Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO

Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 456
Categoria: Privat

DESCRIERE

Cartea de faţă reprezintă o sinteză a celor mai elocvente repere jurisprudenţiale şi teoretice cu privire la dreptul de proprietate, consacrat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, drept fundamental ce poate fi invocat în ordinea juridică internă de către orice persoană interesată. Sunt analizate aproape 200 de hotărâri şi decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului rezumate la esenţa problemei de drept relevante pentru subiectul în discuţie, precum şi practică judiciară naţională şi decizii ale Curţii Constituţionale.

Lucrarea urmăreşte trei paliere: dreptul substanţial de proprietate şi două drepturi procedurale – dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenţie) şi dreptul la un recurs efectiv (art. 13 din Convenţie) –, iar informaţiile strict practice prezentate relevă noţiunile şi principiile consacrate în jurisprudenţa CEDO: noţiunea de „bun”, „victimă”, „imposibilitate obiectivă” de executare, termen rezonabil, caracterul efectiv al executării unei hotărâri judecătoreşti, „privare de bun”, „expropriere de facto”, dreptul de acces la o instanţă, „motive substanţiale şi imperioase” pentru anularea unei hotărâri definitive sau redeschiderea procedurii, garanţiile cu privire la desfăşurarea procesului etc.

În anexă este prezentată traducerea integrală a Hotărârii Maria Atanasiu şi alţii c. României, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 12 octombrie 2010 în procedura hotărârii-pilot, ce ar urma să stea la baza soluţionării tuturor cauzelor similare, prin care un reclamant s-ar plânge de încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenţie sau a art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1.


Cuprins
Titlul I. Articolul 1 din Primul Protocol adiţional la
Convenţia europeană a drepturilor omului ______________________ 1
Capitolul I. Noţiunea de „bun” în jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului. Drepturile care intră sub protecţia
acestei norme __________________________________________________ 3
§1. Noţiunea de „bun” __________________________________________ 3
§2. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale
şi accesorii___________________________________________________ 3
2. 1. Dreptul de proprietate_____________________________________ 3
Practică judiciară naţională _____________________________________ 4
2. 2. Dreptul de servitute_______________________________________ 6
2. 3. Dreptul de superficie______________________________________ 6
Practică judiciară naţională _____________________________________ 6
§3. Drepturile succesorale ______________________________________ 12
§4. Dreptul de creanţă__________________________________________ 15
Capitolul al II-lea. Principiile aplicabile pentru stabilirea domeniului de
aplicare al art. 1 din Protocolul nr. 1, astfel cum reies din analiza
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului ________________ 17
Secţiunea 1. Primul principiu – Convenţia nu garantează dreptul unei
persoane fizice sau juridice de a dobândi un bun _________________ 17
Decizii ale Curţii Constituţionale________________________________ 20
Secţiunea a 2-a. Cel de-al doilea principiu – protecţia Convenţiei
se aplică numai cu privire la „bunurile actuale”___________________ 20
§1. Recunoaşterea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă a calităţii de titular actual al dreptului de proprietate
asupra unor bunuri (ipoteza I) _______________________________ 21
§2. Recunoaşterea, în urma unor măsuri legislative de restituire
adoptate de stat, a calităţii de titular al dreptului de proprietate
asupra unor bunuri (ipoteza a II-a)____________________________ 33
2. 1. Diferite ipoteze cu privire la incidenţa art. 1 din Protocolul
nr. 1, reieşite din examinarea jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului ______________________________________ 35
2. 1. 1. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire
în natură ce nu a fost anulată prin hotărâre judecătorească
ulterioară __________________________________________________ 35
Practică judiciară naţională ____________________________________ 36
2. 1. 2. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire în natură,
care a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă în
contestaţia formulată de către reclamant ________________________ 38
Dreptul de proprietate î XIV n jurisprudenţa CEDO
2. 1. 3. Reclamantul deţine o decizie administrativă de restituire prin
echivalent _________________________________________________ 39
Practică judiciară naţională ____________________________________ 43
Secţiunea a 3-a Cel de-al treilea principiu – reclamantul beneficiază
de protecţia art. 1 din Protocolul nr. 1 şi în situaţia în care are
cel puţin „o speranţă legitimă” de redobândire a bunului în
materialitatea sa sau prin echivalent_____________________________ 49
Secţiunea a 4-a. Cel de-al patrulea principiu – Curtea nu va examina o
plângere decât în măsura în care se raportează la evenimente
care s-au produs după intrarea în vigoare a Convenţiei_____________ 54
Practică judiciară naţională ____________________________________ 62
Capitolul al III-lea. Noţiunea de „victimă” _____________________________ 68
Capitolul al IV-lea. Diferite ipoteze de încălcare a art. 1 din
Protocolul nr. 1 ________________________________________________ 76
Secţiunea 1. Diferitele ipoteze cu privire la pretinsa încălcare a
art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al
persoanei/autorităţii responsabile de nerespectarea dreptului de
proprietate al reclamantului ___________________________________ 76
§1. Cazuri în care reclamantul pune în discuţie nerespectarea
dreptului de proprietate de către o autoritate publică ______________ 77
1. 1. Situaţii de încălcare atât a art. 1 din Protocolul nr. 1, cât
şi a art. 6 parag. nr. 1 din Convenţie________________________ 77
1. 1. 1. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile_____________ 77
1. 1. 2. Neexecutarea într-un termen rezonabil a unei hotărâri
judecătoreşti irevocabile _____________________________________ 80
1. 1. 3. Desfiinţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile __________________ 81
1. 2. Situaţii în care Curtea nu a mai considerat necesar să
examineze separat fondul plângerii referitoare la încălcarea
art. 6 din Convenţie _____________________________________ 81
1. 3. Situaţii în care Curtea nu a mai considerat necesar să
examineze separat fondul plângerii întemeiate pe art. 1 din
Protocolul nr. 1 _________________________________________ 83
§2. Cazuri în care reclamantul pune în discuţie nerespectarea
dreptului de proprietate de către un particular ____________________ 84
Secţiunea a 2-a. Diferite ipoteze cu privire la pretinsa încălcare a
art. 1 din Protocolul nr. 1, din punctul de vedere al celor trei
norme distincte cuprinse de textul convenţional __________________ 94
§1. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza I din
Protocolul nr. 1 – principiul general al respectării proprietăţii _______ 95
1. 1. Dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive
sau a unui act administrativ ce dispune asupra dreptului de
proprietate _____________________________________________ 95
1. 1. 1. Neexecutarea unei decizii administrative referitoare la dreptul
de proprietate al reclamantului, emisă de către autorităţile
cu atribuţii în aplicarea legilor fondului funciar __________________ 95
Cuprins XV
1. 1. 2. Neexecutarea unui titlu de proprietate eliberat în procedura
Legii fondului funciar ________________________________________ 97
1. 1. 3. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ce recunoaşte
dreptul reclamantului de a i se constitui/reconstitui dreptul de
proprietate asupra unui teren, conform legislaţiei interne _________ 101
1. 1. 4. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care s-a
constatat caracterul nelegal al preluării imobilului. Cauza Maria
Atanasiu şi alţii c. României__________________________________ 105
1. 2. Noţiunea de „imposibilitate obiectivă” de executare.
Împrejurări analizate de Curte care ar putea justifica
neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti emise în procedura
legilor fondului funciar__________________________________ 106
1. 2. 1. Emiterea unor titluri de proprietate în favoarea unor terţi, ulterior
rămânerii definitive a hotărârii favorabile reclamantului, pe terenul
asupra căruia acestuia din urmă i s-a reconstituit dreptul de
proprietate ________________________________________________ 106
1. 2. 2. Neadoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii
fondului funciar____________________________________________ 108
1. 2. 3. Atribuirea unui teren pe un alt amplasament___________________ 109
1. 2. 4. Lipsa de fonduri, invocată drept „imposibilitate obiectivă” de
executare _________________________________________________ 111
1. 2. 5. Lipsa oricărei justificări valabile pentru neexecutarea într-un
termen rezonabil a unei hotărâri judecătoreşti definitive ce nu
preciza amplasamentul precis al terenului de restituit ____________ 111
1. 3. Termenul rezonabil şi caracterul efectiv al executării unei
hotărâri judecătoreşti ___________________________________ 112
1. 3. 1. Informarea reclamantului, în timpul procesului de retrocedare,
despre existenţa unor construcţii pe terenul respectiv ____________ 112
1. 3. 2. Punerea în posesie a reclamantului asupra terenurilor la care
avea dreptul, fără însă a fi executată în termen rezonabil hotărârea
judecătorească ____________________________________________ 115
1. 3. 3. Prezentarea, în cursul unei proceduri în contradictoriu, a motivelor
considerate de autoritatea administrativă ca reprezentând o justificare
pentru neexecutarea hotărârii, ceea ce a permis reclamantului să îşi
susţină cauza în condiţii care nu l-au dezavantajat în raport cu
partea adversă _____________________________________________ 115
1. 3. 4. Neconvocarea reclamantului conform dispoziţiilor legale pentru
punerea în posesie _________________________________________ 117
1. 4. Concluzii _____________________________________________ 118
§2. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 1 teza a II-a
din Protocolul nr. 1 – privarea de bun_________________________ 118
2. 1. Situaţii posibile ________________________________________ 119
2. 1. 1. Admiterea acţiunii în revendicare într-un litigiu între particulari __ 119
2. 1. 2. Admiterea acţiunii în revendicare introduse de un particular, cu
consecinţa pierderii dreptului de proprietate al reclamantului,
ce fusese recunoscut anterior printr-o hotărâre definitivă şi
irevocabilă pronunţată în cadrul unui litigiu între aceleaşi părţi,
care a şi fost executată. Efecte similare recursului în anulare_______ 120
Dreptul de proprietate î XVI n jurisprudenţa CEDO
2. 1. 3. Confirmarea dreptului de proprietate al terţilor asupra aceluiaşi
teren printr-o hotărâre judecătorească ulterioară celei ce a
reconstituit dreptul de proprietate al reclamantului ______________ 121
2. 1. 4. Admiterea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale
a titlului de proprietate emis în procedura Legii nr. 18/1991
şi lipsa totală a despăgubirii__________________________________ 124
2. 1. 5. Refuzul reclamantului de a accepta amplasamentul propus de
Comisia locală, în condiţiile în care acesta deţine o hotărâre
judecătorească irevocabilă privind reconstituirea în favoarea sa a
dreptului de proprietate asupra unui teren referitor la care
instanţele nu au determinat amplasamentul exact________________ 125
2. 1. 6. Imposibilitatea de a redobândi dreptul de proprietate asupra
bunului imobil vândut de către stat, analizată ca o privare de
proprietate care, combinată cu lipsa oricărei despăgubiri, aduce
atingere dreptului la respectarea bunurilor _____________________ 126
2. 1. 7. Vânzarea de către stat a bunului proprietatea reclamantului unor
persoane de bună-credinţă, anterioară hotărârii judecătoreşti
prin care reclamantului i se recunoscuse dreptul de proprietate ____ 127
2. 1. 8. Vânzarea de către stat a bunului altuia către terţi de
bună-credinţă, anterioară confirmării în justiţie a dreptului de
proprietate al celuilalt, combinată cu lipsa totală a despăgubirii____ 128
2. 1. 9. Vânzarea bunului altuia. Respingerea acţiunii în revendicare
şi lipsa totală a despăgubirii__________________________________ 129
2. 2. Exproprierea de facto ___________________________________ 130
2. 2. 1. Ingerinţă care nu are o bază legală___________________________ 130
2. 2. 2. Vânzarea bunului altuia confirmată ulterior în instanţă __________ 132
2. 3. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în
urma admiterii recursului în anulare. Cauze de tipul
cauzei-pilot Brumărescu. Efecte similare recursului
în anulare_____________________________________________ 134
Practică judiciară naţională ___________________________________ 140
§3. Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la art. 1 parag. 2 din
Protocolul nr. 1 – reglementarea folosinţei bunurilor în
conformitate cu interesul general____________________________ 152
3. 1. Reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi.
Imposibilitatea proprietarului de a obţine obligarea locatarilor
de a-i plăti o chirie _____________________________________ 152
3. 2. Aplicarea prevederilor O. U. G. nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe ______________________________________________ 153
3. 3. Prelungirea de drept a contractelor de închiriere în temeiul
Legii nr. 17/1994 şi O. U. G. nr. 40/1999 ___________________ 156
3. 4. Schimbul obligatoriu de locuinţe reglementat prin
O. U. G. nr. 40/1999 ____________________________________ 161
Practică judiciară naţională ___________________________________ 163
Decizii ale Curţii Constituţionale ______________________________ 167
Cuprins XVII
Titlul al II-lea. Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, privit din perspectiva
dreptului de proprietate ____________________________________ 169
Capitolul I. Precizări prealabile _____________________________________ 171
Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare al art. 6 parag. 1 din Convenţie __ 173
Secţiunea 1. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în litigiile cu caracter
patrimonial dintre doi particulari ______________________________ 173
Secţiune a 2-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în litigiile cu caracter
patrimonial între un particular şi autorităţile publice ______________ 177
Secţiune a 3-a. Aplicabilitatea art. 6 parag. 1 în procedurile
extraordinare ______________________________________________ 178
Capitolul al III-lea. Conţinutul art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a
drepturilor omului ____________________________________________ 181
Secţiunea 1. Dreptul de acces la instanţă în jurisprudenţa C. E. D. O. _____ 182
§1. Precizări prealabile ________________________________________ 182
§2. Dreptul de acces la instanţă în etapa de fond __________________ 183
2. 1. Condiţiile de admisibilitate a unei acţiuni __________________ 183
2. 1. 1. Inadmisibilitatea acţiunii impusă de regula unanimităţii
în acţiunea în revendicare ___________________________________ 183
Practică judiciară naţională ___________________________________ 185
2. 1. 2. Inadmisibilitatea acţiunii ce decurge din faptul că reclamantul
nu a urmat procedura administrativă prealabilă prevăzută de
Legea nr. 10/2001__________________________________________ 186
Practică judiciară naţională ___________________________________ 190
2. 1. 3. Inadmisibilitatea acţiunii din cauza autorităţii de lucru judecat ___ 196
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 200
2. 1. 4. Inadmisibilitatea acţiunii din cauza prescripţiei ________________ 201
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 202
Practică judiciară naţională ___________________________________ 202
2. 1. 5. Excepţia prematurităţii acţiunii ______________________________ 205
Practică judiciară naţională ___________________________________ 205
2. 1. 6. Aplicarea retroactivă a legii civile____________________________ 206
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 207
Practică judiciară naţională ___________________________________ 209
2. 2. Refuzul instanţelor de a examina legalitatea hotărârilor
autorităţilor administrative cu privire la amplasamentul
terenului ce trebuie retrocedat reclamantului în temeiul
legilor fondului funciar__________________________________ 213
2. 3. Limitări ale dreptului de acces la instanţă datorate
legislaţiei care reglementează taxa de timbru _______________ 216
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 219
2. 4. Limitări ale dreptului de acces la instanţă din perspectiva
termenelor procedurale pentru formularea unei acţiuni
(sau a unui alt act de procedură) __________________________ 220
Practică judiciară naţională ___________________________________ 221
Dreptul de proprietate î XVIII n jurisprudenţa CEDO
2. 5. Limitări ale dreptului de acces la instanţă din perspectiva
cheltuielilor de judecată_________________________________ 223
Practică judiciară naţională ___________________________________ 223
§3. Dreptul de acces la instanţă în căile ordinare de atac (atunci
când dreptul intern prevede şi o astfel de etapă procesuală) ______ 229
3. 1. Termenele procedurale pentru introducerea căii de atac ______ 229
3. 2. Reguli de procedură aplicabile în căile de atac______________ 229
3. 2. 1. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv că
reclamantul a formulat prea vag motivele ______________________ 230
3. 2. 2. Respingerea ca inadmisibil a unui recurs pe motiv că nu a fost
depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă______________________ 232
§4. Dreptul de acces la instanţă în căile extraordinare de atac.
Jurisprudenţa C. E. D. O. cu privire la principiul securităţii
raporturilor juridice _______________________________________ 233
4. 1. Precizări prealabile _____________________________________ 233
4. 2. Admiterea unei acţiuni în revendicare _____________________ 235
4. 3. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
de către Curtea Supremă de Justiţie în urma unui recurs
în anulare formulat de Procurorul general __________________ 237
4. 4. Anularea de către Curtea Supremă de Justiţie a unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile ca urmare a admiterii
recursului în anulare, la solicitarea uneia dintre părţi_________ 242
4. 5. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
ca urmare a admiterii unei contestaţii în anulare ____________ 243
4. 6. Anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
ca urmare a admiterii unei cereri de revizuire_______________ 244
4. 6. 1. Schimbarea jurisprudenţei Curţii Europene în stabilirea
prejudiciului material, ca urmare a introducerii în dreptul intern
a unui nou caz de revizuire (art. 322 pct. 9 C. proc. civ.) _________ 248
4. 7. Redeschiderea unei proceduri ca urmare a admiterii cererii
de repunere în termenul de declarare a căii ordinare de atac __ 251
4. 8. Împrejurări, analizate de Curte, care ar putea reprezenta
„motive substanţiale şi imperioase” pentru a justifica anularea
unei hotărâri definitive sau redeschiderea procedurii_________ 253
4. 8. 1. Eroarea de fapt (greşita apreciere a probelor) __________________ 253
4. 8. 2. Eroarea de drept (greşita aplicare a legii) ______________________ 256
4. 8. 3. Divergenţa de jurisprudenţă cu privire la interpretarea şi
aplicarea legii (erori judiciare)________________________________ 262
Practică judiciară naţională ___________________________________ 266
4. 8. 4. Neparticiparea terţului la procedură__________________________ 270
4. 8. 5. Respectarea dreptului de proprietate al fostului proprietar,
recunoscut anterior prin hotărâre judecătorească irevocabilă ______ 270
4. 8. 6. Necompetenţa instanţei ____________________________________ 272
4. 8. 7. Circumstanţe nou descoperite_______________________________ 272
§5. Dreptul de acces la instanţă în faza de executare silită___________ 276
5. 1. Principii generale ______________________________________ 276
Cuprins XIX
5. 2. Împrejurări analizate de Curte ca intrând în sfera noţiunii de
„motive excepţionale” ce pot justifica neexecutarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive ___________________________ 277
5. 2. 1. Imposibilitatea de identificare a bunului ce trebuia a fi restituit
reclamantului conform hotărârii judecătoreşti___________________ 277
5. 2. 2. Insuficienţa terenurilor în perimetrul administrativ al localităţii ___ 278
5. 2. 3. Apartenenţa terenului la domeniul public _____________________ 280
5. 2. 4. Invocarea unor elemente de fapt_____________________________ 281
5. 2. 5. Schimbarea situaţiei de fapt_________________________________ 282
5. 2. 6. Emiterea unor titluri de proprietate în favoarea unor terţi_________ 283
5. 2. 7. Lipsa fondurilor băneşti ____________________________________ 287
Practică judiciară naţională ___________________________________ 288
Decizii ale Curţii Constituţionale_______________________________ 291
5. 2. 8. Executarea prin echivalent__________________________________ 292
5. 2. 9. Comportamentul reclamantului, creditor în procedura de
executare silită. Refuzul acestuia de a primi oferta făcută de
Comisia locală, ce respecta condiţiile impuse de titlul executoriu __ 296
5. 2. 10. Comportamentul autorităţilor, debitoare în procedura de
executare _________________________________________________ 298
5. 2. 11. Neprecizarea amplasamentului în cuprinsul hotărârii ce
dispune restituirea unui teren ________________________________ 299
5. 2. 12. Absenţa cadrului legislativ_________________________________ 301
5. 2. 13. Declararea ca false a probelor care au stat la baza reconstituirii
dreptului de proprietate _____________________________________ 303
5. 2. 14. Imprecizia cu care terenul este identificat în dispozitivul
hotărârii judecătoreşti de retrocedare __________________________ 304
5. 2. 15. Litigiu între doi particulari privind evacuarea din apartamentul
proprietatea reclamantului. Situaţia socială a debitorului persoană
fizică_____________________________________________________ 305
Practică judiciară naţională ___________________________________ 306
Secţiunea a 2-a. Garanţiile cu privire la organizarea şi compunerea
instanţei în jurisprudenţa C. E. D. O._____________________________ 309
§1. Existenţa unui caz de incompatibilitate sau imparţialitatea
instanţei_________________________________________________ 309
Secţiunea a 3-a. Garanţiile cu privire la desfăşurarea procesului în
jurisprudenţa C. E. D. O._______________________________________ 311
§1. Admisibilitatea şi aprecierea mijloacelor de probă ______________ 311
§2. Interpretarea legislaţiei de către instanţele interne_______________ 315
§3. Nerespectarea principiului contradictorialităţii şi al şanselor
egale ____________________________________________________ 317
Practică judiciară naţională ___________________________________ 319
§4. Respectarea cerinţei „termenului rezonabil” ___________________ 322
Practică judiciară naţională ___________________________________ 325
§5. Motivarea hotărârilor judecătoreşti ___________________________ 329
Practică judiciară naţională ___________________________________ 329
§6. Publicitatea şedinţei de judecată _____________________________ 332
Practică judiciară naţională ___________________________________ 334
§7. Pronunţarea în şedinţă publică a hotărârii judecătoreşti__________ 334
Practică judiciară naţională ___________________________________ 334
Dreptul de proprietate î XX n jurisprudenţa CEDO
§8. Antepronunţarea instanţei __________________________________ 335
§9. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unui capăt
de cerere, precum şi omisiunea instanţei de a se pronunţa
asupra unui argument decisiv pentru soluţionarea cauzei _______ 335
Practică judiciară naţională ___________________________________ 337
§10. Aspecte privind citarea în procedurile civile interne____________ 337
Practică judiciară naţională ___________________________________ 339
§11. Incertitudinea jurisprudenţială______________________________ 340
§12. Acordarea asistenţei juridice gratuite ________________________ 341
Titlul al III-lea. Dreptul la un recurs intern efectiv, garantat de
art. 13 din Convenţie_______________________________________ 347
Capitolul I. Precizări prealabile _____________________________________ 349
§1. Raţiunea reglementării _____________________________________ 349
§2. Definiţia dreptului la un recurs efectiv ________________________ 350
§3. Natura juridică a dreptului la un recurs efectiv _________________ 350
§4. Conţinutul dreptului la un recurs efectiv ______________________ 350
§5. Caracterele juridice ale dreptului la un recurs efectiv____________ 351
§6. Clasificare________________________________________________ 352
Capitolul al II-lea. Diferite aspecte ce reies din jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului în conturarea noţiunii acestui drept __ 353
§1. Problema interferenţei cu dreptul la un proces echitabil
garantat de art. 6 parag. 1 din Convenţie _____________________ 353
§2. Noţiunea de „instanţă” la care se referă textul art. 13____________ 355
§3. Caracterul efectiv al remediului din perspectiva soluţiei
pronunţate de instanţa naţională ____________________________ 356
§4. Regula privind epuizarea căilor interne de atac nu operează în
domeniul reglementat prin art. 41 (satisfacţie echitabilă) ________ 363
§5. Admisibilitatea plângerii deduse judecăţii Curţii Europene
în situaţia în care reclamantul nu epuizează căile interne
de atac__________________________________________________ 365
§6. Căi de recurs considerate efective de către Curte _______________ 366
§7. Efectivitatea remediului intern în situaţia în care calea de
atac ar fi trebuit promovată împotriva unor particulari __________ 369
Practică judiciară naţională ___________________________________ 373
ANEXĂ
Cauza Maria Atanasiu şi alţii c. României
(Hotărârea din 12 octombrie 2010, Cererile nr. 30767/05 şi 33800/06) _______ 375
Index alfabetic____________________________________________________ 415
Lista alfabetică a hotărârilor şi deciziilor CEDO menţionate în
cuprinsul lucrării______________________________________________ 425


Data: 22. 11. 2010
456 pagini

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.057 sec