Drept procesual penal. Sinteze (editia a III-a, 2011)

Drept procesual penal. Sinteze (editia a III-a, 2011)
Preț: 70,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 336
Categoria: Penal

DESCRIERE

Cuprins

SUBIECTUL NR. 1. Abţinerea şi recuzarea /pag. 13


SUBIECTUL NR. 2. Acţiunea civilă în procesul penal. Noţiune. Condiţii ale exercitării acesteia /pag. 16


SUBIECTUL NR. 3. Acţiunea penală: noţiune; obiectul şi subiecţii acţiunii penale; trăsăturile acţiunii penale /pag. 21


SUBIECTUL NR. 4. Apărătorul ca participant la desfăşurarea procesului penal. Drepturile şi obligaţiile acestuia /pag. 23


SUBIECTUL NR. 5. Apelul peste termen /pag. 26


SUBIECTUL NR. 6. Arestarea inculpatului: condiţii, organe judiciare care pot lua măsura; durata /pag. 28


SUBIECTUL NR. 7. Arestarea învinuitului /pag. 33


SUBIECTUL NR. 8. Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală /pag. 36


SUBIECTUL NR. 9. Cazuri de conexitate şi indivizibilitate /pag. 46


SUBIECTUL NR. 10. Cazurile de asistenţă juridică obligatorie /pag. 49


SUBIECTUL NR. 11. Cazurile de contestaţie în anulare /pag. 51


SUBIECTUL NR. 12. Cazurile de revizuire /pag. 53


SUBIECTUL NR. 13. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării, înlocuirii, încetării sau menţinerii unei măsuri preventive /pag. 63


SUBIECTUL NR. 14. Cercetarea judecătorească /pag. 65


SUBIECTUL NR. 15. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea /pag. 70


SUBIECTUL NR. 16. Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare,


conţinutul cererii de reabilitare /pag. 72


SUBIECTUL NR. 17. Citarea părţilor la judecată. Compunerea instanţei de judecată. Asigurarea apărării /pag. 74
SUBIECTUL NR. 18. Citaţia ca act procedural: noţiune, conţinut, loc de citare, înmânarea citaţiei /pag. 77
SUBIECTUL NR. 19. Comparaţie între decădere şi nulitate, ca sancţiuni procedurale /pag. 81
SUBIECTUL NR. 20. Competenţa funcţională şi competenţa materială /pag. 83


SUBIECTUL NR. 21. Competenţa organelor de urmărire penală /pag. 90


SUBIECTUL NR. 22. Competenţa personală în materie penală /pag. 94


SUBIECTUL NR. 23. Confl ictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă /pag. 95


SUBIECTUL NR. 24. Confruntarea ca mijloc de probă /pag. 97


SUBIECTUL NR. 25. Constatarea infracţiunilor de audienţă. Suspendarea judecăţii /pag. 98
SUBIECTUL NR. 26. Constatările tehnico-ştiinţifi ce şi medico-legale /pag. 100
SUBIECTUL NR. 27. Decăderea şi inadmisibilitatea - sancţiuni procedurale penale /pag. 102
SUBIECTUL NR. 28. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului - mijloace de probă în procesul penal /pag. 104
SUBIECTUL NR. 29. Declaraţiile martorilor - mijloace de probă în procesul penal: noţiune, obligaţiile şi drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate
ca martor şi persoane care nu sunt obligate să depună ca martor /pag. 106
SUBIECTUL NR. 30. Declinarea de competenţă /pag. 110
SUBIECTUL NR. 31. Deliberarea: Noţiune, obiect, procedură /pag. 112
SUBIECTUL NR. 32. Dezbaterile în faţa primei instanţe şi ultimul
cuvânt al inculpatului /pag. 114
SUBIECTUL NR. 33. Dispoziţii speciale privind reţinerea şi arestarea
preventivă a minorului /pag. 116
SUBIECTUL NR. 34. Efectele recursului /pag. 119
SUBIECTUL NR. 35. Efectul extensiv al apelului /pag. 122
SUBIECTUL NR. 36. Efectul suspensiv şi efectul devolutiv al apelului /pag. 123
SUBIECTUL NR. 37. Exercitarea acţiunii civile: dreptul de opţiune;
exercitarea din ofi ciu; exercitarea la instanţa civilă /pag. 125
SUBIECTUL NR. 38. Expertizele - mijloace de probă în procesul penal /pag. 128
SUBIECTUL NR. 39. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte
materiale (în faţa instanţei de judecată) /pag. 133
SUBIECTUL NR. 40. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
penale şi pentru alte persoane /pag. 135
SUBIECTUL NR. 41. Fapte similare, auxiliare şi negative; fapte şi
împrejurări care nu trebuie dovedite /pag. 137
SUBIECTUL NR. 42. Felurile hotărârilor judecătoreşti /pag. 139
SUBIECTUL NR. 43. Garantarea dreptului de apărare - principiu
fundamental al dreptului penal (analiză detaliată) /pag. 141
SUBIECTUL NR. 44. Hotărârile penale supuse apelului. Titularii apelului /pag. 144
SUBIECTUL NR. 45. Hotărârile penale supuse recursului /pag. 147
SUBIECTUL NR. 46. Hotărârile supuse revizuirii: caracteristicile
acestora, limitele în care poate fi exercitată revizuirea /pag. 149
SUBIECTUL NR. 47. Incompatibilitatea judecătorilor, a procurorului,
grefi erului şi organului de cercetare penală /pag. 154
SUBIECTUL NR. 48. Inculpatul - parte în procesul penal; drepturi şi obligaţii /pag. 156
SUBIECTUL NR. 49. Interceptările şi înregistrările audio sau video ca
mijloace de probă /pag. 158
SUBIECTUL NR. 50. Introducerea plângerii prealabile la instanţa
de judecată: condiţii; procedura de judecată –
Subiect netratat. În prezent, plângerea prealabilă
se adresează doar organului de cercetare penală
sau procurorului [art. 279 alin. 2 C. proc. pen.]
SUBIECTUL NR. 51. Începerea urmăririi penale. Punerea în mişcare a
acţiunii penale /pag. 164
SUBIECTUL NR. 52. Înscrisurile ca mijloace de probă în procesul
penal. Deosebirea de mijloacele materiale de probă /pag. 168
SUBIECTUL NR. 53. Învinuitul: drepturi şi obligaţii; deosebirea de
făptuitor şi de inculpat /pag..171
SUBIECTUL NR. 54. Judecarea infractorilor minori /pag. 173
SUBIECTUL NR. 55. Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar /pag. 176
SUBIECTUL NR. 56. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire
penală /pag. 182
SUBIECTUL NR. 57. Luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea şi
încetarea de drept a măsurilor de prevenţie /pag. 185
SUBIECTUL NR. 58. Măsurile asigurătorii: noţiune, importanţă, feluri /pag. 188
SUBIECTUL NR. 59. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice /pag. 191
SUBIECTUL NR. 60. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată
(procedura preliminară) /pag. 196
SUBIECTUL NR. 61. Modalităţi speciale de ascultare a martorului /pag. 198
SUBIECTUL NR. 62. Modul de deliberare şi redactare a hotărârii judecătoreşti 200
SUBIECTUL NR. 63. Momentele desfăşurării acţiunii penale: punerea în mişcare şi exercitarea acesteia /pag. 202
SUBIECTUL NR. 64. Neagravarea situaţiei în propriul apel /pag. 205
SUBIECTUL NR. 65. Noţiunea de infracţiune flagrantă. Cazurile de aplicare a procedurii speciale /pag. 206
SUBIECTUL NR. 66. Nulităţile ca sancţiuni procedurale penale /pag. 209
SUBIECTUL NR. 67. Obiectul probaţiunii: noţiune, faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii /pag. 213
SUBIECTUL NR. 68. Obiectul şi subiecţii acţiunii civile /pag. 216
SUBIECTUL NR. 69. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara - măsuri preventive /pag. 219
SUBIECTUL NR. 70. Organele la care poate fi introdusă plângerea prealabilă /pag. 223
SUBIECTUL NR. 71. Partea civilă: noţiune; constituirea părţii civile;
modalităţi de constituire; drepturi şi îndatoriri /pag. 225
SUBIECTUL NR. 72. Partea responsabilă civilmente: momentul până
la care poate fi introdusă în procesul penal;
modalităţi în care intră în procesul penal; drepturi
şi obligaţii /pag. 229
SUBIECTUL NR. 73. Partea responsabilă civilmente: noţiune; cazuri
de răspundere pentru fapta altuia /pag. 232
SUBIECTUL NR. 74. Partea vătămată în procesul penal: noţiune;
constituire; drepturi şi obligaţii /pag. 235
SUBIECTUL NR. 75. Participarea procurorului, a părţilor şi a altor persoane
la judecarea cauzelor penale în prima instanţă /pag. 238
SUBIECTUL NR. 76. Percheziţia ca mijloc de probă. Procedura efectuării
percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri /pag. 240
SUBIECTUL NR. 77. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor /pag. 244
SUBIECTUL NR. 78. Plângerea prealabilă: noţiune, titularii plângerii
prealabile şi conţinutul acesteia /pag. 245
SUBIECTUL NR. 79. Plângerea şi denunţul ca acte de sesizare a
organelor de urmărire penală /pag. 251
SUBIECTUL NR. 80. Prelungirea şi menţinerea arestării inculpatului /pag. 255
SUBIECTUL NR. 81. Principiile fundamentale ale procesului penal român. Scurtă analiză a acestora /pag. 258
SUBIECTUL NR. 82. Principiile specifice fazei de judecată a procesului penal /pag. 263
SUBIECTUL NR. 83. Probele în procesul penal: noţiune, importanţă, clasificare /pag. 265
SUBIECTUL NR. 84. Procedura prezentării materialului de urmărire penală /pag. 268
SUBIECTUL NR. 85. Procedura reabilitării judecătoreşti /pag. 270
SUBIECTUL NR. 86. Prorogarea de competenţă în cazul chestiunilor prealabile, al schimbării încadrării juridice sau a califi cării faptei ce face obiectul judecăţii /pag. 272
SUBIECTUL NR. 87. Protecţia datelor de identifi care a martorului /pag. 275
SUBIECTUL NR. 88. Rechizitoriul ca act de trimitere în judecată /pag. 276
SUBIECTUL NR. 89. Reluarea urmăririi penale /pag. 278
SUBIECTUL NR. 90. Restituirea cauzei la procuror /pag. 280
SUBIECTUL NR. 91. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii /pag. 281
SUBIECTUL NR. 92. Reţinerea ca măsură preventivă /pag. 283
SUBIECTUL NR. 93. Revocarea liberării provizorii. Cazuri, procedură /pag. 285
SUBIECTUL NR. 94. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal /pag. 286
SUBIECTUL NR. 95. Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale şi a laturii civile) /pag. 288
SUBIECTUL NR. 96. Sarcina probaţiunii. Aprecierea probelor /pag. 291
SUBIECTUL NR. 97. Schimbarea încadrării juridice /pag. 294
SUBIECTUL NR. 98. Scoaterea de sub urmărire penală. Clasarea cauzelor penale /pag. 295
SUBIECTUL NR. 99. Strămutarea cauzelor penale. Noţiune, temei, procedură 297
SUBIECTUL NR. 100. Structura hotărârilor judecătoreşti pronunţate în prima instanţă /pag. 300
SUBIECTUL NR. 101. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi - cazuri /pag. 303
SUBIECTUL NR. 102. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală /pag. 306
SUBIECTUL NR. 103. Suspendarea urmăririi penale /pag. 308
SUBIECTUL NR. 104. Şedinţa de judecată în prima instanţă: început, deschidere, strigarea cauzei, verifi carea legalităţii sesizării instanţei; verifi cări privitoare la inculpat; măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii; lămuriri, excepţii, cereri. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art. 3201 C. proc. pen., introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor /pag. 310
SUBIECTUL NR. 105. Termenele în procesul penal: noţiune, clasifi care, calcul /pag. 318
SUBIECTUL NR. 106. Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea în termen /pag. 321
SUBIECTUL NR. 107. Terminarea urmăririi penale /pag. 324
SUBIECTUL NR. 108. Urmărirea penală în cazul infractorilor minori /pag. 327
SUBIECTUL NR. 109. Urmărirea penală şi judecata în cadrul procedurii urgente /pag. 329
SUBIECTUL NR. 110. Urmărirea penală: obiect; limite; trăsături caracteristice /pag. 331
SUBIECTUL NR. 111. Valoarea probatorie a raportului de expertiză /pag. 333

BIBLIOGRAFIE /pag. 334

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec