Dreptul contractelor civile si comerciale in reglementarea noului Cod civil

Dreptul contractelor civile si comerciale in reglementarea noului Cod civil
Preț: 89,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 680
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Tipurile de contracte intalnite in viata curenta, mai ales in domeniul afacerilor, sunt in continua dezvoltare, odata cu evolutia societatii. Noul cod civil, in urma abandonarii dualismului drept civil-drept comercial, reglementeaza expres aproape toate contractele uzuale, inclusiv pe cele considerate pana acum ca fiind exclusiv „contracte comerciale”. Lucrarea de fata reprezinta prima abordare integrata a tuturor contractelor reglementate in noul Cod civil, precum si a celorlalte contracte comerciale reglementate prin legi speciale, cum sunt leasingul, franciza sau factoringul. Pe langa analiza teoretica a regulilor in jurul carora se contureaza sau ar trebui sa se contureze fiecare contract, autorii vin si cu multe exemple de practica judiciara recenta, care completeaza solutiile exprimate in doctrina dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil. De asemenea, propun si cate un model pentru fiecare tip de contract, ceea ce confera cartii un caracter foarte aplicat, facand-o utila nu numai pentru profesionistii dreptului, ci si pentru intreprinzatori si oamenii de afaceri. 978-606-522-893-1 Nr pagini (estimativ): 680 Cuprins PARTEA I. CONTRACTUL – PRINCIPALA INSTITUŢIE A DREPTULUI PRIVAT ___________________________________________ 1 Capitolul I. Contractul – principala instituţie a dreptului privat ____________ 3 Secţiunea I. Teoria generală a contractului: „cheia de boltă a dreptului civil” __________________________________________________ 3 § 1. Obligaţia şi raportul obligaţional _________________________________ 3 § 2. „Teoria contractului” sau „Teoria obligaţiilor”? _______________________ 4 Secţiunea a II-a. Contractul – mijloc juridic de realizare a intereselor persoanelor _____________________________________________________ 5 A. Voinţele individuale – fundamentul contractului _______________________ 5 B. Libertate contractuală sau dirijism? ________________________________ 7 C. Contractul: greu de definit? _____________________________________ 10 D. Reconsiderarea noţiunii de contract. Orientări actuale ________________ 12 Secţiunea a III-a. Categorii de contracte ________________________________ 13 § 1. Clasificări expres prevăzute în Noul cod civil ______________________ 13 § 2. Clasificări rezultând din dispoziţii implicite ale Noului cod civil _________ 16 Secţiunea a IV-a. Încheierea contractului – moment de referinţă _____________ 16 § 1. Manifestări juridice precontractuale _____________________________ 17 § 2. Încheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice __________ 18 A. Regulile speciale privind încheierea contractelor la distanţă _________________ 18 B. Regulile specifice privind comerţul electronic _____________________________ 18 Secţiunea a V-a. Condiţiile de validitate ale contractului ____________________ 19 § 1. Capacitatea de a contracta ____________________________________ 19 § 2. Consimţământul: esenţial, determinant ___________________________ 21 § 3. Obiectul contractului _________________________________________ 28 A. Definirea obiectului contractului _______________________________________ 28 B. Raportul dintre obiectul contractului şi obiectul obligaţiei ____________________ 28 C. Cerinţele valabilităţii obiectului ________________________________________ 29 § 4. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmărit de părţi? _______________ 31 A. Concepţia modernă completează concepţia clasică _______________________ 32 B. Cauza: mai mult decât o condiţie de validitate ____________________________ 34 C. Cerinţele valabilităţii cauzei __________________________________________ 35 § 5. Forma consacrată: consensuală? _______________________________ 36 Secţiunea a VI-a. Nulitatea contractului: sancţiune extremă _________________ 39 § 1. Nulitatea: sancţiunea formării contractului ________________________ 40 § 2. Ineficacitatea: sancţiunea neexecutării contractului _________________ 43 Secţiunea a VII-a. Interpretarea şi calificarea contractului __________________ 44 Secţiunea a VIII-a. Legea aplicabilă contractului _________________________ 46 Secţiunea a IX-a. Efectele contractului: mijloace juridice de realizare a intereselor părţilor _____________________________________________ 47 § 1. Forţa obligatorie a contractului (pacta sunt servanda) _______________ 48 § 2. Principiul relativităţii efectelor contractului (res inter alios acta) ________ 49 § 3. Riscul contractului ___________________________________________ 51 VIII Dreptul contractelor civile şi comerciale Secţiunea a X-a. Cesiunea şi încetarea contractului ______________________ 52 Secţiunea a XI-a. Contractul de consumaţie _____________________________ 53 § 1. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală? _________________ 55 § 2. Particularităţile contractului de consumaţie ________________________ 57 A. Libertate restrânsă la contractare şi nelimitată la denunţare _________________ 57 B. Egalitatea voinţelor contractante: o egalitate „căutată” (nu prezumată) _________ 58 C. Principiul fraternităţii contractuale (affectio contractus) _____________________ 58 § 3. Instituţii speciale ale contractului de consumaţie ___________________ 59 § 4. Necesitatea armonizării şi „normalizării” contractelor de consumaţie ____ 60 Secţiunea a XII-a. Contracte civile şi comerciale, aşa-zise „speciale” _________ 61 § 1. Contractele speciale: contractele nenumite _______________________ 62 § 2. Obiectul de studiu: contracte __________________________________ 63 PARTEA A II-A. CONTRACTE SPECIALE _____________________________ 65 Capitolul I. Contractul de vânzare ___________________________________ 67 Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice ____________________ 67 § 1. Noţiune ___________________________________________________ 67 § 2. Reglementări naţionale şi europene _____________________________ 68 § 3. Caracterele juridice ale vânzării ________________________________ 69 Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate specifice __________________________ 72 § 1. Regula: capacitatea; excepţia: incapacitatea ______________________ 72 § 2. Incapacităţi speciale în Noul cod civil ____________________________ 73 A. Incapacităţi de a cumpăra ____________________________________________ 74 B. Incapacităţi de a vinde ______________________________________________ 75 § 3. Particularităţile consimţământului _______________________________ 75 A. Antecontractul de vânzare-cumpărare __________________________________ 76 B. Pactul de opţiune: promisiune unilaterală de vânzare ______________________ 78 C. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare ____________________________ 80 D. Pactul de preferinţă ________________________________________________ 81 E. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort) _________________________ 82 F. Dreptul de preempţiune al cumpărătorului _______________________________ 83 G. Manifestări ale consimţământului în vânzarea de consumaţie ________________ 86 H. Arvuna şi acontul __________________________________________________ 89 § 4. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare ______________________ 90 A. Lucrul vândut______________________________________________________ 91 B. Preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului ________________________________ 98 C. Preţul lezionar şi vânzarea pe un euro _________________________________ 101 § 5. Cauza: o simplă justificare de a vinde sau cumpăra? _______________ 102 § 6. Forma ad validitatem şi ad probationem _________________________ 103 § 7. Publicitatea imobiliară _______________________________________ 105 § 8. Interpretarea şi calificarea vânzării _____________________________ 106 Secţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare ______________ 108 § 1. Transferul proprietăţii: întotdeauna de drept ______________________ 108 A. Strămutarea proprietăţii: de drept (automatic, abstract şi instantanee) ________ 108 B. Momentul transferului dreptului de proprietate ___________________________ 110 C. Riscul pieirii fortuite a lucrului vândut __________________________________ 111 § 2. Obligaţiile vânzătorului ______________________________________ 112 A. Obligaţia de predare a lucrului vândut _________________________________ 112 B. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii __________________________________ 118 C. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut _______________________ 123 Cuprins IX § 3. Obligaţiile cumpărătorului ____________________________________ 132 A. Obligaţia de plată a preţului _________________________________________ 132 B. Obligaţia de a prelua lucrul vândut ____________________________________ 135 C. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării ______________________________ 136 Secţiunea a IV-a. Varietăţile contractului de vânzare-cumpărare: vânzări particularizate ___________________________________________ 136 § 1. Vânzarea pe încercate ______________________________________ 137 § 2. Vânzarea unei moşteniri _____________________________________ 138 § 3. Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare _____________________ 139 § 4. Vânzarea de consumaţie ____________________________________ 140 A. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală? _______________________ 141 B. Armonizarea şi „normalizarea” contractelor de consumaţie _________________ 143 § 5. Vânzarea în afara spaţiilor comerciale __________________________ 144 Contract de vânzare‐cumpărare ________________________________ 145 Capitolul al II-lea. Contractul de schimb _____________________________ 150 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 150 Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului______________________ 151 Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului __________________________ 152 Secţiunea a IV-a. Particularităţi ale schimbului de imobile _________________ 153 Contract de schimb __________________________________________ 155 Capitolul al III-lea. Contractul de donaţie ____________________________ 157 Secţiunea I. Delimitarea contractului de donaţie _________________________ 157 § 1. Noţiune şi reglementare _____________________________________ 157 § 2. Caractere juridice __________________________________________ 158 Secţiunea a II-a. Condiţii de fond ____________________________________ 159 § 1. Capacitatea părţilor _________________________________________ 159 A. Incapacităţi de a dispune prin donaţii __________________________________ 160 B. Incapacităţi de a primi donaţii ________________________________________ 161 C. Incapacităţi privind donaţiile de organe ________________________________ 161 D. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice _____________________ 164 § 2. Formarea acordului de voinţe (consimţământul) ___________________ 165 § 3. Obiectul contractului ________________________________________ 166 § 4. Cauza donatorului __________________________________________ 166 Secţiunea a III-a. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei ______________ 167 § 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor ___________ 168 § 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei _____________ 169 § 3. Revocabilitatea donaţiilor (şi validitatea vânzării) între soţi ___________ 169 Secţiunea a IV-a. Principiul solemnităţii donaţiei ________________________ 170 Secţiunea a V-a. Donaţiile deghizate, donaţiile indirecte şi darurile de nuntă ___ 171 § 1. Donaţia deghizată __________________________________________ 171 § 2. Donaţiile indirecte __________________________________________ 172 A. Renunţarea la un drept _____________________________________________ 173 B. Remiterea de datorie ______________________________________________ 173 C. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane ______________________________ 174 § 3. Darul manual ______________________________________________ 174 A. Darul manual: donaţie simplificată ____________________________________ 174 B. Darurile de nuntă _________________________________________________ 175 X Dreptul contractelor civile şi comerciale Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de donaţie _______________________ 176 § 1. Obligaţiile donatorului _______________________________________ 176 A. Obligaţia de predare a lucrului _______________________________________ 176 B. Obligaţia de garanţie a donatorului ____________________________________ 176 § 2. Obligaţiile donatarului _______________________________________ 177 § 3. Efectele donaţiei faţă de terţi _________________________________ 177 Secţiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaţiilor ________________ 177 § 1. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea „fără justificare” a sarcinii ___ 178 A. Neexecutarea sarcinii ______________________________________________ 179 B. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor _____________________________________ 179 § 2. Revocarea pentru ingratitudine ________________________________ 180 Contract de donaţie __________________________________________ 182 Capitolul al IV-lea. Contractul de furnizare ___________________________ 184 Secţiunea I. Definire, caractere şi delimitare ____________________________ 184 § 1. Noţiune şi reglementare _____________________________________ 184 § 2. Regim juridic aplicabil, propriu. Contract independent, distinct ________ 184 § 3. Caractere juridice __________________________________________ 186 § 4. Delimitarea contractul de furnizare de vânzare ____________________ 186 A. Asemănări _______________________________________________________ 186 B. Deosebiri ________________________________________________________ 187 § 5. Efectele contractului de furnizare ______________________________ 187 5. 1. Obligaţiile furnizorului ____________________________________________ 187 5. 1. 1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor furnizate ______ 187 5. 1. 2. Predarea bunurilor şi prestarea serviciilor ________________________ 188 5. 1. 3. Suportarea riscului pieirii bunurilor până în momentul predării ________ 190 5. 1. 4. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii ___________________________ 190 5. 1. 5. Obligaţia de garanţie contra viciilor bunurilor furnizate ______________ 191 5. 2. Obligaţiile beneficiarului __________________________________________ 191 5. 2. 1. Preluarea bunurilor _________________________________________ 191 5. 2. 2. Plata preţului produselor sau serviciilor _________________________ 191 § 6. Încetarea contractului de furnizare _____________________________ 192 Contract de furnizare de produse _________ ______________________ 193 Contract de prestări servicii ____________________________________ 198 Capitolul al V-lea. Contractul de report ______________________________ 201 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 201 Secţiunea a II-a. Forma contractului de report __________________________ 201 Secţiunea a III-a. Reportul şi vânzarea cu pact de răscumpărare ___________ 201 A. Asemănări _______________________________________________________ 202 B. Deosebiri ________________________________________________________ 202 Secţiunea a IV-a. Efectele juridice ale contractului de report _______________ 202 § 1. Obligaţia reportatorului de a exercita opţiunea ____________________ 202 § 2. Efectuarea de vărsăminte asupra titlurilor ________________________ 203 § 3. Drepturile accesorii _________________________________________ 203 § 4. Exercitarea drepturilor specifice titlurilor şi valorilor mobilare faţă de emitenţii acestora _________________________________________ 203 Secţiunea a V-a. Lichidarea reportului ________________________________ 204 Contractul de report _________________________________________ 205 Cuprins XI Capitolul al VI-lea. Contractul de locaţiune __________________________ 209 Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi formare _____________________________ 209 § 1. Definirea şi durata locaţiunii __________________________________ 209 § 2. Delimitarea locaţiunii ________________________________________ 210 A. Caracterele juridice ale locaţiunii _____________________________________ 210 B. Asemănări şi deosebiri faţă de alte contracte ____________________________ 211 § 3. Natura juridică a dreptului locatarului ___________________________ 211 § 4. Formarea contractului de locaţiune _____________________________ 212 A. Consimţământul părţilor ____________________________________________ 212 B. Capacitatea părţilor ________________________________________________ 212 C. Obiectul contractului _______________________________________________ 213 D. Forma contractului de locaţiune ______________________________________ 214 Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune ______________________ 215 § 1. Obligaţiile locatorului ________________________________________ 215 A. Obligaţia de predare a lucrului _______________________________________ 215 B. Obligaţia menţinerii stării corespunzătoare de întrebuinţare a lucrului _________ 216 C. Obligaţia de garanţie ______________________________________________ 217 § 2. Obligaţiile locatarului (chiriaşului) ______________________________ 219 A. Obligaţia de a lua în primire lucrul ____________________________________ 219 B. Obligaţia de plată a chiriei __________________________________________ 219 C. Obligaţia de a folosi lucrul cu prudenţă şi diligenţă _______________________ 221 D. Obligaţia de restituire a lucrului ______________________________________ 222 Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii ____________________ 223 § 1. Sublocaţiunea _____________________________________________ 223 § 2. Cesiunea contractului de locaţiune _____________________________ 225 Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune _____________________ 226 § 1. Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală ____________________ 226 § 2. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului şi tacita relocaţiune _____ 228 § 3. Încetarea locaţiunii prin reziliere _______________________________ 229 § 4. Încetarea locaţiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului _______________ 229 § 5. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea (desfacerea) titlului locatorului _________________________________________________ 230 § 6. Efectele înstrăinării lucrului închiriat prin acte între vii ______________ 230 Secţiunea a V-a. Particularităţile închirierii locuinţei ______________________ 231 § 1. Închirierea locuinţei – varietate a locaţiunii _______________________ 231 § 2. Formarea contractului _______________________________________ 232 A. Părţile contractante ________________________________________________ 232 B. Locuinţa închiriată _________________________________________________ 232 C. Forma contractului de închiriere ______________________________________ 233 § 3. Durata închirierii locuinţei determinată: prin consens, dar şi prin lege ______________________________________________ 234 § 4. Executarea contractului de închiriere a locuinţei ___________________ 235 § 5. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul de locuinţe ___ 236 § 6. Atribuirea contractului în caz de divorţ __________________________ 237 § 7. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei ____________________ 238 § 8. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială ________________ 240 A. Locuinţa socială __________________________________________________ 240 B. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie ___________________________ 241 C. Locuinţa de necesitate _____________________________________________ 243 D. Locuinţa de protocol _______________________________________________ 243 XII Dreptul contractelor civile şi comerciale Secţiunea a VI-a. Particularităţile contractului de arendare ________________ 244 § 1. Formarea contractului de arendare _____________________________ 244 A. Obiectul arendării _________________________________________________ 244 B. Forma contractului de arendare ______________________________________ 245 § 2. Executarea contractului de arendare ___________________________ 246 A. Obligaţiile arendatorului ____________________________________________ 246 B. Obligaţiile arendaşului _____________________________________________ 246 § 3. Suportarea riscurilor arendării _________________________________ 247 § 4. Încetarea şi reînnoirea contractului de arendare ___________________ 248 Contract de închiriere ____________ ____________________________ 250 Contract de arendare ________________________________________ 255 Capitolul al VII-lea. Contractul de antrepriză _________________________ 259 Secţiunea I. Reguli generale ________________________________________ 259 § 1. Noţiune, caractere şi condiţii de validitate ________________________ 259 § 2. Delimitarea contractului de antrepriză ___________________________ 260 § 3. Efectele contractului de antrepriză _____________________________ 262 A. Obligaţiile antreprenorului ___________________________________________ 262 B. Obligaţiile beneficiarului (clientului) ___________________________________ 264 § 4. Încetarea contractului de antrepriză ____________________________ 266 Secţiunea a II-a. Particularităţile antreprizei pentru lucrări de construcţii __________________________________________________ 267 § 1. Autorizarea lucrărilor de construcţii _____________________________ 267 § 2. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor ____________________ 269 A. Subantrepriza ____________________________________________________ 269 B. Acţiunea directă a lucrătorilor ________________________________________ 270 § 3. Controlul şi răspunderea pentru calitatea construcţiei ______________ 270 § 4. Dispoziţii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii _________ 272 Contract de antrepriză _______________________________________ 274 Capitolul al VIII-lea. Contractul de societate __________________________ 278 Secţiunea I. Reguli generale ________________________________________ 278 § 1. Definire, domeniu, reglementare _______________________________ 278 § 2. Caractere contractului de societate _____________________________ 279 Secţiunea a II-a. Contractul de societate simplă _________________________ 281 § 1. Încheierea societăţii simple ___________________________________ 282 § 2. Efectele contractului de societate simplă ________________________ 285 A. Obligaţiile societarilor ______________________________________________ 285 B. Drepturile asociaţilor _______________________________________________ 289 C. Regimul părţilor de interes __________________________________________ 291 § 3. Administrarea patrimoniului social______________________________ 292 A. Raporturile juridice dintre asociaţi şi terţi _______________________________ 294 B. Pierderea calităţii de asociat _________________________________________ 295 § 4. Încetarea şi lichidarea societăţii simple __________________________ 295 A. Încetarea societăţii simple __________________________________________ 295 B. Lichidarea societăţii simple __________________________________________ 297 Secţiunea a III-a. Contractul de asociere în participaţie ___________________ 299 § 1. Definire şi reglementare _____________________________________ 299 § 2. Particularităţile asocierii în participaţie __________________________ 300 Cuprins XIII § 3. Caracterele juridice _________________________________________ 301 § 4. Delimitarea asocierii în participaţie de alte instituţii juridice __________ 301 A. Asocierea în participaţie şi societatea comercială ________________________ 302 B. Asocierea în participaţie şi societatea civilă _____________________________ 302 § 5. Principiile asocierii în participaţie ______________________________ 302 A. Principiul independenţei juridice şi comerciale a fiecărui asociat _____________ 302 B. Principiul reciprocităţii asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale _____________________________________________________ 303 C. Principiul priorităţii operaţiunilor specifice asocierii în participaţie ____________ 303 § 6. Părţile contractului de asociere în participaţie _____________________ 303 § 7. Efectele contractului de asociere în participaţie în raporturile dintre asociaţi _______________________________________________ 304 A. Efectele contractului în raporturile dintre asociaţi _________________________ 304 B. Efectele juridice ale asocierii în participaţie faţă de terţi ____________________ 305 § 8. Încetarea asocierii în participaţiune _____________________________ 306 Contract de societate (fără personalitate juridică) __________________ 307 Contract de asociere în participaţie _____________________________ 314 Capitolul al IX-lea. Contractul de transport __________________________ 318 Secţiunea I. Noţiuni generale _______________________________________ 318 § 1. Noţiune şi reglementare _____________________________________ 318 § 2. Părţile contractului _________________________________________ 318 § 3. Forma şi proba contractului de transport ________________________ 318 § 4. Modalităţi de transport ______________________________________ 319 § 5. Încetarea contractului de transport _____________________________ 319 Secţiunea a II-a. Contractul de transport de bunuri _______________________ 319 § 1. Documentele de transport ____________________________________ 320 § 2. Efectele contractului de transport de bunuri ______________________ 321 2. 1. Obligaţiile transportatorului _______________________________________ 321 2. 1. 1. Obligaţia de a efectua transportul ______________________________ 321 2. 1. 2. Obligaţia de predare bunurilor transportate ______________________ 323 2. 1. 3. Răspunderea transportatorului pentru prejudiciile cauzate ___________ 324 2. 2. Obligaţiile expeditorului __________________________________________ 327 2. 2. 1. Predarea bunurilor şi a documentelor de transport _________________ 327 2. 2. 2. Ambalajul bunurilor transportate _______________________________ 327 2. 2. 3. Plata preţului, a cheltuielilor privind transportul şi despăgubirea transportatorului ____________________________________________ 328 2. 3. Obligaţiile destinatarului __________________________________________ 329 2. 3. 1. Constatarea stării bunului ____________________________________ 329 2. 3. 2. Plata sumelor datorate transportatorului _________________________ 329 Secţiunea a III-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje ____________ 330 § 1. Conţinutul obligaţiei de a transporta ____________________________ 330 § 2. Obligaţii ale părţilor _________________________________________ 330 § 3. Răspunderea pentru persoana călătorului _______________________ 331 § 4. Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuri _______________________ 331 § 5. Transportul succesiv sau combinat _____________________________ 332 § 6. Cedarea drepturilor călătorului ________________________________ 332 Contract de transport _________ _______________________________ 333 XIV Dreptul contractelor civile şi comerciale Capitolul al X-lea. Contractul de mandat ____________________________ 338 Secţiunea I. Regimul juridic general __________________________________ 338 Secţiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare ____________________________ 339 § 1. Caractere juridice şi delimitare ________________________________ 339 § 2. Formarea contractului de mandat ______________________________ 340 A. Capacitatea părţilor ________________________________________________ 340 B. Obiectul contractului _______________________________________________ 341 C. Forma şi întinderea mandatului ______________________________________ 342 D. Durata şi dovada mandatului ________________________________________ 343 § 3. Efectele contractului de mandat _______________________________ 343 A. Efectele mandatului între părţi _______________________________________ 344 B. Efectele mandatului faţă de terţi ______________________________________ 346 § 4. Încetarea mandatului _______________________________________ 347 A. Cazuri de încetare ________________________________________________ 347 B. Efectele încetării mandatului _________________________________________ 349 Secţiunea a III-a. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere) _____ 349 Secţiunea a IV-a. Contractul de comision ______________________________ 350 § 1. Definire, caractere, reglementare ______________________________ 350 § 2. Condiţii de validitate ________________________________________ 352 § 3. Efectele contractului de comision ______________________________ 353 A. Obligaţiile comisionarului ___________________________________________ 353 B. Obligaţiile comitentului _____________________________________________ 355 C. Efectele executării contractului de comision faţă de terţi ___________________ 356 § 4. Încetarea contractului de comision _____________________________ 357 Secţiunea a V-a. Contractul de consignaţie ____________________________ 357 § 1. Definire, caracteristici, reglementare ____________________________ 357 § 2. Executarea contractului de consignaţie _________________________ 359 A. Obligaţiile consignantului ___________________________________________ 359 B. Obligaţiile consignatarului ___________________________________________ 360 § 3. Încetarea contractului de consignaţie ___________________________ 362 Secţiunea a VI-a. Contractul de expediţie ______________________________ 362 § 1. Definire, caractere, reglementare ______________________________ 362 § 2. Efectele contractului de expediţie ______________________________ 363 A. Obligaţiile expeditorului _____________________________________________ 363 B. Obligaţiile comitentului _____________________________________________ 364 § 3. Încetarea contractului de expediţie _____________________________ 365 Contract de mandat _________ ________________________________ 366 Contract de comision _________________________________________ 370 Contract de consignaţie _______________________________________ 374 Capitolul al XI-lea. Contractul de agenţie ____________________________ 377 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 377 Secţiunea a II-a. Caracterele juridice şi particularităţile contractului de agenţie __ 377 § 1. Exclusivitatea _____________________________________________ 378 § 2. Clauza de neconcurenţă _____________________________________ 378 Secţiunea a III-a. Forma şi proba contractului de agenţie __________________ 379 Secţiunea a IV-a. Deosebirile dintre contractul de agenţie şi contractul de mandat şi comision __________________________________________ 379 Secţiunea a V-a. Părţile contractului __________________________________ 380 Cuprins XV Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de agenţie _______________________ 381 § 1. Efectele contractului în raporturile dintre agent şi comitent __________ 381 1. 1. Obligaţiile agentului _____________________________________________ 381 1. 2. Obligaţiile comitentului ___________________________________________ 383 § 2. Efectele faţă de terţi ________________________________________ 385 1. 1. Expirarea termenului ____________________________________________ 385 1. 2. Denunţarea unilaterală ___________________________________________ 385 1. 3. Rezilierea contractului ___________________________________________ 386 Secţiunea a VII-a. Încetarea contractului de agenţie ______________________ 385 § 1. Cazurile de încetare a contractului de agenţie ____________________ 385 § 2. Remuneraţii şi despăgubiri datorate încetării contractului ___________ 386 2. 1. Comisioanele __________________________________________________ 386 2. 2. Indemnizaţiile __________________________________________________ 387 2. 3. Despăgubirile __________________________________________________ 388 Contract de agenţie __________________________________________ 389 Capitolul al XII-lea. Contractul de intermediere _______________________ 394 Secţiunea I. Noţiune şi caracteristici __________________________________ 394 Secţiunea a II-a. Formarea contractului de intermediere __________________ 394 § 1. Obiectul contractului ________________________________________ 394 § 2. Forma contractului de intermediere ____________________________ 395 Secţiunea a III-a. Efectele contractului de intermediere ___________________ 395 § 1. Obligaţiile intermediarului ____________________________________ 395 § 2. Obligaţiile clientului _________________________________________ 397 2. 1. Remunerarea intermediarului______________________________________ 397 2. 2. Restituirea cheltuielilor efectuate de intermediar _______________________ 398 Secţiunea a IV-a. Aplicaţii practice ale intermedierii ______________________ 398 Contract de intermediere _____________________________________ 401 Capitolul al XIII-lea. Contractul de depozit ___________________________ 405 Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi reglementare _________________________ 405 Secţiunea a II-a. Depozitul (propriu-zis) _______________________________ 407 § 1. Depozitul obişnuit (voluntar) __________________________________ 407 A. Condiţii de validitate _______________________________________________ 407 B. Efectele depozitului obişnuit _________________________________________ 408 § 2. Depozitul necesar __________________________________________ 411 § 3. Depozitul hotelier __________________________________________ 412 A. Bunuri aduse de client în hotel _______________________________________ 412 B. Întinderea răspunderii hotelierului _____________________________________ 413 § 4. Depozitul bunurilor fungibile şi consumptibile _____________________ 414 Secţiunea a III-a. Sechestrul convenţional şi judiciar _____________________ 415 Contract de depozit __________________________________________ 417 Capitolul al XIV-lea. Contractele de împrumut ________________________ 420 Secţiunea I. Împrumutul de folosinţă __________________________________ 420 § 1. Noţiune şi caractere juridice __________________________________ 420 § 2. Formarea contractului de comodat _____________________________ 421 § 3. Efectele contractului de comodat ______________________________ 422 A. Obligaţiile comodatarului ___________________________________________ 422 XVI Dreptul contractelor civile şi comerciale B. Obligaţiile comodantului ____________________________________________ 425 § 4. Încetarea contractului de comodat _____________________________ 425 Secţiunea a II-a. Împrumutul de consumaţie ____________________________ 426 § 1. Împrumutul de consumaţie gratuit ______________________________ 426 A. Noţiune, caractere, delimitare ________________________________________ 426 B. Formarea împrumutului de consumaţie ________________________________ 427 C. Executarea împrumutului de consumaţie _______________________________ 427 D. Încetarea împrumutului de consumaţie ________________________________ 429 § 2. Împrumutul cu dobândă (oneros) ______________________________ 429 A. Dobânda – obiect al împrumutului ____________________________________ 429 B. Dobânda legală pentru obligaţii băneşti ________________________________ 431 C. Cămătăria: numai ca excepţie, interzisă ________________________________ 433 Contract de împrumut ________________________________________ 434 Capitolul al XV-lea. Contractul de cont curent ________________________ 437 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 437 Secţiunea a II-a. Efectele contractului de cont curent _____________________ 437 § 1. Efectele principale __________________________________________ 437 1. 1. Transmiterea proprietăţii _________________________________________ 438 1. 2. Novaţia _______________________________________________________ 438 1. 3. Indivizibilitatea _________________________________________________ 438 1. 4. Compensaţia __________________________________________________ 439 § 2. Efectele secundare _________________________________________ 439 2. 1. Dreptul la dobânzi ______________________________________________ 439 2. 2. Dreptul la comisioane şi la alte cheltuieli _____________________________ 439 § 3. Încheierea contului curent ____________________________________ 439 § 4. Încetarea contractului de cont curent ___________________________ 441 4. 1. Încetarea de drept ______________________________________________ 441 4. 2. Denunţarea contractului __________________________________________ 441 Contract de cont curent _______________________________________ 442 Capitolul al XVI-lea. Contractul de cont bancar curent _________________ 445 Secţiunea I. Prezentare generală ____________________________________ 445 Secţiunea a II- a. Aspecte specifice __________________________________ 445 § 1. Dreptul de a dispune de soldul creditor __________________________ 445 § 2. Compensarea reciprocă a soldurilor ____________________________ 446 § 3. Contul cu mai mulţi titulari ____________________________________ 446 § 4. Contul curent indiviz ________________________________________ 446 § 5. Prescripţia acţiunilor de valorificare a drepturilor specifice contului curent bancar ________________________________________ 446 § 6. Încetarea contului curent bancar _______________________________ 447 Contract de cont curent bancar _______________________________________ 448 Capitolul al XVII-lea. Contractul de asigurare _________________________ 451 Secţiunea I. Noţiuni generale _______________________________________ 451 § 1. Precizări prealabile _________________________________________ 451 § 2. Definiţia contractului de asigurare ______________________________ 451 § 3. Caracterele juridice ale contractului de asigurare __________________ 452 3. 1. Contract consensual ____________________________________________ 453 3. 2. Contract aleatoriu _______________________________________________ 453 Cuprins XVII 3. 3. Contract oneros ________________________________________________ 455 3. 4. Contract sinalagmatic ___________________________________________ 455 3. 5. Contract cu executare succesivă ___________________________________ 456 3. 6. Contract de adeziune ____________________________________________ 457 Secţiunea a II-a. Părţile contractului de asigurare _______________________ 459 § 1. Precizări prealabile _________________________________________ 459 § 2. Asigurătorul – coasigurătorii – reasigurătorul _____________________ 460 § 3. Asiguratul – contractantul asigurării – persoana cuprinsă în asigurare – beneficiarul asigurării _______________________________ 461 § 4. Terţul păgubit – moştenitorii terţului păgubit – moştenitorii asiguratului _________________________________________________ 462 4. 1. Terţul păgubit __________________________________________________ 462 4. 2. Moştenitorii terţului păgubit _______________________________________ 462 4. 3. Moştenitorii asiguratului __________________________________________ 463 § 5. Intermediarii în asigurări _____________________________________ 463 Secţiunea a III-a. Condiţiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurare __________________________________________________ 464 § 1. Scurte precizări ____________________________________________ 464 § 2. Capacitatea _______________________________________________ 464 2. 1. Capacitatea asigurătorului ________________________________________ 464 2. 2. Capacitatea asiguratului _________________________________________ 465 § 3. Consimţământul ___________________________________________ 467 3. 1. Noţiuni generale ________________________________________________ 467 3. 2. Eroarea ______________________________________________________ 467 3. 3. Violenţa ______________________________________________________ 469 3. 4. Dolul _________________________________________________________ 469 § 4. Obiectul __________________________________________________ 471 § 5. Cauza ___________________________________________________ 472 Secţiunea a IV-a. Condiţiile de formă şi proba contractului de asigurare __________________________________________________ 473 Secţiunea a V-a. Principalele reguli privind încheierea contractului de asigurare _________________________________________ 474 § 1. Sediul materiei ____________________________________________ 474 § 2. Etapa precontractuală. Informarea reciprocă a părţilor asupra elementelor esenţiale ale contractului de asigurare ____________ 474 § 3. Momentul încheierii contractului de asigurare _____________________ 477 3. 1. Noţiuni generale ________________________________________________ 477 3. 2. Oferta de a contracta ____________________________________________ 479 3. 3. Acceptarea ofertei de asigurare ____________________________________ 479 3. 4. Teorii privind momentul încheierii contactului _________________________ 480 3. 4. 1. Ipoteze ___________________________________________________ 480 3. 4. 2. Încheierea contactului de asigurare între prezenţi şi prin telefon ______ 480 3. 4. 3. Încheierea contractului de asigurare prin corespondenţă (între absenţi) ______________________________________________ 480 3. 4. 4. Regulile speciale privind încheierea contractului de asigurare prin mijloace electronice ______________________________________ 481 3. 4. 5. Particularităţile încheierii contractului de asigurare la distanţă ________ 482 § 4. Locul încheierii contractului de asigurare ________________________ 484 § 5. Cuprinsul contractului de asigurare _____________________________ 485 5. 1. Părţile contractante şi beneficiarul asigurării __________________________ 485 XVIII Dreptul contractelor civile şi comerciale 5. 2. Obiectul asigurării ______________________________________________ 485 5. 3. Riscurile ce se asigură ___________________________________________ 486 5. 3. 1. Noţiune __________________________________________________ 486 5. 3. 2. Excluderile de riscuri ________________________________________ 486 5. 3. 3. Condiţiile de acoperire a riscurilor ______________________________ 487 5. 3. 4. Comunicarea informaţiilor şi împrejurărilor esenţiale ale riscului asigurat _____________________________________________ 488 5. 3. 5. Consecinţele necomunicării informaţiilor şi circumstanţelor esenţiale ale riscului _________________________________________ 488 5. 4. Momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului ___________ 489 5. 5. Primele de asigurare ____________________________________________ 490 5. 6. Sumele asigurate _______________________________________________ 490 5. 7. Sancţiune _____________________________________________________ 490 5. 8. Alte elemente cuprinse în contractul de asigurare ______________________ 491 § 6. Clauzele abuzive în contractul de asigurare ______________________ 491 Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de asigurare______________________ 493 § 1. Precizări prealabile _________________________________________ 493 § 2. Obligaţiile asiguratului _______________________________________ 493 2. 1. Comunicarea către asigurător a datelor şi informaţiilor necesare încheierii contractului de asigurare _________________________________ 493 2. 2. Plata primelor de asigurare _______________________________________ 494 2. 2. 1. Negocierea primei de asigurare _______________________________ 494 2. 2. 2. Conţinutul primei ___________________________________________ 494 2. 2. 3. Locul plăţii primelor _________________________________________ 494 2. 2. 4. Dovada plăţii primelor _______________________________________ 495 2. 2. 5. Consecinţele juridice ale neplăţii primelor de asigurare _____________ 495 2. 2. 6. Informarea asiguratului cu privire la consecinţele neplăţii primelor de asigurare_________________________________________ 497 2. 3. Informarea asigurătorului despre producerea cazului asigurat ____________ 498 2. 3. 1. Precizări prealabile _________________________________________ 498 2. 3. 2. Conţinutul şi modalitatea de informare a producerii cazului asigurat ___ 498 2. 3. 3. Persoanele care pot face comunicarea producerii cazului asigurat ____ 499 2. 3. 4. Consecinţele juridice ale neexecutării obligaţiei de informare despre producerea cazului asigurat _____________________________ 500 2. 3. 5. Efectele comunicării producerii cazului asigurat din perspectiva obligaţiei de despăgubire _____________________________________ 501 § 3. Obligaţiile asigurătorului _____________________________________ 501 3. 1. Plata indemnizaţiei de asigurare ___________________________________ 501 3. 2. Supraasigurarea şi subasigurarea în obligaţia de despăgubire a asigurătorului ________________________________________________ 503 3. 3. Efectele franşizei în operaţiunea de despăgubire ______________________ 503 3. 4. Cazuri generale de exonerare a asigurătorului de plata indemnizaţiei ______ 505 § 4. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile de coasigurare ______________________________________________ 506 § 5. Efectele (raporturile) contractului între asigurat şi reasigurător ________ 507 § 6. Efectele contractului de asigurare faţă de terţi ____________________ 507 6. 1. Efectele cu privire la persoanele cuprinse în asigurare __________________ 508 6. 2. Efectele cu privire la moştenitorii terţului păgubit ______________________ 508 6. 3. Efectele contractului de asigurare cu privire la moştenitorii asiguratului _____ 509 6. 4. Efectele contractului cu privire la intermediarii în asigurări _______________ 509 § 7. Regresul asigurătorului ______________________________________ 510 Cuprins XIX Secţiunea a VII-a. Cesiunea contractului de asigurare ____________________ 512 Secţiunea a VIII-a. Modificarea contractului de asigurare __________________ 513 Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de asigurare_____________________ 514 § 1. Precizări prealabile _________________________________________ 514 § 2. Cazuri speciale de încetare a contractului de asigurare _____________ 514 2. 1. Producerea riscului asigurat anterior încheierii contractului de asigurare sau imposibilitatea producerii acestuia ___________________ 514 2. 2. Neplata primelor de asigurare _____________________________________ 515 2. 3. Denunţarea contractului __________________________________________ 515 § 3. Expirarea duratei contractului _________________________________ 516 § 4. Încetarea perioadei de asigurare_______________________________ 517 § 5. Survenirea cazului asigurat ___________________________________ 517 § 6. Decesul asiguratului ________________________________________ 518 Contractul de asigurare _____________________________________________ 520 Capitolul al XVIII-lea. Contractul de rentă viageră _____________________ 522 Secţiunea I. Formarea rentei viagere _________________________________ 522 § 1. Noţiune, constituire şi reglementare ____________________________ 522 § 2. Caractere juridice __________________________________________ 523 § 3. Condiţii de validitate ________________________________________ 524 Secţiunea a II-a. Efectele contractului de rentă viageră ___________________ 524 § 1. Obligaţiile credirentierului ____________________________________ 525 § 2. Obligaţiile debirentierului _____________________________________ 525 A. Obligaţia de plată a rentei ___________________________________________ 525 B. Obligaţia de garanţie şi rezoluţiunea contractului _________________________ 526 Secţiunea a III-a. Încetarea şi urmărirea rentei viagere ___________________ 526 Contract de rentă viageră ___________________________________________ 528 Capitolul al XIX-lea. Contractul de întreţinere ________________________ 530 Secţiunea I. Individualizarea contractului ______________________________ 530 § 1. Definire __________________________________________________ 530 § 2. Caractere juridice __________________________________________ 531 § 3. Delimitarea contractului de întreţinere __________________________ 532 Secţiunea a II-a. Formarea contractului de întreţinere ____________________ 533 Secţiunea a III-a. Efectele contractului de întreţinere _____________________ 534 A. Obligaţiile creditorului întreţinerii ______________________________________ 534 B. Obligaţiile întreţinătorului-debitor _____________________________________ 534 Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de întreţinere ____________________ 536 Contract de întreţinere ______________________________________________ 538 Capitolul al XX-lea. Contractele de joc şi pariu _______________________ 541 Secţiunea I. Aspecte introductive ____________________________________ 541 § 1. Noţiune __________________________________________________ 541 § 2. Caractere juridice __________________________________________ 542 Secţiunea a II-a. Efectele jocului şi ale pariului __________________________ 542 A. Câştigătorul nu are drept la acţiune ___________________________________ 542 B. Pierzătorul nu poate cere restituirea plăţii_______________________________ 544 Secţiunea a III-a. Dispoziţii speciale în materia jocului şi pariului ____________ 544 Contract de joc şi pariu ______________________________________________ 549 XX Dreptul contractelor civile şi comerciale Capitolul al XXI-lea. Contractul de tranzacţie _________________________ 551 Secţiunea I. Noţiune, caractere şi reglementare _________________________ 551 Secţiunea a II-a. Formarea contractului de tranzacţie _____________________ 552 A. Condiţii de validitate _______________________________________________ 553 B. Nulitatea contractului de tranzacţie ____________________________________ 553 Secţiunea a III-a. Efectele contractului de tranzacţie _____________________ 554 Tranzacţie ________________________________________________________ 556 Capitolul al XXII-lea. Contractul de fiducie ___________________________ 560 Secţiunea I. Noţiune ______________________________________________ 560 Secţiunea a II-a. Operaţiunea de fiducie şi contractul de fiducie ____________ 560 Secţiunea a III-a. Categoriile fiduciei __________________________________ 561 Secţiunea a IV-a. Părţile contractului de fiducie _________________________ 561 Secţiunea a V-a. Condiţiile de validitate ale fiduciei ______________________ 561 § 1. Forma contractului de fiducie _________________________________ 561 § 2. Cuprinsul contractului _______________________________________ 561 § 3. Înregistrarea fiduciei ________________________________________ 562 § 4. Desemnarea beneficiarului ___________________________________ 563 § 5. Interdicţia liberalităţii fiduciei __________________________________ 564 Secţiunea a VI-a. Opozabilitatea fiduciei ______________________________ 565 Secţiunea a VII-a. Efectele juridice ale contractului de fiducie ______________ 565 § 1. Obligaţiile constituitorului ____________________________________ 565 1. 1. Transferarea drepturilor şi suportarea cheltuielilor legate de această operaţiune ____________________________________________ 565 1. 2. Plata remuneraţiei fiduciarului _____________________________________ 566 § 2 Obligaţiile fiduciarului ________________________________________ 566 2. 1. Fiduciarul este obligat să execute atribuţiile încredinţate în legătură cu fiducia _____________________________________________________ 567 2. 1. 1. Precizări prealabile _________________________________________ 567 2. 1. 2. Puterile fiduciarului _________________________________________ 567 2. 2. Fiduciarul trebuie să îndeplinească formalităţile de înregistrare a fiduciei şi de opozabilitate faţă de terţi _____________________________ 568 2. 3. Fiduciarul este obligat să aducă la cunoştinţa terţilor cu care contractează calitatea sa ________________________________________ 569 2. 4. Fiduciarul are obligaţia de a da socoteală despre executarea fiduciei ______ 569 2. 5. Fiduciarul răspunde pentru prejudiciile cauzate _______________________ 570 2. 6. Fiduciarul este obligat să restituie masa fiduciară la încetarea contractului sau cu prilejul înlocuirii lui ______________________________ 571 § 3. Efectele contractului de fiducie faţă de terţi ______________________ 571 Secţiunea a VIII-a. Modificarea contractului de fiducie ____________________ 572 Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de fiducie _______________________ 572 § 1. Cazurile specifice de încetare a contractului de fiducie _____________ 572 1. 1. Expirarea termenului ____________________________________________ 572 1. 2. Realizarea scopului fiduciei _______________________________________ 572 1. 3. Denunţarea contractului __________________________________________ 573 1. 4. Renunţarea la fiducie ____________________________________________ 574 1. 5. Insolvenţa fiduciarului ___________________________________________ 574 § 2. Efectele încetării contractului de fiducie _________________________ 574 Contract de fiducie ________ _________________________________________ 576 Cuprins XXI Capitolul al XXIII-lea. Contractul de franciză _________________________ 591 Secţiunea I. Reglementare, noţiune şi caractere juridice __________________ 591 Secţiunea a II-a. Părţile şi obiectul francizei ____________________________ 592 Secţiunea a III-a. Obiectul francizei __________________________________ 592 Secţiunea a IV-a. Independenţa părţilor _______________________________ 593 Secţiunea a V-a. Diferite tipuri de franciză _____________________________ 593 § 1. Franciza de producţie sau industrială ___________________________ 593 § 2. Franciza de servicii _________________________________________ 594 § 3. Franciza de distribuţie _______________________________________ 594 § 4. Master franchise ___________________________________________ 594 Secţiunea a VI-a. Încheierea contractului ______________________________ 595 § 1. Etapa precontractuală _______________________________________ 595 § 2. Cuprinsul contractului de franciză ______________________________ 596 2. 1. Obiectul contractului ____________________________________________ 596 2. 2. Drepturile şi obligaţiile părţilor _____________________________________ 596 2. 3. Condiţiile financiare _____________________________________________ 597 2. 4. Durata contractului ______________________________________________ 597 2. 5. Condiţiile de modificare, prelungire şi reziliere ________________________ 597 Secţiunea a VII-a. Efectele contractului de franciză ______________________ 597 § 1. Obligaţiile francizorului ______________________________________ 597 1. 1. Transmiterea know-how-ului ______________________________________ 598 1. 2. Transmiterea dreptului de utilizare a semnelor distinctive ale francizorului ________________________________________________ 598 1. 3. Asistenţa tehnică şi/sau comercială _________________________________ 598 1. 4. Obligaţia de aprovizionare ________________________________________ 599 1. 5. Exclusivitatea teritorială __________________________________________ 599 § 2. Obligaţiile beneficiarului _____________________________________ 600 2. 1. Păstrarea secretului know-how-ului _________________________________ 600 2. 2. Plata taxelor şi redevenţelor_______________________________________ 600 2. 3. Obligaţia de neconcurenţă ________________________________________ 600 Secţiunea a VIII-a. Încetarea contractului de franciză _____________________ 601 Contract de franciză ________________________________________________ 602 Capitolul al XXIV-lea. Contractul de factoring ________________________ 610 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 610 Secţiunea a II-a. Caractere juridice ___________________________________ 610 Secţiunea a III-a. Formele factoringului _______________________________ 611 § 1. Factoringul cu regres _______________________________________ 612 § 2. Factoringul fără regres ______________________________________ 612 § 3. Factoringul la scadenţă ______________________________________ 612 Secţiunea a IV-a. Forma contractului de factoring _______________________ 612 Secţiunea a V-a. Părţile contractului __________________________________ 612 § 1. Aderentul _________________________________________________ 612 § 2. Factorul __________________________________________________ 613 § 3. Debitorul cedat ____________________________________________ 613 Secţiunea a VI-a. Obiectul contractului ________________________________ 613 Secţiunea a VII-a. Efectele contractului de factoring ______________________ 614 § 1. Obligaţiile aderentului _______________________________________ 614 1. 1. Obligaţia de transmitere a creanţelor ________________________________ 614 XXII Dreptul contractelor civile şi comerciale 1. 2. Obligaţia de garanţie a creanţelor __________________________________ 615 1. 3. Obligaţia de notificare a debitorului cedat ____________________________ 615 § 2. Obligaţiile factorului _________________________________________ 616 2. 1. Finanţarea prin plata către aderent a preţului facturilor acceptate _________ 616 2. 2. Suportarea riscului de neplată a debitorului cedat ______________________ 617 2. 3. Încasarea creanţelor de la debitorii cedaţi ____________________________ 617 Secţiunea a VIII-a. Raporturile dintre debitorul cedat şi părţile contractului de factoring _________________________________________ 618 § 1. Raporturile dintre debitorul cedat şi aderent ______________________ 618 § 2. Raporturile dintre debitorul cedat şi societatea de factoring __________ 618 Secţiunea a IX-a. Delimitarea contractului de factoring de alte instituţii juridice __________________________________________ 619 § 1. Cesiunea de creanţă ________________________________________ 619 § 2. Subrogaţia în drepturile creditorului ____________________________ 620 § 3. Scontarea ________________________________________________ 620 Secţiunea a X-a. Încetarea contractului _______________________________ 621 Contract de factoring _______________________________________________ 622 Capitolul al XXV-lea. Contractul de leasing __________________________ 626 Secţiunea I. Noţiune şi reglementare _________________________________ 626 Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale contractului de leasing ____________ 626 Secţiunea a III-a. Părţile contractului de leasing _________________________ 628 § 1. Finanţatorul/locatorul _______________________________________ 628 § 2. Locatarul/utilizatorul ________________________________________ 629 Secţiunea a IV-a. Delimitarea contractului de leasing _____________________ 629 § 1. Operaţiunea de leasing şi contractul de leasing ___________________ 629 § 2. Delimitarea contractului de leasing de alte contracte _______________ 629 Secţiunea a V-a. Categoriile de leasing _______________________________ 630 § 1. Leasing financiar şi leasing operaţional _________________________ 630 § 2. Leasing mobiliar şi leasing imobiliar ____________________________ 631 § 3. Forme speciale de leasing ___________________________________ 631 3. 1. Contractul de lease-back _________________________________________ 631 3. 2. Leasingul comun _______________________________________________ 632 3. 3. Subleasingul (sublocaţiunea în regim de leasing) ______________________ 632 Secţiunea a VI-a. Obiectul contractului de leasing _______________________ 632 Secţiunea a VII-a. Conţinutul contractului ______________________________ 633 § 1. Elementele obligatorii ale contractului de leasing __________________ 633 § 2. Cuprinsul contractului de leasing ______________________________ 635 Secţiunea a VIII-a. Efectele contractului de leasing ______________________ 635 § 1. Obligaţiile finanţatorului/locatorului _____________________________ 636 1. 1. Respectarea dreptului utilizatorului de a-şi alege furnizorul ______________ 636 1. 2. Contractarea bunului cu furnizorul şi dobândirea dreptului definitiv de utilizare asupra programelor de calculator _________________________ 636 1. 3. Transmiterea tuturor drepturilor asupra bunului către utilizator, cu excepţia dreptului de dispoziţie _________________________________ 636 1. 4. Respectarea dreptului de opţiune al utilizatorului ______________________ 637 1. 5. Garantarea folosinţei liniştite a bunului dat în leasing ___________________ 637 1. 6. Încheierea unei poliţe de asigurare asupra bunul dat în leasing ___________ 637 Cuprins XXIII § 2. Obligaţiile utilizatorului ______________________________________ 638 2. 1. Efectuarea recepţiei şi primirea bunului ______________________________ 638 2. 2. Exploatarea bunul potrivit instrucţiunilor furnizorului ____________________ 639 2. 3. Interdicţia grevării bunului cu sarcini ________________________________ 639 2. 4. Plata ratelor de leasing şi a costurilor accesorii acestora ________________ 640 2. 5. Suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a riscului pieirii bunului ___________ 640 2. 6. Încunoştinţarea finanţatorului despre orice tulburare a dreptului de proprietate asupra bunului _____________________________________ 641 2. 7. Restituirea bunului ______________________________________________ 641 Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de leasing ______________________ 641 § 1. Expirarea duratei contractului _________________________________ 641 § 2. Rezilierea contractului _______________________________________ 642 2. 1. Refuzul utilizatorului de a primi bunul _______________________________ 642 2. 2. Insolvenţa sau dizolvarea şi lichidarea unei părţi ______________________ 642 2. 3. Pieirea, pierderea sau dispariţia bunului _____________________________ 642 2. 4. Desfiinţarea titlului asupra bunului __________________________________ 643 2. 5. Neplata integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive _________ 643 Contract de leasing _________________________________________________ 644 Index __________________________________________________________ 649 Data aparitiei: 20 Martie 2013

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec