Drept procesual penal Ediţie revizuită şi actualizată conform Legii nr. 202/2010

Drept procesual penal Ediţie revizuită şi actualizată conform Legii nr. 202/2010
Preț: 95,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 768
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 16.12.2010
768 pagini

Apărut în contextul unor schimbări majore ale dreptului procesual penal român, cursul de faţă reprezintă o analiză amănunţită a dispoziţiilor Codului de procedură penală – Partea generală şi Partea specială –, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 202/2010, fiind prezentate atât instituţiile clasice, cât şi cele nou apărute, prin care se urmăreşte asigurarea unui proces echitabil, inclusiv prin soluţionarea cauzelor penale într-un termen rezonabil.

Explicaţiile sunt însoţite de numeroase trimiteri la opinii din doctrina de specialitate şi la soluţii din jurisprudenţa naţională şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, la decizii ale Curţii Constituţionale, precum şi la cele mai recente decizii în interesul legii.

Cartea asigură cunoştinţele necesare studenţilor, cât şi absolvenţilor facultăţilor de drept, participanţi la cursuri de admitere în magistratură, avocatură sau alte profesii juridice.
Cuprins
PARTEA I. PARTEA GENERALĂ _________________________________________1
Capitolul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal
şi ştiinţa dreptului procesual penal _____________________________1
Secţiunea 1. Procesul penal ________________________________________1
§1. Noţiunea de proces penal ____________________________________1
§2. Elementele definitorii procesului penal _________________________2
§3. Structura procesului penal. Noţiunea de fază procesuală __________6
§4. Sisteme de proces penal______________________________________8
§5. Organele judiciare competente să desfăşoare activităţi
procesuale în fazele procesului penal_________________________9
Secţiunea a 2-a. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept.
Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept_________11
§1. Noţiune __________________________________________________11
§2. Terminologie ______________________________________________11
§3. Obiectul dreptului procesual penal ___________________________14
§4. Caracterele dreptului procesual penal _________________________15
§5. Scopurile dreptului procesual penal___________________________17
§6. Importanţa dreptului procesual penal__________________________18
§7. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept _______18
§8. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual penale ______________21
8.1. Noţiune ________________________________________________21
8.2. Sistemul normelor de drept procesual penal __________________21
8.3. Clasificarea normelor de drept procesual penal _______________22
§9. Faptele juridice procesual penale _____________________________25
9.1. Noţiune ________________________________________________25
9.2. Clasificare ______________________________________________25
§10. Raporturile juridice procesual penale ________________________26
10.1. Noţiune, conţinut şi obiect _______________________________26
10.2. Forme _________________________________________________27
10.3. Trăsături _______________________________________________28
Secţiunea a 3-a. Ştiinţa dreptului procesual penal_____________________30
§1. Noţiune şi obiect___________________________________________30
§2. Structura ştiinţei dreptului procesual penal _____________________30
§3. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal _____________________31
§4. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal_____________________32
§5. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal ___________________34
§6. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe _________35
Capitolul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal _________________39
Secţiunea 1. Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal ___________39
Secţiunea a 2-a. Interpretarea normelor de drept procesual penal________44
§1. Noţiunea şi necesitatea interpretării ___________________________44
742 Drept procesual penal
§2. Felurile (genurile) interpretării ________________________________45
§3. Metodele interpretării normelor juridice _______________________45
§4. Rezultatele interpretării _____________________________________46
Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu
şi în timp __________________________________________________47
§1. Consideraţii generale _______________________________________47
§2. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu _______________47
2.1. Derogări de la principiul teritorialităţii _______________________49
2.2. Imunitatea de jurisdicţie ___________________________________50
2.3. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală__________50
§3. Aplicarea legii procesual penale române în timp ________________52
3.1. Reguli privind aplicarea legii procesual penale în timp _________52
3.2. Situaţiile tranzitorii şi dispoziţiile tranzitorii___________________54
Capitolul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal _________56
Secţiunea 1. Noţiune _____________________________________________56
Secţiunea a 2-a. Sistemul principiilor fundamentale ale
procesului penal _____________________________________________58
§1. Principiul legalităţii procesului penal __________________________59
§2. Principiul oficialităţii procesului penal_________________________63
§3. Principiul aflării adevărului __________________________________64
§4. Principiul rolului activ al organelor judiciare ___________________66
§5. Principiul garantării libertăţii persoanei ________________________67
§6. Respectarea demnităţii umane________________________________68
§7. Garantarea dreptului la apărare_______________________________73
§8. Limba în care se desfăşoară procesul penal_____________________76
§9. Prezumţia de nevinovăţie____________________________________77
§10. Egalitatea persoanelor în procesul penal ______________________82
§11. Operativitatea în procesul penal _____________________________83
§12. Dreptul la un proces echitabil _______________________________84
§13. Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului
penal ____________________________________________________86
Capitolul al IV-lea. Participanţii în procesul penal ______________________87
Secţiunea 1. Consideraţii generale__________________________________87
§1. Noţiunea de participanţi_____________________________________87
§2. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali _______________88
2.1. Succesorii _______________________________________________88
2.2. Reprezentanţii ___________________________________________89
2.3. Substituiţii procesuali _____________________________________91
Secţiunea a 2-a. Organele judiciare_________________________________93
§1. Instanţele judecătoreşti______________________________________93
1.1. Consideraţii generale _____________________________________93
1.2. Organizarea instanţelor judecătoreşti ________________________94
1.3. Statutul instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor
Convenţiei europene a drepturilor omului ____________________96
1.3.1. Un tribunal (instanţă) stabilit prin lege______________________96
Cuprins 743
1.3.2. Un tribunal (instanţă) independent ________________________97
1.3.3. Un tribunal imparţial____________________________________97
1.4. Completele de judecată ___________________________________97
1.4.1. Noţiune_______________________________________________97
1.4.2. Activitatea completelor de judecată _______________________98
§2. Ministerul Public__________________________________________100
2.1. Principiile funcţionării Ministerului Public___________________100
2.2. Organizarea Ministerului Public ___________________________104
2.3. Atribuţiile Ministerului Public _____________________________105
2.4. Statutul judecătorilor şi procurorilor ________________________105
§3. Organele de cercetare penală _______________________________106
Secţiunea a 3-a. Părţile în procesul penal___________________________109
§1. Învinuitul ________________________________________________110
§2. Inculpatul________________________________________________112
§3. Partea vătămată___________________________________________113
§4. Partea civilă ______________________________________________115
4.1. Noţiune _______________________________________________115
4.2. Constituirea de parte civilă _______________________________116
4.3. Calitatea de parte civilă __________________________________117
4.4. Momentul constituirii ca parte civilă în procesul penal ________117
4.5. Drepturile şi obligaţiile părţii civile_________________________120
§5. Partea responsabilă civilmente ______________________________120
5.1. Noţiune _______________________________________________120
5.2. Momentul şi modalităţile implicării părţii responsabile
civilmente în procesul penal ______________________________122
5.3. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente _________123
§6. Apărătorul în procesul penal ________________________________123
Capitolul al V-lea. Acţiunile în procesul penal_________________________125
Secţiunea 1. Acţiunea în justiţie___________________________________125
§1. Noţiune _________________________________________________125
§2. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie________________________126
§3. Factorii acţiunii în justiţie___________________________________126
Secţiunea a 2-a. Acţiunea penală__________________________________128
§1. Obiectul acţiunii penale____________________________________128
§2. Subiecţii acţiunii penale____________________________________129
§3. Trăsăturile acţiunii penale __________________________________130
§4. Momentele desfăşurării acţiunii penale _______________________132
4.1. Punerea în mişcarea a acţiunii penale ______________________133
4.2. Exercitarea acţiunii penale________________________________136
4.3. Stingerea acţiunii penale _________________________________137
§5. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale
sau care sting acţiunea penală ______________________________138
5.1. Cazurile în care se constată lipsa de temei al acţiunii penale ___138
5.2. Cazurile în care se constată lipsa de obiect al acţiunii penale __141
744 Drept procesual penal
Secţiunea a 3-a. Acţiunea civilă __________________________________ 147
§1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal ______ 148
§2. Elementele acţiunii civile __________________________________ 154
2.1. Obiectul acţiunii civile __________________________________ 154
2.1.1. Aspecte procedurale privind repararea în natură a pagubei __ 154
2.1.2. Repararea pagubei prin plata unei despăgubiri băneşti______ 156
§3. Repararea daunelor morale ________________________________ 156
§4. Subiecţii acţiunii civile ____________________________________ 158
§5. Exercitarea acţiunii civile __________________________________ 159
5.1. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile _____________ 160
5.2. Exercitarea acţiunii civile din oficiu _______________________ 161
§6. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile _________________ 162
§7. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă______________ 163
Capitolul al VI-lea. Competenţa în materie penală ____________________ 165
Secţiunea 1. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual penale __ 165
§1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie penală _________ 165
§2. Formele competenţei în materie penală ______________________ 166
2.1. Formele fundamentale ale competenţei ____________________ 166
2.1.1. Competenţa funcţională (ratione oficii) ___________________ 166
2.1.2. Competenţa materială (ratione materiae) _________________ 167
2.1.3. Competenţa teritorială (ratione locii) _____________________ 169
2.2. Formele subsidiare ale competenţei _______________________ 173
2.2.1. Competenţa personală (ratione personae)_________________ 173
2.2.2. Competenţa specială __________________________________ 174
2.2.3. Competenţa extraordinară______________________________ 175
Secţiunea a 2-a. Competenţa funcţională, materială şi personală
a instanţelor judecătoreşti ___________________________________ 176
§1. Competenţa judecătoriilor _________________________________ 176
§2. Competenţa tribunalelor___________________________________ 177
§3. Competenţa curţii de apel _________________________________ 178
§4. Competenţa instanţelor militare_____________________________ 179
4.1. Consideraţii generale ___________________________________ 179
4.2. Competenţa tribunalelor militare__________________________ 180
4.3. Competenţa tribunalului militar teritorial ___________________ 181
4.4. Competenţa Curţii Militare de Apel________________________ 181
§5. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie _________________ 181
Secţiunea a 3-a. Probleme legate de competenţa în materie penală____ 183
§1. Prorogarea de competenţă _________________________________ 183
1.1. Conexitatea ___________________________________________ 184
1.2. Indivizibilitatea ________________________________________ 185
1.3. Chestiunile prealabile ___________________________________ 186
1.4. Disjungerea ___________________________________________ 187
1.5. Prorogarea de competenţă în cazul schimbării încadrării
juridice sau al schimbării calificării faptei __________________ 188
§2. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea ____________________ 189
2.1. Incompatibilitatea ______________________________________ 191
Cuprins 745
2.1.1. Incompatibilitatea judecătorilor__________________________191
2.1.2. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare
penală, a magistratului-asistent şi a grefierului _______________196
2.1.3. Incompatibilitatea expertului şi a interpretului______________197
2.2. Abţinerea şi recuzarea ___________________________________198
2.2.1. Abţinerea ____________________________________________198
2.2.2. Recuzarea____________________________________________198
2.2.3. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de
recuzare în cursul judecăţii _______________________________199
2.2.4. Procedura de soluţionare a abţinerii şi a recuzării în
cursul urmăririi penale ___________________________________200
2.3. Sancţionarea incompatibilităţilor __________________________201
§3. Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă şi
excepţiile de necompetenţă_________________________________201
3.1. Declinarea de competenţă________________________________201
3.2. Conflictele de competenţă ________________________________203
3.3. Excepţiile de necompetenţă_______________________________205
§4. Strămutarea cauzelor penale ________________________________206
4.1. Noţiune _______________________________________________206
4.2. Temeiul strămutării ______________________________________207
4.3. Titularii cererii de strămutare şi efectele acesteia _____________208
4.4. Procedura soluţionării cererii de strămutare _________________208
Capitolul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă ____________________211
Secţiunea 1. Noţiune____________________________________________211
Secţiunea a 2-a. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în
procesul penal _____________________________________________213
Secţiunea a 3-a. Probele _________________________________________216
§1. Clasificarea probelor_______________________________________216
§2. Obiectul probaţiunii _______________________________________218
2.1. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii_____218
2.2. Faptele similare, faptele auxiliare şi faptele negative __________219
2.3. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul
probaţiunii _____________________________________________220
2.4. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite _____________220
§3. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea
probelor _________________________________________________221
§4. Sarcina probaţiunii ________________________________________223
§5. Aprecierea probelor _______________________________________224
Secţiunea a 4-a. Mijloacele de probă ______________________________227
§1. Noţiune _________________________________________________227
§2. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului___________________228
2.1. Dreptul de a nu face nicio declaraţie _______________________228
2.2. Procedura audierii învinuitului sau inculpatului ______________231
2.3. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau
inculpatului ____________________________________________233
746 Drept procesual penal
§3. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente___________________________________ 234
3.1. Procedura ascultării părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente _________________________________ 234
3.2. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, ale părţii
civile sau ale părţii responsabile civilmente_________________ 235
§4. Declaraţiile martorilor ____________________________________ 235
4.1. Drepturile şi obligaţiile martorilor în procesul penal _________ 236
4.2. Excepţii de la regulile audierii martorilor ___________________ 238
4.3. Reguli procedurale privind ascultarea martorilor ____________ 239
4.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor _______________ 242
§5. Confruntarea ____________________________________________ 243
§6. Folosirea interpreţilor _____________________________________ 244
§7. Înscrisurile ______________________________________________ 244
7.1. Înscrisurile ca mijloace de probă__________________________ 244
7.2. Valoarea probatorie a înscrisului ca mijloc de probă _________ 246
§8. Interceptările şi înregistrările audio-video ____________________ 246
§9. Mijloacele materiale de probă______________________________ 251
9.1. Noţiune_______________________________________________ 251
9.2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă ________ 252
§10. Procedura de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi
mijloacelor materiale de probă ____________________________ 252
§11. Percheziţia _____________________________________________ 254
11.1. Dispunerea percheziţiei ________________________________ 254
11.2. Procedura efectuării percheziţiei_________________________ 256
11.3. Efectuarea percheziţiei _________________________________ 258
§12. Cercetarea la faţa locului _________________________________ 260
§13. Reconstituirea __________________________________________ 261
§14. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele____ 262
14.1. Constatările tehnico-ştiinţifice ___________________________ 262
14.1.1. Noţiune ____________________________________________ 262
14.1.2. Procedura efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice _______ 262
14.2. Constatările medico-legale______________________________ 263
14.2.1. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau
medico-legală__________________________________________ 263
14.3. Valoarea probatorie a constatărilor tehnico-ştiinţifice
sau medico-legale ______________________________________ 264
14.4. Expertizele ___________________________________________ 264
14.4.1. Noţiune ____________________________________________ 264
14.4.2. Distincţie între constatările tehnico-ştiinţifice, constatările
medico-legale şi expertize _______________________________ 266
14.4.3. Clasificarea expertizelor ______________________________ 266
14.4.4. Expertiza judiciară obligatorie _________________________ 267
14.4.5. Sisteme de numire a experţilor_________________________ 269
14.4.6. Drepturile şi obligaţiile asumate de expert _______________ 270
Cuprins 747
14.4.7. Raportul de expertiză _________________________________271
14.4.8. Valoarea probatorie a expertizelor ______________________274
14.4.9. Prezentarea scriptelor în comparaţie_____________________274
Secţiunea a 5-a. Instituţii în legătură cu administrarea probelor în
procesul penal _____________________________________________276
§1. Comisia rogatorie _________________________________________276
§2. Delegarea________________________________________________277
§3. Martorii asistenţi __________________________________________278
Capitolul al VIII-lea. Măsurile procesuale ____________________________279
Secţiunea 1. Noţiune. Clasificare__________________________________279
Secţiunea a 2-a. Măsurile preventive_______________________________282
§1. Natura juridică a măsurilor preventive________________________282
§2. Dispoziţii generale privind măsurile preventive ________________283
2.1. Luarea măsurilor preventive_______________________________284
2.1.1. Noţiunea de privare de libertate _________________________284
2.1.2. Condiţiile generale necesare luării măsurii preventive _______285
2.1.3. Organele judiciare competente să dispună măsura
preventivă şi procedura dispunerii acestora__________________288
2.2. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor
preventive______________________________________________289
2.2.1. Înlocuirea măsurilor preventive __________________________289
2.2.2. Revocarea măsurilor preventive__________________________291
2.2.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive__________________293
2.3. Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se
dispune cu privire la măsurile preventive____________________296
2.3.1. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare
penală sau a procurorului privind măsura preventivă
a reţinerii ______________________________________________296
2.3.2. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind
obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu
părăsi ţara______________________________________________296
2.3.3. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de judecător
privind măsurile preventive în faza urmării penale____________297
2.3.4. Calea de atac împotriva încheierii pronunţate de instanţă
în cursul judecăţii privind măsurile preventive _______________298
§3. Măsurile preventive privite în special_________________________299
3.1. Reţinerea ______________________________________________300
3.2. Obligarea de a nu părăsi localitatea ________________________302
3.3. Obligarea de a nu părăsi ţara______________________________304
3.4. Arestarea preventivă _____________________________________305
3.4.1. Arestarea învinuitului __________________________________305
3.4.1.1. Condiţii ____________________________________________305
3.4.1.2. Arestarea învinuitului în faza urmării penale _____________305
3.4.1.3. Arestarea preventivă a învinuitului la instanţa de judecată __307
3.4.2. Arestarea preventivă a inculpatului _______________________308
748 Drept procesual penal
3.4.2.1. Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea
inculpatului ___________________________________________ 308
3.4.2.2. Arestarea inculpatului în cursul urmării penale __________ 310
A. Organul judiciar competent să dispună luarea măsurii
arestării preventive ______________________________________ 310
B. Procedura arestării preventive a inculpatului ______________ 310
C. Durata arestării preventive a inculpatului în cursul
urmării penale__________________________________________ 311
D. Conţinutul şi executarea mandatului de arestare preventivă __ 312
E. Prelungirea duratei arestării preventive în cursul
urmăririi penale ________________________________________ 314
3.4.2.3. Arestarea inculpatului în cursul judecăţii________________ 317
3.4.2.4. Menţinerea arestării preventive a inculpatului ___________ 318
3.5. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive în cazul
infractorilor minori _____________________________________ 319
3.6. Aplicarea măsurilor preventive în cazul persoanelor juridice __ 322
3.7. Computarea măsurii preventive___________________________ 323
§4. Liberarea provizorie ______________________________________ 325
4.1. Noţiune şi natură juridică________________________________ 325
4.2. Liberarea provizorie sub control judiciar ___________________ 327
4.2.1. Condiţii _____________________________________________ 327
4.3. Liberarea provizorie pe cauţiune__________________________ 330
4.3.1. Condiţii _____________________________________________ 330
4.3.2. Cauţiunea ___________________________________________ 331
4.4. Dispoziţii comune privind procedura liberării provizorii
sub control judiciar şi pe cauţiune ________________________ 333
4.4.1. Titularii şi conţinutul cererii de liberare provizorie _________ 333
4.4.2. Organul judiciar competent ____________________________ 333
4.4.3. Activitatea instanţei de judecată la rezolvarea cererii de
liberare provizorie _____________________________________ 334
4.4.3.1. Măsuri pregătitoare__________________________________ 334
4.4.3.2. Examinarea şi admiterea în principiu a cererii ___________ 334
4.4.3.3. Soluţionarea cererii__________________________________ 334
4.4.3.4. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea
provizorie _____________________________________________ 335
4.4.4. Revocarea liberării provizorii ___________________________ 336
Secţiunea a 3-a. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă ________ 338
§1. Luarea măsurilor de ocrotire _______________________________ 338
§2. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul desfăşurării
procesului penal _________________________________________ 338
2.1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile de siguranţă __________ 338
2.2. Procedura luării măsurilor de siguranţă ____________________ 340
Secţiunea a 4-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii______________ 342
§1. Măsurile asigurătorii ______________________________________ 342
Cuprins 749
1.1. Organele judiciare care dispun măsurile asigurătorii şi
bunurile care pot fi indisponibilizate _______________________343
1.2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asigurătorii _______344
1.3. Luarea măsurii asigurătorii şi organele judiciare care le
aduc la îndeplinire ______________________________________344
1.4. Contestarea măsurii asigurătorii ___________________________344
1.5. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii privite în special ___345
1.5.1. Sechestrul propriu-zis __________________________________345
1.5.2. Poprirea______________________________________________346
1.5.3. Inscripţia ipotecară ____________________________________347
§2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare___________347
2.1. Restituirea lucrurilor _____________________________________347
2.2. Restabilirea situaţiei anterioare ____________________________347
Capitolul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune ___________349
Secţiunea 1. Actele procesuale şi actele procedurale _________________349
§1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural ________________349
§2. Actele procesuale şi actele procedurale comune _______________350
2.1. Noţiune _______________________________________________350
2.2. Citaţia _________________________________________________350
2.2.1. Noţiune şi importanţă __________________________________350
2.2.2. Conţinut _____________________________________________351
2.2.3. Locul de citare ________________________________________352
2.2.4. Înmânarea citaţiei _____________________________________353
2.2.4.1. Înmânarea citaţiei persoanei care urmează să se prezinte
în faţa organelor judiciare ________________________________353
2.2.4.2. Înmânarea citaţiei altor persoane _______________________354
2.2.5. Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei ___355
2.3. Comunicarea altor acte procedurale________________________355
2.4. Mandatul de aducere ____________________________________356
§3. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor
materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite _________________357
3.1. Modificarea actelor procedurale ___________________________357
3.2. Îndreptarea erorilor materiale _____________________________358
3.3. Înlăturarea omisiunilor vădite _____________________________359
Secţiunea a 2-a. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele
procedurale________________________________________________360
§1. Consideraţii preliminare____________________________________360
§2. Termenele în procesul penal ________________________________360
2.1. Noţiune _______________________________________________360
2.2. Clasificarea termenelor___________________________________361
2.3. Modul de calcul al termenelor ____________________________361
2.3.1. Calculul termenelor substanţiale _________________________361
2.3.2. Calculul termenelor procedurale _________________________362
2.4. Acte considerate ca făcute în termen _______________________363
§3. Sancţiunile procedurale penale______________________________363
750 Drept procesual penal
3.1. Noţiunea de sancţiune procedurală penală _________________ 363
3.2. Inexistenţa ____________________________________________ 364
3.3. Decăderea ____________________________________________ 364
3.4. Inadmisibilitatea _______________________________________ 364
3.5. Nulităţile______________________________________________ 365
3.5.1. Noţiune. Caracterizare ________________________________ 365
3.5.2. Clasificarea nulităţilor _________________________________ 365
3.5.2.1. Nulităţile relative ___________________________________ 366
3.5.2.2. Nulităţile absolute___________________________________ 366
3.5.3. Efectele nulităţilor ____________________________________ 367
Secţiunea a 3-a. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară ___________ 368
§1. Cheltuielile judiciare______________________________________ 368
1.1. Noţiune_______________________________________________ 368
1.2. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare _____ 368
1.3. Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de achitare sau
de încetare a procesului penal____________________________ 369
1.3.1. Plata cheltuielilor în caz de achitare _____________________ 369
1.3.2. Plata cheltuielilor în caz de încetare a procesului penal_____ 370
1.3.3. Cazuri speciale privind plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat ________________________________________ 370
1.3.3.1. Suportarea cheltuielilor judiciare în cazul cererii
de continuare a procesului penal _________________________ 370
1.3.3.2. Plata cheltuielilor judiciare în cazul declarării apelului
ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri __________ 371
1.4. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi__________________ 371
1.4.1. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz de
condamnare ___________________________________________ 371
1.4.2. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în caz
de achitare ____________________________________________ 371
1.4.3. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi în celelalte
cazuri ________________________________________________ 372
§2. Amenda judiciară ________________________________________ 372
PARTEA A II-A. PARTEA SPECIALĂ ___________________________________ 375
Capitolul I. Urmărirea penală______________________________________ 375
Secţiunea 1. Dispoziţii generale__________________________________ 375
§1. Consideraţii cu privire la structura procesului penal.
Urmărirea penală, prima fază a procesului penal ______________ 375
§2. Obiectul urmăririi penale__________________________________ 379
§3. Limitele fazei urmăririi penale______________________________ 382
§4. Trăsăturile caracteristice fazei urmăririi penale________________ 383
4.1. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire
penală ________________________________________________ 383
4.2. Lipsa de publicitate a urmăririi penale _____________________ 384
4.3. Caracterul necontradictoriu al urmăririi penale______________ 385
Cuprins 751
4.4. Caracterul preponderent al formei scrise ____________________386
§5. Dispoziţii generale privind urmărirea penală __________________387
5.1. Consideraţii generale ____________________________________387
5.2. Rolul activ al organelor de urmărire penală__________________388
5.3. Ordonanţele organului de urmărire penală __________________389
Secţiunea a 2-a. Organele de urmărire penală şi competenţa
acestora ___________________________________________________393
§1. Competenţa organelor de cercetare ale poliţiei judiciare_________395
§2. Competenţa organelor de cercetare speciale___________________397
§3. Competenţa procurorului la efectuarea urmăririi penale _________397
§4. Verificarea competenţei de către organul de urmărire penală_____400
§5. Actele încheiate de alte organe decât cele de urmărire penală____401
5.1. Actele încheiate de unele organe de constatare ______________402
5.2. Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave,
precum şi de agenţii de poliţie de frontieră _______________403
Secţiunea a 3-a. Supravegherea exercitată de către procuror __________404
§1. Noţiune _________________________________________________404
§2. Obiectul supravegherii_____________________________________405
§3. Procurorul competent să exercite supravegherea urmăririi
penale __________________________________________________406
§4. Modalităţi de exercitare a supravegherii de către procuror _______406
4.1. Verificarea cauzelor aflate în curs de cercetare penală ________407
4.2. Autorizarea, confirmarea, încuviinţarea şi infirmarea
actelor sau măsurilor procesuale de către procuror ___________407
4.3. Participarea directă a procurorului la efectuarea unor acte de
cercetare penală ________________________________________408
4.4. Trecerea cauzei de la un organ la altul______________________408
Secţiunea a 4-a. Efectuarea urmăririi penale ________________________410
§1. Sesizarea organelor de urmărire penală _______________________410
1.1. Plângerea ______________________________________________412
1.2. Denunţul ______________________________________________413
1.3. Sesizarea din oficiu______________________________________415
1.4. Modurile de sesizare speciale _____________________________415
§2. Procedura plângerii prealabile ______________________________416
2.1. Noţiunea de plângere prealabilă___________________________416
2.2. Titularii plângerii prealabile_______________________________417
2.3. Conţinutul plângerii prealabile ____________________________419
2.4. Organul de urmărire penală la care se introduce plângerea
prealabilă ______________________________________________420
2.5. Termenul de introducere a plângerii prealabile_______________421
2.6. Reglementări privind procedura plângerii prealabile în
cazuri speciale__________________________________________422
2.6.1. Procedura plângerii prealabile în cazul infracţiunilor
flagrante _______________________________________________422
2.6.2. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate __________422
752 Drept procesual penal
2.6.3. Schimbarea încadrării faptei ____________________________ 423
§3. Actele premergătoare urmăririi penale _______________________ 424
3.1. Noţiune_______________________________________________ 424
3.2. Limitele actelor premergătoare ___________________________ 425
§4. Desfăşurarea urmăririi penale ______________________________ 427
4.1. Începerea urmăririi penale _______________________________ 428
4.2. Rezoluţia de începere a urmăririi penale. Confirmarea
rezoluţiei______________________________________________ 430
4.3. Luarea măsurilor de prevenţie ____________________________ 432
4.4. Punerea în mişcare a acţiunii penale ______________________ 432
4.5. Continuarea cercetării şi ascultarea inculpatului_____________ 433
4.6. Extinderea cercetării penale______________________________ 434
§5. Suspendarea urmăririi penale ______________________________ 435
§6. Soluţiile care pot fi dispuse de procuror pe parcursul sau la
terminarea urmăririi penale _______________________________ 436
§7. Încetarea urmăririi penale _________________________________ 437
§8. Scoaterea de sub urmărire penală ___________________________ 440
§9. Clasarea cauzelor penale __________________________________ 442
§10. Procedura prezentării materialului de urmărire penală ________ 443
§11. Terminarea urmăririi penale ______________________________ 446
11.1. Consideraţii generale __________________________________ 446
11.2. Terminarea urmăririi penale fără punerea în mişcare a
acţiunii penale _________________________________________ 448
11.2.1. Ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării ____ 448
11.2.2. Înaintarea dosarului privind pe învinuit _________________ 448
11.2.3. Prezentarea materialului de urmărire penală de către
procuror ______________________________________________ 449
11.3. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă
în mişcare _____________________________________________ 449
11.3.1. Înaintarea dosarului de urmărire penală privind pe
inculpat_______________________________________________ 449
11.3.2. Referatul de terminare a urmăririi penale ________________ 450
11.4. Efectuarea cercetării penale în cauzele în care urmărirea
penală se efectuează de procuror _________________________ 451
Secţiunea a 5-a. Trimiterea în judecată ____________________________ 452
§1. Consideraţii preliminare___________________________________ 452
§2. Verificarea lucrărilor urmăririi penale________________________ 452
§3. Rezolvarea cauzelor de către procuror_______________________ 453
3.1. Trimiterea în judecată___________________________________ 453
3.2. Netrimiterea în judecată prin scoaterea de sub urmărire
penală, încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei________ 454
3.3. Suspendarea urmăririi penale ____________________________ 454
3.4. Restituirea cauzei în vederea completării sau refacerii
urmăririi penale ________________________________________ 454
3.5. Trimiterea cauzei la organul competent să efectueze
urmărirea penală _______________________________________ 455
Cuprins 753
§4. Rechizitoriul _____________________________________________455
Secţiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale__________________________459
§1. Consideraţii preliminare. Cazurile de reluare a urmăririi penale __459
1.1. Reluarea urmăririi penale după suspendare__________________459
1.2. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei de
către instanţa de judecată în vederea refacerii urmăririi
penale_________________________________________________460
1.3. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale ___________460
Secţiunea a 7-a. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de
urmărire penală ____________________________________________463
§1. Dispoziţii generale ________________________________________463
§2. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
ale organelor de cercetare penală ___________________________463
§3. Plângerea contra actelor procurorului ________________________464
§4. Plângerea în faţa judecătorului împotriva soluţiilor procurorului
de netrimitere în judecată__________________________________466
4.1. Consideraţii generale ____________________________________466
4.2. Actele şi măsurile dispuse de procuror care pot fi contestate
potrivit procedurii prevăzute în art. 2781 C. proc. pen. _____467
Capitolul al II-lea. Judecata ________________________________________474
Secţiunea 1. Dispoziţii generale privind judecata ____________________474
§1. Consideraţii generale privind judecata şi principiile specifice
fazei de judecată__________________________________________474
1.1. Judecata – fază importantă a procesului penal _______________474
1.2. Principiile specifice fazei de judecată ______________________474
1.2.1. Publicitatea fazei de judecată____________________________475
1.2.2. Nemijlocirea ca regulă a fazei de judecată_________________477
1.2.3. Contradictorialitatea ca regulă a fazei de judecată __________478
1.2.4. Oralitatea ca regulă a fazei de judecată ___________________479
§2. Reglementări generale privind judecata_______________________479
2.1. Consideraţii preliminare__________________________________479
2.2. Rolul activ al instanţei de judecată _________________________480
2.3. Locul unde se desfăşoară judecata _________________________480
2.4. Citarea părţilor la judecată________________________________481
2.5. Compunerea instanţei de judecată _________________________482
2.6. Asigurarea apărării ______________________________________483
2.7. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată _________483
2.8. Constatarea infracţiunilor de audienţă ______________________484
2.9. Suspendarea judecăţii____________________________________485
2.10. Dispoziţii generale privind hotărârile judecătoreşti __________486
2.10.1. Noţiunea de hotărâre judecătorească ____________________486
2.10.2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti__________486
2.10.3. Procedura deliberării__________________________________486
2.10.4. Pronunţarea hotărârii__________________________________488
2.10.5. Felurile hotărârilor judecătoreşti ________________________489
754 Drept procesual penal
Secţiunea a 2-a. Judecata în primă instanţă ________________________ 493
§1. Consideraţii generale _____________________________________ 493
§2. Participanţii şi obiectul judecăţii ____________________________ 494
2.1. Participanţii la judecata în primă instanţă __________________ 494
2.1.1. Participarea procurorului la judecarea cauzelor în
primă instanţă__________________________________________ 494
2.1.2. Participarea părţilor la judecarea cauzelor penale în
primă instanţă__________________________________________ 496
2.1.3. Participarea altor persoane la judecarea cauzelor
penale în primă instanţă _________________________________ 497
2.2. Obiectul judecăţii în primă instanţă _______________________ 497
§3. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă _____________ 498
3.1. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată________________ 498
3.2. Şedinţa de judecată în primă instanţă ______________________ 500
3.2.1. Începutul judecăţii ____________________________________ 500
A. Deschiderea şedinţei de judecată _______________________ 500
B. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi _____________________ 501
C. Verificarea legalităţii sesizării instanţei ___________________ 501
D. Verificări privitoare la inculpat _________________________ 502
E. Măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii ______________ 502
F. Lămuriri, excepţii şi cereri______________________________ 502
3.2.2. Cercetarea judecătorească _____________________________ 504
A. Începerea cercetării judecătoreşti _______________________ 504
B. Ascultarea inculpatului ________________________________ 504
C. Ascultarea coinculpaţilor ______________________________ 505
D. Ascultarea celorlalte părţi______________________________ 506
E. Ascultarea martorului, expertului şi interpretului ___________ 506
F. Terminarea cercetării judecătoreşti ______________________ 507
3.2.3. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei_________________ 508
3.2.3.1. Consideraţii generale ________________________________ 508
3.2.3.2. Condiţii ___________________________________________ 508
3.2.3.3. Procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei______ 509
3.2.4. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi
penale ________________________________________________ 510
3.2.5. Schimbarea încadrării juridice a faptei dispusă de
instanţă în cursul judecăţii în primă instanţă ________________ 513
3.2.6. Cazuri de extindere a procesului penal___________________ 515
A. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale _______ 515
B. Extinderea procesului penal pentru alte fapte penale _______ 517
C. Extinderea procesului penal cu privire la alte persoane _____ 518
3.2.7. Dezbaterile __________________________________________ 519
3.2.8. Ultimul cuvânt al inculpatului __________________________ 520
3.2.9. Deliberarea şi rezolvarea cauzei penale în primă
instanţă _______________________________________________ 520
A. Deliberarea__________________________________________ 520
Cuprins 755
B. Rezolvarea cauzei penale_______________________________522
3.2.10. Pronunţarea hotărârii__________________________________524
3.2.11. Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti
pronunţate în primă instanţă ______________________________525
Secţiunea a 3-a. Căile de atac ordinare_____________________________528
§1. Consideraţii generale privind căile ordinare de atac ____________528
§2. Apelul___________________________________________________530
2.1. Hotărârile supuse apelului ________________________________530
2.2. Titularii apelului ________________________________________532
2.2.1. Procurorul ca titular al apelului __________________________532
2.2.2. Inculpatul ca titular al apelului __________________________533
2.2.3. Partea vătămată ca titular al apelului______________________534
2.2.4. Partea civilă şi partea responsabilă civilmente ca
titulari ai apelului _______________________________________534
2.2.5. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul ca titulari
ai apelului _____________________________________________535
2.2.6. Dreptul de a face apel al oricărei persoane ale cărei
interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau
printr-un act al instanţei __________________________________535
2.3. Termenul de declarare a apelului __________________________536
2.3.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru
procuror _______________________________________________536
2.3.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru părţi ____537
2.3.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru alte
persoane_______________________________________________538
2.3.4. Repunerea în termen ___________________________________538
2.3.5. Apelul peste termen____________________________________539
2.4. Declararea apelului, renunţarea la apel, retragerea apelului ____540
2.4.1. Declararea apelului ____________________________________540
2.4.2. Renunţarea la apel_____________________________________541
2.4.3. Retragerea apelului ____________________________________541
2.5. Efectele apelului ________________________________________542
2.5.1. Efectul suspensiv al apelului_____________________________543
2.5.2. Efectul devolutiv al apelului _____________________________544
2.5.3. Efectul neagravant _____________________________________545
2.5.4. Efectul extensiv al apelului ______________________________546
2.6. Judecarea apelului_______________________________________547
2.6.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în apel __________547
2.6.2. Şedinţa de judecata în apel______________________________548
A. Participanţii la judecata apelului_________________________548
B. Desfăşurarea judecării apelului __________________________548
2.6.3. Soluţionarea apelului___________________________________549
A. Respingerea apelului___________________________________549
B. Admiterea apelului ____________________________________550
C. Limitele desfiinţării hotărârii atacate cu apel _______________551
756 Drept procesual penal
D. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării ____________ 551
§3. Recursul ________________________________________________ 552
3.1. Hotărârile penale supuse recursului _______________________ 553
3.1.1. Sentinţele____________________________________________ 553
3.1.2. Deciziile ____________________________________________ 554
3.1.3. Încheierile ___________________________________________ 554
3.2. Titularii recursului ______________________________________ 555
3.3. Termenul de recurs _____________________________________ 556
3.4. Renunţarea la recurs ____________________________________ 557
3.5. Retragerea recursului ___________________________________ 557
3.6. Declararea recursului ___________________________________ 558
3.6.1. Motivele de recurs ____________________________________ 558
A. Cazurile de recurs formale sau de procedură______________ 559
B. Cazurile de recurs substanţiale sau de judecată____________ 561
3.6.2. Motivarea recursului __________________________________ 564
3.7. Efectele recursului ______________________________________ 564
3.7.1. Efectul suspensiv de executare __________________________ 564
3.7.2. Efectul devolutiv al recursului __________________________ 565
3.7.3. Efectul extensiv al recursului ___________________________ 566
3.7.4. Efectul neagravării situaţiei în propriul recurs______________ 566
3.8. Judecata recursului _____________________________________ 566
3.8.1. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în recurs _______ 566
3.8.2. Şedinţa de judecată ___________________________________ 567
3.8.3. Deliberarea şi pronunţarea _____________________________ 568
3.9. Soluţionarea recursului__________________________________ 568
3.9.1. Respingerea recursului ________________________________ 568
A. Respingerea recursului ca tardiv ________________________ 569
B. Respingerea recursului ca inadmisibil____________________ 569
C. Respingerea recursului ca nefondat______________________ 569
3.9.2. Admiterea recursului __________________________________ 570
3.9.3. Procedura de rejudecare şi limitele rejudecării ____________ 572
Secţiunea a 4-a. Căile extraordinare de atac________________________ 573
§1. Contestaţia în anulare_____________________________________ 574
1.1. Cazurile de contestaţie în anulare _________________________ 574
1.1.1. Când procedura de citare a părţii pentru termenul la
care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu a fost
îndeplinită conform legii_________________________________ 575
1.1.2. Când partea dovedeşte că la termenul în care s-a judecat cauza
de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta
şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare ______ 577
1.1.3. Când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze de
încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10 alin. (1)
lit. f)-i1), cu privire la care existau probe la dosar ____________ 577
1.1.4. Când împotriva unei persoane s-au pronunţat două
hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă _____________________ 578
Cuprins 757
1.1.5. Când la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de către
instanţa de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar
ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. 38514 alin. (11)
ori art. 38516 alin. (1)_____________________________________578
1.2. Cererea de contestaţie în anulare __________________________578
1.2.1. Titularii cererii de contestaţie în anulare___________________579
1.2.2. Termenul de introducere a contestaţiei în anulare___________579
1.2.3. Instanţa competentă____________________________________580
1.3. Procedura de judecată a contestaţiei în anulare ______________580
1.3.1. Admiterea în principiu _________________________________580
1.3.2. Judecarea contestaţiei în anulare _________________________581
§2. Revizuirea _______________________________________________582
2.1. Hotărârile supuse revizuirii _______________________________582
2.2. Cazurile de revizuire_____________________________________583
2.2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost
cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei_________________583
2.2.2. Un martor, un expert sau un interpret a săvârşit infracţiunea
de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere______586
2.2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei
revizuire se cere a fost declarat fals_________________________587
2.2.4. Un membru al completului de judecată, procurorul ori
persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o
infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere_______588
2.2.5. Două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu
se pot concilia __________________________________________588
2.3. Persoanele care pot cere revizuirea ________________________589
2.4. Cererea de revizuire _____________________________________590
2.5. Termenul de introducere a cererii de revizuire _______________590
2.6. Procedura rezolvării cererii de revizuire ____________________591
2.6.1. Efectuarea actelor de cercetare __________________________591
2.7. Procedura de judecare a cererii de revizuire _________________592
2.7.1. Instanţa competentă____________________________________592
2.7.2. Măsuri premergătoare __________________________________593
2.7.3. Admiterea în principiu _________________________________593
2.7.4. Procedura de rejudecare după admiterea în principiu _______594
2.8. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului ______________________________________595
2.9. Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale___________596
§3. Recursul în interesul legii___________________________________597
3.1. Consideraţii generale ____________________________________597
3.2. Titularii şi conţinutul cererii de recurs în interesul legii ________599
3.3. Procedura judecării recursului în interesul legii ______________599
Capitolul al III-lea. Executarea hotărârilor penale _____________________602
Secţiunea 1. Aspecte şi dispoziţii generale privind executarea
hotărârilor penale___________________________________________602
758 Drept procesual penal
§1. Punerea în executare a hotărârilor penale – fază a procesului
penal___________________________________________________ 602
§2. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor penale ______________ 603
§3. Momentul la care rămân definitive hotărârile judecătoreşti
penale _____________________________________________________ 604
A. Hotărârile primei instanţe _____________________________ 605
B. Hotărârile instanţei de apel ____________________________ 605
C. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs ________ 605
§4. Instanţa competentă să pună în executare hotărârile
judecătoreşti penale ______________________________________ 606
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepselor principale ________ 607
§1. Punerea în executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii
pe viaţă_________________________________________________ 607
1.1. Atribuţiile instanţei de executare __________________________ 607
1.2. Atribuţiile altor organe care cooperează la punerea în
executare a pedepsei închisorii ___________________________ 608
1.3. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă _______________________________________________ 608
1.3.1. Noţiune şi caracterizare _______________________________ 608
1.3.2. Cazurile în care poate fi dispusă amânarea executării
pedepsei ______________________________________________ 609
1.3.3. Procedura amânării executării pedepsei sau a detenţiunii
pe viaţă _______________________________________________ 611
A. Titularii cererii _______________________________________ 611
B. Instanţa competentă___________________________________ 612
1.4. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă _______________________________________________ 613
1.4.1. Noţiune şi caracterizare _______________________________ 613
1.4.2. Cazurile în care poate fi dispusă întreruperea pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă________________________ 613
1.4.3. Procedura întreruperii executării pedepsei închisorii
sau a detenţiunii pe viaţă ________________________________ 614
A. Titularii cererii _______________________________________ 614
B. Instanţa competentă___________________________________ 614
§2. Punerea în executare a pedepsei amenzii ____________________ 615
2.1. Modalităţile de executare a amenzii _______________________ 615
2.2. Înlocuirea pedepsei amenzii _____________________________ 615
Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a pedepselor complementare ___ 616
§1. Punerea în executare a pedepsei interzicerii exerciţiului unor
drepturi_________________________________________________ 616
§2. Punerea în executare a pedepsei degradării militare ___________ 616
Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă________ 617
§1. Punerea în executare a obligării la tratament medical __________ 617
§2. Punerea în executare a internării medicale ___________________ 618
Cuprins 759
§3. Punerea în executare a măsurii de siguranţă a interzicerii
unei funcţii sau profesii şi a măsurii de siguranţă a interzicerii
de a se afla în anumite localităţi ____________________________619
§4. Punerea în executare a expulzării____________________________620
§5. Punerea în executare a confiscării speciale ____________________620
§6. Executarea interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o
perioadă determinată______________________________________621
§7. Revocarea măsurilor de siguranţă____________________________621
Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a dispoziţiilor privind
înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au
aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.__________________622
§1. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea
răspunderii penale ________________________________________622
§2. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat
sancţiunile prevăzute în art. 181 C. pen.______________________622
Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a
cheltuielilor judiciare avansate de stat__________________________623
Secţiunea a 7-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din
hotărâre ___________________________________________________624
§1. Restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate ____________624
§2. Înscrisurile declarate false, despăgubirile civile şi
cheltuielile judiciare ______________________________________624
Secţiunea a 8-a. Schimbări în executarea unor hotărâri _______________625
§1. Revocarea sau anularea suspendării condiţionate a executării
pedepsei şi a suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
precum şi a executării pedepsei la locul de muncă_____________625
§2. Alte modificări de pedepse _________________________________625
§3. Liberarea condiţionată _____________________________________626
§4. Înlocuirea executării pedepsei şi reducerea pedepsei pentru
militari__________________________________________________628
§5. Intervenirea unei legi penale noi_____________________________628
§6. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă _______________629
§7. Amnistia şi graţierea _______________________________________629
Secţiunea a 9-a. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa
de executare _______________________________________________630
Secţiunea a 10-a. Contestaţia la executare __________________________631
§1. Noţiune şi caracterizare ____________________________________631
§2. Cazurile în care se poate face contestaţie la executare __________631
2.1. S-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă _________631
2.2. Executarea este îndreptată împotriva unei alte persoane
decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare_____________632
2.3. S-a ivit vreo nelămurire cu privire la hotărârea ce se
execută sau vreo împiedicare la executare___________________632
760 Drept procesual penal
2.4. Se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă
cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum
şi orice alt incident ivit în cursul executării _________________ 632
§3. Instanţa competentă ______________________________________ 633
§4. Procedura de rezolvare____________________________________ 634
Capitolul al IV-lea. Proceduri speciale ______________________________ 635
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind procedurile speciale _______ 635
Secţiunea a 2-a. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante _____ 637
§1. Consideraţii preliminare___________________________________ 637
1.1. Noţiunea de infracţiune flagrantă _________________________ 637
1.2. Condiţiile de aplicare a procedurii speciale de urmărire
şi judecare a unor infracţiuni flagrante _____________________ 641
§2. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante _________________ 644
2.1. Constatarea infracţiunii__________________________________ 644
2.2. Luarea măsurilor preventive______________________________ 646
2.3. Rezolvarea cauzei de către procuror_______________________ 647
§3. Judecata unor infracţiuni flagrante __________________________ 648
3.1. Instanţa competentă ____________________________________ 648
3.2. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată _________________ 649
3.3. Judecata în primă instanţă _______________________________ 650
3.4. Soluţionarea acţiunii civile_______________________________ 651
3.5. Judecata apelului şi recursului ____________________________ 652
§4. Regulile procedurale în caz de concurs de infracţiuni,
indivizibilitate şi conexitate _______________________________ 653
§5. Cazurile când nu se aplică procedura specială ________________ 654
Secţiunea a 3-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice ________________________________________ 656
Secţiunea a 4-a. Procedura în cauzele cu infractori minori ___________ 659
§1. Consideraţii generale _____________________________________ 659
§2. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori ______________ 661
2.1. Persoanele chemate la organul de urmărire penală __________ 661
2.2. Prezentarea materialului de urmărire penală ________________ 663
2.3. Referatul de evaluare ___________________________________ 668
2.4. Asistenţa juridică _______________________________________ 671
2.5. Dispoziţii speciale pentru minori în materia măsurilor
de prevenţie ___________________________________________ 675
§3. Judecata infractorilor minori _______________________________ 677
3.1. Compunerea instanţei___________________________________ 677
3.2. Participarea procurorului în cauzele cu infractori minori______ 681
3.3. Persoanele chemate la judecarea minorilor _________________ 682
3.4. Desfăşurarea judecăţii în cauzele cu infractori minori ________ 686
3.5. Referatul de evaluare ___________________________________ 688
3.6. Asistenţa juridică _______________________________________ 690
§4. Inculpaţi minori cu inculpaţi majori _________________________ 691
§5. Dispoziţii privind apelul şi recursul _________________________ 692
Cuprins 761
§6. Punerea în executare a sancţiunilor aplicate infractorilor minori __693
6.1. Mustrarea ______________________________________________694
6.2. Libertatea supravegheată _________________________________696
6.3. Internarea într-un centru de reeducare ______________________699
6.4. Internarea într-un institut medical-educativ __________________700
6.5. Pedepsele pentru minori__________________________________701
Secţiunea a 5-a. Procedura dării în urmărire ________________________703
Secţiunea 6-a. Procedura reabilitării judecătoreşti____________________705
§1. Dispoziţii generale ________________________________________705
§2. Reabilitarea judecătorească_________________________________706
2.1. Instanţa competentă _____________________________________706
2.2. Titularii cererii de reabilitare ______________________________709
2.3. Cererea de reabilitare ____________________________________710
2.4. Măsuri premergătoare judecării cererii de reabilitare __________710
2.5. Respingerea cererii pentru lipsa condiţiilor de formă __________711
2.6. Soluţionarea cererii de reabilitare _____________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec