Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grila, spete7

Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grila, spete7
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 328
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 2 Mai 2013

Prezentul demers are ca scop aprofundarea cunostintelor dobandite la cursul de Drept procesual penal, dar si insusirea metodelor de punere in practica a informatiei asimilate. Cartea are atat o latura teoretica, fiind prezentate sintetic institutiile fundamentale ale procesului penal, dar si una practica, la finalul fiecarei sectiuni regasindu-se extrase din decizii pronuntate in interesul legii, decizii ale Curtii Constitutionale, solutii din practica judiciara si intrebari tip grila; de asemenea, la finalul lucrarii, sunt incluse spete pentru studiu, toate acestea urmand a fi dezbatute in cadrul orelor de seminar.

Lucrarea se adreseaza in principal studentilor facultatilor de drept, fiind, totodata, utila si celor care se pregatesc pentru sustinerea unor examene (licenta, admitere in profesie, definitivat).Cuprins general
Partea generală ___________________________________________________ 1
I. Procesul penal ________________________________________________ 3
II. Competenţa în materie penală __________________________________ 39
III. Probele şi mijloacele de probă __________________________________ 69
IV. Măsurile procesuale _________________________________________ 93
V. Actele procesuale şi procedurale comune ________________________ 113
Partea specială _________________________________________________ 123
I. Urmărirea penală ____________________________________________ 125
II. Judecata __________________________________________________ 156
III. Căile de atac ______________________________________________ 196
IV. Executarea hotărârilor penale _________________________________ 258
V. Proceduri speciale __________________________________________ 273
Speţe pentru studiu _____________________________________________ 295
Bibliografie selectivă ____________________________________________ 317


I.
PROCESUL PENAL
Cuprins
1.1. Noţiune şi elemente definitorii
1.2. Principii fundamentale ale procesului penal
1.3. Participanţii la procesul penal
1.3.1. Organele judiciare
1.3.2. Părţile
1.3.3. Alţi participanţi
1.4. Acţiunile în procesul penal
1.4.1. Acţiunea penală
1.4.2. Acţiunea civilă
1.5. Soluţii din practica judiciară
1.6. Teste grilă
1.1. Noţiune şi elemente definitorii
Noţiunea de
proces
penal
Comiterea unei infracţiuni generează obligaţia statului de a
stabili împrejurările care au determinat-o, de a-l identifica pe făptuitor,
ajungându-se în final, dacă este cazul, la aplicarea unei
pedepse prevăzute de legea penală. Celui care a comis infracţiunea
nu i se poate aplica o pedeapsă prevăzută de legea penală
până când nu este condamnat de o autoritate judiciară,
condamnare care are loc potrivit unor dispoziţii special instituite,
pe care cel desemnat să o aplice este obligat să le respecte.
Aplicarea pedepselor şi a altor măsuri prevăzute de legea penală
este de competenţa autorităţilor pe care societatea le-a împuternicit
în mod special şi care desfăşoară activităţi prin care se
realizează tragerea la răspundere penală a infractorilor, conform
unui interes general. Dreptul de a pedepsi se exercită prin anumite
organe sau funcţii care au misiunea de a constata culpabilitatea
infractorilor şi de a pronunţa pedeapsa, organe ce aparţin
puterii judecătoreşti.
Procesul penal este o activitate reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză
penală de către organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca
titulari de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp şi în mod
4 I. Procesul penal
complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au
săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept, precum şi
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.
Elementele
definitorii ale
procesului
penal
Procesul penal:
► Este o activitate reglementată de lege, desfăşurată pentru
aplicarea în final a normei penale şi care constă în stabilirea
exactă a situaţiei de fapt generate de comiterea infracţiunii, activitate
ce trebuie înţeleasă întotdeauna ca un progres în administrarea
probelor, efectuarea activităţilor specifice organelor judiciare,
realizarea drepturilor părţilor implicate, toate desfăşurate
în vederea finalizării şi soluţionării cauzei. Toate activităţile sunt
desfăşurate pentru un scop bine definit, şi anume finalizarea
cercetărilor şi soluţionarea cauzei penale.
Desfăşurarea procesului penal, constând în descoperirea,
urmărirea şi judecarea infracţiunilor, urmată de punerea în executare
a pedepselor pronunţate, nu se poate realiza oricum şi de
către oricine, ci numai în condiţiile şi în formele prevăzute de
lege. În cazul existenţei unor încălcări ale dispoziţiilor legale privind
desfăşurarea procesului penal, legea procesual penală prevede
sancţiuni procedurale, care au ca efect anularea actelor
procesuale sau procedurale întocmite cu încălcarea legii, iar subiecţii
procesuali care au dispus sau au întocmit aceste acte pot
fi sancţionaţi administrativ, civil sau penal.
► Este realizat numai de către anumite autorităţi publice
(organele judiciare) cu împuterniciri speciale în combaterea infracţionalităţii,
cu participarea unor persoane implicate sau care
au legătură cu săvârşirea infracţiunilor. La desfăşurarea procesului
penal participă organele competente, denumite organe
judiciare, care sunt organe de stat şi care acţionează prin prepuşii
lor în cursul procesului penal pentru realizarea activităţilor
procesuale necesare soluţionării cauzelor.
În faza urmăririi penale îşi desfăşoară activitatea organele
de cercetare penală şi procurorul, iar în faza judecăţii instanţele
judecătoreşti, judecătorul şi procurorul. În unele cauze,
judecătorul este prezent şi în faza urmăririi penale, deoarece
legea dă în competenţa exclusivă a acestuia dispunerea unor
măsuri procesuale, indiferent de faza procesului penal.
Participă la desfăşurarea procesului penal, alături de organele
judiciare, părţile şi alte persoane.
► Este realizat în vederea constatării la timp şi în mod
complet a faptelor care constituie infracţiuni. Realizarea
acestui scop se impune cu necesitate, deoarece, numai în condiţiile
în care constatarea infracţiunii şi administrarea probelor au
loc cât mai aproape de momentul săvârşirii acesteia, informaţiile
obţinute redau cât mai fidel realitatea. Menţionarea acestui scop,
I. Procesul penal 5
care impune constatarea la timp şi în mod complet a faptelor,
duce la consacrarea unuia dintre principiile fundamentale ale
procesului penal, operativitatea. Realizarea acestui principiu
are efecte asupra calităţii probelor administrate şi, implicit, asupra
îndeplinirii scopului procesului penal, ştiut fiind că, odată cu
trecerea timpului, există pericolul dispariţiei unor probe sau al
alterării lor.
Numai în condiţiile realizării acestui prim scop, se va ajunge
la desluşirea şi la realizarea celui de-al doilea scop concret, şi
anume ca persoana care a săvârşit infracţiunea să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată
să nu fie pedepsită. Aceste două laturi constituie scopul imediat
urmărit la soluţionarea cauzelor penale, care se circumscrie,
de altfel, unui scop general, constând în apărarea ordinii de
drept, apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia,
prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în
spiritul respectării legilor.
Fazele
procesului
penal
Potrivit actualei reglementări date de Codul de procedură
penală, procesul penal, în forma sa tipică, are trei faze:
► Urmărirea penală, prima fază a procesului penal, debutează
cu un moment important, şi anume începerea urmăririi
penale. În cursul acestei faze se strâng probele necesare cu
privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului şi la
stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata, în final, dacă
este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Având
ca obiect rezolvarea conflictului de drept penal, procesul penal
cuprinde urmărirea penală, ca primă fază, necesară lămuririi aspectelor
referitoare la existenţa infracţiunii, identitatea infractorului.
► Judecata este a doua fază a procesului penal, în care, în
condiţii de publicitate, oralitate şi contradictorialitate, se soluţionează
cauza şi se pronunţă hotărârea judecătorească, ce devine
definitivă şi executorie, în condiţiile legii. Judecata, ca fază
distinctă a procesului penal, începe în momentul sesizării în modalitatea
prevăzută de lege şi se încheie prin pronunţarea celui
mai important act în desfăşurarea procesului penal, hotărârea
judecătorească definitivă. Hotărârea instanţei poate fi de condamnare,
dacă se constantă existenţa răspunderii penale şi a
vinovăţiei infractorului, însă poate fi şi de achitare, dacă răspunderea
penală a infractorului nu poate fi angajată.
► Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale
este ultima fază, care constă în punerea în practică a dispoziţiilor
hotărârii, scop urmărit încă de la declanşarea procesului
penal.
6 I. Procesul penal
Organele
judiciare
competente

desfăşoare
activităţi
procesuale
în fazele
procesului
penal
În faza urmăririi penale, potrivit competenţelor pe care le
au, îndeplinesc activităţile necesare desfăşurării procesului penal:
► organele de cercetare penală efectuează cercetarea penală;
► procurorul coordonează şi supraveghează întreaga activitate
în această fază procesuală şi are competenţa de a da
soluţia la terminarea urmăririi penale.
În faza judecăţii, sunt prezente:
► în primul rând instanţele de judecată;
► unde legea prevede, procurorul.
La punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti concură:
► instanţa de judecată;
► procurorul;
► anumite organe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
► alte organe prevăzute de lege.
1.2. Principii fundamentale ale procesului penal
Prin reguli de bază ale procesului penal se înţeleg ideile sau tezele pe care se
întemeiază întregul sistem de instituţii procesuale şi care exprimă concepţiile
juridice despre modul cum trebuie să se desfăşoare activitatea organelor judiciare.
Principiul
legalităţii
procesului
penal
Potrivit art. 2 alin. (1) CPP, procesul penal se desfăşoară,
atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, potrivit
dispoziţiilor prevăzute de lege.
Principiilor nullum crimen sine lege şi nulla poena sine lege
specifice dreptului penal material le corespunde principiul din
materie procesual penală, şi anume nulla iustitia sine lege,
adică nu există justiţie fără lege. Sancţiunile procedurale penale
vin să înlăture aplicarea actelor procesuale şi procedurale întocmite
cu încălcarea legii, mergând chiar până la sancţionarea,
dacă este cazul, a celor vinovaţi de întocmirea lor.
Principiul
oficialităţii
procesului
penal
Potrivit art. 2 alin. (2) CPP, actele necesare desfăşurării procesului
penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul în care legea
dispune altfel. Faţă de aceste împrejurări, organele judiciare
trebuie să îndeplinească actele necesare desfăşurării procesului
„din oficiu”, adică din proprie iniţiativă, fără condiţionări.
Săvârşirea infracţiunii, pe lângă raportul de drept penal substanţial,
creează şi dreptul statului, prin organele care îl reprezintă,
de a trage la răspundere penală pe cel vinovat, pentru restabilirea
ordinii de drept. Acestui parcurs al tragerii la răspundere
penală îi corespund, în fapt, declanşarea procesului
I. Procesul penal 7
penal şi parcurgerea fazelor acestuia. Există, în ceea ce
priveşte structura procesului penal, oficialitatea urmăririi penale,
oficialitatea fazei de judecată şi oficialitatea fazei punerii în
executare a hotărârilor judecătoreşti penale.
Principiul
aflării
adevărului
Potrivit art. 3 CPP, în desfăşurarea procesului penal trebuie
să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările
cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului.
Aflarea adevărului, ca principiu fundamental, presupune
următoarele cerinţe:
► instituirea pentru organele judiciare a obligaţiei legale de
a afla adevărul numai în urma administrării probelor;
► asigurarea pentru părţi a dreptului de a fi administrate
probele care pot contribui la aflarea adevărului;
► aplicarea principiului liberei aprecieri a probelor, ca o
condiţie pentru efectuarea unei probaţiuni corecte;
► sistemul probator şi procedura probaţiunii trebuie să
permită, dacă este necesar, administrarea oricărei probe noi,
concludente şi utile, fără obstacole formale.
Principiul
rolului activ
al organelor
judiciare
Organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti sunt
obligate să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal (art. 4
CPP). Acest principiu, alături de cel al operativităţii, are o contribuţie
deosebită la aflarea adevărului, obligând organele judiciare
să depună toate diligenţele pentru soluţionarea cauzei.
Organele judiciare nu pot să asigure aflarea adevărului asistând
pasiv şi indiferent la activitatea de probaţiune desfăşurată
în faţa lor, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile legale privitoare la
rolul activ al organelor judiciare nu pot fi contrare principiilor
constituţionale referitoare la inviolabilitatea libertăţii individuale
şi a siguranţei persoanei. Abordat altfel, principiul rolului activ
obligă organele judiciare la iniţierea procedurilor declanşării
procesului penal, a activităţilor procesuale necesare derulării lui.
Principiul
garantării
libertăţii
persoanei
Principiul garantării libertăţii persoanei are atât o reglementare
procesual penală, cât şi una constituţională. Potrivit art. 5
CPP, în tot cursul procesului penal este garantată libertatea
persoanei. Nicio persoană nu poate fi reţinută, arestată sau
privată de libertate în alt mod şi nici nu poate fi supusă vreunei
forme de restrângere a libertăţii, decât în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege.
Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive
sau s-a dispus internarea medicală ori o măsură de restrângere a
libertăţii consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot
cursul procesului penal, să se adreseze instanţei competente,
potrivit legii. Orice persoană care a fost, în cursul procesului
8 I. Procesul penal
penal, privată de libertate sau căreia i s-a restrâns libertatea,
ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, în
condiţiile prevăzute de lege. În tot cursul procesului penal, învinuitul
sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea în libertate
provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
Respectarea
demnităţii
umane
Potrivit art. 51 CPP, orice persoană care se află în curs de
urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea
demnităţii umane, iar supunerea acesteia la tortură sau la
tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsită
prin lege.
Aceste prevederi sunt consecinţa reglementărilor constituţionale
care stipulează că dreptul la viaţă, precum şi dreptul la
integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate şi
nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau
de tratament inuman sau degradant [art. 22 alin. (1) şi (2) din
Constituţie].
Ambele reglementări sunt consecinţa regăsirii în legislaţia
internă a prevederilor art. 3 din Convenţia europeană a drepturilor
omului, conform căreia nimeni nu poate fi supus torturii,
nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.
Interdicţia fixată în art. 3 este absolută, nefiind permisă nicio
derogare, şi este percepută de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului ca un atribut inalienabil al persoanei.
Garantarea
dreptului la
apărare
Dreptul la apărare este un drept fundamental al cetăţenilor,
de tradiţie în istoria instituţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Constituţia îl reglementează distinct, deoarece, deşi este în
strânsă legătură îndeosebi cu libertatea individuală şi cu siguranţa
persoanei, el prezintă un egal interes pentru întreaga activitate
judiciară, atât pentru cauzele penale, cât şi pentru
cauzele de altă natură.
Atât art. 6, cât şi art. 172 şi art. 173 CPP transpun în norme
procesuale, pentru inculpat, învinuit şi celelalte părţi ale procesului
penal, pe tot parcursul acestuia, principiul constituţional al
dreptului la apărare, precum şi dreptul acestora de a fi asistaţi
de apărător.
Asistenţa juridică este, în principiu, facultativă, fiind obligatorie
numai în cauzele expres prevăzute de lege (art. 171 CPP).
În cazul în care dispoziţiile privind asistenţa juridică obligatorie
nu sunt respectate, sancţiunea este nulitatea absolută prevăzută
de art. 197 alin. (2) CPP.
Limba în care
se desfăşoară
Potrivit art. 7 şi art. 8 CPP, în procesul penal procedura
judiciară se desfăşoară în limba română. În faţa organelor judiciare
se asigură părţilor şi altor persoane chemate în proces
I. Procesul penal 9
procesul
penal
folosirea limbii materne, actele procedurale întocmindu-se în
limba română. Părţilor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba
română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit,
posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, dreptul de
a vorbi, precum şi dreptul de a pune concluzii în instanţă prin
interpret.
Motivaţia acestor prevederi constă în faptul că nu se poate
discuta de garantarea dreptului de apărare fără existenţa unei
premise elementare: acuzatul să fie în măsură să înţeleagă şi
să comunice în limba în care se desfăşoară procesul; în acest
caz, interpretul trebuie să îi traducă actele procedurale prin care
se angajează învinuirea împotriva sa, pentru ca acesta să poată
beneficia de un proces echitabil.
Prezumţia de
nevinovăţie
Prezumţia de nevinovăţie tinde a proteja o persoană învinuită
de săvârşirea unei fapte penale împotriva unui verdict de
culpabilitate care nu a fost stabilit în mod legal. Aşadar, prezumţia
priveşte ansamblul procedurii penale litigioase în cauzele
penale, inclusiv modul administrării probelor şi motivarea
unor acte procesuale dispuse de organele judiciare.
În legislaţia noastră, prezumţia este reglementată atât de
Constituţie, cât şi de Codul de procedură penală. Potrivit art. 23
alin. (11) din Constituţie, până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată
nevinovată. Legea procesual penală reglementează prezumţia
de nevinovăţie în art. 52 CPP: orice persoană este considerată
nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre
penală definitivă.
Având în vedere importanţa deosebită, principiul a fost consacrat
în documente cu caracter internaţional, inclusiv în Declaraţia
universală a drepturilor omului (art. 11), în Convenţia
europeană a drepturilor omului (art. 6 parag. 2) şi în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 48).
Prezumţia de nevinovăţie este o prezumţie relativă, care
poate fi răsturnată prin dovedirea vinovăţiei prin probe certe.
Dacă nu există astfel de dovezi, îndoiala privind vinovăţia nefiind
înlăturată, prezumţia de nevinovăţie nu este răsturnată,
orice îndoială fiind în favoarea învinuitului sau inculpatului (in
dubio pro reo). Precizăm că regula in dubio pro reo priveşte
exclusiv situaţiile de fapt, nu se referă la interpretarea normelor
procedurale.
Egalitatea
persoanelor
în procesul
penal
Egalitatea în drepturi a cetăţenilor este principiul constituţional
potrivit căruia cetăţenii români, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, sex, religie, opinie sau apartenenţă
politică, avere sau origine socială, se pot folosi, în mod
10 I. Procesul penal
egal, de toate drepturile lor fundamentale, pot participa în egală
măsură la viaţa economică, politică, socială, culturală, fără privilegii
şi fără discriminări, sunt trataţi în mod egal de autorităţile
publice.
Egalitatea în drepturi a cetăţenilor români este un drept
fundamental; potrivit art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie,
cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, nimeni
nu este mai presus de lege. Acest drept fundamental, în ceea
ce priveşte accesul la justiţie, constă în posibilitatea oricărei
persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi a intereselor legitime. Nicio lege nu poate îngrădi
exercitarea acestui drept [art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie].
În acelaşi sens, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
prevede, în art. 6 alin. (2), că accesul la justiţie nu poate
fi îngrădit, iar în art. 7 alin. (2) că justiţia se realizează în mod
egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă
politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii
discriminatorii.
Operativitatea
în procesul
penal
Cu toate că nu are o reglementare expresă în Codul de procedură
penală, în literatura de specialitate principiul este des invocat.
În Constituţia revizuită s-a prevăzut la art. 21 alin. (3) că
părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor
într-un termen rezonabil. De altfel, în ideea celor arătate
anterior, conţinutul textului constituţional corespunde prevederilor
art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului,
potrivit cărora orice persoană are dreptul la judecarea în mod
echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei
sale.
Operativitatea în procesul penal, în înţelesul larg, presupune
atât rezolvarea rapidă a cauzelor penale, cât şi simplificarea
activităţii procesuale, când este cazul. Cauza penală nu trebuie
să se întindă exagerat în timp, tărăgănarea aducând prejudicii
serioase atât soluţionării cauzei penale, cât şi realizării importantelor
sale sarcini sociale.
Cu privire la respectarea termenului rezonabil, C.E.D.O. a
decis că aprecierea trebuie realizată pentru fiecare caz în parte,
în funcţie de circumstanţele sale, precum şi prin raportare la
criteriile consacrate, şi anume:
► complexitatea cauzei în fapt şi în drept;
► comportamentul părţilor în proces;
► comportamentul organelor judiciare.
Curtea Europeană a decis în această materie că momentul
de la care începe calculul termenului rezonabil este cel la
care o persoană este acuzată.
I. Procesul penal 11
Dreptul la un
proces
echitabil
Dreptul la un proces echitabil constituie una dintre componentele
principiului asigurării preeminenţei dreptului într-o
societate democratică. Statele semnatare ale Convenţiei s-au
obligat ca realizarea drepturilor prevăzute în acest act să fie
concretă şi efectivă, nu teoretică şi iluzorie, iar în ceea ce
priveşte prevederile art. 6, concretizarea preocupărilor privind
dreptul la un proces echitabil să fie reală. Dispoziţiile art. 6 din
Convenţie impun statelor membre doar o obligaţie de rezultat,
ele având opţiunea mijloacelor necesare pentru realizarea acestei
obligaţii. Dacă statele contractante au libertatea alegerii mijloacelor
prin care sistemele juridice proprii concretizează dispoziţiile
art. 6 din Convenţie, ulterior Curtea constată, în urma examinării,
în litigiile aduse în faţa sa, dacă soluţiile alese conduc la
rezultate care să fie compatibile cu dispoziţiile Convenţiei.
Conţinutul principiului privind dreptul la un proces echitabil,
în sistemul Curţii, poate fi abordat în două sensuri. Într-un sens
larg, s-ar putea susţine că noţiunea cuprinde toate garanţiile pe
care le prevede art. 6 din Convenţie. Într-un sens restrâns, se
apreciază că garanţiile prevăzute la art. 6 parag. 1 dau substanţă
dreptului general la un proces echitabil în materie civilă şi
penală, iar reglementările art. 6 parag. 2 şi 3 reprezintă garanţii
specifice dreptului la un proces echitabil în materie penală.
Plecând de la aceste aprecieri, constatăm că domeniul de
aplicare al dreptului la un proces echitabil vizează mai întâi
orice acuzaţie în materie penală. În al doilea rând, pentru apărarea
împotriva oricărei acuzaţii în materie penală, orice persoană
are dreptul la un tribunal, adică să i se recunoască
posibilitatea de a se adresa unei instanţe, care îndeplineşte
anumite calităţi: este independentă şi imparţială (substanţa
acestei garanţii este dată de dreptul la un tribunal). În al treilea
rând, însuşi procesul care are ca obiect o acuzaţie penală presupune
existenţa altor garanţii: caracterul echitabil al procedurii,
dezbaterea publică a cauzei şi desfăşurarea procesului într-un
termen rezonabil.
În jurisprudenţa europeană a fost consacrat şi principiul
egalităţii armelor, care constituie un element important al
noţiunii de proces echitabil. Potrivit practicii Curţii Europene,
acest principiu semnifică tratarea egală a părţilor pe toată durata
desfăşurării procedurii în faţa unei instanţe, fără ca una
dintre ele să fie avantajată în raport cu celelalte părţi din proces.
S-a stabilit că principiul egalităţii armelor priveşte numai modul
în care sunt tratate părţile de instanţă, ca adversare în proces,
nu se aplică raporturilor dintre părţi şi tribunal.


Titlu: Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grila, spete
Autori: Anastasiu Crisu
Editura: Hamangiu
Pagini: 328
Data aparititei: 2 Mai 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-895-5

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec