Dreptul de preemptiune

Dreptul de preemptiune
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 360
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Dreptul de preempţiune cunoaşte o evoluţie surprinzătoare, fiind recunoscut definitiv printre instituţiile care se bucură de consacrarea legislativă cu caracter general în noul Cod civil. Diferite specii ale dreptului de preempţiune sunt întâlnite în cele mai variate domenii, precum cultură, privatizare, franciză sau proprietate intelectuală.

Cartea reprezintă o radiografie amănunţită privitoare la această limitare adusă caracterului exclusiv şi absolut al dreptului de proprietate, care este dreptul de preempţiune şi regimul său juridic, prin viziunea oferită de noul Cod civil.Cuprins
TITLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL JURIDIC
AL DREPTULUI DE PREEMPŢIUNE _____________________ 3
Capitolul 1. Introducere în studiul dreptului de preempţiune__ 3
Secţiunea 1. Scurt istoric al dreptului de preempţiune________ 4
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de preempţiune şi
înţelesul noţiunii de preempţiune în contextul actual _________ 6
Secţiunea a 3-a. Dreptul legal de preempţiune ____________ 14
§ 1. Natura juridică a dreptului legal de preempţiune _____ 15
1.1. Dreptul de preempţiune – drept real ____________ 15
1.2. Dreptul de preempţiune – drept de creanţă _______ 16
1.3. Dreptul de preempţiune – drept potestativ________ 18
§ 2. Discuţii privind caracterele dreptului legal de
preempţiune_____________________________________ 23
2.1. Caracterul de ordine publică a dreptului de
preempţiune instituit de lege ______________________ 23
2.2. Dreptul legal de preempţiune şi dreptul de
proprietate ____________________________________ 27
2.3. Dreptul legal de preempţiune şi principiul libertăţii
contractuale___________________________________ 31
Secţiunea a 4-a. Dreptul convenţional de preempţiune ______ 32
Capitolul al 2-lea. Dreptul de preempţiune în viziunea
doctrinei şi legislaţiei franceze _________________________ 39
Secţiunea 1. Noţiunea de preempţiune în viziunea doctrinei
franceze __________________________________________ 39
Secţiunea a 2-a. Situaţii în care sunt instituite drepturi de
preempţiune în legislaţia franceză ______________________ 46
§ 1. Dreptul de preempţiune instituit în favoarea
locatarului ______________________________________ 47
1.1. Dreptul de preempţiune al locatarului
reglementat de art. 10 din Legea nr. 75-1351 din
31.12.1975 ___________________________________ 48
1.2. Dreptul de preempţiune al locatarului reglementat
de art. 15 din Legea nr. 89-462 din 06.07.1989 _______ 49
X DREPTUL DE PREEMPŢIUNE
1.3. Analiză comparată între regimul juridic al dreptului
de preempţiune al chiriaşilor reglementat în legislaţia
română şi franceză _____________________________ 50
§ 2. Drepturi de preempţiune instituite de Codul urban ____ 52
2.1. Dreptul de preempţiune instituit în favoarea comunei
(art. L. 210-1 şi următoarele din Codul urban) ________ 52
2.2. Dreptul de preempţiune în cadrul zonelor de
amenajare teritorială pe termen lung (art. L. 212-1 şi
urm. din Codul urban) ___________________________ 53
2.3. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune urbană ____________________________ 53
Capitolul al 3-lea. Dreptul de preempţiune în viziunea
Noului Cod civil______________________________________ 55
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune în Noul Cod civil _________________________ 57
§ 1. Dispoziţiile generale privind dreptul de preempţiune __ 57
§ 2. Texte legale speciale care instituie drepturi de
preempţiune în favoarea anumitor categorii de titulari_____ 59
Secţiunea a 2-a. Analiza dreptului de preempţiune
reglementat de Noul Cod civil şi a mecanismului său de
funcţionare ________________________________________ 60
TITLUL II. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE ÎN DOMENIUL
FORESTIER _______________________________________ 75
Capitolul 1. Dreptul de preempţiune al statului
reglementat e Codul silvic _____________________________ 75
Secţiunea 1. Actuala reglementare legală (art. 45 din
Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic). Scurt istoric ____________ 75
Secţiunea a 2-a. Discuţii în legătură cu existenţa dreptului
de preempţiune al statului în condiţiile modificărilor legislative
intervenite în acest domeniu __________________________ 78
Secţiunea a 3-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune _______________________________________ 82
§ 1. Terenurile asupra cărora se exercită dreptul de
preempţiune_____________________________________ 83
§ 2. Natura actului juridic de înstrăinare ce implică
respectarea dreptului de preempţiune_________________ 86
§ 3. Titularul dreptului de preempţiune ________________ 88
Secţiunea a 4-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune _______________________________________ 90
CUPRINS XI
§ 1. Oferta de vânzare_____________________________ 90
1.1. Oferta de vânzare făcută în cadrul unei vânzări
obişnuite _____________________________________ 90
1.2. Oferta de vânzare făcută în cadrul unei vânzări
silite_________________________________________ 94
§ 2. Oferta de cumpărare___________________________ 95
2.1. Oferta de cumpărare la preţul oferit de terţ _______ 95
2.2. Oferta de cumpărare la preţul determinat de
vânzător _____________________________________ 96
§ 3. Termenul de exercitare a dreptului de preempţiune___ 96
Secţiunea a 5-a. Consecinţele nerespectării dreptului de
preempţiune _______________________________________ 98
Capitolul al 2-lea. Dreptul de preempţiune al coproprietarilor
sau vecinilor reglementat de Noul Cod civil ______________ 99
Secţiunea 1. Reglementare legală (art. 1746 din Legea
nr. 287/2009-Noul Cod civil)___________________________ 99
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 100
§ 1. Terenurile asupra cărora se exercită dreptul de
preempţiune____________________________________ 100
§ 2 Titularii dreptului de preempţiune ________________ 101
2.1. Ordinea de preferinţă _______________________ 101
2.2. Coproprietarii _____________________________ 104
2.3. Vecinii___________________________________ 107
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 108
Secţiunea a IV-a. Corelaţii între reglementarea Codului
silvic şi cea din Noul Cod civil în ceea ce priveşte dreptul de
preempţiune ______________________________________ 110
TITLUL III. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ______________________ 114
Capitolul 1. Dreptul de preempţiune în domeniul
proprietăţii industriale _______________________________ 114
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 114
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 116
§ 1. Invenţia asupra căreia se exercită dreptul de
preempţiune ____________________________________ 116
XII DREPTUL DE PREEMPŢIUNE
§ 2. Brevetul de invenţie __________________________ 120
§ 3. Contractele asupra cărora se exercită dreptul de
preempţiune____________________________________ 122
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 127
Secţiunea a 4-a. Consecinţele nerespectării dreptului de
preempţiune ______________________________________ 131
Capitolul 2. Dreptul de preempţiune în domeniul
dreptului de autor ___________________________________ 135
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 135
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 136
§ 1. Drepturile de care se bucură autorul operei
literare, artistice sau ştiinţifice ______________________ 136
§ 2. Contractul de editare _________________________ 139
§ 3. Condiţiile necesare exercitării dreptului de
preempţiune ____________________________________ 141
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 143
Secţiunea a 4-a. Consecinţele nerespectării dreptului de
preempţiune ______________________________________ 145
TITLUL IV. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE ÎN MATERIA
LOCAŢIUNII ______________________________________ 147
Capitolul I. Dreptul de preempţiune reglementat de
O.U.G. nr. 40/1999___________________________________ 148
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 148
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului
de preempţiune ___________________________________ 149
§ 1. Contractele de închiriere ce intră sub incidenţa
O.U.G nr. 40/1999 _______________________________ 150
§ 2. Condiţiile necesare exercitării dreptului de
preempţiune____________________________________ 152
§ 3. Persoanele ce pot invoca dreptul de preempţiune
al chiriaşului____________________________________ 154
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului
de preempţiune ___________________________________ 156
CUPRINS XIII
Secţiunea a 4-a. Consecinţele nerespectării dreptului de
preempţiune ______________________________________ 158
§ 1. Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării
dreptului de preempţiune__________________________ 158
§ 2. Procedura subrogării în drepturile cumpărătorului ___ 159
Capitolul 2. Dreptul de preempţiune reglementat de
Legea nr. 10/2001 ___________________________________ 163
Secţiunea 1. Reglementarea legală a drepturilor de
preempţiune ______________________________________ 163
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a drepturilor
de preempţiune ___________________________________ 165
§ 1. Domeniul de aplicare a dreptului de preempţiune
reglementat de art. 17 din lege _____________________ 165
§ 2. Domeniul de aplicare a dreptului de preempţiune
reglementat de art. 19 din lege _____________________ 167
§ 3. Domeniul de aplicare a dreptului de preempţiune
reglementat de art. 42 din lege _____________________ 168
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a drepturilor de
preempţiune ______________________________________ 169
§ 1. Procedura de exercitare a dreptului de preempţiune
reglementat de art. 17 şi art. 19 din lege ______________ 169
§ 2. Procedura de exercitare a drepturilor de preempţiune
reglementate de art. 42 din lege ____________________ 172
Secţiunea a 4-a. Consecinţele nerespectării acestor
drepturi de preempţiune _____________________________ 174
Capitolul 3. Dreptul de preferinţă reglementat de
art. 1828 din Noul Cod civil ___________________________ 176
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preferinţă ________________________________________ 176
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului
de preferinţă ______________________________________ 178
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preferinţă ________________________________________ 180
§ 1. Procedura notificării chiriaşului__________________ 180
§ 2. Procedura subrogării în drepturile terţului__________ 182
Capitolul 4. Dreptul de preempţiune reglementat de
art. 1849 din Noul Cod civil ___________________________ 184
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 184
XIV DREPTUL DE PREEMPŢIUNE
§ 1. Reglementarea dreptului de preempţiune al
arendaşului cuprinsă în art. 1849 din Noul Cod civil _____ 184
§ 2. Consideraţii privind reglementările anterioare ale
dreptului de preempţiune al arendaşului ______________ 184
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 188
§ 1. Contractul de arendare________________________ 188
§ 2. Bunurile arendate ce fac obiectul dreptului de
preempţiune____________________________________ 190
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 193
§ 1. Procedura notificării arendaşului ________________ 193
§ 2. Procedura subrogării în drepturile terţului__________ 195
TITLUL V. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE ÎN DOMENIUL
COMERCIAL______________________________________ 197
Capitolul 1. Dreptul de preempţiune în domeniul
societăţilor comerciale_______________________________ 197
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 197
Secţiunea a 2-a. Trăsături specifice acestui drept de
preempţiune ______________________________________ 199
Secţiunea a 3-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 201
§ 1. Titularii dreptului de preempţiune ________________ 201
§ 2. Modalităţi de majorare a capitalului social _________ 203
2.1. Majorarea capitalului social în condiţiile art. 210
din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990________ 203
2.2. Mărirea capitalului social în condiţiile art. 2201
din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990________ 208
2.3. Majorarea capitalului social prin convertirea
obligaţiunilor în acţiuni__________________________ 209
2.4. Modalităţi de majorare a capitalului social ce
permit exercitarea dreptului de preempţiune_________ 211
Secţiunea a 4-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 211
§ 1. Exercitarea dreptului de preempţiune_____________ 212
§ 2. Condiţiile în care dreptul de preempţiune poate
fi limitat sau ridicat _______________________________ 213
CUPRINS XV
§ 3. Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării
dreptului de preempţiune__________________________ 215
Capitolul al 2-lea. Dreptul de preempţiune în domeniul
francizei ___________________________________________ 217
Secţiunea 1. Reglementarea legală şi natura juridică
a dreptului de preempţiune___________________________ 217
Secţiunea a 2-a. Interesul stabilirii unui drept de
preempţiune în contractul de franciză __________________ 218
Secţiunea a 3-a. Clauza de preempţiune inserată
în interesul francizorului _____________________________ 220
Secţiunea a 3-a. Clauza de preempţiune inserată
în interesul beneficiarului ____________________________ 221
Capitolul al 3-lea. Dreptul de preempţiune în domeniul
privatizării _________________________________________ 222
Secţiunea 1. Textele legale ce instituie drepturi de
preempţiune în domeniul privatizării şi raţiunea pentru
care se acordă preferinţă ____________________________ 222
Secţiunea a 2-a. Drepturi de preempţiune reglementate
în Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării ______________________________ 225
§ 1. Dreptul de preempţiune reglementat de art. 12
din Legea nr. 137/2002 ___________________________ 225
§ 2. Dreptul de preempţiune reglementat de art. 14
din Legea nr. 137/2002 ___________________________ 229
Secţiunea a 3-a. Drepturi de preempţiune reglementate
de Legea nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ________________ 231
Secţiunea a 4-a. Drepturi de preempţiune reglementate
de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si funcţionarea
cooperaţiei _______________________________________ 234
§ 1. Dreptul de preempţiune reglementat de art. 65 din
Legea nr. 1/2005 ________________________________ 235
§ 2. Dreptul de preempţiune reglementat de art. 107 din
Legea nr. 1/2005 ________________________________ 237
Secţiunea a 5-a. Drepturi de preempţiune reglementate
de Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă _________ 241
§ 1. Dreptul de preempţiune exercitat în condiţiile
art. 14 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 _______________ 242
XVI DREPTUL DE PREEMPŢIUNE
§ 2. Dreptul de preempţiune exercitat în condiţiile
art. 14 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 _______________ 244
TITLUL VI. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE ÎN DOMENIUL
CULTURII ________________________________________ 247
Capitolul 1. Dreptul de preempţiune în domeniul
arhivelor naţionale __________________________________ 249
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune şi domeniul de aplicare ___________________ 249
Secţiunea a 2-a. Procedura de exercitare a dreptului
de preempţiune şi sancţiunea aplicabilă ________________ 250
Capitolul 2. Dreptul de preempţiune în domeniul
patrimoniului cultural naţional mobil ___________________ 252
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 252
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 253
§ 1. Bunurile asupra cărora se exercită dreptul de
preempţiune____________________________________ 253
§ 2. Condiţiile în care are loc vânzarea publică a
bunurilor_______________________________________ 256
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune şi sancţiunea aplicabilă ___________________ 257
Capitolul 3. Dreptul de preempţiune în domeniul
monumentelor istorice_______________________________ 259
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 259
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 260
§ 1. Bunurile asupra cărora se exercita dreptul de
preempţiune____________________________________ 260
§ 2. Clasarea monumentelor istorice în categoriile
prevăzute de lege _______________________________ 262
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune şi sancţiunea aplicabilă ___________________ 264
Capitolul 4. Dreptul de preempţiune reglementat de
Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi
operelor comemorative de război ______________________ 268
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 268
CUPRINS XVII
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 269
Secţiunea a 3-a. Procedura de exercitare a dreptului de
preempţiune şi sancţiunea aplicabilă ___________________ 271
TITLUL VII. DREPTUL DE PREEMPŢIUNE REGLEMENTAT
ÎN ALTE LEGI SPECIALE____________________________ 273
Capitolul I. Dreptul de preempţiune în domeniul
exproprierii ________________________________________ 273
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune în acest domeniu________________________ 273
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de expropriere şi condiţiile de
realizare a acesteia ________________________________ 275
Secţiunea a 3-a. Dreptul de retrocedare – modalitate de
redobândire a imobilului expropriat iniţiată de fostul
proprietar sau succesorii acestuia _____________________ 280
Secţiunea a 4-a. Natura juridică a dreptului reglementat
de art. 37 din Legea nr. 33/1994 şi natura actului juridic
asupra căruia se exercită acest drept __________________ 283
Secţiunea a 5-a. Condiţiile de exercitare a dreptului de
preempţiune la cumpărarea imobilului expropriat şi
sancţiunea aplicabilă în caz de nerespectare a acestuia____ 285
Secţiunea a 6-a. Dreptul prioritar la închirierea imobilului
expropriat ________________________________________ 288
Secţiunea a 7-a. Discuţii privind aplicarea legii în timp
în ceea ce priveşte efectele mediate ale exproprierii _______ 290
Capitolul al 2-lea. Dreptul de preempţiune reglementat
de art. 123 din legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 ________________________________________ 294
Secţiunea 1. Reglementarea legală a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 294
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dreptului de
preempţiune ______________________________________ 295
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de exercitare a dreptului de
preempţiune şi sancţiunea aplicabilă ___________________ 298
CONCLUZII___________________________________________ 300
BIBLIOGRAFIE________________________________________ 305
INDEX _______________________________________________ 315

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Carti Diverse - Cele mai comentate cărți

Created in 0.053 sec