Dreptul concurentei. Ghid practic: jurisprudenta nationala si instrumente de aplicare

Preț: 65,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 744

DESCRIERE

Realizarea acestei carti s-a nascut din nevoia de a structura reglementarile si practicile existente in materia dreptului concurentei. Pornind de la considerentul ca dreptul concurential este cel care creeaza condi¬tiile pentru existenta si mentinerea unei economii de piata functionale, lucrarea se doreste a fi un ghid practic, care sa puna la dispozitia tuturor celor interesati de acest domeniu o serie de hotarari judecatorești nationale in materie (cele mai multe dintre ele nefiind publicate), un inventar detaliat al actelor normative interne si europene referitoare la dreptul concurentei (cele mai importante legi europene fiind redate integral), precum si breviarul practicii Curtii Europene de Justitie, structurat pe materiile principale si pe industrii.

Prezenta lucrare reprezinta publicarea in tiraj extins a ghidului realizat in cadrul proiectului « Training pentru magistratii romani in dreptul european al concurentei » finantat de Comisia Europeana − DG Competition − si se adreseaza tuturor cititorilor care au preocupari in domeniul practicii dreptului concurentei sau in alte materii interferente acestui domeniu.Cuprins
Cuvânt-înainte... XVII
Capitolul I. Jurisprudenţă naţională... 1
Secţiunea 1. Interferenţa dreptului concurenţei cu alte ramuri de drept... 1
A. Interferenţa cu Dreptul proprietăţii intelectuale şi industriale... 1
1. 1. Denigrare. Acţiune în constatarea săvârşirii actelor de concurenţă
neloială. Prescripţia dreptului la acţiune.... 1
2. Caracterul nepatrimonial al acţiunii în concurenţă neloială. Lipsa
procedurii prealabile a concilierii... 1
2. Acte de concurenţă neloială constând în producerea, importul, distribuirea de
produse provenind din altă ţară. Calitatea de titular al mărcii înregistrate şi
importator unic al produsului original. Protecţia proprietăţii asupra mărcii şi
reprimarea concurenţei neloiale. Competenţă... 7
3. Mărci. Risc de confuzie datorită similarităţii şi identităţii vizuale,
conceptuale şi auditive. Concurenţă neloială... 10
4. 1. „Concurenţa neloială” şi „libera concurenţă exercitată pe o piaţa
deschisă” – diferenţe. Risc de confuziune datorită efectului sonor, de
natură să afecteze distinctivitatea în raport de denumirea reclamantei. Folosirea
experienţei anterioare, din cadrul societăţii reclamante, pentru crearea
publicităţii în folosul societăţii pârâte. Încălcarea, în apel, a principiului
tantum devolutum quantum apellatum... 13
2. Rolul jurisprudenţei în sistemul de drept românesc actual... 13
B. Interferenţa cu dreptul muncii... 17
5. Deturnarea clientelei unei societăţi şi dezorganizarea activităţii acesteia.
Lipsa elementelor răspunderii în concurenţă neloială... 17
6. Deturnarea clientelei. Proba cu prezumţii judiciare. Dezorganizarea unei
societăţi prin atragerea salariaţilor acesteia... 19
C. Interferenţa cu dreptul civil... 24
7. Abuz de poziţie dominantă. Inaplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 21/1996.
Pact de neconcurenţă. Încălcarea clauzei de concurenţă pe durata contractului.
Răspundere civilă contractuală/răspundere civilă delictuală.... 24
8. Atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi
concurente. Necesitatea ca pârâta în litigiu să activeze pe acelaşi segment de
piaţă... 29
9. Comunicarea şi răspândirea în public de afirmaţii menite să inducă în eroare
clientela. Criterii de apreciere a prejudiciului. Răspunderea civilă delictuală... 31
10. Prescripţia dreptului la acţiune întemeiată pe Legea nr. 11/1991. Necesitatea
administrării de probe suplimentare cu privire la existenţa daunei şi a
momentului la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască
acest aspect... 36
VI CUPRINS
11. Denigrare. Transmiterea de informaţii care ulterior se dovedesc a fi
corespunzătoare realităţii. Nesancţionare... 38
D. Interferenţa cu dreptul asigurărilor... 43
12. „Frauda la lege”- condiţii de reţinere. Interpretarea clauzelor contractului... 43
E. Interferenţa cu dreptul comercial... 46
13. 1. Taxe de raft. Restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.
Caracterul neretroactiv al reglementărilor din domeniul concurenţei.
Interferenţa cu dreptul comercial... 46
2. Abuz de poziţie dominantă. Neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege... 46
14. Acte de concurenţă neloială. Noţiunea de „fraudă” în accepţiunea
art. 222 lit. d) din Legea nr. 31/1990... 51
15. Monopol asupra activităţii de transport terestru. Inexistenţa vreunei decizii
a autorităţii concurenţiale privind stabilirea poziţiei dominante deţinute
pe piaţă. Clauze abuzive... 55
16. Acte de concurenţă neloială constând în înfiinţarea unei societăţi cu
obiect de activitate identic şi încheierea de contracte cu aceiaşi beneficiari.
Dizolvare. Excludere de asociat... 59
Secţiunea a 2-a. Ajutorul de stat... 62
17. Cheltuieli eligibile − „investiţie nou creată”. Scutire de impozit pe profit
peste limita legală. Obligaţia de informare a Consiliului Concurenţei... 62
18. 1. Ajutor de stat regional. Depăşirea intensităţii maxime. Obligaţia
Consiliului Concurenţei de a notifica agentul în cauză... 65
2. Revizuire. Motive neinvocate la recurs... 65
19. Ajutor de stat existent. Principiul neretroactivităţii legii noi. Incidenţa
dispoziţiilor referitoare la stoparea ajutorului de stat, şi nu a celor privind
recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis. Calitatea procesuală
pasivă a Ministerului Finanţelor Publice... 70
20. Inadmisibilitatea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 111 C. proc. civ.
privind competenţa organelor fiscale de a dispune cu privire la acordarea,
stoparea şi/sau recuperarea ajutoarelor de stat, în condiţiile nerespectării
specialităţii capacităţii de folosinţă. Lipsa de interes a acţiunii în anularea
actului administrativ al organelor fiscale în situaţia în care pe calea unui alt
proces, s-a obţinut acest rezultat... 76
21. Competenţa Consiliului Concurenţei de anula înlesnirile la plată acordate
prin H. G. nr. 874/2000 şi Legea nr. 137/2002. Procedura de urgenţă prevăzută
de art. 18 din Legea nr. 137/2002. Diferenţe între „notificarea” concentrării
economice şi „notificarea” ajutorului de stat. Termen special de prescripţie... 83
22. Acţiune în revocarea notelor de constatare ale Conciliului Concurenţei.
Lipsa procedurii prealabile... 96
23. Ajutorul de stat în domeniul agriculturii. Exces de putere prin refuzul de
a semna un act adiţional la un ordin comun. Lipsa notificării Comisiei
Europene şi pentru sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii în
vederea scutirii la plată conform Legii nr. 190/2004... 98
24. Control abuziv. Extindere a inspecţiei fără indicarea vreunui temei legal
şi fără solicitarea de explicaţii reprezentanţilor legali ai societăţii... 102
CUPRINS VII
25. Cheltuieli eligibile pentru determinarea intensităţii ajutorului de stat.
Contradicţie între actele şi rapoartele de constatare. Caracterul juridic al
notelor de constatare ale inspectorilor Consiliului Concurenţei. Principiul
neretroactivităţii legii... 116
26. Zonă defavorizată. Ajungerea la limita intensităţii maxime a ajutorului
de stat. Obligaţia de a se înregistra ca plătitor de impozit pe profit... 121
27. Ajutorul de stat. Regim juridic aplicabil până la 1 ianuarie 2007, în sensul
notificării spre autorizare de către Consiliul Concurenţei. Competenţa
exclusivă în materie a Comisiei Europene după această dată... 124
28. Ajutor de stat sub forma scutirii de la plata taxei de timbru social/licenţei.
Necesitatea notificării... 126
29. Ajutorul de stat pe piaţa produselor siderurgice CECO. Obligaţia notificării
pentru societăţile din domeniul siderurgic. Aplicarea dreptului Uniunii
Europene... 133
30. Unităţi de cercetare dezvoltare. Ajutor de stat constând în înlesniri la plata
obligaţiilor bugetare... 140
31. Instituţie publică ce desfăşoară activităţi pentru care este tratată ca persoană
impozabilă (activităţi de cercetare dezvoltare). Necesitatea evitării unor
distorsiuni concurenţiale. Distincţiile prevăzute de art. 127 C. fisc... 143
32. Ajutor de operare. Parc industrial. Facilităţi fiscale. Competenţa de
recuperare, rambursare şi suspendare a ajutoarelor de stat ulterior aderării
României la Uniunea Europeană... 147
Secţiunea a 3-a. Incidenţa articolelor 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996... 156
33. Monopol de stat. Înţelegere verticală de fixare a preţurilor grefată
pe o înţelegere orizontală. Termenul de prescripţie a aplicării sancţiunii... 156
34. Înţelegere verticală având ca obiect fixarea concertată a preţurilor de
vânzare. Convenirea împărţirii pieţelor de desfacere şi alocării clienţilor
de către furnizor şi distribuitorii săi. Individualizarea sancţiunii aplicate... 160
35. Servicii de şcolarizare în vederea obţinerii permisului auto. Cartel de fixare şi
majorare a preţurilor şi tarifelor. Piaţa relevantă geografic privind
serviciul prestat. Valoarea probatorie a proceselor-verbale... 166
36. Înţelegerea orizontală de tip cartel având ca obiect majorarea tarifului şi fixarea
acestuia la nivelul minim. Lipsa mandatului din partea societăţii
pentru participantul la înţelegere... 170
37. Înţelegeri care au ca scop fixarea un nivel minim al preţului de vânzare
pentru pâinea albă. Reprezentarea societăţii la adunarea în cauză de către
directorul executiv. „Neimplementarea unei înţelegeri” şi „distanţarea
publică”
– diferenţe... 176
38. Aplicarea dreptului concurenţial în domeniul profesiilor liberale. Calitatea
Asociaţiei Naţionale a Tehnicienilor Dentari de „asociaţie de agenţi economici”.
Restricţionarea prin preţ a concurenţei dintre tehnicienii dentari... 183
39. Operatori cablu. Abuz de poziţie dominantă. Piaţa relevantă geografică şi a
produsului. Condiţii de acces la piaţa relevantă. Lipsa caracterului
substituibil al serviciilor de retransmisie prin cablu... 188
40. Efectul de grup. Abuz de poziţie dominantă. Preţuri excesive, inechitabile
sau discriminatorii. Circumstanţe atenuante... 200
VIII CUPRINS
41. Sesizarea autorităţii concurenţiale prin adrese anonime. Ordin de
redeschidere a unei investigaţii. Dovezi noi – caracterul semnificativ
al acestora în sensul dovedirii încălcării legii concurenţei... 209
42. Organizarea de licitaţii pentru serviciile de salubrizare publică. Nelegalitatea
înlocuirii acestora cu prelungirea contractelor pe o perioadă de 5 ani... 213
Secţiunea a 4-a. Concentrările economice... 216
43. Concentrare economică prin preluarea pachetului majoritar de acţiuni al unei
societăţi. Omisiunea notificării în termenul legal. Inexistenţa unei situaţii de
exceptare legală... 216
44. Dobândirea controlului unic asupra societăţii comerciale. Deosebirea dintre
„notificare incompletă” şi „informare asupra realizării concentrării
economice”. Incidenţa dispoziţiilor de drept european... 224
Secţiunea a 5-a. Interesul în exercitarea acţiunii în anularea unei
decizii a Consiliului Concurenţei... 231
45. Vătămarea indirectă a drepturilor şi intereselor reclamantei. Consecinţe
asupra acţiunii în anulare... 231
46. Acţiune în anularea unui act administrativ emis de Consiliul Concurenţei.
Interesul în promovarea acţiunii – caracteristici. Răsfrângerea efectelor
actului administrativ asupra drepturilor reclamantului... 233
Secţiunea a 6-a. Excepţii de nelegalitate a unor acte normative ale
Consiliului Concurenţei... 236
47. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor din Instrucţiunile privind s
ancţionarea sancţiunilor. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004... 236
48. Excepţia de nelegalitate a unor dispoziţii din Regulamentul privind stabilirea şi
perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea
nr. 21/1996 din Regulamentul pentru autorizarea concentrărilor economice... 237
Secţiunea a 7-a. Suspendarea aplicării deciziilor Consiliului Concurenţei... 243
49. Suspendarea executării deciziei autorităţii concurenţiale până la
anularea actului administrativ. Lipsa „cazului bine justificat”... 243
50. Suspendarea executării deciziei autorităţii concurenţiale până la
soluţionarea contestaţiei. Neîntrunirea cerinţelor prevăzute de lege... 247
51. Neîntrunirea condiţiilor legale privind suspendarea deciziei Consiliului
Concurenţei. Probe. Invocarea excepţiei prescripţiei dreptului de aplicare a
sancţiunii contravenţionale în cursul judecăţii cererii de suspendare... 248
52. Suspendarea executării deciziei autorităţii concurenţiale până la soluţionarea
irevocabilă a cauzei. Limitele verificării legalităţii actului administrativ... 252
53. Noţiunea de „protecţie provizorie corespunzătoare”. Întrunirea condiţiilor
necesare suspendării deciziei Consiliului Concurenţei... 256
Secţiunea a 8-a. Prescripţia dreptului Consiliului Concurenţei de a
aplica sancţiuni... 261
54. Termen de investigaţie. Termen de prescripţie. Caracterul confidenţial
al unor documente de investigaţie. Cenzurarea activităţii autorităţii
concurenţiale de către instanţa de contencios... 261
CUPRINS IX
55. Omisiunea de a stabili un termen de prescripţie în legea concurenţei.
Consecinţe. Inaplicabilitatea Decretului nr. 167/1958. Întreruperea sau
suspendarea curgerii termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii... 264
56. Împărţirea portofoliului de produse insulinice. Caracterul continuu al faptei
anticoncurenţiale. Momentul epuizării sale. Consecinţe cu privire la
prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea. Individualizarea amenzii... 271
57. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1996... 282
58. Existenţa unei înţelegeri anticoncurenţiale având ca obiect participarea în
mod concertat cu oferte trucate la licitaţie. Momentul epuizării contravenţiei.
Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea... 286
Capitolul II. Instrumente legislative... 291
1. REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2003 AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă
prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat (Text cu relevanţă pentru SEE)... 291
2. ORIENTĂRI PRIVIND CALCULAREA AMENZILOR
aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (2006/C 210/02) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 312
3. REGULAMENTUL (CE) NR. 139/2004 AL CONSILIULUI
din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi
[Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (Text cu relevanţă
pentru SEE)... 317
ANEXĂ. Tabel de corespondenţă... 341
4. REGULAMENTUL (CE) NR. 773/2004 AL COMISIEI
din 7 aprilie 2004 privind desfăşurarea procedurilor puse în aplicare de
Comisie în temeiul articolelor 81 şi 82 din Tratatul CE
(Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 123, 27. 4. 2004, p. 18)... 345
ANEXĂ – FORMULARUL C
PLÂNGERE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (CE)
NR. 1/2003... 354
5. REGULAMENTUL (UE) NR. 461/2010 AL COMISIEI
din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practici
concertate în sectorul autovehiculelor (Text cu relevanţă pentru SEE)... 355
6. REGULAMENTUL (UE) NR. 1217/2010 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3)
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de
acorduri de cercetare şi dezvoltare (Text cu relevanţă pentru SEE)... 361
7. COMUNICAREA COMISIEI
privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei
(97/C 372/03) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 370
8. COMUNICAREA COMISIEI
privind îndrumările informale referitoare la problemele noi care apar în cazuri
individuale cu privire la articolele 81 şi 82 din Tratatul CE (scrisori de îndrumare)
(2004/C 101/06) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 380
X CUPRINS
9. COMUNICAREA COMISIEI
privind examinarea de către Comisie a plângerilor depuse în temeiul articolelor 81
şi 82 din Tratatul CE (2004/C 101/05) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 384
ANEXĂ – FORMULARUL C
Plângerea în temeiul articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003... 398
10. COMUNICAREA COMISIEI
privind acordurile de importanţă minoră care nu restrâng în mod semnificativ
concurenţa în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene (de minimis) (2001/C 368/07) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 399
11. COMUNICAREA COMISIEI
Orientări privind conceptul de efect asupra comerţului din
articolele 81 şi 82 din tratat (2004/C 101/07) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 403
12. COMUNICAREA COMISIEI
Orientări privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat
(2004/C 101/08) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 424
13. COMUNICAREA COMISIEI
privind cooperarea dintre Comisie şi instanţele statelor membre
ale Uniunii Europene în aplicarea articolelor 81 şi 82 din Tratatul CE
(2004/C 101/04) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 451
ANEXĂ. REGULAMENTE DE EXCEPTARE PE CATEGORII,
COMUNICĂRI ŞI ORIENTĂRI ALE COMISIEI... 461
14. COMUNICARE A COMISIEI
Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE
la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante
(2009/C 45/02) (Text cu relevanţă pentru SEE)... 462
15. COMUNICAREA COMISIEI
Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală (2011/C 11/01)
(Text cu relevanţă pentru SEE)... 483
Capitolul III. Breviar legislativ în materia Dreptului concurenţei... 563
I. Legislaţie europeană – indexare pe materii şi industrii... 563
Antitrust... 563
Carteluri... 566
Fuziuni... 569
Ajutor de stat... 570
II. Legislaţia concurenţei în România... 576
Capitolul IV. Breviar Jrisprudenţă relevantă a Curţii Europene
de Justiţie... 578
Antitrust/Cartel... 578
Fuziuni... 580
Ajutor de stat... 634
Index de jurisprudenţă naţională... 723
Index alfabetic... 728


Titlu: Dreptul concurentei. Ghid practic: jurisprudenta nationala si instrumente de aplicare
Autori: Victor Alistar, Cristina Banciu
Editura: Hamangiu
Pagini: 744
Data aparititei: 21 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-879-5

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0208 sec