea de către Curtea Supremă de Justiţie a unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile ca urmare a admiterii
recursului în anulare, la solicitarea uneia dintre părţi_________ 242
4. 5. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
ca urmare a admiterii unei contestaţii în anulare ____________ 243
4. 6. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
ca urmare a admiterii unei cereri de revizuire_______________ 244
4. 6. 1. Schimbarea jurisprudenţei Curţii Europene în stabilirea
prejudiciului material, ca urmare a introducerii în dreptul intern
a unui nou caz de revizuire (art. 322 pct. 9 C. proc. civ.) _________ 248
4. 7. Redeschiderea unei proceduri ca urmare a admiterii cererii
de repunere în termenul de declarare a căii ordinare de atac __ 251
4. 8. Împrejurări, analizate de Curte, care ar putea reprezenta
„motive substanţiale şi imperioase” pentru a justifica anularea
unei hotărâri definitive sau redeschiderea procedurii_________ 253
4. 8. 1. Eroarea de fapt (greşita apreciere a probelor) __________________ 253
4. 8. 2. Eroarea de drept (greşita aplicare a legii) ______________________ 256
4. 8. 3. Divergenţa de jurisprudenţă cu privire la interpretarea şi
aplicarea legii (erori judiciare)________________________________ 262
Practică judiciară naţională ___________________________________ 266
4. 8. 4. Neparticiparea terţului la procedură__________________________ 270
4. 8. 5. Respectarea dreptului de proprietate al fostului proprietar,
recunoscut anterior prin hotărâre judecătorească irevocabilă ______ 270
4. 8. 6. Necompetenţa instanţei ____________________________________ 272
4. 8. 7. Circumstanţe nou descoperite_______________________________ 272
§5. Dreptul de acces la instanţă în faza de executare silită___________ 276
5. 1. Principii generale ______________________________________ 276
Cuprins XIX
5. 2. Împrejurări analizate de Curte ca intrând în sfera noţiunii de
„motive excepţionale” ce pot justifica neexecutarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive ___________________________ 277
5. 2. 1. Imposibilitatea de identificare a bunului ce trebuia a fi restituit
reclamantului conform hotărârii judecătoreşti___________________ 277
5. 2. 2. Insuficienţa terenurilor în perimetrul administrativ al localităţii ___ 278
5. 2. 3. Apartenenţa terenului la domeniul public _____________________ 280
5. 2. 4. Invocarea unor elemente de fapt_____________________________ 281
5. 2. 5. Schimbarea situaţiei de fapt_________________________________ 282
5. 2. 6. Emiterea unor titluri de proprietate în favoarea unor terţi_________ 283
5. 2. 7. Lipsa fondurilor băneşti ____________________________________ 287
Practică judiciară naţională ___________________________________ 288
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 291
5. 2. 8. Executarea prin echivalent__________________________________ 292
5. 2. 9. Comportamentul reclamantului, creditor în procedura de
executare silită. Refuzul acestuia de a primi oferta făcută de
Comisia locală, ce respecta condiţiile impuse de titlul executoriu __ 296
5. 2. 10. Comportamentul autorităţilor, debitoare în procedura de
executare _________________________________________________ 298
5. 2. 11. Neprecizarea amplasamentului în cuprinsul hotărârii ce
dispune restituirea unui teren ________________________________ 299
5. 2. 12. Absenţa cadrului legislativ_________________________________ 301
5. 2. 13. Declararea ca false a probelor care au stat la baza reconstituirii
dreptului de proprietate _____________________________________ 303
5. 2. 14. Imprecizia cu care terenul este identificat în dispozitivul
hotărârii judecătoreşti de retrocedare __________________________ 304
5. 2. 15. Litigiu între doi particulari privind evacuarea din apartamentul
proprietatea reclamantului. Situaţia socială a debitorului persoană
fizică_____________________________________________________ 305
Practică judiciară naţională ___________________________________ 306
Secţiunea a 2-a. Garanţiile cu privire la organizarea şi compunerea
instanţei în jurisprudenţa C. E. D. O._____________________________ 309
§1. Existenţa unui caz de incompatibilitate sau imparţialitatea
instanţei_________________________________________________ 309
Secţiunea a 3-a. Garanţiile cu privire la desfăşurarea procesului în
jurisprudenţa C. E. D. O._______________________________________ 311
§1. Admisibilitatea şi aprecierea mijloacelor de probă ______________ 311
§2. Interpretarea legislaţiei de către instanţele interne_______________ 315
§3. Nerespectarea principiului contradictorialităţii şi al şanselor
egale ____________________________________________________ 317
Practică judiciară naţională ___________________________________ 319
§4. Respectarea cerinţei „termenului rezonabil” ___________________ 322
Practică judiciară naţională ___________________________________ 325
§5. Motivarea hotărârilor judecătoreşti ___________________________ 329
Practică judiciară naţională ___________________________________ 329
§6. Publicitatea şedinţei de judecată _____________________________ 332
Practică judiciară naţională ___________________________________ 334
§7. Pronunţarea în şedinţă publică a hotărârii judecătoreşti__________ 334
Practică judiciară naţională ___________________________________ 334
Dreptul de proprietate î XX n jurisprudenţa CEDO
§8. Antepronunţarea instanţei __________________________________ 335
§9. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unui capăt
de cerere, precum şi omisiunea instanţei de a se pronunţa
asupra unui argument decisiv pentru soluţionarea cauzei _______ 335
Practică judiciară naţională ___________________________________ 337
§10. Aspecte privind citarea în procedurile civile interne____________ 337
Practică judiciară naţională ___________________________________ 339
§11. Incertitudinea jurisprudenţială______________________________ 340
§12. Acordarea asistenţei juridice gratuite ________________________ 341
Titlul al III-lea. Dreptul la un recurs intern efectiv, garantat de
art. 13 din Convenţie_______________________________________ 347
Capitolul I. Precizări prealabile _____________________________________ 349
§1. Raţiunea reglementării _____________________________________ 349
§2. Definiţia dreptului la un recurs efectiv ________________________ 350
§3. Natura juridică a dreptului la un recurs efectiv _________________ 350
§4. Conţinutul dreptului la un recurs efectiv ______________________ 350
§5. Caracterele juridice ale dreptului la un recurs efectiv____________ 351
§6. Clasificare________________________________________________ 352
Capitolul al II-lea. Diferite aspecte ce reies din jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului în conturarea noţiunii acestui drept __ 353
§1. Problema interferenţei cu dreptul la un proces echitabil
garantat de art. 6 parag. 1 din Convenţie _____________________ 353
§2. Noţiunea de „instanţă” la care se referă textul art. 13____________ 355
§3. Caracterul efectiv al remediului din perspectiva soluţiei
pronunţate de instanţa naţională ____________________________ 356
§4. Regula privind epuizarea căilor interne de atac nu operează în
domeniul reglementat prin art. 41 (satisfacţie echitabilă) ________ 363
§5. Admisibilitatea plângerii deduse judecăţii Curţii Europene
în situaţia în care reclamantul nu epuizează căile interne
de atac__________________________________________________ 365
§6. Căi de recurs considerate efective de către Curte _______________ 366
§7. Efectivitatea remediului intern în situaţia în care calea de
atac ar fi trebuit promovată împotriva unor particulari __________ 369
Practică judiciară naţională ___________________________________ 373
ANEXĂ
Cauza Maria Atanasiu şi alţii c. României
(Hotărârea din 12 octombrie 2010, Cererile nr. 30767/05 şi 33800/06) _______ 375
Index alfabetic____________________________________________________ 415
Lista alfabetică a hotărârilor şi deciziilor CEDO menţionate în
cuprinsul lucrării______________________________________________ 425

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.024 sec